Crossref Member Badge

Увага!!! Оголошено прийом статей!

Увага!!! Оголошено прийом статей! 25.07.2013

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

Інститут педагогіки

Інформаційний лист

Шановні колеги!

Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України оголошує прийом статей до чергового випуску збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника» з подальшим проведенням науково-практичної конференції в Інституті педагогіки НАПН України за адресою: м. Київ, вул. Артема, б. 52–д, каб. 410 (актова зала). Дату проведення конференції буде повідомлено додатково.

Термін прийому статей – до 01 жовтня 2013 року.

До збірника приймаються статті, які присвячені проблемам створення і використання підручників й електронних засобів навчання.

Статті, у яких недотримано нижчевказаних вимог, або надіслані без рекомендації, не розглядатимуться!

Статті, які подаються на розгляд редколегії повинні бути написані українською, російською або англійською мовою, ретельно відредаговані та відповідати вимогам, які ставляться до фахових наукових статей («Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» Постанова Президії Вищої Атестаційної Комісії України від 15.01.2003 р. №7-05/1 (Бюлетень ВАК України, №1, 2003, с. 2).

На електронну адресу редколегії збірника zbirnyk_PSP@ukr.net слід надіслати (обов’язково вказати тему електронного листа «Збірник «Проблеми сучасного підручника»):

1. Електронну версію статті, оформлену згідно із вимогами (див. нижче). Назва файлу: прізвище автора_стаття.doc .

2. Відомості про автора, що включають: Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю), науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, поштова адреса, контактний телефон та електронна адреса. Назва файлу: прізвище автора_відомості.doc .

3. Електронну версію (скан або фото) рекомендації до друку статті у збірнику від профільної лабораторії або кафедри, засвідчену печаткою установи. Назва файлу: прізвище автора_рекомендація.jpg (aбо .pdf)

Крім цього, роздруковану версію статті та відомостей про автора, а також оригінал рекомендації слід надіслати поштою на адресу Інституту педагогіки НАПН України (з приміткою «Збірник «Проблеми сучасного підручника»).

Інститут педагогіки НАПН України, вул. Артема, б. 52–д, м. Київ, 04053.

Вимоги до статей:

- Статті до збірника повинні мати елементи, що відповідають постанові Президії ВАК України від 15.01.2003 року № 7-05/1:

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми і на які спирається автор; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття.

Формулювання цілей статті (постановка завдання).

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Список літератури.

- Матеріал слід підготувати у форматі MS Word, розмір сторінки А4 (верхнє, нижнє і праве поле – 2 см, ліве поле – 3 см), міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль.

- Абзацний відступ ставити автоматично 1,25 см. (Увага: не допускається створення абзаців за допомогою пробілів чи клавіші Tab).

- Текст вирівнюється по ширині.

- В тексті слід розрізняти тире і дефіс. (Увага: не допускається їх взаємна заміна).

- У статті слід використовувати лапки «». Використовуйте їх для цитат, назв творів тощо. Для внутрішньоцитатного виділення використовуйте лапки “”.

- Посилання давати за зразком [2, с. 45], [3, с. 5; 5, с. 67].

- Рисунки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Усі ілюстрації треба подавати в чорно-білому варіанті або у градаціях сірого кольору, можна використовувати інші способи заливки (узор).

- На першій сторінці зверху зліва розміщується УДК, наступний рядок (вирівнювання по центру) великими літерами назва статті, після цього через рядок (вирівнювання по центру) ініціали та прізвище автора, науковий ступінь, вчене звання, місце роботи, посада, e-mail. З наступного рядка – анотація та ключові слова українською мовою (приблизно 5-7 рядків).

- Список літератури подається під назвою Література. (Нумерувати джерела за абеткою, не використовуючи функцію «Список».) Оформлюється список літератури за останніми вимогами ВАК України (Бюлетень ВАК України. – 2009. – № 5. – С. 26–30; Бюлетень ВАК України. – 2011. – № 11. – С. 11–19).

- Список літератури подати також в романському алфавіті (латиницею) (зразок подано нижче).

- В кінці статті розміщуються анотації та ключові слова російською та англійською мовами. На початку анотації слід подати відповідною мовою прізвище автора, його ініціали та назву статті. Увага: анотація англійською мовою має бути розширена. Її обсяг – до 150 слів.

Для співробітників Інституту педагогіки НАПН України публікації безплатні.

За детальнішою інформацією звертатися до:

Надії Григорівни Левченко – тел. (044)481-37-25

Зразок оформлення списку літератури в романському алфавіті (латиницею):

Лаврова І. Соціокультурні зміни в Аргентині в умовах економічних реформ 90-х рр. ХХ ст. // Схід. – 2012. – № 5. – С. 104-111.

1. Автори (транслітерація), назва статті у транслітерованому варіанті, переклад назви статті англ. мовою, у квадратних дужках назва джерела (транслітерована), вихідні дані з позначеннями англ. мовою або лише цифрові.

Приклад:

Lavrova І. Socioculturni zminy v Argentini v umovah economichnyh reform 90-h rokiv XX stolittia [Social and cultural changes in Argentina in terms of economic reforms 90”s of the twentieth century] (2012) East. Analytic and informative journal; 5 (119), pp. 104-111.

2. Автори (транслітерація), переклад назви статті англ. мовою, назва джерела (транслітерована), вихідні дані, вказівка на мову статті (у дужках).

Приклад:

Lavrova І. Social and cultural changes in Argentina in terms of economic reforms 90”s of the twentieth century (2012) East. Analytic and informative journal; 5 (119), pp. 104-111 (ukr).

3. Автори (транслітерація), назва джерела (транслітерована), вихідні дані, вказівка на мову статті (у дужках).

Приклад:

Lavrova І. (2012) East. Analytic and informative journal; 5 (119), pp. 104-111 (ukr).

ПЕРЕГЛЯНУТИ ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ


Повернення до списку