Crossref Member BadgeГорошкіна Олена Миколаївна

Завідувач відділу навчання української мови і літератури


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-0378-888X

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Професор

Коло наукових інтересів:    
Питання лінгводидактики, сучасного підручникотворення, культури мовлення, риторики

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=d2MZgYwAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==043E==0440==043E==0448==043A==0456==
043D==0430=3A==041E==043B==0435==043D==0430_==041C==0438==043A==043E==
043B==0430==0457==0432==043D==0430=3A=3A.html

Інші профілі: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%C3%EE%F0%EE%F8%EA%B3%ED%E0+%CE%EB%E5%ED%E0+%CC%E8%EA%
EE%EB%E0%BF%E2%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%F1%B3&napryam=
0&napryam_google=0&order=Google

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=56644764500

E-mail:  
olenagoroshkina@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища, Ворошиловградський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченка (1987)   

Досвід роботи:
31 рік

Теми дисертацій:    
· Тема кандидатської дисертації: «Особливості методики навчання української мови в старших класах гімназії»(1997).      
· Тема докторської дисертації: «Методика навчання української мови в загальноосвітніх навчальних закладах III-го ступеня природничо-математичного профілю» (2005) 

Наукова діяльність:      
Розробник теми відділу навчання української мови та літератури «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту». Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Педагогічна риторика: історія, теорія, практика : монографія [О.А.Кучерук, Н.Б.Голуб, О.М.Горошкіна, С.О.. - Караман та ін] за ред. О.А.Кучерук. – К.: КНТ, 2016. – 258 с

Підручники:

1. Українська мова: підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. : Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В.,Попова Л.О. - К.: Літера ЛТД, 2016. – 296 с.
2. Українська мова: підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням філології : Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В.,Попова Л.О. - Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с.
3. Українська мова: підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням філології : Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В.,Попова Л.О. - Харків: Вид-во «Ранок», 2017. – 272 с. 
4.Голуб Н. Б., Горошкіна О. М., Новосьолова В. І. Українська мова (рівень стандарту) підручник для 11 класу закладів  загальної середньої освіти. Київ : Педагогічна думка, 2019. 232 с.
5.Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням філології : Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О. Харків: Вид-во «Ранок», 2017.  272 с.

Посібники:

Словник-довідник з української лінгводидактики. – 2-ге вид., доповн. та переробл. : Пентилюк М.І., Горошкіна О.М., Мордовцева Н.В,  Нікітіна А.В., Попова Л.О. - Х. : Вид. група «Основа», 2016. – 172 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1.Горошкіна О. Реалізація соціокультурного аспекту навчання української мови як іноземної  // Studia Ukrainica posnaniensia Zeszyt V // Copyright by Instytut Filologii Rosyjskiej UAM Poznań 2017. - С.37-44 (міжнародне видання) 
2.Горошкіна О.М. Функції підручника української мови в компетентнісній парадигмі. Studia Ukrainika Posnaniensia. 2019. №1. С.93-102.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

1.Горошкіна О.М. Організація самостійної роботи майбутніх учителів української мови в процесі опанування мовознавчих та лінгводидактичних дисциплін // Наукові записки. Серія : Філологічні науки. Кропивницький, 2017. – Випуск 151. – С.143-153 
2.Горошкіна О.М. Зміст і структура сучасного шкільного підручника української мови в компетентнісному вимірі української освіти. Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 22. С. 57‒66.

Статті у наукових виданнях

1. Горошкіна О.М. Методичні орієнтири навчання української мови як іноземної в 1. соціокультурному аспект // Актуальні проблеми лінгводидактики : зб. наук. проць. Вип. 3 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка. – Суми. –2017: Вінніченко М.Д., 2017. – С.50-54.
2. Горошкіна О.М. Мовна гра в парадигмі інтерпретативної лінгвістики // Українська мова і література в школах України. – 2016. - № 4. – С.61-63.
3. Горошкіна О.М. Оптимізація самостійної роботи студентів-філологів у процесі вивчення мовознавчих та лінгводидактичних дисциплін // Українська мова і література в школах України. – 2016. - № 10. – С.3-6.
4. Горошкіна О.М. Сучасний підручник української мови як освітньо-розвивальне середовище // Українська мова і література в школі. – 2016. - № 4. – С.11-19.
5. Горошкіна О.М. Функційний аспект навчання синтаксису в загальноосвітній школі // Українська мова і література в школах України. – 2017. - № 12. – С.49-51.

Матеріали конференцій

1.  Горошкіна О.М. Формування читацької культури учнів ліцею на уроках української мови // Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти: збірник наукових праць (за матеріалами всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції) / За ред. К.Я.Климової. – Житомир: Видавництво ЖДУ ім. І.Франка, 2018. – С.51-59.
2. Горошкіна О.М. Принципи побудови сучасного підручника української мови в умовах компетентнісної парадигми // SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DIALOGUL SLAVIŞTILOR LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA / 17-19 mai 2018 Cluj-Napoca România. – Р.37-38 
3. Горошкіна О.М. Розвивальна функція підручника української мови. Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р. Педагогічна думка, м. Київ, Україна. С. 41-42.
4. Горошкіна О.М. Мета і завдання компетентнісно орієнтованої методики навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту. Збірник матеріалів круглого столу «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича, 15 березня 2019. м. Київ: Пед. думка. 2019. С. 24-27.
5. Горошкіна О.М. Компетентнісний підхід – основа модернізації освітнього процесу. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019.  С. 29‒31. 
6. 
Міжнародна онлайн-конференція Т4 «Освіта після COVID-19» », 6 червня 2020 року.   
7. 
Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»; 28-29 травня 2020 р.; м. Київ, Україна  
8.
Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні», 10 квітня 2020 року, м. Старобільськ. 9.  Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми педагогічної освіти: новації, досвід та перспективи» 10 квітня 2020 року, м. Запоріжжя  
10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи» 10 червня 2020 року, м. Херсон, 
11.
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Формування громадянської культури в новій українській школі: традиційні та інноваційні практики», 18-19 червня 2020 року, м. Суми.

Участь у науково-практичних заходах:

2018  

Тренінг  «Підготовка наукової статті до публікації у міжнародному рейтинговому журналі, що входить до Scopus та Web of Science»  (травень, 2018).

2019

1. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

2. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

3. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

4. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність:     

1. Міжнародний симпозіум «Діалог славістів на початку ХХІ століття»  SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DIALOGUL SLAVIŞTILOR LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA / 17-19 mai 2018 Cluj-Napoca România.,17-19 травня 2018 рок, м.Клуж-Напока, Румунія).
2. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Книга в академічному дискурсі: філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти»  (26-27 квітня 2018 року, м. Житомир).
3. ХVІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка «ОБРАЗНЕ СЛОВО ЛУГАНЩИНИ», присвячена 80-й річниці від дня утворення Луганської області (20 квітня 2018 року, м. Старобільськ)
4. Регіональна науково-практична конференція «Сучасна лінгвістична освіта» (Кропивницький, 20-21 квітня 2018р).
5. Круглий стіл на тему: «Актуальні проблеми компетентнісно орієнтованого навчання української мови в сучасних закладах освіти», присвячений пам’яті  видатного вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора БІЛЯЄВА Олександра Михайловича (16 березня 2018 року, м. Київ).
6. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Риторика – ключ до успіху» (21 березня 2018 року, м.Київ).
7. VІІІ міська виставка педагогічних технологій «Освіта міста Запоріжжя: досвід інноваційних досягнень у контексті реалізації концепції нової української школи»

Робота у редакційніх колегіях та радах видань: «Українська мова і література в школах України», «Українська мова і література в школі», «Актуальні проблеми лінгводидактики» : зб. наук. праць. Вип. 3 / Глухівський НПУ ім. О. Довженка

Міжнародна діяльність:           
Міжнародний симпозіум «Діалог славістів на початку ХХІ століття»  SIMPOZIONUL INTERNAŢIONAL DIALOGUL SLAVIŞTILOR LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XXI-LEA / 17-19 mai 2018 Cluj-Napoca România.,17-19 травня 2018 рок, м.Клуж-Напока, Румунія).

Науково-педагогічна діяльність:       
Керівництво аспірантами, докторантами

Захищені

· Мордовцева Наталія Валеріївна Лінгвістичні мініатюри як засіб удосконалення мовної компетенції учнів 5-7 класів [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Мордовцева Наталія Валеріївна ; Херсонський держ. ун-т. - Херсон, 2008. - 20 с.

· Солодюк Наталія Володимирівна Лінгводидактичні засади функціонування інтерактивних методів на уроках української мови в старших класах [Текст] : автореф. дис...канд. пед. наук : 13.00.02 / Солодюк Наталія Володимирівна ; Херсонський національний ун-т. - Херсон, 2009. - 21 с.

· Починкова Марія Миколаївна Лінгводидактичні умови застосування дистанційного курсу з практикуму української мови у навчанні майбутніх учителів початкових класів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Починкова Марія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2011. - 25 с.

· Черних Ірина Олександрівна Лінгводидактичні умови розвитку мовленнєвої компетентності майбутніх лікарів [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Черних Ірина Олександрівна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - К., 2012. - 20 с. : рис.

· Шепетко Юлія Миколаївна Методика використання електронного підручника з української мови в коледжах [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Шепетко Юлія Миколаївна ; Херсон. держ. ун-т. - Херсон, 2012. - 20 с.

· Сергієнко Лариса Василівна Методика формування комунікативної компетентності студентів педагогічного коледжу засобами дидактичної гри : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.02 / Лариса Василівна Сергієнко . Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". – Луганськ ,2013 . – 20 с.

· Тарасевіч Яна Юріївна Методика навчання риторики в старших класах профільної школи [Текст] : автореферат дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Я. Ю. Тарасевіч ; Київ. ун-т ім. Б. Д. Грінченка. - Київ : [б. в.], 2013. - 19 с.

· Студенікіна В.П. Розвиток методичної компетентності вчителів української мови в системі підвищення кваліфікації [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / Студенікіна Вікторія Петрівна ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. - К., 2013. - 20 с.

· Лихачова Катерина Михайлівна. Лінгводидактичні засади формування правильності українського мовлення студентів економічних спеціальностей [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Лихачова Катерина Михайлівна ; Держ. заклад "Луган. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка". - Луганськ, 2014. - 20 с.

· Сімоненко Людмила Юріївна. Лінгводидактичні засади організації контролю сформованості методичної компетентності майбутніх учителів української мови [Текст] : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Сімоненко Людмила Юріївна ; Київ. ун-т ім. Бориса Грінченка. - Київ, 2016. - 20 с.

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

· Попович Анжеліка Станіславівна 

«Теоретичні та методичні засади навчання стилістики майбутніх учителів української мови і літератури» спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

Виконуються

Київський університеті імені Бориса Грінченка

· Олійник Алла Михайлівна

Лінгводидактичні засади навчання морфології в старших класах профільної школи; спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).

·  Баженова Світлана Вікторівна

«Методика формування риторичних умінь учнів стрших класів на уроках української мови»; спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська мова).