Crossref Member Badge

Відділ початкової освіти


Історія відділу початкової освіти бере початок 20 березня 1955 року, коли було створено відділ початкового навчання як самостійну одиницю Науково-дослідного інституту педагогіки України. У 1961 р. відділ початкового навчання реорганізовано в лабораторію навчання та виховання молодших школярів, яка з 2000 р. стала називатися лабораторією початкової освіти. З  січня 2015 року цей структурний підрозділ Інституту педагогіки НАПН України є відділом початкової освіти.

У різні періоди відділ (лабораторію) очолювали: С.С.Коваленко, М.В.Богданович, О. Я. Савченко, М. С. Вашуленко, Н. М. Бібік, Т. М. Байбара, О. В. Онопрієнко. З вересня 2014 р. ним керує А. Д. Цимбалару.

Перші десять років діяльність співробітників відділу була спрямована на розробку науково обґрунтованих рекомендацій щодо навчання і виховання молодших школярів. Починаючи з 1965 р., науковці відділу, до якого влилися молоді сили з випускників аспірантури (М. В. Богданович, Н. Ф. Скрипченко, Г. П. Коваль, О. Я. Савченко) були залучені до організації і проведення експериментального навчання, яким охоплювалися школи Павлоградського р-ну Дніпропетровської обл. та Калуського р-ну Івано-Франківської обл.

У 80-90-х роках лабораторія початкового навчання розгорнула підготовку до переходу трирічної початкової школи на чотирирічну. Було створено проекти програм з української та російської мов (М. С. Вашуленко, О. Н. Хорошковська, Л. О. Варзацька), читання (Н. Ф. Скрипченко, О. Я. Савченко), математики (М. В. Богданович, Л. П. Кочина, М. М. Левшин), ознайомлення з навколишнім світом та природознавства (Н. М. Бібік, Н. С. Коваль). Готувалися до видання нові підручники і навчальні посібники для учнів 1-4-х класів, методичні посібники і рекомендації для вчителів. Проведена широкомасштабна робота спільно з науковцями-фізіологами, психологами, колегами інших республік, стала основою для реформування в Україні початкової загальної освіти, розпочатого в 2001 р.

У цей період першочерговим серед поставлених перед лабораторією початкової освіти завдань стало розроблення теоретичних засад і нормативної бази переходу початкової ланки на чотирирічний термін навчання в структурі 12-річної середньої загальноосвітньої школи, зокрема, Державного стандарту початкової освіти і його складника – Базового навчального плану.

Після обговорення педагогічною громадськістю України проекту зазначених основоположних документів було детально вивчено подані зауваження та пропозиції і внесено корективи до змісту освітніх галузей. За остаточним варіантом Державного стандарту, затвердженого в Кабінеті Міністрів (постанова № 1717 від 16.11.2000 р.), запрограмовано рівень компетентності молодшого школяра, достатній для всебічного розвитку й успішного навчання в основній школі.Розроблення змістового і методичного супроводу забезпечувалось його експериментальною перевіркою на практиці. Апробація підручників за рішенням МОН України здійснювалась у визначених наказом (№ 434 від 30.07.2002 р.) регіонах.

Упродовж 2007-2009 рр. в лабораторії розроблялася тема «Науково-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів на засадах компетентнісного підходу». У процесі дослідження уточнено понятійний апарат проблеми дослідження (контроль, перевірка, оцінювання, оцінка, вимірники, критерії, компетентнісний підхід у навчанні) теоретично обґрунтовано об’єкти, функції, види контролю відповідно до вікових мікроетапів (1–2 і 3–4 класів) та змісту освітніх галузей Державного стандарту початкової загальної освіти: «Мови і літератури» (Вашуленко М. С., Пономарьова К. І., Прищепа О. Ю., Савченко О. Я., Мартиненко В. О., Вашуленко О. В.); «Математика» (Кочина Л. П., Листопад Н. П., Онопрієнко О. В.); «Людина і світ» (Байбара Т. М., Бібік Н. М.); «Здоров’я і фізична культура» (Коваль Н. С.). Визначено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, якісну характеристику рівнів сформованості предметних компетентностей; розроблено й експериментально перевірено форми реалізації різних видів контролю (поточного, періодичного, тематичного, підсумкового), систему контрольно-перевірних завдань і методику їх застосування з урахуванням вікових особливостей учнів молодшого шкільного віку і специфіки змісту навчальних предметів.

Результати дослідження було представлено в рукописах планових колективних методичних посібників: «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 1–2 класів» (за ред. М. С. Вашуленка), «Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів 3–4 класів» (за ред. Н. М. Бібік), рукопису планової колективної монографії «Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу» (за ред. О. Я. Савченко).

Упродовж 2010-2013 рр. наукові співробітники лабораторії (О. Я. Савченко, Н. М. Бібік, М. С. Вашуленко, Т. М. Байбара, Н. С. Коваль, В. О. Мартиненко, О. Ю. Прищепа, К. І. Пономарьова, О. В. Вашуленко, Н. П. Листопад, О. В. Онопрієнко, І. В. Андрусенко) працювали над темою «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі», у межах якої здійснювалась розробка нового змісту і науково-методичної підтримки сучасної початкової шкільної освіти, його наукова апробація в школах України, широка просвітницька робота серед педагогічної громадськості. Результати дослідження висвітлено в колективній монографії «Формування предметних компетентностей в учнів початкових класів» і посібнику (авт. Савченко О. Я.) «Уміння вчитися – ключова компетентність початкової освіти».

У 2014-2016 рр. науковими співробітниками (О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, М.С. Вашуленко, А.Д. Цимбалару, В.О. Мартиненко, К.І. Пономарьова, О.Ю. Прищепа, О.В. Онопрієнко Н.П. Листопад, О.В. Вашуленко, І.В. Андрусенко) здійснено дослідження з теми: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі». Його результати презентовано в колективній монографії «Варіативність організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі», у колективному посібнику «Організаційні форми навчання у початковій школі», в наукових статтях.

У 2017 році розпочато дослідження з теми: «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі».


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Онопрієнко Оксана Володимирівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник (завідувач відділу);  

Бібік Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Савченко Олександра Яківна – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник відділу початкової освіти;           

Мартиненко Валентина Олександрівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Петрук Оксана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник відділу початкової освіти;

Вашуленко Оксана Вікторівна – науковий співробітник відділу початкової освіти;

Листопад Наталя Петрівна – науковий співробітник відділу початкової освіти;

Андрусенко Ірина Володимирівна – науковий співробітник відділу початкової освіти.