Crossref Member BadgeПопова Людмила Олександрівна

Старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0003-2021-3348

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Доцент, старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:       
Методика навчання української мови в закладах загальної середньої освіти;
Розвиток мовлення учнів в аспекті компетентнісного навчання української мови

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&pli=1&user=IruO6u4AAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==041F==043E==043F==043E==0432==0430=
3A==041B=2E==041E=2E=3A=3A.html

Інші профілі: 
http://www.nbuviap.gov.ua/bpnu/index.php?familie=%CF%EE%EF%EE%E2%E0+%CB%FE%E4%EC%E8%EB%E0+%CE%EB%E5%
EA%F1%E0%ED%E4%F0%B3%E2%ED%E0&ustanova=0&gorod=0&vidomstvo=%C2%
F1%B3&napryam=0&napryam_google=0&order=Google

E-mail:  
l_a_popova@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:   
Луганський державний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка, 1998 р., спеціальність „Українська мова та література”. 
Кваліфікація – учитель української мови і літератури та народознавства і зарубіжної літератури.

Досвід роботи:   
2002-2018 рр. – викладач кафедри української мови ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка».
З вересня 2018 р. – старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Система роботи над удосконаленням монологічного мовлення учнів 5-7 класів».   

Наукова діяльність:     
Тема наукового дослідження: «Методика компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту». Реєстраційний номер 0118U003364. Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.          

Перелік друкованої продукції:

Підручники:

1. Попова, Л.О. (2018) Переказ як засіб формування мовленнєвої компетентності учнів. Українська мова і література в школі. № 1 (136). С. 6–9.
2. Попова, Л.О. (2018) Шляхи формування ключових компетентностей учнів на уроках української мови. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 1 (135). С.278–284.
3. Попова, Л.О. (2018) Перспективи навчання української мови учнів на засадах міжпредметної інтеграції. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. № 3 (137). С.109–115.
4. Попова, Л.О. (2018) Професійно орієнтований текст у компетентнісній парадигмі сучасної освіти. Лінгвістика : зб. наук. пр. / гол. ред. К. Д. Глуховцева. – Старобільськ : ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”. № 1(38). С. 186 – 192.
5. Попова, Л.О. (2018) Принципи формування текстотворчих умінь учнів старшої школи. Українська мова і література в школі. № 3. С. 22-25
6. Попова, Л.О. (2018) Практичний аспект формування в учнів умінь конспектувати (на матеріалі підручників української мови для 8 і 9 класів) Українська мова і література в школах України. № 7-8. С. 37–40.
7. Попова, Л.О. (2018) Мовленнєвий розвиток учнів ліцею в умовах реалізації компетентнісного підходу. Українська мова і література в школі. № 6. С. 7-10.
8. Українська мова: підруч. для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. з поглибленим вивченням філології : Караман С.О., Горошкіна О.М., Караман О.В., Попова Л.О. Харків: Вид-во «Ранок», 2017.  272 с.

Статті у фахових виданнях: 

Попова Л.О. Від слова до тексту (теоретико-практичний аспект використання стилістичних вправ). Українська мова і література в школах України. 2019. № 5. С. 30‒34. 
Popova L. Reflection and self-assessment in Ukrainian language lessons at lyceum. Український педагогічний журнал. 2020. №2. С. 110-116. 
Попова Л. О. Засоби навчання української мови в компетентнісній парадигмі сучасної освіти. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки. 2020. № 2 (333) лютий. Ч. ІІ. С. 54-61. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720870

Матеріали конференцій:

1. Попова Л.О. Функції засобів компетентнісно орієнтованого навчання української мови. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019.  С.110‒112.

2. Попова Л.О. Інтегрований проект як засіб реалізації міжпредметної інтеграції у процесі компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею. VІІ Волошинські читання «Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство»: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 17 травня 2019 р. м. Київ. Київ: УОВЦ «Оріон», 2019. С. 112‒115.

3. Попова Л.О. Роль тексту у формуванні ключових компетентностей учнів ліцею на уроках української мови. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: збірник матеріалів круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ). Київ : Пед. думка, 2019. С. 62‒64.

4. Попова Л.О. Засоби унаочнення теоретичного матеріалу в підручниках української мови. Проблеми сучасного підручника: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (наукове електронне видання), 14 травня 2019 р., К.: Педагогічна думка, 2019. -136 с. Київ : Пед. думка. С. 103-105.  

5.  Попова Л. Застосування карт пам'яті на уроках української мови в ліцеї. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 05 березня 2020 р. (наукове електронне видання). Київ : Пед. думка, 2020. C. 139-141. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/719602   

6.  Попова Л. Компетентнісно орієнтовані завдання як засіб формування компетентного мовця на уроках української мови в ліцеї. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том VIIІ: діалог у розвитку науки та освіти / [Ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький]. Конін – Ужгород – Київ – Херсон: Посвіт, 2020.С. 179-181. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720871  

7.  Попова Л. О. «Перевернутий клас» - модель чи метод змішаного навчання української мови в ліцеї? Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні: збірник праць (за матеріалами Всеукр. наук.-практ. конф. (10 квітня 2020 р., м. Старобільськ)) / ДЗ «Луган. нац. ун-т імені Тараса Шевченка». Старобільськ, 2020. С. 52-54. URL : http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/720873  

8.  Попова Л.О. Колаж як засіб навчання української мови в ліцеї. Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах: тези доп. I міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 28-29 травня 2020 р. Дніпро, 2020. Т.2. С. 214-215.  

Участь у науково-практичних заходах:

2019

1. Проблеми сучасного підручника. Міжнародна науково-практична конференція (14 травня 2019 р., м. Київ, Україна).

2. Неперервна освіта нового сторіччя: досягнення та перспективи. V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція, 16-17 травня 2019 року, м. Запоріжжя.

3. Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція (18 квітня, м. Старобільськ)

4. Образне слово Луганщини. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені Віктора Ужченка, присвячена 80-річчю присвоєння Луганському національному університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

5. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

6. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови. Круглий стіл, присвячений пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ).

Науково-організаційна діяльність:   
1. Міжнародна науково-практична конференція «Мова і міжкультурна комунікація», м. Полтава, 18-19 жовтня 2018 р. Тема доповіді: «Прецедентний текст як засіб формування предметної компетентності учнів старших класів на уроках української мови».  

2. Науково-практичний семінар «Лінгвоукраїністика: минуле, сьогодення, перспективи»  кафедра філології та мовної комунікації у Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка», м. Дніпро, 4-5 жовтня 2018 р. Тема доповіді: «Модель формування ключових і предметної компетентностей учнів ліцею» 

Міжнародна діяльність

Міжнародні конференції:  
1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника»; 28-29 травня 2020 р.; м. Київ, Україна. 
2. I Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Шляхи розвитку науки в сучасних кризових умовах», 28-29 травня 2020 року, м. Дніпро, Україна. 
3. Міжнародна онлайн-конференція Т4 «Освіта після COVID-19», 6 червня 2020 року. 
4.  VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. діалог у розвитку науки та освіти», 30 квітня 2020 року, м. Конін – Ужгород – Київ – Херсон.  

Всеукраїнські науково-практичні конференції:   
1. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи, 5 березня 2020 р., м. Київ.   
2. «Інноваційна діяльність педагога в умовах реформування освітньої галузі: з досвіду впровадження ідей Нової української школи», 10 червня 2020 р., м. Херсон, Україна.  
3. ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні», 10 квітня 2020 року, м. Старобільськ. 

Науково-педагогічна діяльність