Crossref Member Badge


Пасічник Олександр Сергійович
Старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-0665-2099

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук (2012 р.)

Вчене звання:
Старший науковий співробітник (2016 р.), Доцент (2013 р.)

Коло наукових інтересів:  
Дидактико-методичні засади конструювання змісту навчання іноземних мов для закладів загальної середньої освіти та його відображення в навчальній літературі;
Засади розробки тестових матеріалів для перевірки якості навчальних досягнень учнів з іноземних мов;
Особливості пізнавальної діяльності учнів на уроці іноземної мови;
Інтегроване навчання іноземної мови (clil);
Історія розвитку методики навчання іноземних мов; 
Добір змісту навчання іноземних мов для закладів вищої освіти

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=zJTAdAIAAAAJ&hl=ua

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/1433  

Інші профілі: 

E-mail:     
bez-nicka@ukr.net
bez-nicka@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
1.Хмельницький державний університет  (1999 – 2004). 
Спеціальність: міжнародна інформація. 
Спеціаліст міжнародної інформації, кваліфікація міжнародника-аналітика, перекладач.

2. Кам’янець-Подільський державний університет (2004 – 2006).
Спеціальність: Педагогіка та методика середньої освіти.
Магістр педагогічної освіти (викладач англійської мови і зарубіжної літератури).

Досвід роботи: 
1 травня 2012 р. – дотепер – старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.
1 вересня 2004 р. – 31 серпня 2009 р. – викладач, старший викладач кафедри романо-германських мов Хмельницького національного університету.
1 вересня 2009 р. – дотепер – доцент кафедри іноземних мов Хмельницького національного університету.

Теми дисертацій: 
Тема кандидатської дисертації: Пасічник О.С. Тенденції конструювання змісту підручників з іноземних мов для загальноосвітніх навчальних закладів України (80-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.), спеціальність 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки (2011 р.).

Наукова діяльність: 
Співвиконавець науково-дослідної теми відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі» Реєстраційний номер 0117U000047. Термін виконання: 01.01.2017–31.12.2019 рр.      

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : монографія / відп. за вип. М.М.Сідун, Т.К.Полонська. – Мукачеве : МДУ, 2018. – 342 ст.

Навчальні посібники:

Пасічник О. С. Англійська мова для ділового спілкування : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / О. С. Пасічник. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с.

Препринт

Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай  ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 51 с. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Пасічник О. С. Дидактичне обґрунтування краєзнавчого компонента змісту навчання іноземних мов у початковій школі / О. С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника. – К. : Педагогічна думка, 2018. – Вип. 20. – С. 297–300.
2. Пасічник О. С. Навчання іноземних мов у початковій школі: зарубіжний та вітчизняний досвід / О. С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника. –  К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 18. – С. 126–139.
3. Пасічник О. С. Система вправ і завдань у змісті елективного курсу «Англійська мова для ділового спілкування» / О. С. Пасічник // Педагогічна освіта: теорія і практика : збірник наукових праць / Кам.-Под. нац. ун-т ім. Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В. М.]. – Вип. 22 (1-2017). – Ч. 2. – Кам’янець-Подільський, 2017. – C. 283–289.
4. Пасічник О. С. Відображення краєзнавчого компонента в змісті навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах (70-ті рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.) / О. С. Пасічник // Проблеми сучасного підручника. –  К. : Педагогічна думка, 2017. – Вип. 19. – С. 252–266.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій  

1. Пасічник О. С. Виклики дистанційного навчання та шляхи їх подолання / О. С. Пасічник, О. О. Пасічник // Тези учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів «Наука та практика сучасності і майбутнього», 17 травня 2017 р. – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2017. – С. 174–175.
2. Пасічник О. С. Підготовка майбутнього вчителя іноземної мови до побудови процесу навчання учнів молодшої школи у форматі «діалогу культур» / О. С. Пасічник // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики : зб. матеріалів міжнарод. наук.-метод. конф. 30 – 31 жовтня 2017 року / Укл. С. М. Іваненко, О. В. Холоденко, К. М. Павицька, О. Г. Смольнікова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова. – 2017. – С. 456–459.
3. Пасічник О. С. Інтеграція краєзнавчого компонента у зміст навчання іноземних мов у початковій школі / О. С. Пасічник // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік . – К. : Педагогічна думка, 2017. – С. 144–145.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Участь у веб-конференції до нового навчального року «Учені НАПН України – українським учителям", 31 серпня 2017 р., Національна академія педагогічних наук України , м. Київ.

2. Участь у Всеукраїнському навчально-методичному семінарі методистів іноземних мов обласних (міських) ІППО з висвітленням засад компетентнісного навчання англійської мови з підручником для 9 класу (Step Up with English-9), 23-25 травня 2017 р., смт Маньківка Черкаської обл.

3. Участь у круглому столі вчителів англійської мови з авторами підручників для 9 кл, 5 квітня 2017 р., Хмельницький ОІППО, м. Хмельницький.

4. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника», Інститут педагогіки НАПН України, 18 травня 2017 р., м. Київ.

5. Участь у семінарі «Інтернаціоналізація українських університетів у розрізі вивчення англійської мови» та обговоренні результатів дослідження стану викладання англійської мови у вітчизняних ВНЗ, проведеного Британською Радою. 28 вересня 2017 р., м. Київ.

6. Участь у Симпозіумі “Impact of the English for Universities Project on the Internationalization of Ukrainian Universities”, 7-9 грудня 2017 р., м. Київ.

2018 

Участь у веб-конференції до нового навчального року, 28 серпня 2018 р., Національна академія педагогічних наук України, м. Київ.

Науково-організаційна діяльність:
Виїзний науково-практичний семінар «Акмеологічні технології успішного навчання, виховання і розвитку суб’єктів освітнього процесу» з метою апробації результатів наукового дослідження з теми  «Формування змісту профільного навчання в єдності його інваріантної і варіативної складових».

Міжнародна діяльність:    
Участь у першому модулі проекту «Англійська мова для університетів» Британської Ради в Україні, м. Львів, 19-24 лютого 2018 р.

Науково-педагогічна діяльність: