Crossref Member Badge

Відділ економіки та управління загальною середньою освітою

Лабораторія управління освітніми закладами

 

Управлінський підрозділ має складний шлях становлення та розвитку в органіграмі Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України упродовж 90-ти років. З моменту створення Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІПу) у 1926 році ХХ століття розв’язання практичних задач організації управління народною освітою, наближеною до потреб виробництва і реалій життя в Україні, відбувалося у загальноінститутській секції системи освіти, якою завідував Я.П. Ряппо. Вивчення нагальних педагогічних і управлінських проблем із 1929 року здійснювалося науковцями в секції історії педагогіки й системи освіти.

До оновленої організаційної структури УНДІПу в 1932-36 роках входив відділ історії педагогіки та організації освіти, в якому досліджували актуальні проб леми функціонування освітньої системи та побудови нової радянської школи у 30-х роках XX століття у секції системи та організації народної освіти цього відділу. Організаційно-педагогічні умови управління школами під час Другої світової війни були предметом розгляду у відділі теорії та історії педагогіки, який з 1944 року очолював професор М.Ф. Даденков. 


Л.М.Калініна

Відділ школознавства, як самостійний управлінський підрозділ, був створений в Науково-дослідному інституті педагогіки (НДІП) УРСР з 1961 року, завідувачем якого з вересня цього року було призначено М.В. Черпінського (кандидат педагогічних наук, 1963 р.). Зміна цілей та завдань НДР, запровадження нового штатного розпису обумовила реорганізацію з 1 вересня 1965 відділу школознавства у відділ теорії організації народної освіти та школознавства та розширення функції. У січні 1977 року, через 12 років, відділ припинив функціонування та відбулася організація окремого сектора школознавства під керівництвом Д.І. Румянцевої. Школознавці вивчали організаційно-економічні проблеми розвитку народної освіти Української РСР і питання наукової організації праці в освіті, досліджували тенденції розвитку шкільної мережі, розробляли методики планування досліджень і програми прогнозування педагогічних кадрів. Самостійний науковий підрозділ – відділ наукових основ управління народною освітою – було створено в НДІП Української РСР у вересні 1981 року, співробітники якого розв’язували наукові задачі до січня 1985 року, під науковим керівництвом його завідувачки Д.І. Рум’янцевої. 

Відповідно до нової структури НДІП Української РСР, затвердженої наказом Міністерства освіти УРСР № 27 від 24.01.1985 року, після проведення кадрових і організаційних змін, утворено з 1 лютого 1985 року лабораторію наукових основ управління народною освітою під керівництвом Д.І. Рум’янцевої. У наступні роки лабораторію очолювали також кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники: Валентина Сергіївна Болгарина (1989), Михайло Петрович Легкий (1989-1990), Валентина Василівна Сгадова (1990-1993), Людмила Василівна Кузьменко (1994-1995). У вересні 1995 року була створена лабораторія управління освітніми закладами, з моменту організації яку очолила Л.В. Кузьменко, у січні 1996 року завідувачем була призначена Віра Миколаївна Зоц (кандидат педагогічних наук (1983), доцент (1991)). З грудня 1997 року до грудня 2015 керівником лабораторії управління освітніми закладами була Людмила Миколаївна Калініна (кандидат педагогічних наук, 1996 р.). 

За різних історичних часів, упродовж 90 років функціонування управлінського підрозділу Інституту педагогіки НАПН України, вагомий внесок у розвиток школознавства, теорії внутрішкільного управління, концепції стратегічного менеджменту, теорій інформаційного менеджменту та організаційної культури в освіті зробили відомі, не лише в Україні, учені-управлінці Євген Березняк, Борис Андрієвський, Валентина Гончарова, Петро Дроб’язко, Іван Жерносек, Людмила Забродська, Валентина Затуренська, Михайло Легкий, Борис Кобзар, Антон Міненко, Борис Мірончик, Микола Лукашевич, Валентин Маслов, Владилен Степанюк, Василь Смужаниця, Людмила Онищук, Іван Осадчий, Надія Островерхова, Віктор Постовий, Ганна Тимошко, Микола Черпінський та багатьох ін. 

Після модернізації структури, укрупнення лабораторій та розширення проблематики досліджень із управління розвитком сільської школи в умовах децентралізації в освіті та реформування освітньої галузі, в січні 2016 року, керівником якої є Людмила Миколаївна Калініна (доктор  педагогічних наук, 2008р., професор, 2010 р.), створено відділ економіки та управління загальною середньою освітою. Лабораторія сільської школи, як структурний підрозділ Інституту педагогіки НАПН України, функціонував 25 років, очільниками якої були: В.П.Тименко (1991), І.С. Волощук (1991-2001), Г.І. Іванюк (2001-2003 рр.) та В.В. Мелешко (2003-2015 рр.).

З 1997 року науковим колективом креативних професіоналів управлінського підрозділу під керівництвом Л.М.Калініної здійснювалися фундаментальні дослідження : «Управління навчально-виховними закладами в умовах соціально-економічного реформування та в умовах оновлення змісту освіти»» (1996-1998 рр.) і (1999-2001 рр.), «Функційний підхід до управління загальноосвітніми навчальними закладами» (2002-2004 рр.), «Організаційно-педагогічні умови управління якістю освіти в загальноосвітніх навчальних закладах» (2005-2007 рр.), «Формування управлінської культури керівника школи» (2008-20011 рр.), «Теорія побудови і технології впровадження організаційних механізмів управління діяльністю ЗНЗ» (2012-20014 рр.), «Теорія і технології управління ЗНЗ як активними соціально-педагогічними системами» (2015-20017 рр.). Науково-дослідна робота спрямовані на реформування системи управління освітою в Україні, створення нової методології управління освітою, обґрунтування та провадження концепцій інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів різного типу, теоретико-методологічних засад державно-громадського управління та інноваційних моделей інформаційно-освітніх середовищ шкіл, інноваційних механізмів управління, модернізацію змісту підготовки сучасних керівників шкіл із урахуваннях кращих вітчизняних і зарубіжних управлінських практик, які базуються на використанні найновіших досягнень педагогічної науки та здобутків вітчизняних і зарубіжних шкіл менеджменту, зокрема інформаційного, стратегічного та інноваційного видів менеджменту, адекватних сучасній цифровій добі, пошук економіко-управлінських детермінант розвитку загальної середньої освіти та розвитку Людини Культури інноваційного типу. Л.М. Калініна з 2000 підготувала 1 доктора та 17 кандидатів педагогічних наук у галузі теорії та методики управління освітою та професійної освіти керівників.

Розвиток інноваційної людини в інформаційному суспільстві забезпечуються шляхом запровадження в інформаційно-освітнє середовище школи обґрунтованих концептуальних засад стратегічного та інноваційного менеджменту в сфері освіти, «стратегічного набору» інноваційного розвитку шкіл, розроблених під керівництвом директора Інститут педагогіки НАПН України О.М. Топузова вченими та науковцями відділу економіки та управління ЗСО Л.М.Калініною, Л.І.Паращенко, В.В.Мелешко, О.М.Онаць, Г.Д.Матвєєвою, Я.Є.Стемковською, М.О.Топузовим, які знайшли відображених у посібниках і збірниках наукових праць.

Науково-дослідна діяльність упродовж двадцяти років здійснюється у співпраці з колективами управлінь освіти різних ієрархічних рівнів, Обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти і ЗНЗ різних типів 15 областей України та Автономної республіки Крим. Результати дослідження наукових співробітників лабораторії і відділу використовувалися під час підготовки Національних доповідей про стан і перспективи розвитку освіти в Україні (2011 і 2016.), проектів базового Закону України «Про освіту» (2015-2017) і Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про загальну середню освіту» щодо запобігання реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів і ін., Концепції профільного навчання в старшій школі (2003, 2009, 2013, 2015), інформаційно-аналітичних матеріалів щодо системи рейтингового оцінювання діяльності закладів освіти, авторських шкіл і розробок, розробки базового стандарту професійної діяльності директора школи, пропозицій щодо внесення змін у законопроекти та підзаконні акти ВР України з децентралізації та дебюрократизації в галузі освіти, порядку державної атестації дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, навчально-виховних комплексів та об’єднань та до процедури атестаційної експертизи, підготовки магістрів за спеціальністю електронне урядування та управління освітою.

90-річна історія відділу – це історія розвитку вітчизняної управлінської думки, втіленої в наукові школи вчених, новаторські теорії, концепції, моделі, технології, механізми державно-громадського управління, яка знайшла відображення у 31 монографії, 41 посібнику, 7 програмах для підготовки науковців і керівників освіти та розвитку управлінської компетентності, 2 підручниках, понад 500 статей із них 30 у зарубіжних виданнях, 1 концепції, 10 методичних рекомендаціях, 6 інформаційно-аналітичних матеріалах, 75 тезах. 


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

О.М.Онаць – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу;

Л.М.Калініна – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник (0,5 ст.)

О.В.Малихін – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник (0,5 ст.)

Н.О.Арісова – доктор педагогічних наук, професор, науковий співробітник (0,5 ст.);

Н.І.Лісова  кандидати педагогічних наук, старший науковий співробітник (0,5 ст.);

Б.Г.Чижеський – кандидат педагогічних наук, провідний науковий співробітник (0,5 ст.);

Л.М.Попович – науковий співробітник відділу;

М.М.Малюга – науковий співробітник відділу (0,5 ст.)