Навчальні курси

Еразмус + Модуль Жана Моне

Міністерство освіти і науки України

Інститут педагогіки НАПН України

Відділ післядипломної освіти

УКРАЇНА – ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ:

КРОС-КУЛЬТУРНІ ПОРІВНЯННЯ В ОСВІТНІХ ДОСЛІДЖЕННЯХ

ПРОГРАМА

курсу підготовки аспірантів

Спеціальність 01 Освіта

011

013

014

Київ – 2016

РОЗРОБЛЕНО І ПІДГОТОВЛЕНО ДЛЯ ВПРОВАДЖЕННЯ:

Інститут педагогіки НАПН України

Автори програми:

Заболотна Оксана Адольфівна

Доктор педагогічних наук, професор, провідний співробітник відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці, координатор модуля

Топузув Олег

Михайлович

Доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту педагогіки НАПН України

Пироженко Лідія Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор, завідувач відділу міжнародних зв’язків та наукової співпраці

Смолінчук Лариса Симонівна

Кандидат педагогічних наук, доцент, вчений секретар Інституту педагогіки НАПН України

Джурило Аліна

Петрівна

Кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу порівняльної педагогіки

Обговорено і рекомендовано до друку на вченій раді Інститут педагогіки НАПН України

“_______” __________________ 2016, ПРОТОКОЛ №__

1. Пояснювальна записка

Поряд з реформою у галузі вищої освіти, що була ініційована Законом України Про вищу освіту (2014 р.), система післядипломної підготовки теж зазнає суттєвих змін. Завдяки цьому змінюються стандарти, в результаті чого, вищі навчальні заклади мають можливість вводити нові курси в навчальні програми. Таким чином, з метою інноваційної академічної підготовки аспірантів Інститут педагогіки НАПН України збирається ввести курс «Україна – Європейський Союз: Крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях». Саме тому ми подали заявку на грант ЄС для курсу в якості модуля Жана Моне.

Модуль орієнтований на аспірантів, дослідження яких пов’язані із середньою освітою.

Основна мета модуля – введення європейської складової в дослідження в галузі освіти в Україні, а також запровадження європейських стандартів здійснення досліджень в галузі освіти українськими вченими та молодими дослідниками, таким чином, це дасть змогу підвищити якість української освіти, вітчизняних наукових досліджень і безперервний професійний розвитку викладачів, дослідників та політиків.

Мета. До кінця модуля слухачі зможуть:

• ознайомитися з вимог ЄС щодо досліджень в галузі освіти;

• дізнатися про важливість запровадження Європейської системи досліджень і навчання;

• довідатися про крос-культурні проблеми в європейській шкільній освіті;

• розвинути навички у сфері міждисциплінарних досліджень;

• здобути базове розуміння практичних досліджень, уроків дослідження, на основі фактичних даних педагогіки та інших методологічних проблем;

• розвинути здатність працювати у дослідницькій групі;

Оскільки молоді дослідники в галузі освіти не можуть автоматично вступати в контакт з дослідженнями ЄС, тому модуль може відігравати ключову роль в їх відношенні до академічної чесності.

Запропонований модуль є інноваційним завдяки своєму передовому змісту, а також за рахунок використання інноваційних освітніх методів і прийомів, що спираються на знаннях побудови критичного діалогу. Модуль буде реалізуватися відповідно до місії Української асоціації дослідників освіти, яка є членом Європейської асоціації дослідників освіти (EERA).

2. Структура курсу.

Модуль включає в себе 116 годин і складається з 3-х частин: теоретичної, методологічної і практичної. Теоретична частина (60 годин) буде пов’язана з традиційною та альтернативною шкільною освітою в країнах ЄС (політика, навчальні програми, стратегії навчання, розвитку творчості і т.д.)

Методологічна частина (38 годин) буде спиратися на європейський академічний досвід розвитку емпіричних дослідження в галузі освіти, керуючись даними освітніх досліджень в Україні, та сприяти міждисциплінарності, розширюючи поняття поля «педагогіка» через взаємодію зі школами практичних досліджень, уроками-дослідженнями, науково-обґрунтованою педагогікою та інших.

Практична частина модуля (16 годин) у вигляді інтенсивного літнього курсу сприятиме розвитку критичного діалогу, зворотного зв’язку і підзвітності між дослідниками, інститутами і суспільством в цілому, а також поширенню результатів досліджень.

Модуль передбачає проведення наступних індивідуальних курсів з конкретних питань освіти в ЄС:

Курс 1. Ключові питання шкільної освіти ЄС (Топузов О.М.) – 26 год;

Курс 2. Альтернативна освіта в країнах ЄС (Заболотна О.А.),– 22 год;

Курс 3. Інноваційні методи досліджень в галузі освіти в країнах ЄС (Заболотна О.А.) – 18 год;

Курс 4. Від дослідника до тренер (Пироженко Л.В.),) – 26 год;

Курс 5 Освітні реформи та соціальні зміни (Джурило А.П.),– 12 год;

Курс 6. Формування мета-компетенції у дослідників в галузі освіти (Смолінчук Л.С.).– 12 год.

3. Орієнтовний зміст

Курс 1. Ключові питання шкільної освіти ЄС.

Зміст навчання розподіляється наступним чином:

Частина 1. Початкова освіта в країнах ЄС (4 год)

Частина 2. Загальна середня освіта в країнах ЄС (4 год )

Частина 3Освітня політика та інновації в Європейському Союзі (4 год)

Частина 4. Управління на базі шкіл в країнах ЄС (4 год)

Частина 5. Оцінювання учнів в країнах ЄС (4 год)

Частина 6. Фінансування загальної середньої освіти в Європейському Союзі (6 год)

Курс 2. Альтернативна освіта в країнах ЄС.

Зміст навчання розподіляється наступним чином:

Частина 1. Філософія альтернативної освіти в країнах ЄС (2 год)

Частина 2. Теоретичне підґрунтя альтернативної освіти в країнах ЄС:

· Позашкільна освіта (2 год)

· Критична педагогіка (2 год)

· Емансипаційна педагогіка (2 год)

· Холістична педагогіка (2 год)

· Трансгресійна педагогіка (2 год)

Частина 3. Розвиток альтернативної освіти в країнах ЄС (2 год)

Частина 4. Вальдорські школи(2 год)

Частина 5 Школи Монтессорі (2 год)

Частина 6. Інші школи альтернативної освіти в Європейському Союзі (2 год)

Частина 7. Особливості досліджень у сфері альтернативної освіти (2 год)

Курс 3. Інноваційні методи досліджень в галузі освіти в країнах ЄС.

Зміст навчання розподіляється наступним чином:

Частина 1. Інноваційні підходи в освітніх дослідженнях (2 год)

Частина 2. Дії дослідження (4 год)

Частина 3. Процес дослідження (2 год)

Частина 4. Апробація (2 год)

Частина 5. Методи дослідження (4 год)

Частина 6. Засоби дослідження (2 год)

Частина 7. Оприлюднення наукових результатів (2 год)

Курс 4. Від дослідника до тренер.

Зміст навчання розподіляється наступним чином:

Частина 1. Інноваційні системи, моделі та технології в освіті (4 год)

Частина 2. Теоретичні основи освіти та підготовки:

· спільне навчання (2 год)

· інтерактивне навчання (2 год)

· дискусійне навчання (2 год)

· ситуативне моделювання (2 год)

· методи комунікації (2 год)

Частина 3. Організація навчальних досліджень (2 год)

Частина 4. Методичні рекомендації для тренерів (2 год)

Частина 5. Умови успішності навчального семінару (2 год)

Частина 6. Навчальний курс на тему поширення отриманих знань у сфері європейської інтеграції (6 год)

Курс 5. Освітні реформи та соціальні зміни.

Зміст навчання розподіляється наступним чином:

Частина 1. Теоретичні основи освітніх реформ у країнах ЄС:

· теорія освітніх змін (2 год)

· концепції освітніх реформ (2 год)

Частина 2. Практичний досвід освітніх реформ у країнах ЄС:

· загальні принципи формування освітніх систем у країнах ЄС (2 год)

· основні цілі, принципи, підходи та етапи реформування європейського освітнього простору (1 год)

· технологія проектування інноваційного середовища навчання (1 год)

· управління якістю підготовки фахівців (1 год)

Частина 3. Перспективи використання успішного досвіду освітніх реформ у країнах ЄС для модернізації освіти в Україні:

· європейська інтеграція України як фактор соціально-економічного розвитку (1 год)

· адаптація законодавства України до вимог ЄС (1 год)

· принципи, способи і засоби адаптації європейської системи освіти до української (1 год)

Курс 6. Формування мета-компетенцій у дослідників в галузі освіти.

Розділ 1. Планування дослідження та самоосвіта (2 год).

Розділ 2. Пошук інформації (2 год).

Розділ 3. Дослідне середовища. Етика наукових досліджень (2 год).

Розділ 4. Наукові зв'язки. Академічне письмо (2 год).

Розділ 5. Мережева та групова науково-дослідна робота. Міжнародне співробітництво (2 год).

Розділ 6. Груповий науково-дослідний проект (семінар) (2 год).

4. Навчальні підходи. Модуль передбачає використання наступних підходів до викладання та досліджень:

· інтерактивні лекції

· заняття на основі завдань

· обговорення

· самоосвіта

· майстер-класи

· журнал саморефлексії

· портфоліо дослідника

5. Результати навчання. В результаті навчання на цьому модулі, студенти повинні продемонструвати:

· знання і досвід роботи з міждисциплінарної методології дослідження в освітніх питаннях ЄС

· можливості використання методів, висновків та етики наукових досліджень відповідно до високих стандартів ЄС

· культурна обізнаність з питань освіти ЄС (політика, реформи, програми, стратегії навчання, розвиток творчості і т.д.)

6. Форма підсумкового контролю: кредит.

7. Діагностичні засоби визначення успішності навчання: тестування, усне опитування під час практичних занять.

8. Рекомендована література

1). Wolthuter C. C. Classification of National Education Systems: A Multivariate Approach. In: Comparative Education Review. – 1997. – № 2. – P. 159–170.

2). Weiler H. Decentralisation in educational governance: An exercise in contradiction. In: Evaluation as Policymaking: Introducing Evaluation into a National Decentralised System. – London : Jessica Kingsley, 1990. – Р. 5–38. 3).

Локшина О. Контроль та оцінка успішності учнів у школах Західної Європи [Текст] / О. І. Локшина ; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : КМІУВ ім. В.Грінченка, 2002. - 52 с.

4). Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти [Текст] / Г. С. Єгоров [та ін.] ; ред. О. І. Локшина ; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : СПД Богданова А.М., 2006. - 232 с.

5). Лавриченко Н. Педагогіка соціалізації: європейські абриси / Н. М. Лавриченко; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Віра Інсайт, 2000. - 444 c.

6). Тенденції реформування загальної середньої освіти у країнах Європейського Союзу : монографія: у 2 ч. Ч. 1 / ред.: Н. М. Лавриченко; Ін-т педагогіки АПН України. - К. : Пед. думка, 2008. - 146 c.

7). Заболотна О. Теорія і практика альтернативної шкільної освіти у країнах Європейського Союзу [Текст] : монографія / Оксана Заболотна. - Умань : Жовтий О. О., 2013. - 364 с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 304-364. - 300 экз. - ISBN 978-966- 525-137-8

8). Woods Ph. A. Alternative Education for the 21st Century: Philosophies, Approaches, Visions, 2008

9). The International Journal of Critical Pedagogy

10). The Journal for Critical Education Policy Studies

11). Wellington J. Educational Research: Contemporary Issues and Practical Approaches / Jerry Wellington. - A&C Black, 2000 - 214 р.

12). Исследование по сравнительному образованию: подходы и методы. Под. ред. М. Брейя, Б. Адамсона, М. Мейсона / пер. с англ. М. Л. Ваховского, И.В. Разнатовского. – Луганск: изд. «ФОП Сабов А. М.», 2015. – 380 стр.

13). Pathak R. Methodology of Educational Research / R.P. Pathak Atlantic Publishers & Dist, 2008. – 200 р.

14). Інтерактивне навчання [Текст] : посіб. для викладачів проф.-техн. навч. закл. / О. А. Комар [и др.] ; уклад. О. А. Комар ; Ін-т проф.-техн. освіти АПН України, Проект ЄС "Підвищ. ефективності упр. системою ПТО на регіон. рівні в Україні". - К. : Геопринт, 2008. - 86 с.

15). Пометун, О. І. Підготовка вчителів початкових класів: інтерактивні технології у ВНЗ [Текст] : навч. посібник / О. І. Пометун, О. А. Комар ; Уманський держ. педагогічний ун-т ім. Павла Тичини. - Умань : РВЦ "Софія", 2007. - 66 с.

16). Сбруєва А. Порівняльна педагогіка: навч. посіб. / А.А. Сбруєва, Суми: СДПУ, 1999.–300 с.

17). Сбруєва А. Тенденції реформування середньої освіти розвинених англомовних країн в контексті глобалізації (90-ті рр. ХХ- початок ХХІ ст.) [Текст] / А. А. Сбруєва ; Сумський держ. педагогічний ун-т ім. А.С.Макаренка. - Суми : ВАТ "Сумська обласна друкарня" ; Суми : Вид-во "Козацький вал", 2004. - 500 с.

18). Матвієнко О. Розвиток систем середньої освіти в країнах Європейського Союзу: порівняльний аналіз [Текст] : дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / МатвієнкоОльга Василівна ; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 494 с.