Crossref Member Badge

Відділ навчання іноземних мов

Відділ навчання іноземних мов

Іноземна мова – важливий засіб міжнаціонального спілкування, механізм порозуміння громадян у різних сферах життєдіяльності. Знання іноземної мови дає можливість активно підтримувати міждержавну комунікацію та міжкультурну взаємодію представників різних спільнот. Саме з цих позицій і в цьому контексті розглядають цілі та зміст навчання іноземної мови наукові співробітники відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України.

Це мобільний і творчий колектив, який спрямовує свою науково-дослідну діяльність на виконання актуальних і важливих завдань забезпечення сучасної шкільної іншомовної освіти новітніми ідеями та ефективними засобами навчання, технологіями їх використання у шкільній практиці. 

Завідувач відділу навчання іноземних мов Валерій Григорович Редько 

Ми пишаємося, що в різні роки з нами працювали В.М. Плахотник, доктор педагогічних наук, професор; О.П. Петращук, доктор педагогічних наук, професор; Е.Е. Вільчек, кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник; О.О. Стеценко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник; О.Т. Тімченко, науковий співробітник; Ю.І. Федусенко, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник та інші. Усі вони зробили значний внесок у розвиток вітчизняної шкільної іншомовної освіти, збагативши її досвід власними творчими доробками.

Наукові співробітники лабораторії навчання іноземних мов (2007 р.)

Як самостійний науковий підрозділ Українського науково-дослідного інституту педагогіки УРСР сектор методики іноземних мов було створено в 1961 році. Це позитивно вплинуло на організацію науково-дослідної роботи в галузі іншомовної освіти. До цього часу проблеми теорії та методики навчання досліджували наукові співробітники, які працювали у відділі методики мов. Першим завідувачем сектора став Є.І. Ітельсон. Заслуговує на увагу його посібник «Методика навчання англійської мови в середній школі» (1969 р.), де автор аналізує чинну на той час шкільну систему навчання англійської мови, подає рекомендації щодо організації навчальної діяльності з оволодіння деякими аспектами мови та видами мовленнєвої діяльності.

Із 1974 року по 1995 рік підрозділ очолював доктор педагогічних наук, професор В.М. Плахотник. Наукові співробітники досліджували окремі питання навчання англійської, німецької та французької мов, зокрема, усного мовлення (Е.Е. Вільчек), формування лексичних навичок (О.О. Стеценко), організації самостійної навчальної діяльності учнів (О.Т. Тімченко), навчання іноземної мови молодших школярів (В.М. Плахотник). Значна увага приділялася вивченню передового педагогічного досвіду.

На початку 80-х років ХХ ст. активізувалися наукові дослідження фундаментальних проблем шкільної методики. Серед робіт цього періоду варто назвати підручник з англійської мови для 1-го класу (В.М. Плахотник, Т.Л. Сірик), посібники «Методика обучения немецкому языку» (1984) і «Основы методики преподавания иностранных языков» (1986), співавтором яких був В.М. Плахотник. Як результат наукових пошуків було розроблено концепцію навчання іноземних мов (В.М. Плахотник), яка пройшла широку експериментальну перевірку в середніх школах різних регіонів України. Основні її положення слугували підґрунтям для конструювання змісту експериментальних навчальних посібників з англійської, іспанської, французької мов для учнів 4–11-х класів. Постановою Міністерства освіти УРСР посібники було допущено до експериментальної апробації у шкільній практиці. Згодом основний зміст навчальних посібників слугував теоретичним підґрунтям для підготовки підручників з англійської, німецької, іспанської, французької мов для учнів середньої школи. Авторські колективи очолювали наукові співробітники В.М. Плахотник (англійська мова), Н.П. Басай (німецька мова), В.Г. Редько (іспанська мова), О.Т. Тімченко (французька мова). Підготовлені підручники були першими вітчизняними основними засобами навчання іноземних мов у середній школі. Вони користувалися значним авторитетом серед педагогічної громадськості.

Важливим історичним етапом розвитку підрозділу є наукова діяльність В.М. Плахотника (1973–2013 рр.). Саме в цей період відбувалися важливі трансформаційні процеси у вітчизняній іншомовній сфері, що здійснили значний вплив на її подальший розвиток. Насамперед, з іменем Василя Макаровича пов’язується наукова діяльність підрозділу, спрямована на перегляд змісту навчання іноземних мов у середній школі, створення засобів навчання – перших вітчизняних шкільних підручників. Окремі висловлені ним ідеї і сьогодні є актуальними та заслуговують на увагу.

Кінець ХХ ст. і початок ХХІ ст. ознаменували активізацію наукової діяльності співробітників лабораторії навчання іноземних мов (ця назва утвердилась із середини 90-х років ХХ ст., і з 1996 року лабораторію очолює кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник В.Г. Редько) навколо проблем наукового і навчально-методичного забезпечення системи навчання іноземних мов у середній школі. Проводяться дослідження, пов’язані з особливостями навчання іноземних мов на початковому етапі в середній школі (В.М. Плахотник), з питаннями теорії та змісту сучасного шкільного підручника з іноземної мови (В.Г. Редько), створенням раціональної моделі повторення матеріалу під час навчання німецької мови (Н.П. Басай), організації самостійної роботи учнів (О.Т. Тімченко) тощо.

Особливої інтенсивності набула науково-дослідна діяльність співробітників підрозділу, починаючи з 2002 року, коли вітчизняна середня школа розпочала здійснювати перехід на нові стандарти і навчальні програми, зокрема, на нові цілі, зміст і засоби навчання. Ці трансформаційні процеси торкнулися й предмету «іноземна мова». Протягом 2002–2015 років здійснено цикл наукових досліджень, спрямованих на забезпечення реалізації нової концепції навчання іноземних мов у загальноосвітній школі, яку було розроблено науковими співробітниками лабораторії і схвалено МОН України. Зокрема, за їх участі ідеї концепції було втілено в Державний стандарт початкової освіти і навчальні програми з іноземних мов для 2–4-х класів. Новизна запропонованих підходів полягала в комунікативному спрямуванні процесу навчання на основі взаємопов’язаного і збалансованого оволодіння всіма видами мовленнєвої діяльності, забезпеченні діяльнісного характеру навчання, узгодження його з індивідуальними особливостями і потребами школярів, посиленні культурологічного складника його змісту.

Систематичне вивчення іноземної мови як загальноосвітнього предмета вперше в масовій практиці розпочалося з 2-го, згодом – з 1-го класу (раніше – з 5-го класу). Усе це вимагало розв’язання низки дидактичних і методичних проблем, які стали об’єктом циклу досліджень: «Науково-методичне забезпечення навчання іноземних мов у початковій школі» (2002–2004 рр.), «Науково-методичне забезпечення навчання іноземних мов в основній школі» (2005–2007 рр.), «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів 8–9 класів» (2008–2010 рр.), «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи» (2011–2013 рр.).

Одним із першочергових завдань визначено обґрунтування теоретичних засад змісту шкільної іншомовної освіти і створення нормативної бази для переходу на новий зміст і нову структуру шкільного курсу іноземної мови. До основних результатів роботи в цьому напрямі слід віднести розроблений за участі співробітників лабораторії (Редько В.Г., Плахотник В.М., Басай Н.П.) Державний стандарт базової і повної середньої освіти (галузь «Мови і літератури»), затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.01.2004 р. Основні положення Державного стандарту слугували підґрунтям для підготовки навчальної програми з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої МОН України у 2004 році (Редько В.Г., Басай Н.П.). Особливістю підготовленої програми є узгодженість репрезентованих у ній цілей та змісту навчання з основними положеннями Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, зокрема з рівнями навченості, прийнятими у країнах європейської спільноти. Головним завданням навчання іноземної мови визначено формування в учнів комунікативної компетентності, умінь і навичок мовленнєвої взаємодії в усній і письмовій формах відповідно до мотивів, цілей і соціальних норм комунікативної поведінки в типових сферах і ситуаціях. Це зумовлено тим, що саме в середній школі формуються базові механізми іншомовного спілкування, котрі в майбутньому зможуть розвиватись і вдосконалюватись її випускниками відповідно до їхніх комунікативних і соціальних намірів. У процесі навчання реалізуються також освітня, виховна і розвивальна цілі, сприяючи різнобічній підготовці випускника загальноосвітнього навчального закладу до співіснування в сучасному глобалізованому світовому просторі.

У процесі досліджень було обґрунтовано й апробовано дидактичні та методичні принципи добору нового змісту навчання іноземних мов: актуальності, автентичності, тематичної відповідності, соціально-історичної та культурної значущості об’єктів вивчення, культуровідповідності, урахування навчального і життєвого досвіду школярів, міжпредметних зв’язків, вікових особливостей учнів та їхніх інтересів, комунікативних потреб (намірів) для здійснення іншомовної взаємодії в межах сфер, тем і ситуацій спілкування, окреслених навчальною програмою.

Експериментальна перевірка змісту навчання дала можливість упорядкувати навчальні тексти для читання, рекомендовані для підручників з англійської, німецької та іспанської мов, як засобів ілюстрації сфер і функцій використання мовних (лексичних і граматичних) одиниць у мовленні та перевірити їх інформаційну достатність і посильність у реалізації завдань навчання іншомовного спілкування в межах кожної теми.

Розроблена й експериментально перевірена система вправ і завдань забезпечила збалансоване формування в учнів мовних навичок і мовленнєвих умінь у чотирьох видах мовленнєвої діяльності. Значне місце в ній відведено творчим комунікативним завданням, навчально-мовленнєвим ситуаціям, проектній, парній, груповій роботі тощо. Розроблена система навчально-мовленнєвих ситуацій як засобів спонукання до іншомовної взаємодії (Редько В.Г.) за своїми характеристиками наближує учнів до умов реального спілкування й адаптує їхню діяльність до відповідної соціальної та комунікативної поведінки.

Значним доробком співробітників лабораторії в період із 2002 року по 2015 рік як результат досліджень стали підготовлені підручники і навчальні посібники, в яких реалізовано визначений та експериментально перевірений зміст навчання. Науково-теоретичним підґрунтям для його конструювання слугували зазначені вище дидактичні та методичні положення. Підготовлено і видрукувано підручники та робочі зошити з німецької (Басай Н.П.) та іспанської (Редько В.Г.) мов для учнів 1–11-х класів. Усі вони стали переможцями Всеукраїнського конкурсу, організованого МОН України, і були рекомендовані до масового використання у шкільній практиці. Окрім того, у загальноосвітніх навчальних закладах використовуються підручники з англійської мови для учнів 2–5-х класів (Плахотник В.М., Полонська Т.К.).

У лабораторії спільно із ЗАТ «Мальва» (м. Київ) було створено перші в Україні електронні навчальні засоби з навчання німецької мови для учнів 2-го класу (Басай Н.П.) та іспанської мови для учнів 2, 7, 11-го класів (Редько В.Г.), які схвалено МОН України і рекомендовано для використання. Як засвідчили результати моніторингу, ці засоби в комплексі з паперовими підручниками дають позитивні результати.

Ефективність підручників із німецької та іспанської мов перевірялась незалежними експертами, визначеними МОН України (накази МОН України про апробацію: № 434 від 30.07.2002 р., № 689 від 31.08.2004 р., № 213 від 20.03.2006 р., № 818 від 04.09.2008 р., № 1049 від 19.11.2009 р. тощо). Відгуки на всі підручники позитивні. За результатами апробації підручників і моніторингу навчальних досягнень учнів та думки вчителів, які їх використовували, авторами вносилися певні зміни для вдосконалення їх змісту та підготовки до перевидання.

Концепцією шкільної іншомовної освіти та відповідними нормативними документами з 2013 р. передбачено можливість вивчення другої іноземної мови з 5-го класу. Із метою науково-методичного забезпечення процесу навчання співробітники лабораторії (Редько В.Г., Басай Н.П.) створили концепцію навчання другої іноземної мови, схвалену МОН України, і взяли участь у підготовці відповідних навчальних програм. В лабораторії підготовлено й видрукувано підручники з німецької мови для 5–9-х класів (Басай Н.П.) та іспанської мови для 5–7-х класів (В.Г. Редько та ін.), які рекомендовані МОН України до використання у шкільній практиці.

Важливим виявився напрям наукових пошуків лабораторії, пов’язаний із допрофільним навчанням іноземної мови учнів 8–9-х класів (Полонська Т.К., Федусенко Ю.І., Алєксєєнко І.В.). Унаслідок здійснених досліджень обґрунтовано концептуальні засади допрофільної підготовки з іноземної мови, створено базову модель допрофільного навчання, розроблено методичні рекомендації щодо складання програм допрофільних елективних курсів з іноземної мови (Полонська Т.К.). Розроблено й експериментально перевірено зміст допрофільних курсів, реалізований у навчальних посібниках «Англійська література: оповідання, міфи, легенди» (Федусенко Ю.І.) і «Країнознавство» (Алєксєєнко І.В.).

Протягом 2011–2013 років розроблено концепцію рівневого навчання іноземної мови учнів старшої школи (Редько В.Г., Басай Н.П.); концепцію змісту підручників для рівневого навчання (Редько В.Г., Басай Н.П.); авторський елективний курс з англійської мови для учнів старших класів профільної школи «Про професії, які ми обираємо» для учнів 10–11-х класів (Полонська Т.К.). Розкрито сутність моніторингу освітніх досягнень з іноземної мови учнів старшої школи (Гарбуза Т.В., Радченко Ю.П.); доцільність та ефективність використання мовного портфоліо як інноваційного складника цілісного навчально-методичного комплексу в навчанні старшокласників іноземної мови, описано його переваги перед іншими технологіями в оцінюванні та самооцінюванні навчальних досягнень учнів (Полонська Т.К.). Визначено об’єкти і розроблено технології моніторингу освітніх досягнень з іноземної мови учнів старшої школи (Гарбуза Т.В.); охарактеризовано методичну систему як сукупність спеціально організованих засобів навчання, яка на основі дібраного змісту навчального предмета у взаємодії з найближчим середовищем сприяє досягненню навчальних цілей (Плахотник В.М.). Розглянуто вітчизняний і зарубіжний досвід рівневого навчання іноземних мов у старшій школі (Пасічник О.С.); компоненти Європейського мовного портфоліо та його функції (Полонська Т.К.); психологічні особливості учнів старшого шкільного віку з метою визначення основних характеристик, які впливають на ефективне вивчення іноземної мови (Коротков О.М.). Уточнено основні вимоги до принципів конструювання змісту підручників з іноземної мови для рівня стандарту, академічного рівня та рівня профільної підготовки (Басай Н.П., Редько В.Г.); принципи добору навчального матеріалу до змісту шкільних підручників з іноземних мов для старшої школи (В.Г. Редько); трактування понять «портфоліо» і «мовне портфоліо» (Полонська Т.К.). Здійснено добір змісту навчання німецької та іспанської мов учнів 10–11-х класів для рівня стандарту та академічного рівня (Басай Н.П., Редько В.Г.). Виявлено й охарактеризовано спільні та відмінні риси вітчизняної моделі профільної школи і моделей, реалізованих у зарубіжних державах (Пасічник О.С.); сутність, зміст і форми роботи з професійної орієнтації учнів старшої школи на уроках іноземної мови (Полонська Т.К.). Описано особливості змісту уроків іноземної мови у старшій школі відповідно до рівневого навчання й узагальнено типологію і класифікацію відповідно до їх цілей, змісту, технологій навчання та місця у навчальному процесі (Алєксєєнко І.В.). Експериментально перевірено ефективність концепцій підручників з німецької та іспанської мов для учнів 10–11-х класів ЗНЗ: рівень стандарту, академічний рівень (Басай Н.П., Редько В.Г.); систему ситуативних завдань з іспанської та німецької мов для старшокласників (Редько В.Г., Басай Н.П.).

Заслуговує на увагу ґрунтовна попередня апробація у шкільній практиці здобутих у лабораторії наукових результатів досліджень. Цьому сприяє плідна співпраця з 6 експериментальними навчальними закладами всеукраїнського рівня:          

 Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області»

Перша міська гімназія м. Черкаси (Асоційована школа ЮНЕСКО) Черкаської міської ради Черкаської області

 Іванківський районний ліцей

Київської області

Навчально-виховний комплекс

«Школа-садок «Софія» м. ЛьвоваНавчально-виховний комплекс  

№ 176 м. Києва

(спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія)

Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 ім. М.Й.Очерета

 

Значна робота проводиться науковими співробітниками в напрямі методичного забезпечення професійної діяльності вчителів іноземних мов України. Важливим доробком у цьому аспекті стали монографія «Засоби формування комунікативної компетентності у змісті шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика» – 2012 р., науково-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів початкової школи» – 2006 р. (Редько В.Г.).

Співробітники лабораторії беруть активну участь у різного рівня міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах, організованих і проведених як спільно з МОН України, так і з методистами обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачами вищих навчальних закладів і вчителями. Практикуються виїзні засідання лабораторії/відділу в різні регіони України, де проводяться зустрічі з учителями і методистами, на яких доповідаються й обговорюються різноманітні питання навчання іноземних мов у ЗНЗ. За період з 2002 року по 2016 рік наукові співробітники підрозділу взяли участь у 142 масових наукових зібраннях.

50 років експериментальному навчальному закладу (м. Нововолинськ, 2013 р.)

Регіональний науково-практичний семінар у спеціалізованій школі № 46

імені В’ячеслава Чорновола (м. Львів, 2014 р.)

 

Регіональна наукова конференція (м. Мукачеве, 2015 р.)


 

Виступ В.Г. Редька на науково-практичному семінарі в  Нововолинську Волинської обл. (2014 р.)


Виступ Н.П. Басай на науково-практичному семінарі в  Мукачівському державному університеті (2015 р.)

 

Виступ Т.К. Полонської на семінарі у  НВК № 176 м. Києва (2016 р.)

 

Виступ О.В. Басая на науково-практичному семінарі  (м. Житомир, 2016 р.)

 

Виступ О.С. Пасічника на навчально-методичному семінарі методистів іноземних мов обласних (міських) інститутів післядипломної педагогічної  освіти (2016 р.)

Оригінальними є форми участі співробітників у підготовці майбутніх учителів іноземних мов. На базі Уманського педагогічного університету імені Павла Тичини, Чернігівського національного університету імені Тараса Шевченка, Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, Київського університету імені Бориса Грінченка, Мукачівського державного університету, Житомирського державного університету імені Івана Франка проводилися конференції, семінари, в яких брали участь студенти названих вищих навчальних закладів. На цих наукових зібраннях студенти знайомляться з різноманітними аспектами їхньої майбутньої професійної діяльності, отримують інформацію про особливості використання навчальних засобів, підготовлених у відділі навчання іноземних мов. Дидактична і методична підтримка професійної діяльності вчителів здійснювалася також через наукові публікації (статті та методичні рекомендації), видрукувані в педагогічній пресі.

Усі наукові доробки співробітників (підручники, навчальні та методичні посібники, словники, методичні рекомендації, науково-теоретичні положення, що висвітлювались у статтях, тощо) апробовано у шкільній практиці та впроваджено в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів України (довідки МОН України № 2/2-15-123 від 17.01.11, № 2/2-15-121 від 17.01.11, № 2/2-15-122 від 17.01.11, № 2/2-15-124 від 17.01.11, № 2/2-15-125 від 17.01.11, № 2/2-15-120 від 17.01.11).

Важливим засобом і особливою формою поглиблення і розширення сфери наукових досліджень можна вважати роботу з аспірантами, науковими кореспондентами, здобувачами наукових ступенів. За період існування наукового підрозділу підготовлено і захищено 40 кандидатських дисертацій під керівництвом В.Г Редька (20), В.М. Плахотника (16), О.П. Петращук (4). Їхні автори досліджували спектр різноманітних проблем удосконалення якості навчання іноземних мов, підготовки педагогічних кадрів, вивчали аналогічний зарубіжний досвід. Ці дослідження вдосконалюють наукову сферу, забезпечують активне впровадження в систему вітчизняної іншомовної освіти актуальних дидактичних і методичних положень.

За результатами дослідження проблем науково-методичного забезпечення іншомовної освіти в початковій, основній та старшій школі протягом 2002–2016 рр. науковими співробітниками лабораторії (з 2015 року – відділу) навчання іноземних мов Інституту педагогіки підготовлено і видрукувано 344 наукові праці, серед яких: 2 монографії, 47 підручники, 37 навчальних і навчально-методичних посібників, 10 методичних рекомендацій, 4 електронних засоби навчання, 3 концепції, 5 навчальних програм, 1 словник, 250 статей, з них 7 – у міжнародних виданнях. Монографії, підручники, посібники, електронні засоби навчання мають гриф МОН України і рекомендовані для використання в навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів.


Підручники, науково-методичні та навчальні посібники В.Г.Редька

 

Підручники, науково-методичні та навчальні посібники  Т.К. Полонської


Підручники та навчальні посібники Н.П. Басай 

Список наукових публікацій, підготовлених співробітниками впродовж 2002–2016 рр., презентовано на сайті Інституту педагогіки НАПН України www.undip.org.ua. У них розглядаються різноманітні питання, пов’язані з тематикою досліджень та їх результатами.

У 2016 році завершено наукове дослідження теми: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі» (2014–2016 рр.). Упродовж 2014–2016 рр. здійснювалося впровадження в шкільну практику результатів попередніх досліджень і проводилася робота з виконання зазначеної вище теми з таких проблем:

Ø Концепція рівневого навчання іноземних мов і способи її реалізації у змісті підручників для старшої школи.

Ш Форми і методи профорієнтаційної роботи у старшій школі.

Ш Моделювання уроку іноземної мови у старшій школі.

Ш Педагогічні технології навчання іноземної мови учнів старшої школи.

Ш Засоби керування самостійною роботою старшокласників.

Ш Методи активізації самостійної роботи старшокласників.

Ш Компетентнісний, комунікативний, діяльнісний, особистісно орієнтований, культурологічний підходи до побудови змісту елективних курсів з іноземних мов.

Ш Зміст Навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для  старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів.

Ш Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10-11 класів профільної школи.

Ш Тематичні модулі змісту навчальних посібників елективних курсів з англійської, іспанської, німецької, французької мов.

            ПУБЛІКАЦІЇ

за завершеною темою дослідження

 1. Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 38 с.
 2. Навчальна програма елективних курсів з іноземних мов для старшої школи загальноосвітніх навчальних закладів / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай [та ін.] ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : Педагогічна думка, 2015. – 41 с.
 3. Алєксєєнко І. В. Реалізація краєзнавчого компоненту змісту навчання іноземної мови у старшій школі (на матеріалі елективного курсу з англійської мови) / І. В. Алєксєєнко // Науковий вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – № 29. – С. 109–112.
 4. Алєксєєнко І. В. Елективний курс «Завітайте до України» як засіб реалізації компетентнісного підходу до іншомовного розвитку старшокласників / І. В. Алєксєєнко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 238–239.
 5. Алєксєєнко І. В. Моделювання уроку елективного курсу з англійської мови «Завітайте до України» для учнів старшої школи / І. В. Алєксєєнко // Науковий вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 35. – С.11–14.
 6. Алєксєєнко І. В. Компетентнісно-діяльнісний підхід до побудови комплексів вправ і завдань у змісті посібника елективного курсу «Завітайте до України» / І. В. Алєксєєнко // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К.: Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С.6–16.
 7. Басай Н. П. Особливості конструювання змісту навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів 10–11-х класів профільної школи / Н. П. Басай // Наук. вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2014. – № 32. – С. 21–25.
 8. Басай Н. П. Дидактичні підходи до побудови програми елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів 10–11-х класів профільної школи / Н. П. Басай // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 238–239.
 9. Басай Н. П. Концепція навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» для учнів старшої школи / Н. П. Басай // Науковий вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 36. – С. 11–14.
 10. Басай Н. П. Навчальний посібник елективного курсу «Німецькомовні країни» як засіб організації самостійної роботи старшокласників / Н.П. Басай // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов]. – К.: Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 26–38.
 11. Басай Н. П. Реалізація культурологічного підходу через діалог культур у змісті навчального посібника елективного курсу «Німецькомовні країни» / Н. П. Басай // Наук. вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. – 2016. – № 39. – С. 21–26.
 12. Долинський Є. В. Можливості використання освітніх Інтернет-ресурсів для побудови змісту елективних курсів з іноземної мови / Є. В. Долинський, А. І. Петраш // Зб. наук. праць Хмельницького ін-ту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : ХІСТ, 2014. – № 1(9). – С. 27–31.
 13. Долинський Є. В. Елективні курси з іноземних мов у профільній школі: технологія визначення тематики / Є. В. Долинський, М. Г. Палагнюк, І. М. Палагнюк // Зб. наук. праць Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія : педагогічні та психологічні науки / гол. ред. В. В. Райко. – Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2014. – № 4 (73). – С. 28–34.
 14. Долинський Є. В. Елективний курс з іноземної мови «Моя Франція»: теоретичний аспект / Є. В. Долинський // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 240–241.
 15. Долинський, Є. В. Створення елективних курсів з іноземної мови у профільній школі / Є. В. Долинський // Педагогические основы становления субъектности в образовательном пространстве: проблема, поиск, решение : сборник научных трудов. Биробиджан Россия. – 2014. – С. 134–139.
 16. Пасічник О. С. Забезпечення профорієнтаційного компонента в змісті навчання іноземних мов у старшій профільній школі / О. С. Пасічник // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Серія : Педагогіка і психологія : зб. наук. праць. ; ред. : В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : ТОВ «Нілан ЛТД», 2014. – Вип. 41. – С. 83–88.
 17. Пасічник О. С. Основні технології оволодіння змістом елективного курсу «Англійська мова для ділового спілкування» / О. С. Пасічник, У. М. Федюк // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 242–243.
 18. Пасічник О. С. Конструювання образу сім’ї у змісті підручників з іноземних мов / О. С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2016. – Вип. 16. – С. 290–304.
 19.  Полонська Т. К. Елективні курси як невід’ємний компонент іншомовної освіти в середній і вищій школі / Т. К. Полонська // Вища освіта України в контексті інтеграції до європейського освітнього простору : гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький держ. пед. ун-т ім. Григорія Сковороди. – Вип. 31. – Том VII (49). – К. : Гнозис, 2014. – С. 111–119
 20. Полонська Т. К. Конструювання змісту іншомовного елективного курсу та його реалізація в навчальному посібнику для учнів профільної школи / Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – С. 554–563.
 21. Полонська Т. К. Реалізація компетентнісного підходу в навчанні іноземних мов учнів профільної школи / Т. К. Полонська // Педагогіка і психологія, 2014. – № 3. – С. 76–80.
 22. Полонська Т. К. Науково-теоретичні підходи до конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи / Т. К. Полонська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 244–245.
 23. Полонська Т. К. Технологія конструювання змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи / Т. К. Полонська // Педагогічна освіта: теорія і практика : зб. наук. праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка та Інституту педагогіки НАПН України  / міжн. ред. кол.; відп. ред. В. М. Лабунець]. – Кам’янець-Подільський, 2015.  – Вип. 18 (1–2015). – С. 184–190. 
 24. Полонська Т. К.  Концептуальні засади створення навчального посібника елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії» для учнів профільної школи / Т.К. Полонська // Педагогічна освіта : Теорія і практика : зб. наук. праць / Кам’янець-Подільський нац. ун-т імені Івана Огієнка ; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. – В. М. Лабунець]. Вип. 20 (1–2016). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2016.  – С. 393–398. 
 25. Полонська Т. К. Технологія визначення тематики навчального посібника елективного курсу «Культура і мистецтво Великої Британії» для учнів профільної школи / Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 349–360. 
 26. Полонська Т. К. Інтерактивні методи навчання іноземної мови як засіб оволодіння змістом елективного курсу старшокласниками / Т. К. Полонська // Український педагогічний журнал. – 2016. –  № 2. – С. 75– 81 (англійською мовою).
 27. Полонська Т. К. Автентичний текст як основний структурний компонент навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів профільної школи (на прикладі навчального посібника ”Culture and Art of Great Britain” / Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 17. – С. 393–404.
 28. Редько В. Г. Концепція змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи : лінгводидактичній аспект / В. Г. Редько, О. В. Басай // Вісник УжНУ. Серія : Педагогіка. Соціальна робота – 2014. – № 34. – С. 163–166.
 29. Редько В. Г. Принципи побудови змісту елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи / В. Г. Редько, О. В. Басай // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2014 рік : інформ. вид. – К. : Інститут педагогіки, 2014. – С. 246–247.
 30. Редько В. Г. Зміст і функції текстів для читання у навчальних посібниках елективних курсів з іноземних мов: лінгвокультурологічний контекст / В. Г. Редько, О. В. Басай // Вісник УжНУ. – Серія: Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 36. – С. 154–159.
 31. Редько В. Г. Концептуальні засади побудови навчальної програми елективних курсів з іноземних мов для старшої школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай, О. С. Пасічник, Є. В. Долинський, О. В. Басай, І. В. Алєксєєнко // Іноземні мови в школах України. – 2015. – № 3. – С. 2–8.
 32. Редько В. Г. Профільне навчання іноземної мови у старшій школі – нагальна соціальна потреба. Концепція навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов для учнів 10–11 класів профільної школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, Н. П. Басай, О. С. Пасічник, Є. В. Долинський, О. В. Басай, І. В. Алєксєєнко // Рідна школа. – 2015. – № 5–6. – С. 32–36.
 33. Редько В. Г. Функції навчальних матеріалів у змісті елективних курсів з іноземних мов для учнів старшої школи: компетентнісна парадигма / В. Г. Редько, О. В. Басай // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2016. – Вип. 16. – С. 360–373.
 34. Редько В. Г. Компетентнісне спрямування змісту елективних курсів з іноземних мов для старшої школи: рефлексивний аналіз рівнів навченості / В. Г. Редько, О. В. Басай // Мова, освіта, культура: античні цінності – сучасне застосування. – Умань : ФПО Жовтий О.О., 2016. – С. 260–265.
 35.  Редько В. Г. Проблеми підручникотворення: спроби визначення сутності та шляхи розв’язання / В.Г. Редько // Рідна школа. – 2016. – № 1. – С. 11–13.

  

У 2016 році науковими співробітниками відділу підготовлено до друку рукописи навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов:

Ш Англійська мова для ділового спілкування – англ. мовою (О. С. Пасічник).

Ш  Завітайте до України – англ. мовою (І. В. Алєксєєнко).

Ш  Культура і мистецтво Великої Британії – англ. мовою (Т. К. Полонська).

Ш  Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка – ісп. мовою (В. Г. Редько, О. В. Басай).

Ш  Німецькомовні країни – нім. мовою (Н. П. Басай).

Ш  Моя Франція – фр. мовою (Є. В. Долинський).

 

  У 2017 році розпочалося наукове дослідження з теми: «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (2017–2019 рр.). У 2017–2019 рр. продовжиться впровадження в шкільну практику результатів попередніх досліджень і проводитиметься робота з виконання зазначеної вище теми з таких проблем:

Ш  Зміст компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школи.

Ш  Засоби формування мовних аспектів спілкування.

Ш  Засоби формування мовленнєвих умінь у всіх видах мовленнєвої діяльності.

Ш  Тексти для іншомовного читання.

Ш  Психологічні особливості учнів початкової школи. Мотивація до вивчення іноземної мови.

Ш  Ігрова діяльність у процесі навчання іноземної мови учнів початкової школи.

Ш  Краєзнавчий компонент у навчанні іноземної мови учнів початкової школи.

Ш  Контроль рівня сформованості іншомовного комунікативного досвіду.

Ш  Формування загальнонавчального досвіду учнів під час оволодіння іноземною мовою.

Ш  Тематика спілкування.

Ш  Засоби навчання іншомовного спілкування.

Ш  Самостійна робота учнів.

Ш  Соціокультурний компонент у навчанні іноземної мови учнів початкової школи.

Ш  Урок іноземної мови в початковій школі.

 Очікувані результати дослідження нової теми. 

 1. Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів  початкової школи (В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай)
 2. Навчально-методичний посібник «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай).
 3. Методичні рекомендації «Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» (В. Г. Редько). 


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

В.Г. Редько – завідувач відділу навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Т.К. Полонська  – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

О.С.Пасічник – кандидат педагогічних наук, доцент, старший науковий співробітник;

І.О. Горошкін  – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Н.В. Шпак – науковий співробітник.