Crossref Member Badge

Яценко Таміла Олексіївна

Головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури


ORCID iD:   
https://orcid.org/ 0000-0002-6121-7495

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Досліджує актуальні проблеми методики навчання української літератури в закладах загальної середньої освіти. Результатом наукових пошуків є обґрунтування основних тенденцій розвитку методики навчання української й розкриття можливостей творчого застосування продуктивного методичного досвіду в розбудові сучасної шкільної літературної освіти, обґрунтування теоретико-методичних засад навчання української літератури в умовах профільного навчання, розроблення змісту і структури літературних курсів за вибором, створення методики вивчення літератури модернізму на заняттях спецкурсу в старших класах, методики навчання української літератури в основній і старшій школі на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого і діяльнісного підходів, підготовка наукково-методичного забезпечення навчання української літератури в старшій школі. 
Різні аспекти досліджуваних проблем висвітлено в понад 100 публікаціях, серед яких монографія «Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» (2016), колективні монографії «Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі» (2012), «Чтение как искусство: герменевтический аспект» (2013), навчальна програма літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» (2011), методичні посібники «Ми є. Були. І будем Ми!» (2003), «Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури» (2004), «Вивчення літератури модернізму в старшій школі» (2013), підручник «Українська література. 10 клас (рівень стандарту)» (2018) та численні статті у вітчизняних і зарубіжних фахових виданнях.

Профіль вченого в Google Scholar: 
https://scholar.google.ru/citations?user=M4PI-UEAAAAJ&hl=ru

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/suak/corp.exe?&I21DBN=SLIR&P21DBN=SLIR&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=
20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21COLORTERMS=0&S21STR=RES0000202

Інші профілі: 
ResearcherID  https://publons.com/researcher/1828823/tamila-ty-yatsenko/

E-mail:   
tamilakod@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
1989–1994 рр. – Український державний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова, спеціальність – українська мова і література;
1995–1998 рр. – аспірантура Інституту педагогіки АПН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література);
2012–2015 рр. – докторантура Інституту педагогіки НАПН України, спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література). 

Досвід роботи: 
1992–1994 рр. – учитель української мови та літератури Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ Києво-Святошинського р-ну Київської обл.;
1994 р. – молодший науковий співробітник лабораторії навчання української та російської літератури Інституту педагогіки АПН України,
2003 р. – науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України,
2006 р. – старший науковий співробітник лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки АПН України,
2008–2012 рр. – завідувач лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України;
2012–2015 рр. – докторантка Інституту педагогіки НАПН України;
2015–2017 рр. – старший науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України,
із 2017 р.– головний науковий співробітник відділу навчання української мови та літератури Інституту педагогіки НАПН України.

Теми дисертацій:

· Тема кандидатської дисертації: «Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) (2003);

· Тема докторської дисертації: «Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття)» (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) (2017).

Наукова діяльність: 
Керівник науково-дослідних тем лабораторії літературної освіти Інституту педагогіки НАПН України «Теоретико-методичні засади вивчення спеціальних і факультативних курсів з української літератури в профільній школі» (реєстраційний номер 0109U000262; термін виконання: 01.01.2009 – 31.12.2011 рр.) та «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі» (реєстраційний номер 0112U000239; термін виконання: 01.01.2012 – 31.12.2014 рр.).   

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

1. Теоретико-методичні засади вивчення літературних курсів за вибором у профільній школі: монографія / за заг. ред. Т. О. Яценко. – Київ: Пед. думка, 2012. – 200 с.
2. Чтение как искусство: герменевтический аспект: коллективная монография [сост. и науч. ред. Е. О. Галицких]. Киров: Изд-во ООО «Радуга-ПРЕСС», 2013. С. 392-399.
3
. Тенденції розвитку методики навчання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах (друга половина ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / Яценко Таміла. – Київ : Пед. думка, 2016. – 360 с.

Навчальні програми:

1. Літературні курси за вибором в умовах профільного навчання : 10 (11) класи : зб. програм / Яценко Т. О. та ін. – Київ: Пед. думка, 2011. – 88 с.

