Crossref Member Badge

Відділ порівняльної педагогіки

Lokshyna2.JPGВідділ порівняльної педагогіки сьогодні – це провідна в Україні школа компаративістики, на базі якої здійснюються наукові розвідки з широкого кола проблем освіти зарубіжжя. Науковці відділу розробляють методологічні орієнтири проведення порівняльно-педагогічних досліджень, досліджують розвиток педагогічної теорії й освітньої практики в країнах і регіонах світу з метою вироблення рекомендацій для вітчизняної освіти. Останніми роками предметом наукових пошуків стали: реформи та інновації в зарубіжній школі, підходи до добору і структурування змісту освіти, оцінювання навчальних досягнень учнів, моніторинг якості освіти, формування світогляду учнів, соціалізаційні моделі зарубіжного шкільництва, розвиток іншомовної, мистецької, історичної, географічної, громадянської, релігійної освіти в зарубіжжі.

У 2015-2017 рр. відділ порівняльної педагогіки розробляє НДР «Трансформаційні процеси у шкільній освіті країн Європейського Союзу та США».

У різні роки у відділі працювали Н.В. Абашкіна, Е.П. Бережна, Л.В. Булай, М.Ю. Красовицький, Н.М. Лавриченко, Б.Ф. Мельниченко, О.С. Оржеховська, О.О. Першукова, Г.В. Степенко, І.Г. Тараненко, Н.В. Шеверун.

Відділ порівняльної педагогіки як самостійний науковий підрозділ розпочав своє існування у 1971 р., коли при Українському науково-дослідному інституті педагогіки була створена творча група, в яку увійшли Н.В. Абашкіна, Л.В. Булай, Г.С. Єгоров. У 1972 р. новостворену структуру було названо лабораторією науково-педагогічної інформації під завідуванням Б.Ф. Мельниченка. Пізніше до лабораторії приєдналися Г.В. Степенко, Т.І. Тодоров, Е.П. Бережна, І.Г. Тараненко. Інформаційний напрям діяльності лабораторії передбачав аналіз освіти та педагогічних ідей зарубіжжя з метою інформування науковців інституту. Видавався часопис «Зарубіжна педагогічна хроніка», який виходив двома випусками щорічно.

В умовах проголошення незалежності України та зникнення залізної завіси виникає нагальна потреба у вивченні зарубіжної педагогічної теорії та практики без упередженої критики з метою виокремлення позитивних характеристик для розбудови національної системи освіти. Відповідаючи на вимоги часу, у 1992 р. лабораторія під керівництвом завідувачки І.Г. Тараненко перетворилась на лабораторію порlівняльної педагогіки. У цей час до колективу приєдналися О.І. Локшина, О.В. Овчарук, Н.М. Лавриченко, Р.М. Роман, розпочалась копітка робота з опрацювання методологічних засад порівняльної педагогіки, понятійно-термінологічного апарату.

У складні 90-і розбудову методологічних орієнтирів продовжив Г.С. Єгоров, який завідував лабораторією у 1996-2005 рр. В цей період співробітниками лабораторії стали О.О. Першукова, Л.Л. Волинець. Як непересічну особистість, талановитого науковця і гарну людину пам’ятають співробітники лабораторії доктора педагогічних наук, професора М.Ю. Красовицького.

На початку ХХІ ст. під керівництвом Н.М. Лавриченко продовжується розвиток лабораторії в умовах нових можливостей – доступу до світових джерельних баз та участі у зарубіжних масових заходах. Відбувається розширення дослідницького простору лабораторії за рахунок інтенсифікації дисертаційних досліджень її співробітників та аспірантів, публікації наукових праць. З 2009 р. спільно з Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини видається фаховий щоквартальник «Порівняльно-педагогічні студії».

Сучасний етап розвитку лабораторії, яку з 2009 р. очолює О.І. Локшина, характеризується багатоплановістю напрямів діяльності підрозділу. Відбувається подальший розвиток методологічних засад порівняльно-педагогічних досліджень в Україні, триває робота з розбудови національної спільноти компаративістів, з 2010 р. започатковано щорічний науково-практичний семінар «Педагогічна компаративістика» (м. Київ).

У зв’язку із змінами у структурі Інституту педагогіки НАПН України з січня 2015 назву «лабораторія порівняльної педагогіки» змінено на «відділ порівняльної педагогіки».

ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Локшина Олена Ігорівна, доктор педагогічних наук, завідувач лабораторії;

Шпарик Оксана Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Джурило Аліна Петрівнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник 0,5;

Нікольська Ніна Вікторівнакандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

Кравченко Світлана Миколаъвнакандидат історичних наук, старший науковий співробітник;

Тименко Марія Миколаївнакандидат педагогічних наук, науковий співробітник;

Глушко Оксана Зіновіївна, молодший науковий співробітник;