Crossref Member BadgeНазаренко Тетяна Геннадіївна

Завідувач відділу навчання географії та економіки 


ORCID iD:

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Методика навчання географії, підручникотворення, географічна компетентність, профільний рівень навчання географії, географо- центрічне навчання 

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/3452

Інші профілі:

E-mail: 
geohim@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:   
Київський державний педагогічний інститут імені М. П. Драгоманова (1993 р.)
Вчитель географії та біології  

Досвід роботи:   
1991-1998 рр. працювала вчителем географії, біології, основ економіки в школах міста Києва
1998-2001 аспірантура Інститут педагогіки НАПН України
2001 – по теперішній час Інститут педагогіки НАПН України: молодший науковий співробітник, науковий співробітник, завідувач лабораторії, старший науковий співробітник, головний науковий співробітник.
2004-2008 – завідувач лабораторії географічної та економічної освіти Інституту педагогіки НАПН України.
2018 – завідувач відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України

Теми дисертацій:

· Тема кандидатської дисертації: «Формування соціально-економічних понять у старшокласників на уроках географії»

· Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади навчання географії в профільній школі» 

Наукова діяльність:   
Доктор педагогічних наук, доктор філософії за Болонською системою (Ph.D), старший науковий співробітник, головний науковий співробітник відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки НАПН України.
Керівник науково-дослідної роботи «Науково-методичне забезпечення компетентнісно орієнтованого навчання економіки та географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї» (2018-2020 рр).         

Перелік друкованої продукції:

Монографії:
Назаренко Т. Г. Методика навчання географії в профільній школі: теорія і практика [Текст] : монографія / Т. Г. Назаренко ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т педагогіки. - Київ : Педагогічна думка, 2013. - 317 с.

Навчальні посібники: 
Назаренко Т. Г., Грома В. Д. Практичні роботи та дослідження. 9 клас [Текст] / В. Д. Грома, Т. Г. Назаренко – Х.: ВГ «Основа», 2017. – 48 с.: іл.., табл. – (Серія «Бібліотека журналу «Географія»;Вип.. 4 (160)

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Назаренко Т. Г. Формування в учнів екологічної компетентності на уроках

географії / Тетяна Геннадіївна Назаренко // Український педагогічний журнал - № 1, 2017  - С. 59-65

2. Назаренко Т. Г. Особливості методики навчання географії в школі / Т. Г.Назаренко // Витоки педагогічної майстерності: зб. наук. праць /Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка. – Полтава, 2017, Випуск 19 – C. 235-241 (392 с.) (Серія «Педагогічні науки») (Index Copernicus international)

3. Назаренко Т. Г. Наукові поняття як засіб формування в учнів ліцею предметної компетентності / Т. Г. Назаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика: Збірник наукових праць / Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.24 (1-2018). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2018. – 360 с. С. 181-186

4. Назаренко Т. Г. Методичні особливості навчання географії в школі / Т. Г. Назаренко // Педагогічна освіта: теорія і практика. Збірник наукових праць Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. – Вип.22 (1-2017). – Ч.1. – Кам’янець-Подільський, 2017. – 344 с. С. 304-310
5. Назаренко Т. Г. Дидактичні особливості методів навчання економіки в ліцеї / Тетяна Геннадіївна Назаренко // Український педагогічний журнал - № 2, 2018 - С. 51-58

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Назаренко Т. Г. Методика застосування в навчально-виховному процесі з географії педагогічних програмованих засобів / Т. Г. Назаренко // Комп’ютер у школі та сім’ї, Київ, 2017 - № 1 – С. 29-35 
2. Назаренко Т. Г.  Особливості методичної роботи з підручником географії в основній школі
Т. Г.Назаренко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред.. кол.; голов. ред. – О.М.Топузов]К.: Педагогічна думка, 2017. – Вип. 18.. - 282 с. – С.117-126
3. Назаренко Т. Г. Розвиток цифрової компетентності в учнів ліцею під час навчання географії та економіки / Тетяна Геннадіївна Назаренко // Комп’ютер в школі і сім’ї - № 1 – 2018 - С. – 3-8

Матеріали конференцій

1. Назаренко Т. Концептуальні засади розвитку профільного навчання географії в старшій школі / Тетяна Назаренко // Дидактика: теорія і практика : зб. наук. праць / [за наук. ред. д-ра пед. наук Г. О. Васьківської]. – К. : Вид-во Ін-ту обдаров. дитини НАПН України, 2017. – 188 с. – С. 25-29
2. Назаренко Т. Г. Реалізація профільної  диференціації в змісті географічної освіти / Т. Г. Назаренко // Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції, 16 травня 2018 р., м. Київ – К. : Інститут педагогіки, 2018. – 224 с. – С. 177-182

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. Міжнародна наукова конференція Української асоціації дослідників освіти «Емпіричні дослідження для реформування освіти в Україні»


2. Веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям» в режимі он-лайн трансляції


3. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»


4. Засідання робочої групи із розвантаження навчальних програм


5. Міжнародна науково-практична конференція «Методика навчання природничих дисциплін у середній та вищій школі (ХХШ Каришинські читання).


6. Засідання міського клубу «Гея»

7. Робота в складі предметної комісії з економіки при МОН України


2018  

1. Загальні збори НАПН України (23.03.2018)


2. Практико-орієнтований семінар «Використання педагогічних технологій навчання на уроках географії та економіки з метою формування ключових і предметних компетентностей» (12.04.2018).


3. Всеукраїнська конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» (16.05.2018).


4. Педагогічний тренінг в Комунальному вищому навчальному закладі «Херсонська академія неперервної освіти» (травень 2018)


5. Веб-конференція «Учені НАПН України – українським учителям» в режимі он-лайн трансляції (серпень 2018)


6. Засідання міського клубу «Гея»


7. Робота в складі предметної комісії з економіки при МОН України

Науково-організаційна діяльність:   
1. ІХ міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти».

2. Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д 26.452.05 


3. Організатор Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Шкільна географічна освіта: проблеми і перспективи».


4. Більше 15 років працює  в складі редколегії журналу «Географія та економіка в рідній школі».

5. Член предметної комісії з надання грифів при Міністерстві освіти і науки України.

З 2009 і по теперішний час – вчений секретар спеціа­лізованої вченої ради Д 26.452.05 в Інституті педагогіки НАПН Укра­їни із захисту докторських (кандидатських) дисертацій зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (географія, хімія, біологія).

Член Українського географічного товариства.

Міжнародна діяльність

XV Міжнародна конференція  Болгарського товариства порівняльної освіти «Education and modern business: world perspectives»

Тренер Україно-Американської програми навчання керівників та тестологів за підтримки департаменту освіти, науки і культури посольства США в Україні. Наукове стажування в США та Польщі (Краків). Учасник Українсько-Польської програми «Навчання лідерів освітніх ініціатив» у галузі європейської інтеграції через освіту за підтримки Польського посольства і Варшавського осередку підвищення кваліфікації вчителів (м. Сулуювек, м. Варшава).

Науково-педагогічна діяльність
Науково-педагогічна робота в Полтавському національному педагогічному університеті імені В. Г. Короленка – викладає методика навчання географії.

Нагороджена:         
Почесною грамотою Управління освіти в місті Києві, Почесною грамотою МОН України, Почесною грамотою Інституту педагогіки НАПН України, Грамотою НАПН України, Дипломом І ступеня НАПН України як переможець конкурсу на кращу роботу, Н
агрудним знаком «К. Д. Ушинський».

Підготовлено та захищено двох кандидатів педагогічних наук.