2. Шедеври модернізму: вивчення української і зарубіжної літератури у мистецькому контексті : програма спецкурсу / Таміла Яценко, Ірина Тригуб. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2018. – 68 с.

Підручники:

1. Українська література (рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закладів загальної середньої освіти / А. М. Фасоля, Т. О. Яценко, В. В. Уліщенко, Г. Л. Бійчук, В. М. Тименко. – Київ : Педагогічна думка, 2018. – 192 с. : іл. 
2. Фасоля А.М., Яценко Т.О., Уліщенко В.В., Тименко В.М., Бійчук Г.Л. Українська література (рівень стандарту): підручн. для закладів загальної середньої освіти. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. 240 с.

Хрестоматії: 

Хрестоматія з української літератури. 10 клас (базовий рівень) / Фасоля А. М., Яценко Т. О., Уліщенко В. В. та ін. Київ : Конві Принт, 2018. 268 с.


Навчальні посібники:

1. Родинне виховання учнів 5-8 класів у процесі вивчення української літератури: навч.-метод. посіб. / Т. О. Яценко. – Київ : Ленвіт, 2004. – 159 с.

2. Ми є. Були. І будем Ми! Виховання національної самосвідомості засобами художньої літератури : навч.-метод. посіб.; за ред. Н. Й. Волошиної. – Київ : Ленвіт, 2003. – С. 9-27.

3. Художня література в контексті світової культури : метод. посіб. / Таміла Яценко, Зоя Шевченко. – Київ : Педагогічна думка, 2012. – 136 с.

4. Вивчення літератури модернізму в старшій школі: метод. посіб. / Таміла Яценко. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2013. – 144 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних:

1. До проблеми вивчення літератури в умовах профільного навчання / Т. О. Яценко // Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Вип. 3. – Кам’янець-Подільський : ПП «Медобори – 2006», 2009. – С. 182-186.

2. Формування читацької компетентності учнів як головна проблема шкільного літературного навчання / Т. О. Яценко // Наукові записки : Психолого-педагогічні науки. – Ніжин: в-во НДУ ім. М. Гоголя, 2009. – № 1. – С. 69-71.
3. Рівень сформованості читацької компетентності учнів як важлива умова вибору філологічного профілю у старшій школі / Т. О. Яценко / Педагогічна освіта: теорія і практика: зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту ім. Івана Огієнка. – Вип. 1. – Кам’янець-Подільський: ПП «Медобори – 2006», 2010. – С. 94-97.

4. Екзистенціальні особливості поглибленого вивчення української літератури в умовах профільного навчання / Т. О. Яценко // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. праць; за заг. ред. Г. Л. Токмань. – Вип. 9. – Київ : ДП «Інформаційно-аналітичне агентство», 2011. – С. 144-148.

5. Вивчення модернізму як мистецького явища на заняттях літературного спецкурсу / Т. О. Яценко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» (Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя) / за заг. ред. проф. Є. І. Коваленко. – Ніжин : В-во НДУ імені Миколи Гоголя, 2011. – № 5. – С. 137-139.

6. Компетентнісно орієнтована шкільна літературна освіта: до проблеми впровадження навчання / Т. О. Яценко // Теоретична і дидактична філологія: зб. наук. пр..; за заг. ред. Г. Л. Токмань. – Вип. 13. – Переяслав-Хмельницький : ФОП  Лукашевич, 2012. – С. 54-58. 

7. Current Phase Preconditions of Developing Methodology for teaching literature / T. Yatsenko // The Advanced Science Journal (USA). – 2013. –№ 10. – С. 42-45.

8. Літературознавчі передумови розвитку сучасної  методики навчання літератури в загальноосвітніх навчальних закладах України / Т. О. Яценко // Science and Educationanew Dimension: Pedagogig and Psychology – 2013. –№ 9. – С. 159-166.

9. Профилизация как тенденция современного школьного литературного образования в Украине / Т. А. Яценко // Вестник Актюбинского регионального государственного университета имени К. Жубанова. – 2014. – № 2. – С. 75-78.

10. Наукова творчість П.К.  Волинського, Т.Ф. Бугайко та Ф. Ф. Бугайка в контексті розвитку методики навчання української літератури 40-50-х рр. ХХ століття / Т. О. Яценко // Наукові записки. Серія «Психолого-педагогічні науки» / М-во освіти та науки України, Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2014. – № 3. – С. 235-240.

11. Особливості розвитку національної шкільної літературної освіти 20-40-х рр. ХХ століття / Т. О. Яценко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів: ЧНПУ, 2014.– Вип. 120. – С. 219-223.

12. The Ukrainian school vocational literature education realities and perspectives / Tamila Yatsenko // Oxford Review of Education and Science. –London. –2015. – № 1 (9) (January-June)Р. 597-603.

13. Основні тенденції становлення та розвитку методики навчання літератури в школі радянського періоду (20-30 рр.. ХХ ст.) / Т. О. Яценко // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [гол. ред. М. Т. Мартинюк] / М-во освіти  та науки України, Уман. держ. ун-т ім. Павла Тичини. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2015. – Вип.1. – С. 448-456.

14. Особливості розвитку методики навчання української літератури в період національного відродження / Т. О. Яценко // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. пр. // М-во освіти та науки України, Камʹянець-Подільський нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Камʹянець-Подільський, 2015. – Вип.19. – С. 173-178.

15. Інформаційно-комунікаційні технології в системі шкільної літературної освіти: теоретико-методичний огляд / Т. О. Яценко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. Серія «Педагогічні науки». – Чернігів : ЧНПУ, 2016.– Вип. 140. – С. 276-279.

16. Інформаційно-комунікаційне забезпечення процесу вивчення української літератури в школі / Т. О. Яценко // Наукові записки : зб. наук. пр. / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя. – Ніжин : НДУ ім. М. Гоголя, 2016. – № 3. – (Серія «Психолого-педагогічні науки»). – С. 64-70.

17. Особистісно орієнтоване навчання як закономірна тенденція розвитку сучасної шкільної літературної освіти  / Т. О. Яценко // Теоретична і дидактична філологія : зб. наук. пр. / М-во освіти та науки України, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. ун-т ім. Григорія-Сковороди». – Переяслав-Хмельницький : ФОБ «Домбровська Я. М.», 2016. – Вип. 23. – (Серія «Педагогіка») – С. 76-85.

18. Підручник української літератури в контексті сучасних освітніх завдань / Т. О. Яценко // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. пр. / НАПН України, Ін-т педагогіки. – Київ : Пед. думка, 2016. – Вип. 17. – С. 560-567.

19. Шкільний підручник української літератури: історіографічний аналіз / Т. О. Яценко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. – Київ : Пед думка, 2017. – С. 272-281.

20. Підручник української літератури у контексті завдань Нової української школи / Т. О. Яценко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. пр. – Київ : Пед думка, 2017. – Вип. 20. – С. 551-559.

21. Тенденційний характер розвитку методики навчання української літератури в школі / Т. О. Яценко // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2017. – С. 525-529.

22. Компетентнісний підхід як основа модернізації шкільної літературної освіти / Т. О. Яценко // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка : зб. наук. пр./ М-во освіти та науки України, Глухівський НПУ ім. О. Довженка; редкол.: О. І. Курок (відп. ред.)[та ін.]. – Глухів : РВВ Глухівського НПУ ім. О. Довженка, 2018. – Вип. 37. – (Серія «Педагогічні науки»). – С. 156-165

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України:

