Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного суспільства»

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного суспільства» 21.10.2013

17–18 жовтня 2013 року на базі Рівненського державного гуманітарного університету відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної дидактики в контексті вимог інформаційного суспільства».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Інститут педагогіки НАПН України, Рівненський державний гуманітарний університет, лабораторія дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

В організації і проведенні конференції взяли участь 3 наукові співробітники лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України.

З доповіддю на пленарному засіданні виступила Васьківська Г.О. – «Людиноцентризм – стратегічний напрям модернізації змісту освіти старшої школи».

На секційних засіданнях виступили:

Кизенко В. І. – «Варіативна складова змісту освіти у контексті диференційованого навчання»;

Косянчук С. В. – «Дидактичні умови формування ціннісно-смислових орієнтацій старшокласників у процесі вивчення предметів мовно-літературного циклу».

Серед проблем, які обговорювалися: освіта сучасного суспільства: парадигмальні зрушення; людиноцентризм як стратегічний напрям модернізації змісту освіти старшої школи; компетентнісний підхід у теорії і практиці навчання в умовах становлення суспільства знань; тенденції розвитку уроку у світлі вимог інформаційного суспільства; процеси інтеграції та диференціації в теорії і практиці сучасного навчання; інноваційні аспекти змісту навчання: від особистісно орієнтованого до особистісно розвивального навчання.

Теоретична і практична спрямованість заходу. Питання, обговорені на пленарному засіданні і під час роботи секцій вияскравили проблеми, пов’язані із: роллю і місцем сучасної дидактики у площині системного підходу, а також з огляду на акмеологічні підходи і тенденції; людиноцентризмом як стратегічним напрямом модернізації змісту освіти старшої школи; забезпеченням якості вищої освіти як важливої умови інноваційного розвитку держави і суспільства, а також із підручником для вищої школи як комплексної інформаційної моделі підготовки майбутнього учителя (онтодидактичний вектор); модифікацією оцінювання у новітньому форматі уроку і здоров’язберігаючими аспектами навчання як актуальної проблеми сучасної дидактики тощо.

Акцентувалася увага учасників конференції на найважливіших особливостях розвитку сучасної науки і освіти, що пов’язані з людиною як проблемою. Йшлося про те, що методологічні засади системного підходу до людинознавчих аспектів змісту знань мають відповідати як запитам суспільства, так і законам розвитку особистості, що й забезпечить відповідну цілісність. Відтак, за умов бурхливого розвитку інформаційного суспільства цілісний підхід до вивчення людини, розгляд її як істоти природної і як соціального індивідуума, суб’єкта психічної і духовної діяльності також розкриватиме її унікальну неповторність.

За результатами роботи вироблено відповідні пропозиції, серед яких: старша школа має навчати учнів розв’язувати першочергові проблеми, пов’язані із взаємодією людини і суспільства, із соціалізацією особистості, а також соціальним становленням і соціальним розвитком школяра у процесі засвоєння знань про людину. У процесі формування у старшокласників системи знань про людину має бути враховано специфіку умов життєдіяльності сучасної людини і забезпечуватися змістовим, діяльнісним і результативним аспектами (блоками) відповідної дидактичної моделі. Необхідно до добору змісту (форм, методів, технологій) підручників мовно-літературного циклу для учнів старшої школи підходити з огляду на потребу формування у старшокласників ціннісно-смислових орієнтацій. Такий підхід до процесу творення сучасних навчальних книг дасть змогу коригувати некеровані і неспрямовувані ціннісно-смислові установки старшокласників, що можуть виникати під впливом негативних соціальних чинників, які блокують творення високоморальної, самодостатньої і творчої особистості.

Для реалізації окреслених цілей недостатньо навчальних предметів, які викладаються у навчальному закладі. Тим більше – замало одномірного уявлення про їх зміст, який хочемо розвивати, про освіту в новій парадигмі. Щоб відобразити ідею варіативності у практиці освіти, необхідно, зокрема, втілити ідею формування змісту освіти «зверху». Для втілення закладеної на до предметному рівні ідеї варіативності потрібно: а) розробити структуру змісту освіти на засадах, визначених суспільством і державою вимог до випускника; б) визначити головні елементи «осердя» змісту освіти, відповідно до його структури – знання, уміння і навички, творча діяльність, цілісно-смислові аспекти; в) визначити варіативні елементи змісту освіти, ту оболонку, яка дасть кожному учневі змогу усвідомлювати своє місце в освіті, з огляду на особистісні наміри; г) визначити обсяг інваріантної частини у загальному обсязі змісту, щоб зберегти систематичність і цілісність освіти, а також не перевищити кількість годин гранично допустимого навчального навантаження з огляду на варіативну частину.

Детальніше:

http://didactics.ucoz.ua/news/aktualni_problemi_suchasnoji_didaktiki_v_konteksti_vimog_informacijnogo_suspilstva/2013-10-18-39


Повернення до списку