Crossref Member BadgeБондаренко Неллі Володимирівна

Старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-4033-7287

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Методика викладання української мови, програмотворення, підручникотворення

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=HlBvXroAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0411==043E==043D==0434==0430==0440==0435==043D==
043A==043E=3A==041D==0435==043B==043B==0456_==0412==043E==043B==043E==0434==
0438==043C==0438==0440==0456==0432==043D==0430=3A=3A.html

Інші профілі: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C1%EE%ED%E4%E0%F0%E5%ED%EA%EE+%CD%E5%EB%EB%B3+%C2%EE%EB
%EE%E4%E8%EC%E8%F0%B3%E2%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&
napryam=0&napryam_google=0&order=Google

E-mail:  
nelly.bondarenko@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища, Київський державний університет імені Тараса Шевченка 

Досвід роботи: 
педагогічної – 3 роки;
наукової – 35 років. 

Теми дисертацій: 
Тема кандидатської дисертації: «Навчання орфографії в умовах близькоспорідненого білінгвізму»

Наукова діяльність:
      

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Бондаренко Н. В. Формування правописної компетентності учнів 5 – 7 класів на уроках української мови:  посібник / Н. В. Бондаренко. – К.: Видавничий дім «Сам»,  2017. – 112 с. 

Статті у фахових виданнях:

1. Бондаренко Н. В. Виховання громадянськості старшокласників на уроках української мови. Дивослово. 2019. № 3 (744). С. 2–6. 
2.Бондаренко Н. В. Опрацювання морфологічних норм української мови на засадах компетентнісного підходу. Українська мова і література в школі. 2019. № 2 (143). С. 2–6. 
3.Бондаренко Н. В. Інкультурація здобувачів освіти у процесі компетентнісного навчання української мови. Дивослово. 2019. № 9 (750). С. 2–6.     

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1. Бондаренко Н. В. Удосконалення експертизи шкільних підручників / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук// Український педагогічний журнал. – 2017. – №1. – С.98 – 103.
2. Бондаренко Н. В. Реформування навчальних програм: більше запитань, ніж відповідей / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Український педагогічний журнал. – 2017. – №2. – С.112 – 119.
3. Бондаренко Н. В. Дидактико-методичні засади сучасного уроку української мови у старшій школі / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка: зб. наук. праць [ ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко].  – Полтава: ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. – Вип. 1. – С. 81 – 89.
4. Бондаренко Н. В. Українська мова у фокусі перспектив реформування старшої школи / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Молодь і ринок. – 2018. –№4(159). – С.86 – 91.  

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

1. Бондаренко Н. В. Ситуаційні вправи на уроках української мови /Н. В. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2017. – №2. – С.2-7.
2. Бондаренко Н. В. Проектна діяльність учнів на уроках української мови  / Н. В. Бондаренко //  Українська мова і література в школі. – 2017. – №5. – С.36-40.
3. Бондаренко Н. В. Норми української літературної мови в курсі старшої школи / Н. В. Бондаренко //  Українська мова і література в школі. – 2018. – №5. – С.10-15.
4. Бондаренко Н. В. Порушення лексичних норм та шляхи запобігання їх в українському мовленні старшокласників / Н. В. Бондаренко // Українська мова і література в школі. – 2018. – №4. – С.16-22.
5. Бондаренко Н. В. Соціальне спрямування сучасних технологій навчання української мови старшокласників / Н. В. Бондаренко // Дивослово. – 2018. – №9. – С.2-6.
6. Н.В. Робота над виразністю й образністю українського мовлення старшокласників. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки, Вип. 3(326), травень 2019. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка» С. 107‒116.
7. Бондаренко Н.В. Storytelling як комунікаційний тренд і всепредметний метод навчання. Молодь і ринок. 2019. № 7 (174). С. 130-135. 
8. Бондаренко Н. В. Формування культурної компетентності як ключової на уроках української мови. Молодь і ринок. 2019. № 8 (175).   

Матеріали конференцій:

2018  

Бондаренко Н. В. Феномен українськомовної компетентності: психодидактика педагогічних технологій у процесі соціалізації і самовизначення особистості / Н. В. Бондаренко, С. В. Косянчук // Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти. Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції. м. Умань, 20 – 21 квітня 2018 року. // FOLIA COMENIANA. Вісник польсько-української дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань: ВПЦ «Візаві», 2018. – С.11 – 16.

2019

1. Бондаренко Н. В. Культурна компетентність як проблема української лінгводидактики. Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи: матеріали  Першої міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (18 квітня 2019 року, м. Київ, Україна). / Дидактика : теорія і практика : зб. наук. праць. Київ : Фенікс, 2019. С. 55–58.
2. Бондаренко Н. В. Культурна матриця опанування української мови. Матеріали VI-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи»: Інтердисциплінарні виміри (26 квіт. 2019 р.) Посвіт, м. Конін, Польща – м. Ужгород, Україна – м. Херсон, Україна – м. Кривий Ріг, Україна, С. 47-50.
3. Бондаренко Н.В. Перспективи розвитку теорії і практики підручника української мови. Проблеми сучасного підручника: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 14 трав. 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна, С. 16-17.
4. Бондаренко Н. В. Читання як засіб активізації мовленнєвої діяльності учнів на уроках української мови. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р., м. Київ. Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. С. 264– 270.
5. Бондаренко Н. В. Компетентнісне навчання мови: гіпотези, здобутки, завдання. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ). Київ : Педагогічна думка. 2019. С. 17-20.
6. Бондаренко Н. В. Формування громадянської культури старшокласників засобами української мови. ІІ Всеукраїнська наук.-практ. конф. з он-лайн трансляцією «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» : статті (м. Суми, 6-7 черв. 2019 р.), 6-7 черв. 2019 р., м. Суми, Україна. С. 14‒21.
7. Бондаренко Н. В. Інноваційність як ресурс оновлення мовної освіти в Україні. «Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи» : статті учасників ІV-ї Міжнар. наук.-практ. конф., м. Банська Бистриця – м. Баку – м. Ужгород – м. Херсон – м. Кривий Ріг, 27 черв. 2019 р., м. Дрогобич, Україна. С. 78‒80.
8. Бондаренко Н. В. Українська нова школа у контексті світових трендів освіти. Матеріали VІІ Міжнародної наукової конференції «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» (м. Штутгарт, Федеративна Республіка Німеччина, 31 травня 2019 р.). С. 304–316.
9. Бондаренко Н. В.  Цінності об’єднаної Європи та їх формування в Українській новій школі. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions» : papers of the 8th International Scientific Conference. July 12, 2019, Stuttgart, Germany, 12 липня 2019 р., c. Stuttgart, Germany. С. 62–74.
10. Бондаренко Н. В. Компетентнізація шкільної освіти: українська версія. Science and society. Proceedings of the 13th International conference (July 19, 2019) Hamilton, Canada, 19 липня 2019 р., c. Hamilton, Canada. С. 124‒135.
11. Бондаренко Н. В. Українська школа – Z: меседжі нової влади щодо освіти і науки в Україні. Perspectives of science and education. Proceedings of the 11th International youth conference (August 2, 2019), 02 серп. 2019 р., c. New York, USA. С. 186‒197.
12. Бондаренко Н. В. Мейнстрім освітнього прогресу в Україні – компетентність ↔ креативність. «Science progress in European countries: new concepts and modern solutions»: Papers of the 9th International Scientific Conference. September 6, 2019, Stuttgart, Germany, 06 вересня 2019 р., c. Stuttgart, Germany.  С. 91‒102.
13. Бондаренко Н. В. Динаміка мовної ситуації в Україні крізь призму лінгводидактики. Scientific achievements of modern society : abstracts of the 1st International scientific and practical conference. Liverpool, United Kingdom (September, 11–13, 2019), 11-13 вересня 2019 р., c. Liverpool, United Kingdom. С. 153‒162.
14. Бондаренко Н. В. Мовні акценти шкільної реформи в Україні. Perspectives of science and education. Proceedings of the 12th International scientific conference (September, 27, 2019), 27 вересня  2019 р., c. New York, USA.        

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Презентація результатів наукового дослідження з теми «Навчання учнів 8 – 9 класів синтаксису й пунктуації на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів»  на Звітній науково-практичній конференції Інституту педагогіки НАПН України (26 грудня  2017 р., м. Київ).

2. Інструктаж експертів, які здійснювали експертизу підручників української мови для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів (6 лютого 2017 р., м. Київ).

3. Презентація в МОН України оновлених навчальних програм з української мови для 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів як керівника групи розробників ( 7 травня 2017 р., м. Київ).

4. Розроблення пропозицій до статті 7 «Мова освіти» проекту Закону України «Про освіту» в процесі підготовки до другого читаннятаі участь в обговоренні законопроекту на круглих столах, організованих Комітетом Верховної Ради України з питань науки і освіти, Міністерством науки і освіти України ( 26 травня 2017 р., м. Київ; 8 червня 2017 р., м. Київ).

5. Обмін досвідом оцінювання підручника української мови з погляду автора, експерта і тьютора на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» ( 8 травня 2017 р. м. Київ, Україна).

2018 

1. Презентація моделі формування соціальної компетентності як ключової на уроках української мови на Другій Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти» ( 20 – 21 квітня 2018 р., м. Умань, Україна).

2. Оприлюднення розроблених і реалізованих у підручнику вимог до компетентнісно орієнтованого засобу навчання української мови на Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника» ( 18 – 19 травня 2018 р., м. Мінськ, Республіка Білорусь).

2019

1. Освіта ХХІ століття: теорія, практика, перспективи. Перша Міжнародна науково-практична інтернет-конференція (18 квітня 2019 року, м. Київ, Україна).

2. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. VI Міжнародна науково-практична конференція (26 квітня 2019 р., Конін – Ужгород – Херсон – Кривий Ріг. Республіка Польща; Україна).

3. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

4. Science progress in European countries: new concepts and modern solution. VІІ Міжнародна наукова конференція (31 травня 2019 р., м. Штутгарт, Федеративна Республіка Німеччина).

5. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення та підходи. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція (27 червня 2019 р., м. Ужгород, Україна).

6. Актуальні проблеми мовно-літературної освіти в середній та вищій школах Всеукраїнська науково-практична конференція (4–5 квітня, м. Київ).

7. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (18 квітня, м. Старобільськ)

8. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

9. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

10. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з он-лайн трансляцією (6–7 червня 2019 р., м. Суми).

11. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність:

Робота у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань: «Українська мова і література в школі», «Дивослово».

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність