Crossref Member Badge


Дворецька Лариса Павлівна

Науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти 


ORCID iD:

Науковий ступінь:

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:  

Профіль вченого в Google Scholar:

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0414==0432==043E==0440==0435==
0446==044C==043A==0430=3A==041B=2E_==041F=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail: 
dvoretska@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

1981-1985 рр.  

Київський державний педагогічний інститут ім. О.М. Горького,

спеціальність – математика,

кваліфікація і звання - вчитель математики середньої школи

1993-1994 рр.

Український Комерційний Коледж,

Спеціальність - менеджмент

1999-2002 рр.

Аспірантура НПУ імені М.П. Драгоманова,

Спеціальність 13.00.02

Листопад 2004 р.

Київський Національний Університет імені Т. Г. Шевченко, UNINET

Свідоцтво про короткочасне навчання в центрі впровадження інформаційних технологій в освіту за курсом «Основи теорії та методики педагогічних вимірів», 40 годин

Грудень 2005 р.

The Global Institute

Certificate of Participation “Design and Development of Large Scale Assessments”, Educational Testing Service, Princeton, NJ USA

Лютий-березень 2011 р.

USADE, Community Connection, WorldChicago, World Learning

Certificate of Achievement “Education Quality Assessment - Community Connections”, Chicago, Illinois, U.S.A.

2013 р.

МОН України, НПУ імені М.П. Драгоманова

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 957742 в ІППК НПУ імені М.П. Драгоманова за напрямом «Освітні вимірювання», 72 год.

Жовтень-листопад 2014 р.

ETF, Centre for European Educational Policy

 

Certificate of Participation Training Course on Validation of Non-formal and Informal Learning, EQF level: 5 (non-formal)


Досвід роботи:    
Вчитель математики СШ №126 м. Києва,
Викладач кафедри математики та методики навчання математики НПУ імені М.П. Драгоманова,
Старший викладач кафедри вищої математики МАУП,
Начальник відділу природничо-математичних предметів Українського центру оцінювання якості освіти,
Заступник директора  Українського центру оцінювання якості освіти,
Науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:   
Виконавець науково-дослідної роботи відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти: «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії». Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних та у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Дворецька Л. П.  До проблеми оцінювання якості тестових матеріалів, що уміщені в підручниках з алгебри та геометрії для учнів 7 класу / Дворецька Лариса // Наукові записки / Ред. кол.: В.Ф. Черкасов, В.В. Радул та ін. – Випуск 150. – Серія: Педагогічні науки. – Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017. – С. 135-141.

Матеріали конференцій

2017

1. Дворецька Л. П. Нестандартизовані тести з математики: шляхи підвищення якості / Лариса Дворецька // Тези доповідей Міжнародної  науково-практичної конференції «Актуальні проблеми  теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова», 11 – 13 травня 2017 р., Київ, Україна  – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – С. 163 –164.
2. Дворецька Л. Міжнародне порівняльне дослідження TIMSS: уроки для України / Лариса Дворецька // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації: збірник тез доповідей І Міжнародної наук.- практ. конференції (Київ, 15 - 16 червня 2017 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – К.: Педагогічна думка, 2017. – С. 46–47.
3. Дворецька Л. Тестові технології в професійній діяльності вчителя математики: два кроки вперед, один назад / Лариса Дворецька // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця (НПК-2017)», 7 – 8 грудня 2017 р., м. Суми, у 2-х частинах. – Суми: ФОП Цьома  С. П., 2017. – Ч. 1. – С. 149-151.
4. Дворецька Л. П. Вплив форми тестового завдання на результат оцінювання навчальних досягнень учнів з математики // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік: наукове видання. − К.: Інститут педагогіки, 2017. 

2018

Дворецька Л. Шкільний іспит з математики для учнів 8-х класів у Польщі: перспективність досвіду в Україні / Лариса Дворецька // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018:  трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: матеріали ІІ Міжнародної наук.- практ. конференції (Київ, 7 - 8 червня 2018 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / За заг. ред. О. І. Локшиної. – Київ–Дрогобич: ТзОВ «Трек-ЛТД», 2018. – С. 86-87.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми  теорії і методики навчання математики: до 70-річчя кафедри математики і теорії та методики навчання математики НПУ імені М. П. Драгоманова»  (11 – 13 травня 2017 р., м. Київ).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (18 травня 2017 р., м. Київ).

3. І Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті інтеграції і глобалізації» (15 - 16 червня 2017 р., м. Київ).

4. Міжнародна науково-практична конференція «Наукова діяльність як шлях формування професійних компетентностей майбутнього фахівця» (7 – 8 грудня 2017 р., м. Суми).

5. Всеукраїнська звітна науково-практична конференція за результатами наукових досліджень співробітників, докторантів, аспірантів, здобувачів, вчителів-експериментаторів Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік (грудень 2017 року, м. Київ).

2018 

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта  – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі» (7 - 8 червня 2018 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність