Crossref Member Badge


Гривко Антоніна Вікторівна

Старший науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-9460-4777

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:     
Психолінгвістика, когнітивна лінгвістика, педагогічні вимірювання

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=OfLiPPoAAAAJ&hl=uk&authuser=1

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==0440==0438==0432==043A==043E=
3A==0410=2E==0412=2E=3A=3A.html

Інші профілі:
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C3%F0%E8%E2%EA%EE&ustanova=139&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%
B3&napryam=0&napryam_google=0

E-mail:  
av.hryvko@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища   

Досвід роботи:
18 років

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Формування комунікативних умінь учнів 5–6 класів засобами мови підручників з математики».   

Наукова діяльність:    
Виконавець науково-дослідних робіт відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти:
· «Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій». Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.;
· «Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії». Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Гривко А. В. Теоретико-методичні засади створення й застосування моніторингових систем для оцінювання засобами тестових технологій ключової комунікативної компетентності / А. В. Гривко // Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : колективна монографія [Жук Ю.О., Лукіна Т.О., Ляшенко О.І. та ін.]. – Київ, 2017. 

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Гривко А. В. Трансформації підручника як сучасного медіа в аспекті формування в учнів читацьких умінь / А. В. Гривко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. : голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 92 – 101.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Гривко А. В. Оцінювання мотиваційно-цільового складника формування в учнів комунікативної компетентності / А. В. Гривко // Український педагогічний журнал. – №1. – 2017. – С. 66 – 67.
2. Гривко А. В. Формування читацьких умінь учнів: сучасні підходи та світовий досвід / А. В. Гривко // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 2. – С. 59 – 67.
3. Гривко А. В. Оцінювання читацьких умінь учнів: аналіз актуального світового досвіду/ А. В. Гривко // Український педагогічний журнал. – 2018. – № 3.

Матеріали конференцій

Гривко А. Компаративний аналіз сучасних тенденцій формування та оцінювання читацьких умінь учнів / А. В. Гривко // Трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі: збірник тез ІІ Міжнародної конференції «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіті 2018». – К., 2018.

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. Круглий стіл «Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів ЗНЗ» (17 березня 2017 року, м. Київ). Доповідь: «Оцінювання ключової комунікативної компетентності: експериментальний підхід».


2. Науково-методичний семінар на базі експериментального майданчику відділу – ліцею № 17 м. Хмельницький (5 квітня 2017 року, м. Хмельницький). Обговорено з членами педагогічного колективу можливості використання у навчальному процесі моделі оцінювання комунікативної компетентності учнів, розробленої на підґрунті аналізу результатів проведених досліджень; виголошено доповідь «Особливості оцінювання засобами тестових технологій рівнів сформованості в учнів комунікативної компетентності» на семінарі «Співпраця науково-педагогічних установ та закладів освіти щодо організації компетентнісного навчання»).


3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (18 травня 2017 року, м. Київ). Участь у роботі круглого столу «Науково-методичне забезпечення шкільної освіти: інноваційні розробки, перспективи та досвід підручникотворення», доповідь на тему: «Підручник як засіб формування зовнішньоорганізованої мотивації навчання й оволодіння учнями ключовими компетентностями».


4. ІІ міжнародна науково-практична школа «Якість і економіка освіти» (6–8 листопада 2017 року, м. Київ).

5. Звітна науково-практична конференція Інституту педагогіки НАПН України (30 листопада 2017 року, м. Київ). Доповідь на тему «Оцінювання учнівської читацької грамотності як базового елемента операційного складника ключової комунікативної компетентності».


2018 

1. Семінар-презентація «Огляд і методика використання колекції баз даних фірми EBSCO в наукових установах і закладах освіти» (28 березня 2018 року, м. Київ).

2. ІІ Міжнародна конференція «Педагогічна компаративістика і міжнародна освіті 2018» (7–8 червня 2018 року, м. Київ). Тема виступу «Компаративний аналіз сучасних тенденцій формування та оцінювання читацьких умінь учнів».

Науково-організаційна діяльність:   
1. Науково-методичний семінар на базі експериментального майданчику відділу – ліцею № 17 м. Хмельницький (11-12 жовтня 2017 року, ліцей № 17, м. Хмельницький).

2. Практичний семінар за участі педагогічного колективу ліцею № 17 м. Хмельницький (11 квітня 2018 року м. Хмельницький) з метою моніторингу впровадження результатів попередніх досліджень та перспектив нової планової роботи відділу на 2018–2020 рр.

Міжнародна діяльність:     
Відрядження до Західно-Фінляндського коледжу (м. Гуйттінен, Фінляндія) (22–28 квітня 2018 року), під час якого пройдено:

· стажування для опанування проектним методом навчання та оцінювання в процесі вивчення особливостей організації навчального процесу в закладах освіти різних рівнів Фінляндії – 108 год.;

· навчання за програмою розмовного курсу з англійської мови «Інтенсив» (рівні B2 – C1) – 25 год. аудиторної роботи і 5 год. самостійної роботи;

· вхідне, поточне й підсумкове тестування та здобуто сертифікат, що засвідчує рівень B2 володіння англійською мовою.

Науково-педагогічна діяльність: