Crossref Member Badge
Науменко Світлана Олександрівна

Старший науковий співробітник (0,5 ст.) відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти, старший науковий співробітник науково-організаційного відділу


ORCID iD:    
https://orcid.org/0000-0002-8279-4427

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Тестові технології, міжнародні порівняльні дослідження якості загальної середньої освіти, моніторинг якості освіти

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=O5lUJ-YAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041D==0430==0443==043C==0435==043D==043A==
043E=3A==0421=2E==041E=2E=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail: 


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет (спеціальність – «Економічна і соціальна географія», кваліфікація – магістр економічної і соціальної географії, менеджер регіонального розвитку, менеджер освіти, викладач географії та основ економіки);

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, Інститут інформатики (спеціальність – «Освітні вимірювання», кваліфікація – керівник закладу з оцінювання якості освіти, фахівець у галузі освітніх вимірювань).

Досвід роботи: 
з 2002 по теперішній час – Інститут педагогіки НАПН України;
2003–2004 – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 9 м. Ірпеня (вчитель географії за сумісництвом);
2004–2006 – загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 14 м. Ірпеня (вчитель географії за сумісництвом).

Теми дисертацій:   
Тема кандидатської дисертації: «Географічна складова у змісті вітчизняної початкової освіти (перша половина ХХ століття)» (13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки).

Наукова діяльність: 
Виконавець науково-дослідних робіт відділу моніторингу та оцінювання якості загальної середньої освіти (лабораторії оцінювання якості освіти) Інституту педагогіки НАПН України (з 2009 р. по теперішній час).         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:   
Ляшенко О. І., Лукіна Т. О., Жук Ю. О., Ващенко Л. С., Гривко А. В., Науменко С. О. Теоретико-методичні засади побудови моніторингових систем оцінювання якості загальної середньої освіти : монографія / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 160 с.

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, та у наукових фахових виданнях, які затверджені МОН України:

2017

1. Головко М. В., Науменко С. О. РІSА-2018 як індикатор стану загальної середньої освіти в Україні. Український педагогічний журнал. 2017. № 2. С. 8–20.
2. Науменко С. Природничо-наукова компетентність як об’єкт моніторингу якості загальної середньої освіти. Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам'янець-Подільський : КПНУ, 2017. Вип. 22 (1-2017). Ч. 1. С. 310–319.

2018

1. Науменко С. Результати апробації моніторингової системи оцінювання природничо-наукової компетентності учнів закладу загальної середньої освіти (із застосуванням тестових технологій). Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць. Кам'янець-Подільський : КПНУ, 2018. Вип. 24 (1-2018). Ч. 1. С. 186–192.
2. Головко С. Г., Науменко С. О. Підручник як інструмент підготовки випускників гімназії до державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. К., 2018. Вип. 20. С. 74–92.
3. Головко С. Г., Науменко С. О. Сучасний підручник близького зарубіжжя у контексті запровадження зовнішнього оцінювання здобувачів гімназійної освіти. Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць. К., 2018. Вип. 21. С. 104–117.


2019

Науменко С. О. Перспективи зовнішнього незалежного оцінювання на рівні базової середньої освіти в Україні у векторах європейського досвіду. Український педагогічний журнал. 2019. № 1. С. 5–15.

Матеріали конференцій

2017

1. Науменко С. Шкільні випускні іспити з метою сертифікації: вітчизняний і зарубіжний досвіди. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2017: освітні трансформації у контексті європейської інтеграції і глобалізації : збірник тез доповідей І Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 15-16 червня 2017 р.) К. : Педагогічна думка, 2017. С. 57–60.
2. Науменко С. О. Експериментальне визначення особливостей системи чинників, що впливають на формування схильностей і професійних інтересів учнів. Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2017 рік. К : Інститут педагогіки, 2017. С. 63–64.

2018

1. Головко С., Науменко С. Внешнее независимое оценивание в Украине как форма государственной итоговой аттестации. Curriculumul şcolar: provocări şi oportunităţi de dezvoltare: Materialele conferinței ştiințifice internaționale, 7-8 decembrie 2018, Chişinău. Chişinău, 2018. P. 104-109.

2. Науменко С. Зовнішнє оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти: зарубіжний досвід. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2018: трансформації та інновації в освіті у глобалізаційному світі : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 07-08 червня 2018 р.). Київ-Дрогобич, 2018. С. 116–118.

3. Науменко С. О. Вплив форми тестових завдань на рівень освітніх результатів з географії здобувачів базової середньої освіти. Анот. результати наук.-дослід. роботи Ін-ту педагогіки НАПН України за 2018 рік. К., 2018. С. 242–243. 
4. Науменко С. О. Формувальне оцінювання як напрям реформування середньої освіти в Україні. Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф., 16 травня 2018 р., м. Київ. К. : Інститут педагогіки, 2018. С. 182–184.


2019

1. Науменко С. Зовнішнє незалежне оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти у країнах близького зарубіжжя. Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта – 2019: інтернаціоналізація та інтеграція в освіті в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 30 травня 2019 р.) / Ін-т педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. Київ-Дрогобич : ТзОВ «Трек-ЛТД», 2019. С. 133-135.

2. Науменко С. О. Електронні освітні ресурси як інструмент підготовки здобувачів базової освіти до зовнішнього незалежного оцінювання у країнах близького зарубіжжя. Проблеми сучасного підручника : збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р., м. Київ. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 86-87.

3. Науменко С. О. Європейський досвід запровадження зовнішнього незалежного оцінювання по закінченню закладів базової середньої освіти. Практична філософія і Нова українська школа : збірник тез Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2019 р., м. Київ [Електронне видання]. Київ : Педагогічна думка, 2019. С. 142-145.

4. Науменко С. О. Тестові завдання у формі зовнішнього незалежного оцінювання як інструмент аналізу особливостей освітнього процесу з географії в гімназії. Освіта і наука у мінливому світі: проблеми та перспективи розвитку : матеріали Міжнар. наук. конф. 29-30 березня 2019 р., м. Дніпро. Частина І. Дніпро : СПД «Охотнік», 2019. С. 184-186.

Участь у науково-практичних заходах:

Науково-організаційна діяльність
Старший науковий співробітник науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України (з 2012 р. по теперішній час).

Міжнародна діяльність:

Науково-педагогічна діяльність
Викладач навчальної дисципліни «Проблема забезпечення якості освіти. ДПА» для здобувачів освіти (докторів філософії із спеціальностей 011 «Освітні, педагогічні науки», 013 «Початкова освіта», 014 «Середня освіта») Інституту педагогіки НАПН України.