Crossref Member Badge


Голуб Ніна Борисівна

Головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD:   
https://orcid.org/0000-0002-3736-9296   

Науковий ступінь:    
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:   
Шкільна методика навчання української мови; навчання риторики в школі; ключові й предметна компетентності; формування мовної особистості.

Профіль вченого в Google Scholar:   
https://scholar.google.com/citations?user=ceAuTJwAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==043E==043B==0443==0431=3A==041D==0456==
043D==0430_==0411==043E==0440==0438==0441==0456==0432==043D==0430=3A=3A.html
  

Інші профілі: 
http://nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C1%E0%F0%E0%ED%EE%E2%F1%FC%EA%E0+% 
CE%EB%E5%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=0&napryam_google=0  

E-mail:  
olnazir_777@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища, Черкаський державний педагогічний інститут, філологічний факультет   

Досвід роботи: 
На посаді вчителя української мови та літератури Черкаської середньої школи №1 (нині – Перша міська гімназія 1980-1989); на різних посадах (асистента, викладача, доцента, завідувача) кафедри методики викладання і культури української мови Черкаського національного університету імені Б. Хмельницького, 1989-); на посаді професора кафедри стилістики української мови НПУ ім. М.П. Драгоманова; на посаді головного наукового співробітника, а згодом - завідувача відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій: 
·  Тема кандидатської дисертації: «Збагачення мовлення учнів 5-7 класів власне українською лексикою».

·Тема докторської дисертації: «Теоретико-методичні засади навчання риторики у вищих педагогічних навчальних закладах».

Наукова діяльність: 
Керівник науково-дослідної роботи «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту» Реєстраційний номер 0118U003364. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія [О.А. Кучерук, Н.Б. Голуб, О.М. Горошкіна, С.О. Караман та ін.] за ред. О.А. Кучерук. – К.: КНТ, 2016. – 258 с.

Підручники:

1. Українська мова: Підручник для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н.Б., Ярмолюк А.В. – К.: Педагогічна думка, 2017. – 308 с.
2. Українська мова: Підручник для 10 класу (рівень стандарту) закладів загальної середньої освіти / Голуб Н.Б., Новосьолова В.І. – К.: Педагогічна думка, 2018. – 256 с.
3. Українська мова: Підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів / Голуб Н.Б., Шелехова Г.Т., Новосьолова В.І., Ярмолюк А.В. – К.: Педагогічна думка, 2017.
4.Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І. Українська мова (рівень стандарту) підручник для 11 класу закладів  загальної середньої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2019. 232 с.

Навчальні посібники:

1. Голуб Н.Б. Навчання української мови учнів 5 класу на засадах компетентнісного підходу: посібник. / Н.Б. Голуб, Г.Т. Шелехова, А.В. Ярмолюк, В.І. Новосьолова. – К.: ВД «Сам», 2017. – 144 с.
2. Голуб Н. Б. Навчання синтаксису на уроках української мови у 8-9 класах: метод. посібник. / Н.Б. Голуб, Л.В. Галаєвська. – К.: ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 125 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

Голуб Н.Б. Навчання української мови в сучасній загальноосвітній школі: емоційний аспект / Н.Б. Голуб // Збірник наукових праць «Педагогічна освіта: теорія і практика». – Випуск № 20 (1-2016). – Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – С. 295-302.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

1.Голуб Н.Б. Роль і місце риторики у системі шкільної мовної освіти / Н.Б. Голуб // Наукове забезпечення розвитку освіти в Україні: актуальні проблеми теорії й практики (до 125-річчя НАПН України). Збірник наукових праць. – К.: ВД «Сам», 2017. – С. 224-230.
2.Голуб Н.Б. Оцінювальні жанри на уроках української мови в 10-11 класах ліцею. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки, Вип. 3(326), травень 2019. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка». С. 147‒154.

Статті у фахових виданнях: 

1. Голуб Н.Б. До проблеми експертизи шкільних підручників україн-ської мови / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – №.1 – С. 2-6.
2. Голуб Н.Б. Календарне планування уроків української мови у 9-ому класі / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2 – С. 55-62.
3. Голуб Н.Б. Робота з текстами на уроках української мови у процесі вивче-ння синтаксису й пунктуації у 8-9 класах / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2017. – №1. – С. 2-8.
4. Голуб Н.Б. Синтаксис простого і складного речення: тренувальні вправи / Н.Б. Голуб //Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2 – С. 15-20.
5. Голуб Н.Б. Роль і місце цінностей у навчанні української мови в школі (на матеріалі синтаксису й пунктуації у 8-9 класах) / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 3 – С. 2-6.
6. Голуб Н.Б. Контроль як важлива ланка процесу навчання української мови в школі / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2017. – №3 . – С. 2-6.
7. Голуб Н.Б. До проблеми предметної компетентності з української мови в закладах загальної середньої освіти / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2018. – №1. – С.2-5.
8. Голуб Н.Б. До проблем компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2016. – № 2 – С. 55-62.
9.Голуб Н.Б. Елементи практичної риторики на уроках української мови в 10-11 класах ліцею. Українська мова і література в школі. 2019. № 1. С. 3-5.  
10. Голуб Н.Б. Мовленнєвий вчинок на уроках української мови в ліцеї. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. 2020. №2 (333). С. 92-100. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720879   
11. Голуб Н.Б. Читацька компетентність українських школярів крізь призму матеріалів міжнародного дослідження якості освіти PISA. Український педагогічний журнал. 2020. № 1. С. 57-63. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720325   
12. Голуб Н.Б. Підручник української мови як засіб соціалізації учнів ліцею.  Проблеми сучасного підручника: збірник наукових праць / [ред. кол.; голов. ред. — О.М.Топузов]. — К.: Педагогічна думка, 2020. – Вип. 24. С. 47-54. http://ipvid.org.ua/Vypusk24/Storinky/Ніна%20Голуб.htm

Матеріали конференцій

1. Голуб Н.Б. Лінгводидактичний потенціал творів Михайла Стельмаха / Н.Б. Голуб // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. конф., присвяч. 105-річчю від дня народж. письменника. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ДТД», 2017. – С. 6-13. 
2. Голуб Н.Б. Психолого-лінгвістичні особливості педагогічного спілкування / Н.Б. Голуб // Матеріали науково-практичної конференції. Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А., 2017. – С. 3-11.
3. Голуб Н.Б. Термінологічна система української лінгводидактики: особливо-сті становлення і про-блеми функціювання Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Філологічна». – Острог : Вид-во НаУОА, 2017. – Вип. 68. – С. 104–108.
4.  Голуб Н.Б. Шкільний підручник як засіб реалізації завдань компетентнісного навчання української мови учнів ліцею / Н.Б. Голуб // Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я. Климової. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – С…
5. Голуб Н.Б. До проблем компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах / Н.Б. Голуб // Українська мова і література в школі. – 2018. – №2. – С. 2-7. 
6.Голуб Н.Б. Мовленнєві жанри як важливий складник компетентнісного навчання української мови учнів ліцею. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2019р., м. Київ) Київ: УОВЦ «Оріон». 2019. С.73-77.
7.Голуб Н.Б. Компетентнісно орієнтоване навчання української мови учнів ліцею: проблеми і перспективи. Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича, 15 березня 2019. М. Київ: Педагогічна думка. 2019. С. 4-6.
8.Голуб Н. Б. Пріоритети шкільної методики навчання української мови учнів ліцею. Офіційне електронне видання КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти». URL: http://www.zoippo.zp.ua/pages/el_gurnal/el_gurnal.html.
9.Голуб Н.Б. Компетентнісні характеристики підручника української мови для учнів ліцею (рівень стандарту). Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. С. 35-37.
10.Голуб Н.Б. До проблеми формування громадянської компетентності в учнів ліцею на уроках української мови. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з онлайн трансляцією «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики» (6-7 червня 2019 р., Суми ). URL : https:// https://sites.google.com/view/professionaleducation-kaf/діяльність-кафедри/ii-всеукраїнська-науково-практичнаконференція. С. 172‒176.
11.Голуб Н.Б. Набуття субʼєктного досвіду з української мови. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019.  С. 25‒27. 
12. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»; 28-29 травня 2020 р.; м. Київ, Україна. 
13. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 28-29 травня 2020 року, м. Дніпро, Україна. 
14. І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення», 28-29 травня 2020 р., м. Суми, Україна.
15. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», 21-22 травня, м. Умань, Україна.
16. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя, Україна. 
17. 
Голуб Н. Б. Робота зі словниками на уроках української мови в ліцеї. Проблеми сучасного підручника: збірник тез Міжнародної науково-практичної інтернет конференції (наукове видання) (Київ, 28 – 29 травня 2020 р.). Київ: Педагогічна думка, 2020. С. 43-45. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720757 
18. 
Голуб Н.Б. Особливості навчання української мови учнів ліцею. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Дніпро, 2020. С. 286-287. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720878   
19. 
Голуб Н.Б. Розв’язання проблем на уроках української мови в ліцеї як засіб формування й розвитку наскрізних умінь. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи» (Київ, 05 березня 2020 р.). Київ : Педагогічна думка, 2020. С. 62-65. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719600   
20. 
Голуб Н.Б. Словникові вправи на уроках української мови в ліцеї. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство. VІІІ Волошинські читання: зб. тез всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ: УОВЦ «Оріон», 2020. С. 56-60. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720464  21. Голуб Н.Б. Термінологічна коректність як ознака методичної компетентності вчителя. Електронний збірник наукових праць Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Випуск №1(38)/2020. Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 12-18 травня 2020 року, м. Запоріжжя. Ч. І. https://drive.google.com/file/d/1-gwlVmfjsDdVxHEPoa7HdIe5Ncs_-KwG/view   
22. 
Голуб Н.Б. Прецедентні тексти як засіб виховання громадянина і патріота (на матеріалі підручників української мови для учнів ліцею). Шляхи удосконалення професійних компетентностей фахівців в умовах сьогодення: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет конф. (28–29 травня 2020 р., м. Київ) / уклад.: О. Ю. Дикий, Г.А. Коломоєць, А.А. Ребрина. Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2020. С.499-500. https://lib.iitta.gov.ua/721452/1/Голуб_тези_Шляхи%20удосконалення%20професійних%20
компетентностей%20фахівців.pdf   
23. 
Голуб Н.Б. Психологічні засади емоційного навчання української мови учнів ліцею. Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 10 червня 2020 року м. Херсон / за ред. А.М. Зубка, Т.М. Засєкіної, І.Я. Жорової, Т.В. Комінарець, Ю.В. Сліпіч, Г.І. Бардашевської Т.Г. Чикалової: у ІІ ч. Ч. ІІ. Херсон: КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти», 2020. С. 25-27. https://lib.iitta.gov.ua/721447/1/Голуб_тези_2020_Херсон.pdf  24. Голуб Н.Б. Підручник української мови як засіб формування громадянської культури учнів ліцею. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики: зб. матеріалів конференції / За заг. ред. Г.Л.Єфремової, С.М. Луценко, Л.П. Івашини. – РВВ СОІППО, Суми, 2020. С. 121-124. https://lib.iitta.gov.ua/721450/1/Голуб_тези_2020_Суми.pdf

Всеукраїнські науково-практичні конференції:  

1. VІІІ Волошинські читання. Шкільна літературна освіта: традиції і новаторство», 15 травня 2020 р., м. Київ. 
2. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи, 5 березня 2020 р., м. Київ.
3. Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 10 квітня 2020 р., м. Запоріжжя.
4.  «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи», 10 червня 2020 р., м. Херсон, Україна.
5. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні», 10 квітня 2020 року, м. Старобільськ.
6. ІІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», 18-19 червня 2020 року, м. Суми.  

Регіональні: 
1. «Україно моя вишивана: Етнокультурний та освітньо-виховний потенціал української вишиванки», 21 травня 2020 року о 12:00 год., м. Київ.

Участь у науково-практичних заходах:

2018  

1. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Риторика – ключ до успіху» для вчителів і методистів ОІППО спільно з МОН на базі Інституту педагогіки НАПН України (21 березня 2018 року).

2. Регіональний науково-практичний семінар «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови учнів ліцею», 26 квітня 2018 року, на базі Ясногородського ЗНЗ І-ІІІ ступенів Київської області.

3. Обласний фестиваль «Навчаємо української» для учасників регіонального інноваційного проекту «Хмаро-орієнтоване освітнє середовище навчання української мови учнів» (м. Запоріжжя, 10.05.2018 р.).

2019

1. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна). 

2. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2019 року, м. Запоріжжя.

3. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (18 квітня, м. Старобільськ). 

4. Формування громадянської культури в Новій українській школі: традиційні та інноваційні практики. ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція з онлайн трансляцією (6–7 червня 2019 р., м. Суми).

5. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).  

Науково-організаційна діяльність:  

2017

1. Круглий стіл на тему: «Оцінювання навчальних досягнень з української мови учнів ЗНЗ», присвячений пам’яті видатного вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора БІЛЯЄВА Олександра Михайловича (17 березня 2017 року, м. Київ).

2. Науково-практичний семінар «Психолого-лінгвістичні особливості педагогічного спілкування», 12 квітня 2017 року, м. Черкаси.

3. VI Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і мовлення», Національний університет «Острозька академія», м. Острог (9–10 листопада 2017 року).

4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання», присвячена 105-річчю від дня народження письменника; 25-26 травня, м. Вінниця.

5. ІІІ Міжнародний конгрес «Глобальні виклики педагогічної освіти в університетському просторі», 18-21 травня, м. Одеса

6. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи», 15-22 травня, м. Запоріжжя.

2018

7. Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти», присвячений пам’яті видатного вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора БІЛЯЄВА Олександра Михайловича, 16 березня 2018 року, м. Київ

8. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти», 26-27 квітня 2018 року, м. Житомир.

2019

1. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторств. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

2. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).

3. Методичний семінар: «Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти» (20 травня 2019 р м. Монастирище Черкаської області).

Робота у редакційних колегіях та радах наукових фахових видань: редактор журналу «Українська мова і література в школі», член редакційної колегії журналу «Український педагогічний журнал», збірника наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність:   
Керівництво аспірантами, докторантами

Інститут педагогіки

Ніщенко Маряна Едуардівна («Формування соціокультурної компетентності учнів основної школи у процесі вивчення синтаксису простого речення».