Crossref Member Badge

Дячок Світлана Олександрівна

Старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD:         
https://orcid.org/0000-0002-7613-5986

Науковий ступінь:
Кандидат філологічних наук

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:   
методика навчання української  та зарубіжної літератур;
сучасна українська література; 
компаративістика.

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=Yh4iXGcAAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
https://lib.iitta.gov.ua/cgi/users/home

Інші профілі: 
https://sites.google.com/view/djachksvitlana/

E-mail:   
Svitlana_82@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:   
1997-2001 рр. – Чортківське педагогічне училище; кваліфікація вчителя початкових класів, організатора дитячої технічної творчості.
1999-2004 рр. – Кам’янець-Подільський державний університет; кваліфікація вчителя української мови і літератури та зарубіжної літератури.
2007-2008 рр. – Кам’янець-Подільський національний університет; кваліфікація магістра педагогічної освіти, викладача української мови і літератури.
2014-2018 рр. – Київський університет імені Бориса Грінченка; Інститут філології. Аспірантка кафедри світової літератури; спеціальність 10.01.01 – українська література.

Досвід роботи:  
2001 –2018 рр. – учитель української мови і  літератури та зарубіжної літератури, заступник директора з виховної роботи Колиндянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Чортківського району Тернопільської області; 
2018-2020 рр. – заступник директора з навчально-виховної роботи, викладач української літератури ВСП «Чортківський фаховий коледж економіки та підприємництва Західноукраїнського національного університету»;
2020 рр. – старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій:

· Тема кандидатської дисертації: «Інтертекст у поезії Ліни Костенко» (спеціальність 10.01.01 – українська література (2019)).


Наукова діяльність: 
 

Перелік друкованої продукції:

Монографії:


Навчальні програми:


Підручники:


Хрестоматії: Навчальні посібники:  
1.  Урок світової літератури і комп'ютер. Тернопіль : Мандрівець, 2013. 168 с. 
2. Підсумкові контрольні роботи для ДПА із зарубіжної літератури. 9 клас. Тернопіль : Підручники і посібники, 2019. 60 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1. Особливості поетичної драматургії Ліни Костенко: ідейна парадигма творів «Дума про братів не азовських» та «Сніг у Флоренції» // Збірник наукових праць студентів та магістрантів факультету української філології та журналістики Кам’янець-Подільського національного університету. Філологічні науки. Вип. 3. Кам’янець-Подільський: ПП Потапов, 2008. С.144-148.

2. Функції інтертексту у творчості Ліни Костенко та специфіка їх репрезентації в процесі викладання літератури // Актуальні проблеми викладання літератури у середній та вищій школі. Султанівські читання. Збірник статей. Вип. ІІ. Івано-Франківськ: Симфонія форте, 2012. С. 40-44.

3.  Використання інтертексту як шлях удосконалення ЗНО з літератури (на матеріалі творів Ліни Костенко)» // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи. Вип. 43 : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2013. С. 53-58. (Педагогічні науки).

4.  Відгомін шекспірівських  мотивів у поезіях Ліни // Електронний журнал «Рідна мова: освітній квартальник Українського вчительського товариства у Польщі» (Польща, Валч. – №40, 2015. http://www.interklasa.pl/portal/dokumenty/ridna_mowa_uk/index.php?page=v-dgom-n-sheksp-r-vskih-motiv-v

5. Джерела та функції гетерогенного інтертексту в поезії  Ліни Костенко // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. праць. Київ :Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2015. Вип. 4.  С. 91-93.

6. Твори Павла Тичини як інтертекст у поезіях Ліни Костенко // Література та культура Полісся: Зб. наук. пр. Вип. 82. Серія «Філологічні науки». № 6; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя. Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. 282 с. (Філологічні науки; № 5). C .131-136.

7. Медитативна лірика Ліни Костенко і Віслави Шимборської: текст, контекст, інтертекст // Manuscript: Класична спадщина і сучасний літературний процес Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2016. № 3. 98 с.

8. Філософія поезій Віслави Шимбоpської та Ліни Костенко: компаpативні аспекти // Studia Ukrainica Poznaniesia. Zeszyt V. Poznan, 2017. С. 231-235.

9. Інтеpтекстуально-дискуpсивний аналіз pоману у віpшах Ліни Костенко «Беpестечко» // Наукові записки Національного унівеpситету «Остpозька академія». Сеpія «Філологічна» : зб. наук. пp. Остpог : Вид-во Національного унівеpситету «Остpозька академія», 2017. Вип. 64. Ч. 1. С.122-125.

10.  Використання античного інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко: інтенції, традиції, новаторство / Ю. Ковбасенко, С. Дячок // Studia Philologica (Філологічні студії): зб. наук. пр. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. Вип. 8. С. 99-105.

11.  Семантика, джерела та функції інтертексту у творчості неокласиків і поетів-шістдесятників (на матеріалі творів Максима Рильського і Ліни Костенко) // Науковий часопис національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 8. Філологічні науки (мовознавство і літературознавство) : зб. наук ст. Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2018. Вип. 10. С. 33-37.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

1.  Ліна Костенко і світова література: компаративний аспект // Зарубіжна література. 2008. № 41-42. С.28-30.

2. Компаративістська компетентність учнів залежить насамперед від учителя // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. 2011. - №6. С.9-10.

3. Функції інтертексту в поезії Л. Костенко // Зарубіжна література. 2012. № 23. С. 27-28.

4.  Педагогічні смаколики від Світлани Дячок // Зарубіжна література в школах України. 2017. №11. С.24-26. 5.   Вікіпроекти як форма виховання громадянина України // Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка. 2017. №15-16. С.69-73.
6.
 Упровадження елементів STEM- (чи STEAM-) освіти на уроках зарубіжної літератури через проектно-дослідницьку діяльність // Всесвітня література в школах України. 2017. №12. С.5-7.

7. «Сучасні учні люблять успішних учителів…» Ексклюзивне інтерв’ю Світлани Дячок // Зарубіжна література в школах України. 2018. №10. С.2-4.

8. Упровадження елементів STEM- (STREAM- чиSTREAM-) освіти на уроках зарубіжної літератури через проектно-дослідницьку діяльність // Наукові записки Малої академії наук України. Серія «Педагогічні науки». Київ : 2018. Вип.13. С.59-69.

9. Літературна екологія (виступ колективу екологічної просвіти) // Українська мова і література в школі. 2018. №1. С.31-34.

10. Використання античного  інтертексту в творчій парадигмі Ліни Костенко. Інтенції, традиції, новаторство / Ю.Ковбасенко, С.Дячок // Всесвітня література в сучасній школі.  2019. №10. С.11-15. 
11.  «Кобзар» як джерело інтертексту творів Ліни Костенко // Українська мова і література в школі. 2020. №2. С.17-19.

Матеріали конференцій:    
1. До пpоблеми змісту тестів ЗНО з літеpатуpи (на матеріалі інтертексту Ліни Костенко) // «ОСВІТНІ ВИМІPЮВАННЯ – 2013. ЗНО як інстpумент забезпечення доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтеpпpетація, використання pезультатів». Матеріали ІV Міжнаp. наук.-метод. конф. 01-05 жовтня 2013 p. Київ: Видавничо-полігpафічний центp «Київський університет», 2013. С.  9-10. 
2. Інтертекстуальне вивчення творів Ліни Костенко крізь призму концепції методичної школи Н. Й. Волошиної // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення. Зб. наук. пр. Вип. 5. Черкаси, 2015. С. 152-156. 
3. Інклюзивне навчання через інтертекст (на матеріалі творів Ліни Костенко)// Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання : зб. матер. Всеукр. наук-метод. конф., присвяченої 97-річчю від дня народження В. Сухомлинського, 29-30.09.2015 / уклад. О.Е. Жосан. Кіровоград : Ексклюзив-систем, 2015. С. 122-127. 
4. Редагування вікіпедії як сучасна форма науково-дослідницької роботи членів учнівського самоврядування // Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах: матеріали І регіональної науково-практичної конференції 25 квітня 2017 р.  Тернопіль, 2017. С. 52-54. 
5. Слов’янська міфологія як одне із джерел інтертекстуальності поезій Таpаса Шевченка і Ліни Костенко // Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного pозвитку: Матеріали ІІІ Всеукp. наук.-пpакт. конф.«Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного pозвитку» (м. Хаpків, 26-27 січня 2017 pоку) / Наукове паpтнеpство «Центp наукових технологій». Хаpків: НП «ЦНТ», 2017. С. 41-45. 
6. Інтертекстуально-дискурсивний аналізроману у віршах Ліни Костенко «Берестечко» // Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретації текстів світової літератури: матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної заочної інтернет-конференції з міжнародною участю. Острог, 2017. 
7. Лідерство як елемент успішності в комерційній діяльності. Тренінгове заняття: матеріали Першої Всеукраїнської педагогічної різдвяної конференції. Львів, 2020. С.46-52.

Участь у науково-практичних заходах:

2015    

VІ Міжнародна наукова конференція «Літературний процес: на перехресті глобалізаційних викликів» (3-4 квітня 2015 р. Київ);

Міжнародна конференція «Українська освітня реформа у європейській перспективі. Зміни починаються зі школи» (14-15 вересня 2015 р., м. Київ);

Всеукраїнська НМК «Ідеї гуманної педагогіки та сучасна система інклюзивного навчання» (29–30 вересня 2015 р., м. Кіровоград);

Усеукраїнська НПК «Комунікаційні стратегії сучасної школи» (27-29.11.2015 р., Національна парламентська бібліотека України, м.Київ);

Усеукраїнський літературознавчий стіл «Екранізація як інтерпретація: на межі мистецтва і літератури» (8-9 грудня 2015 р., Київ).

2016   

Вікітренінг для педагогів із використання та редагування Вікіпедії (15-16 квітня 2016 р., Київ); 

Всеукраїнський фестиваль педагогічної майстерності «Гуманізація освітнього простору: з Україною в серці!» (15-16 травня 2016 р., КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти»); 

ІІІ Міжнародна НПК «Україністика: вчора, сьогодні, завтра…» (20-21 травня 2016 р., м.Познань (Республіка Польща)); 

Міжнародний майстер-клас для менторів-лідерів програми «Класна школа та навчальний курс з методики організації соціально-освітніх проектів з учнями та вчителями України (23-25 серпня 2016 р., Львів); 

Науково-практична конференція «Ігpи «Соняшник» і «Геліантус» як засіб національно-патpіотичного виховання учнів» (м.Одеса, 19-21.09.2016 p.);

Навчально-практичний семінар «Коригування тестових завдань на підставі їхніх психометричниххарактеристик за результатами апробацій 2015-2016 рр.» (27-29 вересня 2016 р., Київ). 

2017  

ІІІ Всеукраїнська науков-практична конференція «Гуманітарні, природничі та точні науки як фундамент суспільного розвитку» (26-27 січня 2017 р., Харків);

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Сучасні технології викладання англійської мови та інтерпретація текстів світової літератури» (м. Острог, 22 лютого 2017 р.);

І Регіональна науково-практична конференція, приурочена Дню заснування м. Тернополя «Тернопіль і Тернопільщина в особах, подіях, документах» (м. Тернопіль, 25 квітня 2017 р.);

Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Волошинські читання «Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи» (22-25 червня 2017 р., Миколаїв-Очаків);

ІХ Міжнародний фестиваль педагогічних інновацій (21-22 вересня 2017 р., Черкаси);

Міжнародна науково-практична конференція «Корифеї української літератури і науки: фундаментальний внесок неокласиків» (10-11 листопада 2017 року, м. Київ);

Форум інноваційної освіти INED (9-10 грудня 2017 р., м. Львів)


2018  

Авторський семінар Авраменка О. «Рецепти подолання функціональної неграмотності» (28 лютого 2018 р., Тернопіль);

Усеукраїнська науково-практична конференція на тему: «SТЕM – світ інноваційних можливостей. Інтеграція як провідний принцип SТЕM–освіти» (15 березня 2018 р., м. Київ);

Регіональна (не)конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp TERNOPIL «Неформальна освіта та ігрові технології» (16 березня 2018 р., м. Тернопіль);

Просвітницький інтерактивний захід (з елементами тренінгу) «Громадянська освіта крізь призму впровадження Української Хартії вільної людини в освітній процес» (19 квітня 2018 р., м. Тернопіль-Чортків);

Фестиваль освіти «Вчителі майбутнього» (21-22 квітня 2018 р., м. Львів); 

Науково-практичний семінар «Національно-патріотичне виховання учнів на уроках словесності» (14-15 червня 2018 р., Чернігів);

V Всеукраїнська науково-практична конференція «Учнівські ігри і вчительськіконкурси Творчого об’єднання «Соняшник» - ед’ютейнмент в українській освіті» (13-16 вересня 2018 р., Херсон-Скадовськ).


2019


Конференція «Формування компетентностей на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури в умовах переходу до Нової української школи» (10 січня 2019 р., м.Київ); 


Вебінар «Нововведенні до шкільної програми твори зарубіжної літератури: спроба не злякатися» (06 березня 2019 р., Київ);


Освітянський форум «Стандарт Нової української школи» (16 березня 2019 р., Харків);


Афілійована (не)конференція для шкільних педагогів міні-EdCamp Chortkiv темою: «НУШ: початкова, середня та старша школа» (29 березня 2019 р., Чортків);


Тренінг для педагогів з використання та редагування Вікіпедії (28-29 квітня 2018 р., Київ);


Майстер-клас «Інноваційні технології у вивченні інформатики» у рамках реалізації проекту кафедри інформатики та методики її навчання «Популяризація STEM-професій» за підтримки програми Британської ради «Активні громадяни» (3 квітня 2019 р., Тернопіль);


Освітянський форум «Шкільна реформа – вікно можливостей для кращого життя» (11 червня 2019 р., Харків);


Навчання-тренінг за програмою «Мережні технології відкритої освіти як засіб інформатизації освітнього закладу» (05 грудня 2019 р., Тернопіль).


2020


Педагогічна конференція «Українська школа в умовах гострих викликів ХХІ століття: сталий клімат – духовний гуманізм» (09 лютого 2020 р., Львів),


Підвищення кваліфікації за освітньою програмою «Психолого-педагогічний супровід професійної діяльності педагога» (18 лютого 2020 р., Тернопіль);


Курси підвищення кваліфікації за навчальною програмою «Управлінська компетентність» (17-21 лютого 2020 р., Полтава).

Науково-організаційна діяльність:  
Інтелектуально-культурний проект «Дні Шекспіра в Україні 2018» та захід «The Museum of Shakespeare`s characters» (2018 р.).

Написання статей до української Вікіпедії, організація Вікімарафонів (2017-2020 рр.).

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність:           
Організація та проведення освітянського форуму «Стандарт Нової української школи» (16 березня 2019 р., Харків).