Crossref Member Badge

Калініна Людмила Миколаївна

Калініна Людмила Миколаївна

ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-0534-6089

Науковий ступінь: 
Доктор педагогічних наук

Вчене звання: 
Професор

Коло наукових інтересів:    
Теорія та методика управління освітою, інформаційний  та стратегічний менеджмент в сфері освіти, державне управління галуззю освіти, освітній менеджмент в умовах змін, громадсько-державне управління складноорганізованими активними системами, управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі та ін. 

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.com.ua/citations?user=8vC1QrQAAAAJ&hl=uk 

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041A==0430==043B==0456==043D==0456== 
043D==0430=3A==041B=2E==041C=2E=3A=3A.html

Інші профілі: 

E-mail:   
gelena@i.ua


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ   

Освіта:   
Миколаївський державний педагогічний інститут ім. В.Г. Бєлінського, за спеціальністю фізика і математика, 1978 – 1983 рр. 
Навчальний заклад: Аспірантура Інституту Педагогіки АПН України (заочна форма навчання)1994 –1996 рр.

Досвід роботи:      
   Людмила Миколаївна Калініна працює в Інституті педагогіки АПН України з 25 вересня 1996 року на посаді наукового співробітника, а з 04 січня 1997 р. переведена на посаду в.о. завідувача лабораторії управління освітніми закладами до підведення підсумків конкурсу. З 01 червня 1988 року на конкурсній основі обрана на посаду завідувача лабораторії управління освітніми закладами Інституту педагогіки АПН України, на якій працює до цього часу. 
   Людмила Миколаївна Калініна – відомий в Україні та за її межами учений у галузі теорії та методики управління освітою, інформаційного  та стратегічного менеджменту в сфері освіти. Під її науковим керівництвом започатковано дослідження нових наукових напрямів: інформаційний менеджмент у сфері ЗСО, стратегічний менеджмент освітніх організацій, освітній менеджмент в умовах змін та методичні засади підготовки керівників до їх упровадження в післядипломній освіті, громадсько-державне управління складноорганізованою активною системою, управління здоров’язбережувальною діяльністю в школі та ін. 
   Наукова школа налічує 17 успішних учених і науковців, які захистили 1 докторську та 16 кандидатських дисертацій з проблем управління та професійної підготовки керівників у сфері освіти. 
   Професор Л.М.Калініна є головою науково-методичної ради з фундаментальних досліджень Інституту педагогіки НАПН України (з 2013 р.), науково-методичної комісії з інформатизації та комп’ютеризації МОН України (з 2011 р.), науковим консультантом Асоціації керівників шкіл України (з 1996 р.), членом науково-експертної ради Державної інспекції навчальних закладів України та Міжвідомчої ради з координації наукових досліджень з педагогічних та психологічних наук в Україні. Нині є керівником 4 експериментів Всеукраїнського рівня в ЗНЗ мм. Києва, Хмельницький, Миколаєва і смт. Володимирець Рівненської обл. 
   Входить до складу 2-х докторських спеціалізованих рад в Інституті педагогіки НАПН України та у Черкаському національному університеті ім. Б.Хмельницького. Член редакційних колегій журналів : «Український педагогічний журнал», «Директор школи, ліцею, гімназії», «Вересень», «Освіта і управління», збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника» та ін. 
   Проходила стажування за програмами «Освітній менеджмент» в Амстердамському університеті (Амстердам, Голландія, березень 2002р. – квітень 2003р.); «Україна на шляху європейської та євроатлантичної освіти» (Варшава, Польща, листопад – грудень 2006р.); «Українські лідери в європейській та євроатлантичній освіті» (Сулеювек, Варшава, Польща грудень, 2006 р., червень – вересень 2007 р. і 2008 р., грудень 2008 р.), «Освітній менеджмент (Прага, грудень, 2012 р.). 
   Автор і співавтор понад 265 наукових праць, 5 монографій (4 одноосібні за результатами фундаментальних НДР), 16 посібників, 10 навчальних програм для підготовки керівників, статей та ін. 
   Найбільш відомі: «Школа на рубежі ХХІ століття: управлінський аспект:  посіб. /  Л.М. Калініна [та ін.]» (2000), «Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом: моногр.» (2005) (Диплом ІІ ступеня АПН України за кращу наукову роботу в номінації монографій у 2006 році), «Технологія інформаційного управління закладом освіти: посіб.» (2005), «Комп’ютерна програма «Автоматизована система управління «Школа» (АСУ «Школа») / Л.М.Калініна, С.І.Карп, С.С.Петровський та [ін.]. – ЕОР. «свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 18893 від 12.12.2006 р. МОН України), «Система організаційно-педагогічної діяльності міського управління освіти з підвищення компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів: моногр.» за ред. Л.М.Калініної (2007), «Інформаційне управління загальноосвітнім навчальним закладом: системи, процеси, технології: моногр.» (2008), Наукові основи громадсько-державного управління загальною середньою освітою в регіоні: [моногр.] / За  ред. Л.М.Калініної ( 2014) та ін. 
   Управління інноваційним розвитком загальноосвітнього навчального закладу: моделі, соціокультурні процеси, технології : посіб.» за ред. Л.М.Калініної (2011 р.), Освітній менеджмент в умовах змін:  посіб./ Л.Калініна та ін. (2011 р.), Теоретико-прикладні аспекти формування інформаційної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу : моногр. (2012), ін.. 
   Має досвід громадсько-педагогічної діяльності та бере активну участь в роботі громадських асоціацій керівників шкіл України (АКШУ), «Відроджені гімназії та ліцеї», «Приватні заклади».

Офіційні відзнаки та нагороди:

1. Почесна грамота МОН України за особистий внесок у розвиторк національної освіти і науки України, плідну науково-педагогічну діяльність та з нагоди 75-річчя від дня заснування Інституту педагогіки Академії педагогічних наук України (за №71007 від 2002 р.).

2. Почесна грамота дирекції та профкому Інституту Педагогіки та МОН України за вагомі наукові результати досліджень актуальних педагогічних проблем у 2003 році.

3. Нагрудний знак «Відмінник освіти України», 2004 р. (за №70531 від 07 жовтня 2004 р.).

4. Почесна грамота МОН України за багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток педагогічної науки і освіти, плідну науково-педагогічну діяльність (за № 1186330).

5. Диплом 2-го ступеню Академії педагогічних наук України, як переможцю конкурсу на кращу наукову роботу в номінації монографій за книгу «Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітніми навчальними закладами» у 2006 році.

6. Нагрудний знак О. Захаренка,2007 р. (за №5 від 04 жовтня 2007 р., наказ 1147 –К)

7. Почесна грамота Кабінету Міністрів України, 2009 р. (за № 16923 від 25 лютого 2009 року).

8. Нагрудний знак К. Д. Ушинського, 2011 р. (за № 451 від 18 лютого 2011 р., наказ 6)

9. Почесний диплом ХVІ Міжнародної виставки навчальних закладів «Сучасна освіта в Україні – 2013) за особистий творчий внесок в удосконалення змісту навчально-виховного процесу (25-27 лютого 2013 року)

10. Присвоєння почесного звання: "Заслужений діяч науки і техніки України" УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №286/2017 
  Має високий науково-професійний рівень, ерудицію і здатність до творчого пошуку та конструктивного розв’язання складних теоретичних і практичних питань, пов’язаних з управлінням і використанням сучасних електронних засобів в діяльності керівника. Наукова коректність, принциповість наполегливість у праці є характерним для Людмили Миколаївни Калініної, що знаходить продуктивне відображення на всіх етапах експерименту і в науковому доробку.


Теми дисертацій: 

· Тема кандидатської дисертації «Діяльність районних відділів освіти з управління навчально-виховним процесом в Україні (1917 – 1994 рр.)» була захищена у 1996 р., спеціальність 13.00.01 - теорія та методика історії педагогіки.

· Тема докторської дисертації "Система інформаційного забезпечення управління загальноосвітнім навчальним закладом», 2008 за спеціальністю 13.00.06. - теорія та методика управління освітою. ( в електронній бібліотеці НАПН  є)

Наукова діяльність:   
Керівник науково-дослідної теми відділу економіки та управління загальною середньою освітою «Організаційно-педагогічні та економічні засади функціонування опорних закладів освіти як центрів управління в умовах децентралізації» Реєстраційний номер: 0118U003365. Термін виконання 01.01. 2018 – 31.12. 2020 рр.            

Перелік друкованої продукції: 

Монографії:

Навчальні посібники:

Концептуальні засади організаційних механізмів і технологій громадсько-державного управління : посібник / О. М. Онаць, Л. М. Калініна, за наук. ред. Л. М. Калініної. – К. : Видавничий дім “Сам”, 2017. – 64 с.

Навчальні програми:

1. Калініна Л. М. Методологічні основи управлінської діяльності та наукові школи менеджменту: програма навчальної дисципліни для підготовки докторів філософії у галузі освіти / Л. М. Калініна. – К., 2017. – 16 с. 
2. Калініна Л. М. Моделювання освітнього простору : програма навчальної дисципліни для підготовки докторів філософії у галузі освіти / Л. М. Калініна. – К., 2017. – 12 с.

Інформаційно-аналітичні видання: 

Освіта Миколаєва – 2017 : Інформаційно-аналітичний огляд за підсумками 2016–2017 навчального року / Г. І. Деркач, О. О. Удовиченко, О. В. Тарасова, Л. М. Калініна, С. Б. Макарова ; за заг. ред. Г. І. Деркач. – Миколаїв : НМЦ, 2017. – 150 с. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Калініна Л. М. Інформатизація освіти і зародження нового освітнього середовища як основи нової Української школи / Л. М. Калініна, О. М. Китайцев, В. М. Косик, В. В. Лапінський // Комп’ютер у школі та сім'ї. – 2017. – № 4 (140). – С. 3–7. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/707992/ – Назва з екрана.

2. Калініна Л. М. Оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління в змісті посібника для керівників сфери освіти / Л. М. Калініна // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / ред. кол. ; голов. ред. О. М. Топузов. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 119–136. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/709537/ – Назва з екрана.

3. Калініна Л. М. Факторно-критеріальна модель оцінювання ефективності інформаційного забезпечення організаційного механізму управління школою / Л. М. Калініна, Г. М. Калініна // Вісник Черкаського університету. – 2017. – № 11. – С. 9–27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/708320/ – Назва з екрана.

4. Калініна Л. М. Програмне забезпечення навчальної дисципліни «Методології дисертаційної роботи» для докторів філософії в галузі освіти / Людмила Калініна, Микола Малюга // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2018. – Вип. 20. – С. 126–145. 
5. Топузов О. М. Організаційні механізми управління закладами освіти: методологічні та теоретичні засади / О. М.  Топузов, Л. М. Калініна // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 34–45. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/710018/ – Назва з екрана.


Наукові тези:

Калініна Л. М. Методологічний контекст фундаментального дослідження «теорія і технології реалізації організаційних механізмів управління загальноосвітніми навчальними закладами» / Л. М. Калініна // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік : наукове видання. – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 204 – 209.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Калініна Л. М. Феномен ДГУ та ГДУ в освіті України / Л. М. Калініна, О. М.  Онаць// Директор школи. – 2017. – № 21–22 (813– 814), листопад. – С. 8–27. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/710271/ – Назва з екрана. 
2. Калініна Л. М. Організаційні механзми ГДУ : концептуальні засади / Л. М. Калініна, О. М. Онаць // Директор школи. – Видавнича група «Шкільний світ», 2017. – № 23–24 (815–816), грудень. – С. 6–24. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/710815/ – Назва з екрана.

3. Калініна Л. М. Тенденції управління закладами освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства в Україні / Л. М. Калініна, Г. М. Калініна // Директор школи. – 2017. – № 15–16 (807–808). – С. 95–105. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/708614/ – Назва з екрана.

4. Калініна Л. М. Управління новою українською школою. Порівняльна характеристика концептуальних змін / Калініна Людмила Миколаївна // Директор школи. – 2017. – № 1–2. – С. 12–21. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://lib.iitta.gov.ua/706820/ – Назва з екрана.

5. Калініна Л. М. Організаційні механізми ГДУ: технологічні основи конструювання та принципи дії / Людмила Калініна, Олена Онаць // газета "Директор школи", №3–4 (819 - 820), лютий 2018, — Видавнича група "Шкільний світ", С. 14–28. 
6. Калініна Л. М. Інформатизація освіти Стан та перспективи впровадження / Калініна, Л.М., Китайцев, О.М., Косик, В.М., Лапінський, В.В., Мельник О. // "Директор школи", №9–10 (825–826), травень 2018, — Видавнича група "Шкільний світ", С. 7–16. 

Наукові статті в тижневиках і газетах:

1. Калініна, Л.М. Науковий дискурс сучасних методологій організаційного механізму управління в сфері освіти /Л.М.Калініна // Рідна школа. – 2017. – № 1–2. (січень-лютий). – С. 8–17. 
2. Калініна  Л. М. / Новітні розробки НАПН України, перевірені часом / Людмила Калініна // Педагогічна газета . – 2017. – № 3 (259). – С. 5.


Наукові збірники:


Калініна, Л.М. Базовий стандарт професійної діяльності керівника нової української школи /Л.М.Калініна, О.М.Онаць // Керівник нової української школи: світоглядно-професійні орієнтири: збірник наукових праць / В. П. Андрущенко (голова), В. П. Бех (заступник голови), О. В. Алейнікова, Л. М. Калініна, Н. В. Крохмаль, В. В. Олійник, О. М. Онаць, З. В. Рябова, Т. М. Сорочан, О. М. Топузов, Г. М. Торбін, Я. О. Чепуренко ; МОН України, НАПН України, Асоціація керівників шкіл України, Нац. пед ун-т ім. М. П. Драгоманова. – Київ : Вид-во НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2017. – С.52–60.


Наукові статті у книгах:


1. Національна академія педагогічних наук України – 25 років /Голов. Редолег.: В. Г. Кремень (голов. ред.) [та ін. ]– К.: Альфа_віта, 2017. – 316 с. – С. 206–207

2. Калініна Л. М. Наукова школа «Управління розвитком освіти» Інституту педагогіки НАПН України (1991-2018 рр.) / Людмила Калініна // Літопис сучасної науки й освіти України: Наукові школи, авторські системи і концепції / Ред. колегія В.Г. Кремень, В.І. Луговий, О.М. Топузов [та ін.]. – К.: Альфа-Віта, 2018. – С. 78 –80.

Матеріали конференцій

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. VІІІ Міжнародна виставкаСучасні заклади освіти – дискусійний майданчик щодо шляхів розвитку нової української школи 16–18 березня 2017 р.


2. IX Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» 24 м жовтня 2017 р.


3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»м. Київ,Інститут педагогіки НАПН України 18 травня 2017 р.

4. І Міжнародна наукова конференція Україна – ЄС: Крос культурні порівняння в освітніх дослідженняхм. Київ, Інститут педагогіки НАПН України 22–23 травня 2017 р.


5. Всеукраїнський науково-практичний семінар у межах VІІІ Міжнародної виставки «Нова українська школа в багатовекторному інформаційному просторі» 18 березня 2017 р.


6. Звітна науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів і наукових кореспондентів Інституту педагогіки НАПН України за 2017 р., 30 листопада 2017 р.


7. Практичний семінар «Інноваційні технології для Нової української школи» м. Київ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 12 грудня 2017 р.

8. Лекції-презентації «Управлінський дискурс Нової української школи». Місце проведення: Миколаївський ОІППО, 26 квітня 2017 р. 


2018  

1. IX Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти» та VII міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu» що проходила 15 – 17 березня 2018 р.


2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» м. Мінськ (Республіка Білорусь) (заочна форма).


3. ІІ Міжнародної наукової конференції Педагогічна Компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформація та інновації в освіті у глобалізованому світі (заочна форма) 07–08 червня 2018 р.


4. ХХХ Міжнародна конференція Європейської ради національних асоціацій незалежних шкіл (ECNAIS), яка 19 квітня 2018 р.

5. Семінар «Оцінювання діяльності шкіл. Досвід Литви», який відбувся 27 квітня 2018 р.

Науково-організаційна діяльність

2017 

1. Всеукраїнський круглий стіл трансформація підготовки менеджерів освіти до реалізації Концепції «Нова українська школа», м. Київ, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 11 квітня 2017 р.

2. Регіональний круглий стіл «Управління розвитком управлінсько-лідерських та підприємницьких здібностей молодших школярів: проблеми та перспективи». Школа І–ІІІ ступенів №50 міста Києва, 28 березня 2017 р.

3. Регіональний круглий стіл «Концептуальні зміни в управлінні новою українською школою». Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості» 27 квітня 2017 р.


4. Виїзне засідання відділу економіки та управління загальною середньою освітою ІП НАПН України «Нова українська школа» у практичному дискурсі експериментальної Підгірцівської загальноосвітньої школи Обухівського району Київської області, 25 травня 2017 р.

5. Фестиваль-конкурс презентації країн Євросоюзу в межах святкування Дня Європи в Миколаєві. Миколаївська спеціалізована школа «Академія дитячої творчості», 20 травня 2017 р.


2018


1. Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., Січових Стрільців 52 – д.


2. Науково-практичний семінар «Організаційно-педагогічні та економічні засади партнерської взаємодії в умовах реформування освіти в Україні», який відбувся 19 травня 2018 року Львівської області. 


Робота у редакційній колегіях та радах наукових фахових виданнях

Л. М. Калініна, Міжнародна редакційна колегія журналу Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; – Вип.22 (1-2017). – Ч.2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 348 с. ISSN2309-9763

Міжнародна діяльність:    
1. Міжнародна діяльність республіка Білорусь І Міжнародна науково-практична школа «Якість і економіка освіти». Місце проведення м. Мінськ. Дата проведення 21-24 вересня 2017 р. Організатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України за ініціативою відділу економіки та управління ЗСО, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти», Асоціація керівників шкіл України, Асоціація керівників шкіл Республіки Білорусь.

2. ІІ Міжнародна науково-практична школа «Якість і економіка освіти», 6–8 листопада 2017 року у місті Києві. Організатори: Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України,  відділ економіки та управління ЗСО Інституту, Міністерство освіти Республіки Білорусь, Науково-методичний заклад «Національний інститут освіти», Асоціація керівників шкіл України.

3. Міжнародний українсько-чеський практичний семінар «На шляху до інклюзії», який відбувся 24 квітня 2018 року в Інституті педагогіки НАПН України, м. Київ, вул., Січових Стрільців 52 – д.

Науково-педагогічна діяльність
Керівництво аспірантами, докторантами

Інститут педагогіки НАПН України

·       Гордійчук Світлана Вікторівна

·       Луцькова Світлана Дмитрівна

·       Бодома Гаррет Рахматович

·       Золочевська Ольга Федорівна

·       Преподобна Олена Олександрівна

·       Роєва Тетяна Григорівна 


Повернення до списку