Crossref Member Badge


Лукіна Тетяна Олександрівна

Головний науковий співробітник відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти


ORCID iD:    
https://orcid.org/0000-0002-3802-6666

Науковий ступінь:
Доктор наук з державного управління, Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:     
Управління якістю освіти, моніторинг якості освіти, підвищення кваліфікації та професійна компетентність педагогічних кадрів

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?view_op=list_works&hl=ru&user=LvNT298AAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041B==0443==043A==0456==043D==0430=3A==
0422=2E==041E=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail:       
tata_lukina@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:        
Вища педагогічна.
Полтавський державний педагогічний університет ім. В.Г.Короленка, вчитель фізики і математики. Диплом з відзнакою (1989 р.).
Аспірантура при Національному державному педагогічному університеті ім. М.П.Драгоманова (м. Київ, 1994 – 1997).
Докторантура при Національній академії державного управління при Президентові України (м. Київ, 2001 – 2004).

Досвід роботи:       
Загальний стаж наукової та науково-педагогічної діяльності 29 років. Працювала  на посадах вчителя фізики і математики (6 роки), доцента (4 роки), професора (14 років), головного наукового співробітника наукових інститутів (17 років).

Теми дисертацій:         
· Тема кандидатської дисертації: «Фізична задача як засіб диференційованого навчання фізики в середній школі». Диплом кандидата педагогічних наук (13.00.02 – теорія і методика  навчання фізики)  
·  Тема докторської дисертації: «Державне управління якістю загальної середньої освіти в Україні». Диплом доктора наук з державного управління (25.00.02 - механізми державного управління). 

Наукова діяльність:    
Виконавець науково-дослідних робіт відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти:
«Моніторингові системи оцінювання якості освіти на основі тестових технологій». Термін виконання: 01.01.2015 – 31.12.2017 рр.;
«Методика державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії». Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

1. Освіта дорослих в перспективі змін: інновації, перспективи, прогнози: колективна монографія / За ред. А.Василюк, А. Стоговського. – Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. – 248 с.
2. Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : колективна монографія / кол авт.: Ляшенко О.І, Лукіна Т.О., Жук Ю.О., Ващенко Л.С., Гривко А. В., Науменко С.  / За ред. О.І.Ляшенка, Ю.О.Жука. -  К., 2018. - 200 с. - Рукопис. - Авторські: розділ 2 (1 д.а.). - Режим доступу: http://undip.org.ua/news/library/monografii_detail.php?ID=6888.

Навчальні посібники:

Управління розвитком професійного навчального закладу: праксеологічні засади: навч. посібн. / Л. М. Сергеєва, Т. О. Лукіна, Ю. С. Красильник, О. В. Пащенко, Т. І. Стойчик, В. О. Купрієвич ; за наук. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. О. Лукіної. - К. : Вид.-во Ліра-К, 2017. – 124 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

1. Лукіна Т.О. Організаційно-методичні засади моніторингових систем якості загальної середньої освіти // Т. О. Лукіна /Анотовані результати наук.-дослідної роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2017 рік : інформаційне видання. - К. : Пед. думка, 2017.
2. Лукіна Т.О. Забезпечення якості освіти як першочергова проблема державного управління освітою в Україні / Т. О. Лукіна // Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (м. Київ, 5-6 квітня 2017 року). [за заг. ред. Семигіної Т.В.]. – К.: Академія праці, соціальних відносин і туризму. - 2017. – 318 с. - С. 298 - 302.  
3. Лукіна Т.О. Оновлення підходів до підвищення кваліфікації кадрів у сфері публічного управління / Т. О. Лукіна // Організаційно-правові аспекти публічного управління в Україні: матеріали IV Всеукр. наук.-практ. Інтернет-конф. (м.Полтава, 21 квітня 2017 р.). – Полтава: ПолтНТУ, 2017. – 190 с. – С.117-119.
4. Лукіна Т.О. Реформування фінансового механізму державного управління  вищою освітою в Україні / Т. О. Лукіна // Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.) - Національний університет біоресурсів і природокористування України). – К.: Міленіум, 2017. - 336 с. - С. 181 – 182.
5. Лукіна Т.О. Якісна освіта як чинник національної безпеки України / Т. О. Лукіна // Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та пріоритети розвитку : збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції (1 грудня 2017 р., м. Острог) / [за заг. ред. д.ю.н. Романова М.С.]. – Острог: Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2017. – 180 с. – Авторські: 116-119.
6. Лукіна Т.О.  Політика забезпечення якості освіти в контексті соціально-гуманітарного розвитку України / Т. О. Лукіна // Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком: матеріали 11 наук.-практ. конф. за міднарод. участю (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.). – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:www.dbupa.dp.ua|konf|konf_dridu.htm/ - Дніпро, 2017.
7. Лукіна Т.О.  Механізми забезпечення якості післядипломної освіти як основа підвищення конкурентоспроможності освіти України / Т. О. Лукіна // Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології: збірник матеріалів ІІІ-ої Всеукраїнської Інтернет-конференції 18 квітня 2018 р., м. Київ. - У 2-х частинах : Ч. 2 ⁄ Наукова ред., упоряд.: В.В. Сидоренко, Я.Л. Швень. - К.: Агроосвіта, 2018. - 149 с. – Авторські: С. 132 – 134.
8. Лукіна Т.О.  Громадянська компетентність як основа розвитку національної ідентичності публічних службовців в Україні / Т. О. Лукіна // Публічне врядування в Україні: стан, виклики, . перспективи розвитку: матеріали щорічн. Всеукр. наук.-практ. конф. за міжнарод. участю, присвяч. 100-річчю державної служби в Україні (Київ, 25 травня 2018 р.) : у 5 т. /за заг. ред. В.С.Куйбіди, М.М.Білинської, О.М.Петроє.- Київ: НАДУ, 2018. – Т.5. - 176 с. - Авторські: С. 44-46.
9. Лукіна Т. О. Освітній чинник у проблемі забезпечення конкурентоспроможності фахівця / Т. О. Лукіна // Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності: зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., Кривий Ріг, 25 − 26 квітня 2018 р./ за заг. ред. Л. М. Сергеєвої, Т. І. Стойчик. -  Кривий Ріг: КПГТЛ, 2018. – том 2. -  312 с. - Авторські: С. 113-118.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Цілі сталого розвитку: глобальні та національні виміри» (м. Київ, Академія праці, соціальних відносин і туризму,  5-6 квітня 2017 року). 

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, 18 травня 2017 року);

3. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Формування публічної служби, чутливої до людей з особливими потребами: цифрові технології» (м. Київ, 10 листопада 2017 р.);

4. ІІІ міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти: теорія, практика, інновації» (м. Київ, 23-24 лютого 2017 р.,  Національний університет біоресурсів та природокористування України).

5. Методологічний семінар «Нові тенденції і явища у дитячому та молодіжному середовищі в Україні: цивілізаційний, культурологічний, інформаційний виміри» (м. Київ, Ін-т виховання НАПН України, 16 листопада 2017 р.); 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта і наука у сфері національної безпеки: проблеми та перспективи розвитку» (м. Острог, 1 грудня 2017 р.);

7. 11 науково-практична конференція за міжнародною участю «Проблеми управління соціальним і гуманітарним розвитком»  (м. Дніпро, 1 грудня 2017 р.). 

2018  

1. ІІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція «Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: історія, теорія, технології» (м. Київ, 18 квітня 2018 р).

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Підготовка конкурентоздатних фахівців: виклики сучасності» (м. Кривий Ріг, 25 − 26 квітня 2018 р.).

3. Щорічна Всеукраїнської науково-практична конференція за міжнародною участю, присвяченої 100-річчю державної служби в Україні «Публічне врядування в Україні: стан, виклики, перспективи розвитку» (м. Київ, 25 травня 2018 р.).

4. Науково-практична конференція за міжнародною участю «Публічне управління та публічна служба в Україні6 стан проблем та перспективи розвитку» (м. Київ, Національна академія державного управління при Президентові України, 07-08 вересня 2018 р.)

Науково-організаційна діяльність:     

Член спеціалізованої вченої ради Д 26.810.02 НАДУ при Президентові України (2009-2019 рр.)

Робота у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань:

Член ред. колегії зб. наук. праць «Вісник післядипломної освіти» / НАПН України, Ун-т менеджменту освіти (серія «Управління та адміністрування) (свідоцтво про державну реєстрацію: серія КВ № 22086-11986Р від 16 травня 2016 р.)

Міжнародна діяльність:      
Експерт з моніторингу впливу Швейцарсько-українського проекту DOCCU «Розвиток громадянських компетентностей в Україні» (2017 рік).

Науково-педагогічна діяльність:    
Керівництво аспірантами, докторантами

Національна академія державного управління при Президентові України:

  • Весельська Марина Віталіївна (15.11.15 - 14.11.2018)
  • Грищенко Ганна Анатоліївна (1.10.2016 – 1.10.2020)