Crossref Member Badge
Гораш Катерина Вікторівна

Старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD:
https://orcid.org/0000-0001-8625-9774  

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Освітня інноватика; проблеми впровадження інновацій в освітній процес та управління закладами загальної середньої освіти;  підготовка педагогічних працівників до інноваційної діяльності.

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=GY9ASF8AAAAJ

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0413==043E==0440==0430
==0448=3A==041A==0430==0442==0435==0440==0438==
043D==0430_==0412==0456==043A==0442==043E==0440==
0456==0432==043D==0430=3A=3A.html

Інші профілі:

E-mail: 
kateryna.gorash@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 

1990 – 1994 р.р.

 

 

Кіровоградський державний  педагогічний інститут

ім. В.Винниченка (спеціальність: педагогіка и методика початкової освіти);

2004 – 2008 р.р.

Центральний інститут післядипломної педагогічної освіти АПН України Аспірантура (спеціальність 13.00.01)

Досвід роботи:   
Завідувач науково-організаційного відділу Інституту педагогіки НАПН України (з січня 2017 до теперішнього часу)
Старший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України (2010-2017 рр.)
Доцент кафедри Національного педагогічного університету ім.. М. П. Драгоманова (за сумісництвом, 2012-2014 рр.)
Доцент кафедри туристичного та готельного бізнесу Національного університету харчових технологій (за сумісництвом, 2012-2013р.р.);
Доцент кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України (за сумісництвом, 2011 р.)
Старший викладач кафедри менеджменту освіти, економіки та маркетингу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»  НАПН України (2009-2010 рр.)
Старший викладач, методист кафедри інформаційних та комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти НАПН України (2006-2008 рр.)
Методист вищої категорії центру педагогічних інновацій та інформації  Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти  АПН України  м. Київ (2003-2005 рр.)
Консультант Кіровоградської обласної психолого-медико-педагогічної консультації, спеціаліст оперативно-аналітичної групи Управління освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації, секретар колегії УОН Кіровоградської  ОДА (2001-2003 р.р.)
Вчитель початкових класів, вихователь дитячого садка (1989 – 2000 р.р.) 

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Інформаційне забезпечення впровадження освітніх інновацій у систему підвищення кваліфікації педагогічних працівників» ,
Спеціальність: 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки; захист відбувся у Національному педагогічному університеті ім. М.П.  Драгоманова  (січень 2011р.).   

Наукова діяльність:   
Робота над плановими науково-дослідними темами відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України:
«Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу» (2010-2012р.р.). 
«Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»   (2013-2015р.р.)
«Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи»    (2016-2018р.р.)      

Перелік друкованої продукції:

Монографії:  
1. Маслов В.І.,  Боднар О.С., Гораш К.В. Наукові основи та технології компетентного управління загальноосвітнім навчальним закладом Монографія. – Тернопіль : Крок, 2012. – 320 с.      
2. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу : монографія / [Г. Д. Щекатунова, В. В. Тесленко, А. Д. Цимбалару, К. В. Гораш та ін. ] ; за наук. ред. Г. Д. Щекатунової, – К. : Педагогічна думка, 2013. – 264 с.
3. Теорія та технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ: монографія / Л.А. Онищук, Д.О. Пузіков, К.В. Гораш, В.М. Зоц, О.В. Мушка, В.М. Лелюх, О.О. Прохоренко, В.Ю. Варава, М.В. Миньківська / за наук. ред. Д.О. Пузікова. – К., 2015. – 362 с.

Навчальні посібники:  
Педагогічне дорадництво: комплекс програмних матеріалів профільної підготовки магістрів: навчальний посібник / керівн. авт. кол. Н. В. Гузій; відп. укл. Д. В. Щербина; Мін-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. – К. : Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – 258 с.

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних  
1. Гораш К.В. Застосування європейських критеріїв оцінювання якості у створення українських підручників      [Текст]  /  В. Ю. Варава, К.В. Гораш   Проблеми сучасного підручника : зб. наук. праць / [ред.. кол.; голов. ред. – О.М. Топузов], – К. : педагогічна думка, 2014. – Вип. 14. – С. 86-96.      
2. Гораш К.В. Інноваційні складові особистості сучасного педагога / [Текст] / К.В. Гораш // Проблеми підготовки сучасного вчителя : зб. наук. праць Уманського державного педагогічного університету ім. Павла Тичини / [ред. кол. : Побірченко Н. С. (гол. ред.) та ін.]. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2014. – Вип. 10. – Част. 1. – С. 171 – 180.
3. Гораш К. В. Комплекний підхід до прогнозування розвитку загальної середньої освіти / Гораш Катерина Вікторівна // Український педагогічний журнал. – 2017. – № 4. – С. 94 – 99.

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України 
1. Гораш К.В. Складові інформаційного забезпечення науково-дослідницької діяльності студентів вищих навчальних закладів  Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2014. – Вип. №1(22) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2179
2. Гораш К.В. Технологічні основи оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / [Текст] / К.В. Гораш // Мистецька освіта: зміст, технології, менеджмент: збірник наукових праць. / Ред. кол. : В. Ф. Орлов (голова) – Вип. 9 – К. : Вид-во ТОВ «ТОНАР», 2014. – С. 184 – 199. 
3.Гораш К.В. Оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу: особливості та умови організації / К. В. Гораш // Електронне видання. – К. : ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 2016. – Випуск 1. – Частина 1. – 203 – 218. (344 с.) – Електрон. опт. диск [електронний ресурс]. – Режим доступу :  http// www.umo.edu.ua/ 
4. Гораш К.В. Прогнозування інноваційного розвитку загальної середньої освіти: діяльнісний аспект / [Текст] / К.В. Гораш  // Рідна школа. – 2016. – № 7 (1039). – С. 21–25.

Матеріали конференцій
1. Гораш К.В. Інноваційне мислення як особистісно-професійна риса сучасного педагога / К.В. Гораш Підготовка фахівців у галузі знань «Державне управління»: вимоги до змісту та відповідність сучасним викликам : матеріали щоріч. наук.-практ.  конф. за міжнар. Участю (Київ, 6-7 листоп. 2014 р.) / за заг. ред. Ю.В. Ковбасюка, М.М. Білинської, В.М. Сороко. – К. : НАДУ, 2014. – С. 124 – 126.
2. Гораш К.В. Організаційні умови та види забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів  [Текст] / К.В. Гораш : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Навчально-дослідницька діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, перспективи» 16-17 квітня 2013, Київ – Кіровоград, 2013. С. 47 – 49.
3. Гораш К.В. Вплив інноваційних змін у загальноосвітній школі на навчально-дослідницьку роботу учнів [Текст] / К.В. Гораш : Інформаційно-освітній простір: технологічні концепції формування і розвитку : Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 29-30 жовтня 2013, Київ, 2013. С. 56 – 59.
4. Гораш К.В. Про різні аспекти забезпечення навчально-дослідницької діяльності учнів ЗНЗ [Текст] / К.В. Гораш : Навчально-дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування навчально-дослідницьких умінь» : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кіровоград, 9-10 квітня 2014 р). – К., 2014. – 59–61.
5. Гораш К.В. Організаційна культура загальноосвітнього навчального закладу як чинник його інноваційного розвитку / К.В. Гораш // Сучасні тенденції розвитку організаційної культури загальноосвітнього навчального закладу в умовах інформаційного суспільства : Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, 10 квітня 2014 р. / [за заг. ред. О.М. Топузова], – К. : Педагогічна думка, –  С. 112 – 114.
6. Гораш К.В. Технологічна основа оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу / К.В. Гораш // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції // Моделювання інноваційних систем навчання і виховання обдарованих дітей : теорія і практика // 24 березня 2015 р. – Харків :  «Оперативна поліграфія», 2015. – С. 32 –37.
7. Гораш К.В. Обґрунтування прогностичного моделювання розвитку системи загальної середньої освіти / К.В. Гораш // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст. : Збірник тез наукових робіт учасників // 29-30 січня 2016 р. – ЛьвівГО «Львівська педагогічна спільнота», 2016. – С. 71–73.
8. Гораш К.В. Метод моделювання в прогнозуванні розвитку інноваційних процесів у системі загальної середньої освіти / К.В. Гораш // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Прогнозування розвитку педагогічної інноватики» (до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України), 24 жовтня 2016 р. – Київ : Інститут педагогіки НАПН України, 2016. – С. 3-5.
9. Гораш К.В. Передумови створення системи методів прогнозування інноваційного розвитку загальної середньої освіти / К.В. Гораш // Нове та традиційне у дослідженнях сучасних представників психологічних і педагогічних наук : Збірник тез наукових робіт учасників міжнародної наукової конференції (м. Львів, 24-25 березня 2017 р.). – Львів : ГО «Львівська педагогічна спільнота», 2017. – С. 73–77. 

Участь у науково-практичних заходах:

2016

1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Європейський вимір українських освітніх реформ» (м. Київ, Інститут педагогіки, 2 березня 2016 р. Тема виступу  «Прогностична функція професійної діяльності вчителя в умовах інноваційних змін системи загальної середньої освіти».

2. Звітна конференція «Науково-дослідна робота Інституту педагогіки за 2016 рік». м. Київ. грудень  2016 р. Інститут педагогіки НАПН України. Тези «Обґрунтування системи методів прогнозування розвитку загальної середньої освіти».

3. Міжнародна науково-практична  конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, Інститут педагогіки, 16 червня 2016 р. Тема виступу на секції «Експертні методи прогнозування змісту і структури загальної середньої освіти».

4. Серпневі конференції Оболонський р-н Презентація (м. Київ, 23-24 серпня 2016 р.) Виступ з теми  «Педагогічна прогностика у системі підвищення науково-методичної підготовки вчителів в умовах інноваційних змін загальної середньої освіти».

5. Всеукраїнська науково-практична конференції «Прогнозування розвитку педагогічної інноватики» (до 90-річчя Інституту педагогіки НАПН України), 24 жовтня 2016 року. Тези «Метод моделювання в прогнозуванні розвитку інноваційних процесів у системі загальної середньої освіти».

6. Науково-практичний семінар «Прогностичне моделювання розвитку системи загальної середньої освіти як засіб педагогічної прогностики», 24 жовтня 2016 р., Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ. Виступ з теми «Прогностичне моделювання розвитку інноваційних процесів у системі загальної середньої освіти».

7. Педагогічна рада Боярського навчально-виховного комплексу «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Києво-Святошинської райдержадміністрації Київської області, 2 листопада 2016 р., м. Боярка. Виступ з теми «Стратегічне планування розвитку загальноосвітнього навчального закладу в умовах інноваційних змін системи загальної середньої освіти».

8.  Науково-практичний семінар «Сучасні методи і засоби педагогічної прогностики», 8 листопада 2016р. Науково-методичний центр управління освіти  Оболонської в м. Києві районної державної адміністрації. Виступ з теми «Система методів і засобів прогнозування  розвитку загальної середньої освіти». 

Позапланові заходи:

1. Міжнародна науково-практична  конференція «Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у ХХІ ст.» (м. Львів, 29-30 січня 2016 р.). Тези «Обґрунтування прогностичного моделювання розвитку системи загальної середньої освіти».

2. І Міжнародна науково-практична конференція «соціально-економічні та гуманітарні аспекти світових інноваційних трансформацій» (м. Київ, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», 30 березня 2016 р.). Стаття «Структурні складові технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу».

3. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Наукова еліта у розвитку держав»  (НПУ імені М. Драгоманова, 15-16.06.2016 р., м. Київ). Тема виступу на секції «Роль науково-педагогічного прогнозування освітніх процесів у сучасних умовах розбудови України».

4. Засідання Всеукраїнського клубу «Директор школи» з проблеми «Науково-методичні засади управління громадсько-активними школами» (Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 22 квітня 2016 р.).

5. Методологічний семінар «Особистість в умовах кризових викликів сучасності» Згідно з планом роботи Національної академії педагогічних наук України 24 березня2016 року, м. Київ

6. Науково-практична он-лайн конференція  «Учені НАПН України – українським учителям» Виступ «Методи прогнозування педагогічного процесу  в умовах інноваційних змін загальної середньої освіти (Київ, Президія НАПН України, 23-30 серпня 2016 р.). 

2017  

1. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (м. Київ, Інститут педагогіки, 18 травня 2017 р.)

2. Звітна наукова конференція Інституту педагогіки НАПН України «Зміст і технології шкільної освіти» (м. Київ, 30 листопада 2017 р.).

3. «Теорія і технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», науково-практичний семінар   (10 січня 2017 р. м. Київ, Навчально-виховний комплекс "Школа I ступеня - гімназія "Оболонь" Оболонського району).

4. «Теорія і технологія комплексного оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу», вебінар (17 січня 2017 р. м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України – Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського»  м. Кропивницький). 

Позапланові заходи:

1. І Міжнародна наукова конференція «Україна – ЄС: крос-культурні порівняння в освітніх дослідженнях» (22-23 травня 2017р., м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України).

2. Міжнародна наукова конференція «Нове та традиційне у дослідженнях сучаних представникв психологічних і педагогічних наук»     (24-25 березня 2017р.,  м. Львів).

3. Науково-практичний семінар «Прогностичне моделювання розвитку системи загальної середньої освіти як засіб педагогічної прогностики»  (25  жовтня 2017 р., Боярський навчально-виховний комплекс «Колегіум – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3» Києво-Святошинської райдержадміністрації Київської області, м. Боярка).

2018 

За планом Інституту педагогіки НАПН України

Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника» (Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти Республіки Білорусь,  м. Мінськ, 18 -19 травня 2018 р.), дистанційна участь.

Позапланові заходи:

1. Всеукраїнський круглий стіл «Учитель початкової школи як агент інноваційних змін» (Центральноукраїнський державний педагогічний університет ім. Володимира Винниченкам. Кропивницький, 15 травня 2018р.)

2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Диференціація у шкільній освіті: історичний досвід і сучасні технології» (м. Київ, Інститут педагогіки НАПН України, 16 травня 2018р.)

Науково-організаційна діяльність:   
Відповідальний секретар фахових видань Інституту педагогіки НАПН України:
Періодичне наукове видання «Український педагогічний журнал»;
Збірник наукових праць «Проблеми сучасного підручника».

Міжнародна діяльність

Науково-педагогічна діяльність:   
Керівництво аспірантами, докторантами 

 Кузьменко А.Ю., аспірант відділу історії педагогіки Інституту педагогіки НАПН України  (з 01 вересня 2017 р.)