1. Національні традиції родинного виховання в романі «Тигролови» І. Багряного / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 1999.– № 2. – С. 30-34.
2. Історичне коріння української родини / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2001.– №3. – С. 26-30.
3. Філософсько-світоглядні теорії епохи модернізму / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 6. – С. 57-59.
4. Розвиток модерністських тенденцій в українській літературі початку ХХ століття / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2004. – № 7-8. – С. 27-31.
5. Проза О. Кобилянської – найяскравіша модель раннього українського модернізму: Вивчення повісті О. Кобилянської «Людина» в 10 класі / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 3. – С. 82-90.
6. Експресіоністичне письмо В. Стефаника: (вивчення новели «Камінний хрест» у 10 класі) / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 4. – С. 24-27.
7. Творчість М. Вороного – перша декларація ідей і форм українського символізму / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 5. – С. 22-26.
8. «Ми – неокласики, потужна літературна течія...»: Вивчення ранньої лірики М. Рильського у старших класах / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2005. – № 6. – С. 21-24.
9. Особливості вивчення повісті А. Дімарова «Блакитна дитина» в 7 класі» / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 3. – С. 36-42.
10. Вивчення творчості Івана Багряного в 9 класі: компетентнісний підхід /Яценко Т. О. // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 5 – С. 39-45.
11. До проблеми запровадження компетентнісного підходу на уроках української літератури в основній школі / Т. О. Яценко //  // Українська мова і література в школі. – 2006. – № 8. – С. 36-41.
12. Бібліотечні уроки як форма розвитку читацької компетентності учнів / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2007. – № 5 – С. 34-38.
13. Формування читацької компетентності учнів: Методична «мода» чи вимога часу/ Т. О. Яценко // Українська мова  й література в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 7-8. –С. 82-90.
14. Формувати компетентного читача / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2008. – № 6. – С. 20-22.
15. Яценко Т. О. Літературні курси за вибором як важливий компонент профільного навчання / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 3. – С. 21-23.
16. Курси за вибором і профілізація літературної освіти: діагностика проблеми / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 5. – С. 20-23.
17. Методичні рекомендації щодо вивчення української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах у 2009-2010 навчальному році / Т. О. Яценко, З. О. Шевченко, К. В. Таранік-Ткачук //  Українська мова і література в школі.  – 2009. – № 4. – С. 10-17.
18.Літературні курси за вибором у системі профільного навчання / Т. О. Яценко // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2009. – № 12. – С. 13-15.
19. Вивчення творчості Миколи Вороного на заняттях літературного спецкурсу / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2009. – № 7. – С. 19-22.
20. Модернізм як мистецьке явище другої половини ХІХ – початку ХХ століття: Оглядова лекція в структурі літературного курсу за вибором / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. –№ 9. – С. 33-37.
21. Символізм у світовому мистецтві: Оглядова лекція у системі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 10. – С. 26-29.
22. Символізм у світовій художній літературі: Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 11. – С. 41-45.
23. Тенденції символізму в ліриці Валерія Брюсова / Т. О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2010. – № 12. – С. 30-33.
24. Формування компетентного читача в умовах профільного навчання // Т. О. Яценко // Українська мова й література в школі. – 2010. – № 8. – С. 46-48.   
25. Імпресіонізм у світовій художній літературі. Методичні рекомендації щодо викладання спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 3. – С. 26-30.                                                                             
26. Імпресіонізм у світовому образотворчому мистецтві. Шкільна лекція у структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т.О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 2. – С.29-33.
27. Імпресіонізм як стильова течія модернізму. Оглядова лекція у структурі літературного спецкурсу «Художня література в контексті світової культури» / Т.О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 1. – С.24-27.
28. Неоромантизм як стильова течія модернізму: Методичні рекомендації щодо літературного спецкурс «Художня література в контексті світової культури» / Т.О. Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2011. – № 9. – С. 39-42.
29. Методичні орієнтири сучасної шкільної літературної освіти / Т.О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2011. – № 5. – С.15-16.
30. Розвиток літературної компетентності учнів основної школи на уроках вивчення української класичної прози / Яценко Т.О. // Українська мова і література в школі. – 2012. – № 8. – С.22-25.
31.  Філософські впливи на українську методику навчання літератури/ Т.О.Яценко // Українська мова і література в школі – 2013. – №2. – С. 19-23.
32. Естетична спрямованість шкільного курсу української літератури / Т.О.Яценко // Українська література в загальноосвітній школі. – 2013. –  № 5. – С. 29- 31.
33. Етапний характер становлення методичної думки/ Т.О.Яценко // Українська мова і література в школі. – 2013. –  № 6. – С. 40-44.
34. Культурологічний контекст розвитку методики навчання літератури / Т.О.Яценко // Педагогіка і психологія. Вісник Академії педагогічних наук України. – 2013. – № 3. – С.51-56.
35. Шкільна літературна освіта за новими стандартами / Т.О.Яценко // Українська мова і література в школі. – 2013. – № 8. – С.20-23.
36. Періодизація розвитку методики літератури як галузі наукового знання / Т. О. Яценко// Українська мова і література в школі. –2014. – № 4. – С. 31-35.
37. Особливості розвитку методики навчання літератури на початковому етапі/ Т.О.Яценко // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 5. – С. 24-29.
38. Внесок українських діячів культури та освіти  другої половини ХІХ – початку ХХ ст. у розвиток методичної науки / Т.О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2014. – № 7. – С. 27-31.
39. Яценко Т.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій у шкільному вивченні літератури / Т.О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2016. – №2. – С.25-29.
40. Специфіка уроку української літератури в умовах інформатизації навчального процесу / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2016. – №4. – С. 19-23.
41. Процес підручникотворення з української літератури: історико-методичний огляд / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2017. – № 2. – С. 32-35.
42. Етапи й умови розвитку методики навчання української літератури в школі / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школах України. – 2017. – № 9. – С. 30-34.
43. Теоретико-методичні концепти наукової творчості Олександри Бандури (до 100-річного ювілею) / Т. О. Яценко // Українська мова і література в школі. – 2018. – № 1. – С. 10-14. 
44. Яценко Т. О. Розвиток читацької компетентності учнів ліцею у контексті нової парадигми шкільної літературної освіти. Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. : зб. наук. пр.: Педагогічні науки. Вип. 3(326), травень. Старобільськ : ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2019. С. 194‒202.
45. Яценко Т.О. Сучасний підручник української літератури як засіб розвитку загальнокультурної компетентності учнів 11 класу. Проблеми сучасного підручника. 2019. Вип. 22. С.317‒325.

Матеріали конференцій:

1. Методика родинного виховання учнів 5-7 класів засобами художнього слова / Т. О. Яценко // Українська література: стан вивчення в сучасній школі, проблеми, перспективи : матеріали наук.-практ. конф.14-15 травня 2004 р.  – Луганськ : Знання, 2004. – С. 237-250.

2. Психологічний аспект вивчення українського модернізму в 10-11 класах / Т. О. Яценко // Інноваційні технології викладання української мови та літератури в школі і ВНЗ: проблеми та пошук: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. 9-10 листопада 2004 р. – Житомир : Полісся, 2004. – С. 132-134.

3. Особливості шкільного структурно-стильового аналізу художніх творів українського модернізму в старших класах / Т. О. Яценко // Діалог літературознавства і методики навчання: шляхи аналізу художнього твору: матеріали Всеукр. наук.-прак. конф. 27-28 вересня 2006. – Переяслав-Хмельницький, 2006. – С. 236-242.

4. Развитие литературной компетентности учеников в процессе изучения художественной национальной литературы в общеобразовательных школах Украины / Т. А. Яценко // Личность и общество: актуальные проблемы педагогики и психологии: материалы международ. науч.-практ. конф., 27 ноября 2012 г.– Новосибирск : СибАК, 2012.– Часть І. – С. 36-44.

5. Компетентностный подход как фактор модернизации школьного литературного образования/ Т. А. Яценко // Литература и медийная сферы России: традиции и современность: материалы Всерос. науч.-практ. конф. с международным участием, март 2013 г. / Шадринский гос. пед. ин-т [отв.ред. Н. Ю. Ланцевская]. – Шадринск: ШГПИ, 2013. – С. 430-438.

6. Тенденции развития методики обучения литературы в общеобразовательных учебных заведениях Украины / Т. А. Яценко // Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии: материалы Международ. науч.-практ. конф., г. Москва, 5 августа 2013 г. [ред.кол. М. В. Васильева и др.]. – Москва: Планета, 2013 г. – С. 43-50.

7. Культурологічні орієнтири навчання літератури в школі / Т. О. Яценко // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: матеріали ІІ Всеукр. наук-практ. конф. з міжнародною участю, 22 лютого 2013 р.: у 6-ти частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2013. –Ч. 3. – С. 136-139.

8. Компетентнісна спрямованість шкільної літературної освіти/ Т. О. Яценко// Досягнення соціально-гуманітарних наук в сучасній Україні: матеріали ІIІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнародною участю, 26 квітня 2013: у 4-х частинах. – Сімферополь-Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. І. – С. 122-125.

9. Компетентнісне навчання літератури як тенденція розвитку сучасної шкільної освіти / Т. О. Яценко // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України: якість освіти – основа конкурентоспроможності майбутнього фахівця: матеріали Міжнарод. наук.-практ. конференції, м. Ялта, 26-27 вересня 2013 р. – Ялта: РВНЗ КГУ, 2013. – Ч. І. – С. 115-118.

10. Стандартизація змісту літературної освіти як фактор її якості / Т. О. Яценко// Педагогічні традиції та інновації в сучасному освітньому просторі: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Мукачево, 23 листопада 2013 р.: у 2-х частинах. – Мукачево- Дніпропетровськ : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. ІІ. – С. 122-125.

11. Стандартизация как фактор модернизации обучения литературе в школе / Т. А. Яценко // Материалы IX Европейского науч.-практ. конгресса психологов и педагогов «Science», 27 декабря 2013  г. – Киев, 2013. – С. 38-42.

12. Орієнтири методики навчання української літератури в ЗНЗ наприкінці ХХ – початку ХХІ століття/ Т. О. Яценко// Інноваційні освітні технології національно-патріотичного виховання дітей та молоді на уроках в загальноосвітніх навчальних закладах та в позашкільній діяльності: матеріали Всеукр. наук. конф. з міжнародною участю, с. Щасливе Бориспільського району Київської обл., 6 червня 2013. – Київ, 2013. – С. 94-97.

13. Идея профилизации в системе школьного литературного образования в Украине / Т. А. Яценко // Science of future : Материалы 14-го Международ. науч.-практ. конгресса педагогов и психологов, Чехия, г. Прага, 8 мая 2014 г. – Прага, 2014. – С. 99-105.

14. Напрями розвитку педагогічної теорії та її вплив на методику викладання української літератури в загальноосвітніх навчальних закладах другої половини ХХ – початку ХХІ століття / Т. О. Яценко // Феномен вченого-педагога Ніли Волошиної: національний та регіональний виміри: матеріали ІІ Всеукр. Волошинських читань, 10-11 квітня 2014 р. / Камʹянець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка. – Камʹянець-Подільський, 2014. – С. 214-219.

15. Стандартизация литературного образования в условиях модернизации украинской национальной школы / Т.А. Яценко // Инновация, качество образования и развития: сборник материалов III Международ. науч. Конф., г. Баку, 11-13 июня 2014 г. [ под общ. ред. проф. А. Д. Заманова]. – Баку, 2014. – С. 224-227.

16. Розвиток теорії та практики навчання літератури в умовах становлення новітньої української школи / Т. О. Яценко // Вітчизняна філологія: теоретичні та методичні аспекти вивчення : зб. наук. праць (за матеріалами ІІІ Всеукр. Волошинських читань «Ціннісні парадигми наукової спадщини Ніли Волошиної»; 9-10 квітня 2015 р., м. Черкаси) // М-во освіти та науки України, Черкаський ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси : вид. Чабаненко Ю.А., 2015. – Вип.5. –  С. 104-112.

17. Вивчення творчості М. Стельмаха у контексті цінностей родинних виховних традицій // Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання : зб. наук. пр. (за матеріалами Всеукр. наук.-прак. Конф. «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання», присвяченої 105-річчю від дня народження письменника; 25-26 травня 2017 р., м. Вінниця). – Вінниця : «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 241-245.

18. Розвиток читацької компетентності учнів в умовах інформаційного суспільства (застосування варіативних форм організації літературного навчання) // Книга в академічному дискурсі : філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти : зб. наук. пр.  (за матеріалами всеукр. наук.-практ. інтернет-конференції; 26 квітня 2017 р.); за ред. К. Я. Климової. – Житомир : В-во ЖДУ ім. І. Франка, 2018. – С. 99-104.

19. Підручник української літератури як ефективний засіб розвитку культурної компетентності учнів 10 класу // Проблеми сучасного підручника : матеріали Міжнарод. наук.-прак. конф., 18-19 травня 2018 р., Республіка Білорусь, м. Мінськ. – Київ : Пед думка, 2018. – С. 107-111.
20.  Диференціація літературного навчання в умовах профілізації // Диференціація у шкільній освіті : історичний досвід і сучасні технології : зб. матеріал. Всеукр. наук.- прак. конф, 16 травня 2018 р., м. Київ. – Київ : Пед думка, 2018. – С. 218-223.
21. Яценко Т. О. Розвиток загальнокультурної компетентності учнів 11 класу засобами підручника української літератури. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: зб. матеріал. круглого столу, присвяченого пам’яті члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора Біляєва Олександра Михайловича (15 березня 2019 р., м. Київ). Київ : Наукова думка, 2019. С.70-75.
22. Яценко Т. О. Культурологічний підхід як концептуальна основа сучасного підручника української літератури для 11 класу. Проблеми сучасного підручника : матеріали Міжнародної наук.-прак. конф., 14 травня, 2019 р. Київ : Пед. думка, 2019. С. 135-136.
23. Яценко Т. О. Особливості реалізації культурологічного підходу в реаліях Нової української школи. Практична філософія і Нова українська школа : зб. матеріал. Всеукр. наук.-прак. конф, 16 травня 2018 р., м. Київ : Інститут педагогіки. С. 164–167.
24. Яценко Т. О. Компетентнісна спрямованість навчання української літератури в школі. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство : зб. матеріал. Всеукр. наук.-прак. конф, 17 травня 2018 р., м. Київ : УОВЦ «Оріон», 2019. С. 133–139. 
25. Яценко Т. О. Культурологічний підхід у системі сучасної шкільної літературної освіти: аспекти реалізації. Фундаментальні та прикладні дослідження: сучасні науково-практичні рішення і підходи. Міждисциплінарні перспективи. Банська Бистриця – Баку – Ужгород – Херсон –Кривий Ріг: Посвіт, 2019. 372 с.
26. Яценко Т. О. Програмово-навчальне забезпечення компетентнісно орієнтованої шкільної літературної освіти. Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи: збірник тез І Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Компетентнісно орієнтоване навчання: виклики та перспективи», Київ, 30 вересня 2019 р. (наукове електронне видання). Київ : Педагогічна думка, 2019.  С.134‒138.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (18 травня 2017 р., Україна, м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України).


2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Михайло Стельмах у новітніх парадигмах наукового знання», присвячена 105-річчю від дня народження письменника (25-26 травня 2017 р., м. Вінниця, Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)


3. Всеукраїнська науково-практична конференція «П’яті Волошинські читання: Творча майстерня Ніли Волошиної у проспекції філологічного простору Нової української школи» (22-25 червня 2017 р., м. Миколаїв, Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти).


4. VII Всеукраїнський фестиваль педагогічних ідей «Мій особистісно зорієнтований урок» (5-6 жовтня 2017 р., м. Біла Церква Київської обл., комунальний навчальний заклад Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»).

5. Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові підходи до навчання і викладання основ наук у світлі реалізації основних положень Закону України «Про освіту» (30 листопада 2017 р., Щасливський НВК Бориспільського р-ну Київської обл., Асоціація керівників закладів освіти «Відроджені гімназії України» за сприяння Департаменту освіти і науки Київської ОДА, Київська обласна асоціація ВГУ, Київська міська асоціація ВГУ).


