Crossref Member Badge

Всеукраїнська науково-практична конференція «ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І СТРАТЕГІЇ»

22.05.2020
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 
ВІДДІЛЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ ТА ФІЛОСОФІЇ ОСВІТИ ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
ЛУГАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА

У зв'язку з форс-мажорними обставинами каранту в державі очний формат заходу перенесено на осінь. Кожного учасника персонально й освітянський загал буде повідомлено про дату і місце проведення конференції.

На початку червня 2020 р. на сайті Інституту педагогіки НАПН України й на сайті НАПН України буде розміщено збірник тез конференції, що надійшли від учасників. Усім буде розіслано  цю електорнну версію збірника.
Відповідно до плану роботи Національної академії педагогічних наук України 20 травня 2020 року відбудеться Всеукраїнська науково-практична конференція «ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ ОСВІТИ В НЕЗАЛЕЖНІЙ УКРАЇНІ: ЗДОБУТКИ І СТРАТЕГІЇ» 

 Наукові напрями роботи конференції  
• Новітні тенденції у дослідженнях історії та філософії освіти у добу незалежності 
• Філософське осмислення досвіду реалізації проєкту «Нова українська школа» 
• Методологічні проблеми досліджень плинної сучасності у контексті освіти та філософії
• Освітні ресурси у стратегіях подолання кризових станів  

Початок роботи конференції 20 травня 2020 р. о 10.00, реєстрація учасників – з 9.00.  

Адреса проведення науково-практичної конференції: м. Київ, Україна, вул. Січових Стрільців, 52 «Д», Інститут педагогіки НАПН України, кім.418. 

 Заявки на участь (форма додається) та оформлені відповідно до вимог рукописи тез доповідей слід подати до 27 квітня 2020 р. (включно) в електронній формі на адресу оргкомітету ip.istp@gmail.com 

До участі в науково-практичній конференції запрошуються українські та зарубіжні вчені, науково-педагогічні працівники закладів вищої освіти та закладів післядипломної педагогічної освіти, докторанти, аспіранти, вчителі. 

Заявку, тези, відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску просимо надсилати трьома word doc файлами, прикріпленими до одного листа. 
Назви файлів мають відповідати прізвищу та імені першого автора та бути набрані латинськими літерами (наприклад, Petrov К_zayavka; Petrov К_tezy; Petrov К_pay). 

Тези доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції у формі електронного збірника буде розміщено на сайті НАПН України та на сайті Інституту педагогіки НАПН України. 

Електронну адресу та QR-код буде вміщено у програмі заходу. 

Вимоги до оформлення тез 

Тези, обсягом до 3 сторінок, формат DOC, А4 з полями: праворуч – 2 см, ліворуч – 1см., знизу та зверху – 1 см. Шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5, відступ 1,25 см. Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливки. 

Тези не мають містити ілюстрації та рисунки. Оформлення: праворуч у верхньому куті сторінки просимо зазначити відомості про автора: прізвище, ініціали, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (за необхідності повторити для кожного автора); нижче посередині – назву доповіді (усі літери великі, жирний шрифт); нижче – текст тез. Використана література оформлюється в кінці тексту з назвою: Література.

 Покликання у тексті слід позначати квадратними дужками із вказівкою в них порядкового номера джерела за списком та через кому – номера сторінки, наприклад: [5, с.15].

 Оргкомітет залишає за собою право відхилити матеріали, що не відповідають тематичному напряму та вимогам щодо їх оформлення Фінансові умови участі в науково-практичній конференції: Організаційний внесок становить 200 грн. (без урахування банківських послуг), що відшкодовує витрати на друкування програми, загальне редагування тексту збірника тез конференції та його макетування.  

Організаційний грошовий внесок просимо надсилати на карточку ПриватБанку: 5168 7573 1614 7406. Одержувач – Шевченко Світлана Миколаївна. 

Контактні телефони для довідок: (044)4813731 – відділ історії та філософії освіти; (096)4705176 – Антонець Наталія Борисівна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії освіти, (093)8542592 – Загородня Алла Анатоліївна, провідний наук. співробітник відділу історії та філософії освіти, (067)9783769 – Шевченко Світлана Миколаївна, старший наук. співробітник відділу історії та філософії освіти

Повернення до списку