Crossref Member Badge

Відділ технологічної освіти та допрофесійної підготовки


Відділ технологічної освіти є одним із провідних наукових підрозділів в Україні, в якому досліджуються теоретичні і практичні питання змісту та методики трудового навчання в початковій і основній школі, навчання технологій в старшій школі, профільного навчання технологій та професійної орієнтації старшокласників.

Як самостійний структурний підрозділ, відділ «Технологічної освіти» функціонує з 1 січня 2015 року.   Він створений на базі лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості, яка має багаторічну історію, відома своїми надбаннями, здобутками і досягненнями.

Очолює відділ Анатолій Михайлович Тарара – кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент.


Лабораторія трудової  підготовки (історія та наукові здобутки)

Cекція методики виробничого навчання, перед якою було поставлене завдання проводити дослідження з питань трудового виховання, створена у складі Українського науково-дослідного інституту педагогіки (УНДІП) у жовтні 1926 року. Її першим завідувачем став Я.В. Столяров.

У цей час досліджувалася проблема політехнізації навчання і трудового виховання учнів загальноосвітніх шкіл. У післявоєнні роки в школах України широко проводилися експерименти із застосування виробничого навчання та професійної підготовки учнів у процесі гурткової роботи за ініціативою вчителів-ентузіастів. Науковці Інституту педагогіки приділяли чимало уваги виявленню та узагальненню передового педагогічного досвіду в цій галузі. Тому у 1955 р. в Інституті було створено відділ політехнічного навчання і трудового виховання, який очолив завідуючий М.Й. Розенберг. Наукові дослідження у відділі  спрямовувалися на теоретичне обґрунтування змісту політехнічного трудового навчання учнів різних вікових груп, вимог до вибору профілів професійної підготовки старшокласників, форм і методів навчально-виховного процесу в школі.

Наукові працівники відділу разом з кращими вчителями створювали навчальні програми з трудового навчання для учнів 1-4-х і 5-8-х класів, а також з виробничого навчання учнів 9-10-х класів. Згодом відділ було перейменовано у лабораторію.

З 1960 р. тематика наукових досліджень лабораторії поглибилася, набула комплексного характеру. У 1966-1970 pp. багато уваги приділялося науковцями подальшому розвитку політехнічної підготовки учнів 1-10-х класів загальноосвітньої школи (Д.А. Сметанін, Д.М. Тарнопольський, А.1. Дьомін). Над новими програмами з трудового навчання для всіх ланок загальноосвітньої школи, починаючи з початкової школи і для старших — 9— 10-х класів, а також над відповідними їм підручниками та методичними посібниками для вчителів працювали Д.А. Сметанін, Д.М. Тарнопольський, А.І. Дьомін, В.1. Андріяшин, В.М. Мадзігон, В.З. Моцак, І.В. Зельдіс. Перспективною формою організації трудової підготовки старшокласників було визнано міжшкільні навчально-виробничі комбінати. Досвід роботи Гайворонського міжшкільного навчально-виробничого комбінату Кіровоградської обл., Сніжанського Донецької обл., вивчений А1. Воловиченком, В.М. Мадзігоном та Г.А. Кондратюком, було схвалено Міністерством освіти УРСР.

Досвід роботи літніх трудових об'єднань школярів щодо орієнтації випускників шкіл на сільськогосподарські професії вивчали та узагальнювали співробітники лабораторії В.З. Моцак та Г.Є. Левченко. Вони досліджували педагогічний досвід Середньоберезівської середньої школи в Івано-Франківській області та Камишувацької середньої школи в Кіровоградській області (директор Н.А. Калініченко) стосовно залучення учнів до продуктивної праці в сільському господарстві.

До наукової роботи з трудового навчання науковцями лабораторії залучалися передовики виробництва. Серед таких ентузіастів були: М.А. Брага, О.В. Гіталов, М.Х. Савченко, Є.О. Доленюк, М.Я. Мамай. З їхньою допомогою організовували виробничі колективи при школах, навчальні лабораторії, кабінети. Для шкільних майстерень виділяли необхідне устаткування та обладнання. На підприємствах сільськогосподарського виробництва створювалися навчально-дослідні ділянки, учнівські виробничі бригади, де учні не тільки навчалися, а й виконували виробничі завдання.

Починаючи з 70-х років минулого століття, дослідження з проблем трудового політехнічного навчання учнів різних вікових груп в лабораторії проводилося ефективніше. Було створено теоретичну базу змісту, форм і методів трудового навчання й виховання учнів загальноосвітніх закладів. У різні роки відділом, а потім і лабораторією керували Д.О. Сметанін, В.М. Мадзігон, Г.Є. Левченко, Л.І. Денисенко, Г.А. Кондратюк.

З 2008 р. лабораторію очолює Тарара Анатолій Михайлович — старший науковий співробітник, кандидат фізико-математичних наук, доцент. Він має понад  90 наукових праць з різних питань трудової підготовки та технічної творчості школярів, навчання технологій та профільного навчання технологій у старшій школі, є автором та співавтором чинних підручників, програм та посібників.

В цей час наукова діяльність співробітників відділу спрямована на  теоретичне обґрунтування, розроблення та експериментальну перевірку ефективності структури і змісту, методів, організаційних форм і засобів трудового навчання учнів початкової і основної школи, навчання технологій і профільного навчання технологій у старшій школі.

На якісно новий рівень наукові дослідження в лабораторії виходять з 2009 року. За результатами дослідження 3-х фундаментальних тем науково-дослідної роботи (2009-2016 рр., науковий керівник тем – А.М. Тарара ) відбулася докорінна зміна теорії й практики підручникотворення з трудового навчання та технологій в концептуальному і методоло- гічному аспектах. Визначальним стало проектування змісту підручників на розробленій науковій основі, технологічної освіти учнів вцілому з акцентом на використання компетентнісного, проектно-технологічного, діяльнісного, особистісно зорієнтованого підходів, формування у процесі навчання проектно-технологічної компетентності учнів. Розроблено навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, в яких викладено важливі питання теорії й практики технічної творчості учнів, методики розвитку їхніх креативних здібностей, шляхи та способи реалізації творчого потенціалу молоді. Особливо результативними були дослідження теми в 2012-2014 роках. На розроблені підручники та посібники для учнів основної школи науковцями відділу отримано 26 грифів Міністерства освіти і науки (МОН) України (А.М. Тарара – 17, Т.С. Мачача – 6, В.І. Туташинський – 3). За результатами фундаментальних досліджень визначено і обґрунтовано нові наукові напрями у теорії і практиці технологічної освіти учнів загальноосвітньої школи.

Результати проведених досліджень співробітниками відділу реалізовані у таких розробках: 30 навчальних програмах; 31 підручниках для загальноосвітніх навчальних закладів; 23 посібниках; 7 методичних рекомендаціях.

Розроблені науковцями відділу підручники та посібники відзначені грамотами та подяками МОН України, дипломами як переможці конкурсу НАПН України.

З 2015 року у відділі досліджується тема НДР «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі» (науковий керівник теми, як і відділу, Тарара А.М.). Розроблено методологічне обґрунтування й наукову основу проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі. Підготовлено рукопис монографії «Проектування змісту профільного навчання технологій у старшій школі», чотири навчальні програми і чотири посібники для вчител.

Дослідження виконують 4 наукові співробітники:

1. Тарара Анатолій Михайлович – завідувач відділом, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник, доцент.

2. Мачача Тетяна Святославівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

3. Туташинський Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

4. Вдовченко Віктор Володимирович – старший науковий співробітник.

Детальніше діяльність завідувача та наукових співробітників відділу технологічної освіти з різних питань (виконання завдань планової теми, експериментальне апробування розроблених матеріалів у навчальному процесі загальноосвітньої школи, участі у конференціях, семінарах, круглих столах тощо) подано на офіційній сторінці відділу у соціальній мережі Facebook


ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

1. Тарара Анатолій Михайлович – завідувач відділом, кандидат фізико-математичних наук, старший науковий співробітник;

2. Мачача Тетяна Святославівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

3. Туташинський Василь Іванович – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник;

4. Вдовченко Віктор Володимирович – старший науковий співробітник;