Crossref Member BadgeГалаєвська Людмила Вікторівна

Молодший науковий співробітник відділу навчання української мови


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0788-8511

Науковий ступінь: 

Вчене звання:

Коло наукових інтересів:     
Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти; 
Компетентнісний підхід у навчанні української мови; 
Питання культури мовлення;  
Теорія і практика шкільного підручникотворення.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=fum3n0EAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:    
http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/9380

Інші профілі: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C3%E0%EB%E0%BA%E2%F1%FC%EA%E0+%CB%FE%E4%EC%E8%
EB%E0+%C2%B3%EA%F2%EE%F0%B3%E2%ED%E0&ustanova=0&gorod=
0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&order=Google

E-mail: 
luda_gala2703@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:     
З
акінчила факультет української мови та літератури Уманського державного педагогічного інституту ім. ПГТичини   

Досвід роботи:   
У 1997-2001 рр. працювала учителем української мови і літератури в ЗОШ І-ІІІ ступенів № 41 м. Києва.
Стаж науково-педагогічної роботи становить 18 роки.
2001-2018 рр. – молодший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України   
педагогічної – 5 років; 
наукової – 18 років. 

Теми дисертацій:

Наукова діяльність:   
Тема наукового дослідження: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту». Реєстраційний номер 0118U003364. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.            

Перелік друкованої продукції:    
1.  Галаєвська Л. В. Підручник у системі компетентнісного навчання української мови / Л. В. Галаєвська // Проблеми сучасного підручника : збірник матеріалів Міжнародної наук.-практ. конф наук. / за ред. О. М. Топузова / − К.: Педагогічна думка, 2018.  – С. 18-23.   
2. Галаєвська Л. В. Формування мовленнєвої культури старшокласників на уроках української мови / Л.В. Галаєвська // Книга в академічному дискурсі: філологічний та мистецькознавчий аспекти : зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф. – Житомир – вид. во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – С. 142 – 146.
3. Галаєвська Л. В. Формування інформаційної компетентності старшокласників на уроках української мови / Л. В. Галаєвська // Українська мова і література в школі. – 2018. - №3. – С.26-30.
4. Галаєвська Л. В. Проблема вивчення мовленнєвих жанрів на уроках української мови в старшій школі / Л. В. Галаєвська // Шості Бугайківські читання: зб. наук. праць Ніжинського державного національного університету імені Миколи Гоголя – Ніжин: НіжНДУ імені Миколи Гоголя, 2018. – С. 51-57.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Галаєвська Л.В. Удосконалення умінь діалогічного мовлення учнів 8-9 класів на уроках української мови. Sciences of Europe. 2019. №41. С.43-45.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

Галаєвська Л.В. Роль інтерактивного навчання в розвитку комунікативної компетентності учнів. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки, Вип. 3(326), травень 2019. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка»С. 126‒132.

Матеріали конференцій:

1. Галаєвська Л.В. Підручник у системі компетентнісного навчання української мови. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2019р., м. Київ) Київ: УОВЦ «Оріон». 2019. С. 147‒155.

2. Галаєвська Л.В. Реалізація діалогічного підходу в підручниках української мови для учнів ліцею. Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна С. 30‒31.

3. Галаєвська Л.В. Комунікативний аспект аналізу тексту на уроках української мови. Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича, 15 березня 2019. М. Київ: Педагогічна думка. 2019. С. 20-24.

Участь у науково-практичних заходах:

2017  

1. Презентація результатів наукового дослідження з теми «Навчання учнів 8 – 9 класів синтаксису й пунктуації на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого та діяльнісного підходів»  на Звітній науково-практичній конференції Інституту педагогіки НАПН України (26 грудня  2017 р., м. Київ).


2. Всеукраїнської науково-методичного семінару «Формування мовної особистості в контексті багатоступеневої мовної національної освіти» (28 березня 2017 р., м. Умань);


3. У роботі Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми сучасного підручника» Інституту педагогіки НАПН України  (18 травня 2017 р., м. Київ);


4. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання» (25–26 травня 2017 р., м. Вінниця);


5. Всеукраїнської інтерактивної серпневої WEB-конференції «Навчання української мови учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів з урахуванням змін у навчальних програмах (2017-2018 н. р.)» (24 серпня 2017 р., м. Київ).


2018  

1. Виступ на серпневій веб-конференції Національної академії педагогічних наук України «Учені НАПН України – українським вчителям» на тему «Методичний коментар щодо вивчення української мови у 5–11 класах закладів загальної середньої освіти у 2018–2019 навчальному році» (28 серпня, 2018 р., м. Київ)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Шості Бугайківські читання» (27-28 вересня, 2018 р., м. Ніжин)


2019


1. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

2. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (18 квітня, м. Старобільськ)

3. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

4. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

5. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність