Crossref Member Badge

Відділ профільного навчання


Історія відділу профільного навчання бере початок у 2004 році. У різні періоди його очолювали Доротюк Валентина Іванівна (2004-2009 рр.; 2012 р. і до нині) та Піддячий Микола Іванович (2009-2012 рр.).

Необхідність створення відділу зумовлена нагальною потребою реформування профільного навчання на засадах узгодження професійних намірів випускників шкіл з соціально-професійним замовленням на підготовку кадрів. Науковці відділу розробляють неперервний процес розвитку особистості учня шляхом поетапного індивідуального вияву в системі її мотивів фундаментальної потреби пізнання в обраній для діяльності виробничій чи невиробничій сфері на ринку праці та застосуванні отриманих знань для становлення діяльнісної (операційно-технологічної) складової психологічної сфери з метою взаємодії у процесі вироблення суспільно значущого продукту праці.

Основні напрямки педагогічних досліджень за період з 2004 до 2019 років: формування освітнього середовища профільної школи; соціально-професійна орієнтація; формування найважливіших компетентностей; профорієнтаційне спрямування змісту загальної середньої освіти; допрофесійна підготовка; підготовка до професійної діяльності; інформаційно-комунікативні технології; науково методичний супроводу профільного навчання в старшій школі (вивчення освітніх потреб, нахилів, здібностей).За період роботи відділу науковцями успішно виконано такі науково-дослідні роботи:

2004-2006 рр.: «Педагогічні основи професійної орієнтації старшокласників»;

2007-2009 рр.: «Особистісно орієнтоване навчання в старшій профільній школі  з використанням інформаційних технологій»;

2010-2012 рр.: «Формування освітнього середовища профільної школи»;

2013-2015 рр.: «Соціально-професійна орієнтація старшокласників в умовах профільного навчання»;

2016-2018 рр.: «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників».

Із 2019 року відділ розпочав науково-дослідну роботу за темою: «Науково-методичне забезпечення підготовки вчителя до реалізації компетентнісно орієнтованого навчання».

В умовах реформування сучасного суспільства науковці відділу спрямовують свої зусилля на розроблення системи форм, методів, засобів і технологій залучення учнів до реалізації особистісних та громадянських значущих цілей, формування цінностей та розбудови відносин, які цілеспрямовано використовуються для досягнення мети: формування у свідомості особистості внутрішньої потреби самовираження та самоствердження шляхом створення соціально значущих матеріальних і духовних цінностей необхідних для задоволення потреб; засвоєння визначеного змісту освіти й застосування певної системи базових і спеціальних знань та норм, які дають змогу повною мірою функціонувати в суспільстві та професійному середовищі; реалізації творчого потенціалу, здібностей, задатків; формування рівнів компетентностей на етапах вікового розвитку тощо.

Доцільність створення означеної системи розвитку особистості учня необхідна для успішної адаптації, індивідуалізації та її інтеграції пов’язаної з: трансформацією зусиль суб’єктів діяльності шляхом закріплення взаємозв’язку компонентів навчально-виховного процесу; розширенням діапазону можливостей впливу на особистість завдяки залученню до процесу освоєння природного й соціально-професійного середовищ; проектуванням умов саморозвитку, самореалізації та самоствердження особистості, що сприяє її самовираженню, вияву неповторної індивідуальності, гуманізації ділових і міжособистісних стосунків тощо.

Нині у відділі профільного навчання працює:

Доротюк Валентина Іванівнакандидат психологічних наукстарший науковий співробітник, завідувачка відділу;


Піддячий Микола Івановичдоктор педагогічних наукпрофесор, головний науковий співробітник відділу;


Горошкіна Олена Миколаївнадоктор педагогічних наукпрофесорпровідний науковий співробітник відділу;


Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник відділу;


Левченко Фессалоліка Григорівна, кандидат педагогічних наукстарший науковий співробітник відділу;


Доротюк Ольга Геннадіївна, науковий співробітник відділу;


Рогоза Валентин Володимирович, науковий співробітник відділу;


Тишковець Марія Дмитрівна, молодший науковий співробітник відділу;