Crossref Member Badge


Полонська Тамара Костянтинівна

Старший науковий співробітник відділу навчання іноземних мов


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-5717-1041

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук зі спеціальності «теорія та історія педагогіки» (1993 р.);
Доктор педагогічних наук 
(Doctor of Sciences) (2010 р.)

Вчене звання:
Старший науковий співробітник зі спеціальності  «теорія і методика навчання германських мов» (2005 р.)

Коло наукових інтересів: 
Компетентнісно орієнтоване навчання іноземної мови учнів початкової школи; 
Тексти для іншомовного читання учнів 1–4 класів;
І
грові технології у процесі навчання іноземних мов учнів молодшого шкільного віку;
С
учасні інтерактивні методи навчання іноземних мов школярів;
С
тратегії навчання іноземних мов учнів тощо

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com/citations?user=OtTJHN8AAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України:  
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/4196  

Інші профілі:
http://www.researcherid.com/rid/U-3371-2017

E-mail: 
Polonska@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
Київський державний педагогічний інститут іноземних мов (1966–1971 рр.) за спеціальністю «англійська і французька мови» (нині Київський національний лінгвістичний університет). Аспірантура НДІ педагогіки УРСР (1976–1979 рр.).

Досвід роботи: 
1. Науковий співробітник, старший науковий співробітник Інституту педагогіки АПН УРСР (1992–1995 рр.).
2. Начальник науково-організаційного відділу АПН України (1995–2007 рр.).
3. Старший науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України (2007–2018 рр.)

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Навчання іноземної мови дітей шестирічного віку в умовах дитячого садка (на матеріалі англійської мови)»: 13.00.01 – теорія та історія педагогіки (1993 р.). 

Наукова діяльність: 
Співвиконавець теми «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі». Державний реєстраційний номер НДР: 0117U000047. Термін виконання: 01.01.2017–31.12.2019 рр.           

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : монографія / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. – Мукачево : МДУ, 2018. – 342 с.

Навчальні посібники:

Полонська Т. К. Культура і мистецтво Великої Британії : навчальний посібник елективного курсу з англійської мови для учнів старших класів профільної школи / Т. К. Полонська. – К. : Вид. дім «Сам», 2017. – 94 с.

Препринти

Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В. Р. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. – 36 с. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Полонська Т. К. Сутність ігрових технологій у навчанні іноземних мов учнів початкової школи на компетентнісних засадах / Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2018. – Вип. 20. – С. 317–327.
2. Полонська Т. К. Методи навчання читання іноземною мовою учнів початкової школи  / Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.  ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 161–170.
3. Редько В. Г., Полонська Т. К. Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів / В. Г. Редько, Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 19. – С. 284–299. 
4. Полонська Т. К. Сутність компетентнісно-орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі / Т. К. Полонська // Педагогічна освіта : теорія і практика :  зб.  наук.  праць Кам’янець-Подільського нац. ун-ту імені Івана Огієнка; Інституту педагогіки НАПН України [гол. ред. В. М. Лабунець]. – Вип. 22 (1–2017). – Ч. 2. – С. 294–300. 

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Матеріали конференцій

Полонська Т. К.  Особливості формування іншомовної мовленнєвої компетентності молодших школярів / Т. К. Полонська // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2017. – С. 143144.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», Інститут педагогіки НАПН України  (18 травня 2017 року, м. Київ).

2. Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям». НАПН України (31 серпня 2017 року, м. Київ).

3. Регіональний науково-практичний семінар «Діяльність учителя іноземної мови з формування іншомовних предметних компетентностей  учнів початкової школи». НВК «Школа-садок «Софія» (20-21 вересня 2017 р., м. Львів).

4. Науково-практична конференція «Зміст і технології шкільної освіти», Інститут педагогіки НАПН України (17 листопада 2017 р.).

2018 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», Інститут педагогіки НАПН України  (18 травня 2018 року, м. Київ).

2. Веб-конференція «Учені НАПН України – українським вчителям». Презентація виступу «Використання ігрової діяльності у процесі оволодіння іноземною мовою учнями початкової школи на засадах компетентнісно орієнтованого навчання». НАПН України (28 серпня 2018 року, м. Київ). 

Науково-організаційна діяльність

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність