Crossref Member Badge

 

Редько Валерій Григорович

Завідувач відділу навчання іноземних мов


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0002-4035-4925

Науковий ступінь:
Доктор педагогічних наук (2017 р.)

Вчене звання:
Старший науковий співробітник (1997 р.), 
Доцент (2002 р.)

Коло наукових інтересів:   
Конструювання змісту підручників з іноземних мов для закладів загальної середньої освіти;
Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах загальної середньої освіти;
Рівні сформованості іншомовної комунікативної компетентності школярів;
Теоретико-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземної мови учнів початкової школи;  
Побудова системи вправ і завдань із навчання іншомовного спілкування учнів 1–4 класів на компетентнісних засадах тощо

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=ZVB_fwcAAAAJ&hl=ua

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/id/user/785   

Інші профілі:

E-mail: 
labredko@ukr.net


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта:  
Київський державний педагогічний університет іноземних мов (1970 р.), спеціальність «іспанська та англійська мови» (нині Київський національний лінгвістичний університет). 

Досвід роботи: 
1983–1995 рр. – науковий співробітник, старший науковий співробітник лабораторії (відділу) навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України.
1996–2018 рр. – завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України

Теми дисертацій: 
Кандидатська дисертація: «Педагогічні основи формування граматичного стереотипу усних мовленнєвих умінь учнів 5–6 класів середньої школи (на матеріалі іспанської мови), спеціальність 13.00.01 та 13.00.02  (1995 р.).
Докторська дисертація: «Теорія і практика конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов», спеціальність 13.00.09  – теорія навчання (2017 р.) 

Наукова діяльність: 
Керівник науково-дослідної теми відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі». Реєстраційний номер 0117U000047. Термін виконання: 01.01.2017–31.12.2019 рр.        

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

1. Редько В. Г. Конструювання змісту шкільних підручників з іноземних мов: теорія і практика : монографія / В. Г. Редько. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 628 с.
2. Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : монографія / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. – Мукачево : МДУ, 2018. – 342 с.

Навчальні посібники:

Країнознавство: Іспанія, Латинська Америка : навчальний посібник елективного курсу з іспанської мови для учнів старших класів профільної школи / В. Г. Редько, О. В. Басай. – К. : Видавничий дім «Сам», 2017. – 96 с.

Підручники

1. Редько В. Г. Іспанська мова (5-й рік навчання) : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько, В. І. Береславська. – К. : Генеза, 2017. –  200 с. : іл.
2. Редько В. Г. Іспанська мова (9-й рік навчання) : підруч. для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / В. Г. Редько, В, І. Береславська. – К. : Генеза, 2017. –  224 с. : іл. 

Препринт

Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай  ; за наук. ред. В. Г. Редька. – К. : Педагогічна думка, 2017. – 51 с. 

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних   

1. Редько В. Г.  Засоби формування іншомовної комунікативної компетентності учнів початкової школи: результати емпіричних досліджень / В. Г. Редько //  Проблеми сучасного підручника (20) : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2018. – С. 360–372.
2. Редько В. Г.  Новій українській школі — компетентнісно орієнтовані підручники: концептуальні засади змісту і структури підручника з англійської мови для 1 класу «MyPal» / В. Г. Редько //  Проблеми сучасного підручника (20) : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2018. – С. 372–385.
3.Редько В. Г. Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов учнів початкової школи: лінгводидактичний аспект /  В. Г. Редько // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол.; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 18. – С. 178–191.
4. Редько В. Г. Готовність учнів початкової школи до компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов: авторська інтерпретація результатів анкетування вчителів / В. Г. Редько, Т. К. Полонська // Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. – К. : Пед. думка, 2017. – Вип. 19. – С. 284–299.  

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Редько В. Г.  Компетентнісно орієнтоване навчання іноземних мов у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах: сутність, виклики і перспективи / В. Г. Редько // Іноземні мови в школах України. – 2017. –  № 4. – С. 37–41.

Матеріали конференцій

1. Редько В. Г. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов до компетентнісно орієнтованого навчання іншомовного спілкування учнів початкової школи: психодидактичний аспект / В. Г. Редько // Нові концепції викладання у світлі інноваційних досягнень європейської дидактики : зб. матеріалів міжнарод. наук.-метод. конф. 30–31 жовтня 2017 року / Укл. С. М. Іваненко, О .В. Холоденко, К. М. Павицька, О. Г. Смольнікова. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2017. – С. 468–472.
2.  Редько В. Г. Готовність учнів початкової школи до оволодіння компетентнісно орієнтованим змістом навчання іноземних мов / В. Г. Редько, І. А. Сушко // Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2017 рік. – К. : Інститут педагогіки, 2017. – С. 141– 143.

Участь у науково-практичних заходах:

2017 

1. Участь у веб-конференції до нового навчального року. Національна академія педагогічних наук України, м. Київ. 31 серпня 2017 р.

2. Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми сучасного підручника». Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. Травень 2017 р.

3. Участь у регіональному науково-практичному семінарі «Діяльність учителя іноземної мови з формування іншомовних предметних компетентностей  учнів початкової школи». Львівський ОІППО, м. Львів. Вересень 2017 р.

4. Участь у науково-практичній конференції «Зміст і технології шкільної освіти». Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. Листопад 2017 р.

5. Участь у круглому столі для вчителів англійської мови з авторами підручників для 9-х класів. Хмельницький ОІППО, м. Хмельницький. Квітень 2017 р.

6. Участь у семінарі «Нова українська школа: завдання, концепція і виклики для вчителів іноземних мов». Інститут післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, м. Київ. Червень 2017 р.

2018  

1. Презентація результатів стажування у ВНЗ та наукових установах Італії та Хорватії у рамках проекту «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНА – ЄС», Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. 2 липня 2018 р.

2. Участь у веб-конференції до нового навчального року. Національна академія педагогічних наук України, м. Київ. 28 серпня 2018 р.

3. Участь в освітньому конгресі «Школа майбутнього – шанси та перспективи», організатори: Goethe-Institut в Україні та Міністерство освіти і науки України, м. Київ. 15-16 червня 2018 р.

4. Участь у семінарі «Дошкілля - сучасний простір щасливого дитинства». Луцький навчально-виховний комплекс № 9, м. Луцьк. Квітень, 2018,

Науково-організаційна діяльність

2017 

1. Науково-методичний семінар «Компетентнісно орієнтований зміст навчання іноземних мов у сучасних загальноосвітніх навчальних закладах». Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. Березень 2017 р.

2. Науково-практичний семінар «Використання моделей змішаного навчання у процесі вивчення елективних курсів з іноземних мов. Реалізація моделі «перевернутого» класу». Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23, м. Житомир. Квітень 2017 р. 

2018  

1. Фестиваль експериментальних навчальних закладів відділу навчання іноземних мов, НВК «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради Волинської області», м. Нововолинськ Волинської області. 17-18 травня 2018 р.

2. Науково-практичний семінар щодо упровадження результатів наукових досліджень. Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23, м. Житомир. Квітень, 2018 р.

 Робота у редакційних колегіях і радах наукових фахових видань
§ Проблеми сучасного підручника (збірник наукових праць, засновник Інститут педагогіки НАПН України).

§ Український педагогічний журнал (періодичне видання, засновник Інститут педагогіки НАПН України).

§  Іноземні мови в школах України (науково-методичний журнал, засновник МОН України).

Міжнародна діяльність

Участь у міжнародній науково-практичній конференції «ЄДИНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР УКРАЇНА – ЄС» з метою активізації співпраці між освітянською спільнотою України та державами-членами ЄС щодо вивчення та імплементації європейських практик розвитку сучасної освіти і науки; визначення шляхів та напрямів формування ефективної системи в Україні з урахуванням європейського досвіду та національних пріоритетів, місце проведення: ВНЗ та наукові установи Італії та Хорватії. Тема доповіді: «Теоретико-методичні засади компетентнісно-діяльнісної технології навчання іноземних мов»; участь у круглих столах. Хорватія. 7-12 травня 2018 р.

Науково-педагогічна діяльність:

Керівництво аспірантами

1. Загородня І.В., Інститут педагогіки НАПН України, тема дослідження: «Дидактичні засади формування готовності майбутніх учителів іноземної мови до використання підручників у навчальному процесі» (13.00.09) - Протокол № 5 від 28.05.2013 р. 

2. Корогод Т.О., Інститут педагогіки НАПН України, тема дослідження: «Формування досвіду самостійної пізнавальної діяльності студентів немовних спеціальностей у процесі навчання професійного іншомовного спілкування» (13.00.09) – Протокол  № 4 від 23.04.2013р.