Crossref Member BadgeТрубачева Світлана Едуардівна

Завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти


ORCID iD
https://orcid.org/0000-0002-1400-9773

Науковий ступінь:
Кандидат педагогічних наук

Вчене звання:
Старший науковий співробітник

Коло наукових інтересів:  
Теорія навчання, формування ключових комптентностей учнів, профільне навчання, диференційоване навчання

Профіль вченого в Google Scholar:
https://scholar.google.com.ua/citations?user=0DwiQeMAAAAJ&hl=uk

Сторінка автора в Електронній бібліотеці НАПН України: 
http://lib.iitta.gov.ua/view/creators/==0422==0440==0443==0431==0430==0447==0435=
=0432==0430=3A==0421==0432==0456==0442==043B==0430==043D==0430_==0415==0434
==0443==0430==0440==0434==0456==0432==043D==0430=3A=3A.html

Інші профілі:
http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/1462199

E-mail:  
trubachevas@gmail.com


ДОДАТКОВІ ВІДОМОСТІ  

Освіта: 
вища Київський державний педагогічний інститут ім. М.П.Горького, природничо-географічний факультет  

Досвід роботи: 
Працюю в Інституті педагогіки з 1992 року

Теми дисертацій:
Тема кандидатської дисертації: «Організація навчальної діяльності учнів на семінарських заняттях»

Наукова діяльність: 
Виконавець науково-дослідної теми відділу дидактики Інституту педагогіки «Дидактичні засади реалізації педагогічних технологій в умовах профільного  навчання». Реєстраційний номер – 0118U003355 . Термін виконання: 01.01.2018 – 31.12.2020 рр.             

Перелік друкованої продукції:

Монографії:

Навчальні посібники:

Статті у виданнях, що входять до наукометричних баз даних

1. Трубачева С. Е. Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах профільного навчання.  Проблеми сучасного підручника: зб. наук. праць. [ред. кол. ; голов. ред. – О. М. Топузов]. К. : Пед. думка, 2017. Вип. 18.  С. 219–225. (Index Copernicus, Google Академія, РИНЦ).
2. Трубачева С. Чорноус О. Дидактичні особливості метапредметних технологій в умовах профільного навчання. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Ужгород : УжНУ, 2017.  Вип. 1(40). С. 295–297. (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). (Google Scholar (США), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна), INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Польща)
3. Трубачева С. Е. Дидактичні особливості метапредметних педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Педагогічна освіта: теорія і практика : Збірник наукових праць. Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка; Інститут педагогіки НАПН України [гол. ред. Лабунець В.М.]. Вип.24 . Ч.1. Кам’янець-Подільський.  2018. С.271–277. (Index Copernicus).
4. Трубачева Світлана. Дидактичні умови формування змісту профільного навчання на основі метапредметного підходу. Науковий вісник Ужгородського університету : зб. наук. праць. Ужгород : УжНУ, 2018.  Вип. 1(42).  С. 251–254.  (Серія: Педагогіка. Соціальна робота). (Google Scholar (США), Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського (Україна), INDEX Copernicus − ICV 2016: 49.47 (Польща)

Статті у наукових фахових виданнях, що затверджені МОН України

Трубачева С. Е. Дидактичні особливості проектування професійно зорієнтованого освітнього середовища в умовах профільного навчання.  Гуманітарний вісник Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка : зб. наук. праць [ред. кол.; гол. ред. Л. М. Рибалко]. Полтава : ПолтНТУ імені Юрія Кондратюка, 2017. Вип. 1.  С. 67–74.

Матеріали конференцій

1. Трубачева С. Е., Трубачев С. І. Формування навчальних компетентностей в умовах професійно зорієнтованого освітнього середовища навчального закладу.  Педагогіка: традиції та інновації: Матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 17–18 лют. 2017 р.). – Херсон : Вид. дім «Гельветика», 2017. – Ч ІІ. – С. 105108.
2. Трубачева С. Метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі / Світлана Трубачева // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 6 квітня 2017 року // FOLIACOMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – Ч. І. – С. 59–61. – 113 с.
3. Трубачева С. Метапредметний підхід до формування змісту освіти в умовах профільного навчання / Світлана Трубачева //Аактуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти: Матеріали Першої Міжнародної Інтернет-конференції, м. Умань, 27 квітня 2017 року // FOLIACOMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ФОП Жовтий О. О., 2017. – С. 76–78– 85 с.
4. Трубачева С. Мультимедійна підтримка організації освітнього середовища старшої школи // С. Трубачева, О. Чорноус // Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: Матеріали Другої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 5-6 жовтня 2017 року //FOLIA COMENIANA: Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – 182 с. – С. 121-125.
5. Трубачева С. (2018). Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища [Educational technology of the vocational training as a factor of modernization of the educational environment]. / Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року // FOLIA COMENIANA :Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві». – С. 187–190. – 214 с.

Участь у науково-практичних заходах:

2017   

1. Установча нарада «Науково-методологічні засади створення сучасного підручника» (Інструктаж експертів із регіонів для здійснення експертизи електронних версій проектів підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів) 9–11 лютого 2016 р., м. Київ. Виступ 10 лютого Інститут педагогіки НАПН України. Тема виступу: «Загальні питання теорії підручника».

2. Модератор: Хобзей Павло Кузьмович, заступник Міністра освіти і науки України. Учасники: – науковці НАН України, НАПН України, які здійснюватимуть експертизу підручників для учнів 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів; – представники ОІППО, які відповідатимуть за подальший інструктаж експертів у своїх регіонах.

3. Установча нарада «Науково-методологічні засади створення сучасного підручника» (Інструктаж відповідальних за проведення інструктажу експертів для здійснення експертизи проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів у регіонах) 5–7 грудня 2016 р., м. Київ. Виступ 6 грудня Інститут педагогіки НАПН України. Тема виступу: «Загальні питання теорії підручника».

4. Модератор: Хобзей Павло Кузьмович, заступник Міністра освіти і науки України Учасники: - науковці НАН України, НАПН України, які здійснюватимуть експертизу проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів; - представники ОІППО, які відповідатимуть за подальший інструктаж експертів у регіонах.

5. Перша Міжнародна науково-практична онлайн Інтернет-конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», м. Умань, 6 квітня 2017 року. Виступ на тему: «Метапредметні основи професійно зорієнтованого освітнього середовища у старшій школі».

6. Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки, відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет соціальної та психологічної освіти Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Польсько-Українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний факультет, Київський університет імені Бориса Гринченка Педагогічний Інститут, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада), Самарський державний соціально-педагогічний університет Факультет початкової освіти, Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).

7. Перша Міжнародна Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасної психодидактики: філософські, психологічні та педагогічні аспекти», м. Умань, 27 квітня 2017 року. Виступ на тему: «Метапредметний підхід до формування змісту освіти в умовах профільного навчання».

8. Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки, відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Факультет соціальної та психологічної освіти Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Польсько-Українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я.А.Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки Педагогічний факультет, Київський університет імені Бориса Гринченка Педагогічний Інститут, Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь), Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Саскатчевана (Канада), Самарський державний соціально-педагогічний університет Факультет початкової освіти, Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).

9. Міжнародна науково-практична конференція "Проблеми сучасного підручника",   18 травня 2017 року м. Київ. Участь у круглому столі
«Науково-методичне забезпечення шкільної освіти: інноваційні розробки,
перспективи та досвід підручникотворення». Тема виступу: «Дидактичні особливості компетентнісно зорієнтованого підручника в умовах
профільного навчання».

10. Організатори: Інститут педагогіки  Національної академії педагогічних наук України, Інститут спеціальної педагогіки Національної академії педагогічних наук України, Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних наук України, Науково-методична установа «Національний інститут освіти»  Міністерства освіти республіки Білорусь, Інститут проблем освіти Азербайджанської республіки, Інститут педагогічних наук республіки Молдова.

11. Друга Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища проблеми та перспективи», 5-6 жовтня 2017року м. Умань. Тема виступу: «Мультимедійна підтримка організації освітнього середовища старшої школи».

12. Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки відділ дидактики, Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини факультет соціальної та психологічної освіти кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, факультет початкової освіти кафедра теорії початкової освіти Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Я. А. Коменського, Східноєвропейський національний університет імені Янки Купали (Білорусь) ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти (Білорусь), Казахський національний педагогічний університет імені Абая (Казахстан), Університет Соскатчевана (Канада), Вища школа бізнесу і наук про здоров’я у м. Лодзь (Республіка Польща).

2018  

1. Третя Міжнародна науково-практична конференція «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи», 16-17 лютого 2018 року (м.Умань, Україна)

2.Тема: «Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища».

3. Організатори: Міністерство освіти і науки України, НАПН України, Інститут педагогіки НАПН України, відділ дидактики; Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, Факультет соціальної та психологічної освіти, Кафедра педагогіки та освітнього менеджменту, Факультет початкової освіти, Кафедра теорії початкової освіти, Польсько-українська науково-дослідницька лабораторія психодидактики імені Яна Амоса Коменського; Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, Педагогічний факультет; Брестський державний університет БРДУ імені О. С. Пушкіна (Білорусь); Вища школа бізнесу та наук про здоровʼя в м. Лодзь (Польща); Вища школа професійної освіти імені Я. А. Коменського у м. Лєшно (Польща); Гродненський державний університет імені Янки Купали (Білорусь); ДЗО «Гродненський обласний інститут розвитку освіти» (Білорусь); Казахський національний педагогічний університет ім. Абая (Казахстан); Університет Саскатчевана  (Канада) 

4. Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми сучасного підручника», 18-19 травня 2018 року (м. Мінськ, Республіка Білорусь).

5. Тема: «Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника»

6.Організатори: Інститут педагогіки НАПН України, Науково-методична установа «Національний інститут освіти» Міністерства освіти республіки Білорусь, Інститут педагогічних наук республіки Молдова, Інститут спеціальної педагогіки НАПН України, Державна установа освіти «Академія післядипломної освіти» (республіка Білорусь)

Науково-організаційна діяльність
Член науково-експертної ради Інституту педагогіки НАПН України

Міжнародна діяльність

1. Барановська О. В., Косянчук С. В., Трубачева С. Е., Чорноус О. В. Дидактичний контекст та особливості реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Polish Science Journal. Warsaw: Sp. z o. o. «iScience», 2018. Issue 3. P. 62–72.

2. Трубачева С. Барановська О. Компетентнісно орієнтовані педагогічні технології в структурі шкільного підручника. Проблеми сучасного підручника: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 18–19 травня 2018 р., м. Мінськ.   — К.: Педагогічна думка, 2018.  – С. 81–85 [0,125] (міжнародне видання).

3. Трубачева С. Педагогічні технології профільного навчання як чинник модернізації освітнього середовища. Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи: матеріали третьої Міжнародної науково-практичної конференції, м. Умань, 16–17 лютого 2018 року. FOLIA COMENIANA : Вісник Польсько-української науково-дослідницької лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського / гол. ред. Осадченко І. І. – Умань : ВПЦ «Візаві». 2018. С. 187–190. – 214 с.

Науково-педагогічна діяльність
Підготовлено і захищено 5 аспірантів