2018  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (18-19 травня 2018 р., Республіка Білорусь, м. Мінськ, Національний Інститут освіти , Академія післядипломної освіти).


2. Всеукраїнська науково-практична конференція «VІ Волошинські читання: «Методика навчання української мови і літератури в контексті концепції Нової школи: проблеми, пошуки, перспективи» (19-20 квітня 2018 р., м. Глухів Сумської обл., Глухівський національний педагогічний університет імені О. Довженка).


3. Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Книга в академічному дискурсі:філологічний, методичний та мистецтвознавчий аспекти» (26 квітня 2018 р., м. Житомир, Житомирський державний педагогічний університет імені І. Франка).


4. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті : історичний досвід і сучасні технології» (16 травня 2018 р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН).

5. Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям» (28 серпня 2018 р., м. Київ, Національна академія педагогічних наук України).


2019


1. Х Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019» (14-16 березня 2019 р., м. Київ).

2. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (14 травня 2019 р., м. Київ)

3. Міжнародна науково-практична конференція «Оноре де Бальзак: грані, інтерпретація, Україна», присвячена 220-річчю з дня народження письменника (16-17 травня 2019 р., м.  Бердичів Житомирської обл.).

4. Всеукраїнський круглий стіл «Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови», присвячений пам’яті видатного вченого-лінгводидактика, члена-кореспондента НАПН України, доктора педагогічних наук, професора О. М. Біляєва (15 березня 2019 р., м. Київ)

5. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегічні пріоритети філології й лінгводидактики в умовах реформування освітньої системи в Україні» (18 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

6. ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція імені В. Ужченка «Образне слово Луганщини», присвячена 80-річчю Луганського національного університету імені Тараса Шевченка (26 квітня 2019 р., м. Старобільськ).

7. Всеукраїнський науково-практичний семінар «Форми репрезентації джерел з історії освіти» (у рамках Всеукраїнського фестивалю науки) (15 травня 2019 р., м. Київ).

8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Практична філософія і Нова українська школа» (16 травня 2019 р., м. Київ).

9. Всеукраїнська науково-практична конференція «VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство», (17 травня 2019 р., м. Київ).

10. Круглий стіл «Спадщина Тараса Шевченка в національному вихованні молоді» (до 205-річчя від дня народження та в рамках реалізації концепції національно-патріотичного виховання) (22 березня 2019 р., м. Київ).  

Науково-організаційна діяльність
1. Експертиза підручника української літератури для учнів 8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, поданого на конкурсний відбір проектів підручників (відповідно до Наказу МОН від 5.02.2016 р. № 78 «Про проведення конкурсного відбору проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів»).

2. Робота у складі спеціалізованої вченої ради К 38.134.02 Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського (2015-2018).

3. Підготовка експертних і опонентських висновків про дисертації, подані на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) (2015-2017).

4. Робота у редакційних колегіях наукових фахових видань: науково-методичний та літературно-мистецький журнал «Українська мова і література в школах України», науково-методичний журнал «Українська мова і література в школі».

5. Керівництво дослідно-експериментальною роботою з проблеми розвитку читацької компетентності учнів у процесі навчання української літератури в профільній школі (на основі угоди про наукове співробітництво Інституту педагогіки НАПН України та ОНЗ Щасливського НВК Бориспільського р-ну Київської обл., Петропавлівсько-Борщагівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Києво-Святошинського р-ну Київської обл.).

6. VІІ Волошинські читання. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторств. Всеукраїнська науково-практична конференція (17 травня 2019 р., м. Київ).

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність:           
Керівництво дисертаційною роботою «Методика контекстного вивчення української літератури на заняттях спецкурсів і факультативів» здобувача наукового ступеня кандидата педагогічних наук (спеціальність 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література) Тригуб І. А. (заступник директора з науково-методичної літератури, учитель-методист ОНЗ Щасливський НВК Бориспільського р-ну Київської обл.).