Crossref Member Badge

Відділ історії та філософії освіти


Серед основних структурних складових створеного в Харкові 1926 р. Українського науково-дослідного інституту педагогіки, що став першим в історії вітчизняної освіти центром організованих педагогічних пошуків, була секція історії педагогіки. Її очолив відомий український педагог і письменник Я.М.Мамонтов. До провідних напрямів наукової діяльності секції належали дослідження питань історії освіти в Україні та історії педагогічних систем на Заході, що тлумачилися в контексті ідеології розбудовчого періоду соціалізму. У 1932 р. секція зазнала реформування і розширення, перетворившись на відділ історії педагогіки та організації освіти. У повоєнний період свою діяльність відновив відділ історії педагогіки за керівництва професора М.Ф.Даденкова.

З 1978 р. в Інституті функціонували сектор історії педагогіки та сектор педагогічної інформації, які утворювали відділ історії педагогіки. У зв’язку зі змінами у структурі Науково-дослідного інституту педагогіки, що відбулися у 1981 р., а згодом у 1985 р., підрозділ одержав назву спочатку відділу методології та історії педагогіки, а потім - лабораторії методології та історії педагогіки. Та оскільки дослідження науковців лабораторії зосереджувалися головним чином на питаннях історії розвитку освіти і шкільництва, назву лабораторії змінили (1992) на лабораторію теорії та історії педагогіки, а у 2000 р. їй повернули початкову назву - лабораторія історії педагогіки.

У повоєнний період (з 1945 р.) лабораторію очолювали М.Ф.Даденков, О.Г.Дзеверін, Н.П.Калениченко, О.В.Сухомлинська, С.М.Філоненко, М.Я.Антонець, Л.Д.Березівська, Н.П.Дічек. Протягом 80 років діяльності лабораторії у її складі працювали такі відомі й знані вчені та науковці: Я.П.Ряппо, С.А.Ананьїн, М.Рубінштейн, М.О.Григор’єв, Й.І.Зільберфарб, А.І.Зільберштейн, С.А.Литвинов, Й.Б.Селіханович, С.Х.Чавдаров, І.П.Тертичний, І.Г.Колісник, В.Ю.Ніколаєнко, В.З.Смаль, Г.Г.Савенок, С.М.Букреєва, Л.І.Атлантова, Л.М.Артемова, Н.П.Калениченко, О.В.Сухомлинська, В.Я.Степанюк, Л.П.Пуховська, Л.С.Бондар, Ю.А.Омельченко, Д.П.Маргуліс, М.С.Гриценко, В.К.Майборода, Ж.Д.Ільченко, Н.В.Єфіменко, Т.І.Мацейків, Т.В. Філімонова, Т.О.Самоплавська та ін. У 2001-2005 рр. у колективі лабораторії плідно працював відомий український вчений, перший президент АНП України (1991-1996), доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Микола Дмитрович Ярмаченко (1928-2010), який розробляв питання історії розвитку вітчизняної освіти, зокрема історії сурдопедагогіки. У рамках дослідження колективної теми “Педагогічні основи реформування шкільної освіти в Україні (середина ХІХ - перша половина ХХ ст.)“ М.Д. Ярмаченко працював над рукописом монографії, присвяченої 80-річчю від дня заснування УНДІПу («Флагман української педагогіки (До 80-річчя від дня заснування Інституту педагогіки АПН України)»). Їі завершила і підготувала до друку як відповідальний редактор Н.П.Дічек (2007).

Останніми роками співробітники лабораторії досліджують проблеми розвитку національної школи і педагогічної думки в загальноісторичному контексті. У 2005 р. побачив світ 2-томний навчальний посібник «Українська педагогіка в персоналіях». За результатами дослідження теми «Розвиток новаторських навчально-виховних закладів в Україні у ХХ ст.» (2007-2009) опубліковано навчальний посібник «Новаторські навчально-виховні заклади України (ХХ ст.)» (2010). Завершено роботу за темою «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)» (2010-2012). ЇЇ результатом стала публікація у 2013 р. однойменної монографії  (42 др.арк.). Ця наукова продукція була високо оцінена і нагороджена конкурсною комісією НАПН України 2-ю премією за результатами досліджень у 2013 р. у рубриці «Кращі монографічні праці».

У 2013-2015 рр. співробітники розробляють НДР за темою «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)», яка є логічним продовженням попередньої теми. Мета НДР -  представити розвиток та поглиблення диференціації змісту і організації шкільної освіти у зазначених хронологічних межах.

 У 2000 р. лабораторією започатковано таку форму активізації просвітницько-популяризаторської діяльності та оприлюднення одержаних результатів наукових досліджень як щорічне проведення круглих столів, присвячених висвітленню і обговоренню творчості видатних постатей української педагогіки. Того ж року Л.Д.Березівська організувала круглий стіл з нагоди 150-річчя від дня народження Я.Ф.Чепіги. У 2002р. Л.С.Бондар стала організатором круглого столу до ювілею С.Х.Чавдарова, а Т.О.Самоплавська організувала публічний захід на вшанування пам’яті С.О.Сірополка. У 2004 р. круглий стіл, присвячений В.Ф.Дурдуківському, провела О.В.Сухомлинська. Н.П.Дічек підготувала і провела низку круглих столів, присвячених педагогічній творчості А.С.Макаренка (2003; 2008), Г.Г.Ващенка (2003), В.П.Ніжинського, М.Ф.Даденкова (2005), О.М.Руська (2006). У 2007 р. з нагоди 125-річчя від дня народження І.Огієнка Н.П.Дічек організувала і провела Всеукраїнську наукову конференцію «Ідеї І.Огієнка про мову в контексті розвитку національної школи», у якій взяли участь провідні українські дослідники спадщини вченого. До участі в цих заходах запрошувались учені, викладачі вищих навчальних закладів і вчителів шкіл м. Києва, а також мм. Умані, Житомира, Чернігова, Ніжина. У 2010 р. зусиллями лабораторії на базі Педагогічного музею України провели круглий стіл, присвячений пам’яті М.Д.Ярмаченка, у 2011 р. – з нагоди 85-річчя Інституту педагогіки і 20-річчя НАПН України.

Починаючи з 1993 р. лабораторія історії педагогіки – незмінний організатор і учасник щорічних Всеукраїнських педагогічних читань за загальною темою “В.О.Сухомлинський і сучасність“. Вже проведено 22 таких науково-практичних заходи на базі різних ВНЗ України. За результатами конференцій опубліковано тематичні збірники статей.

Серед творчих започаткувань лабораторії – заснування Товариства істориків педагогіки України (2001), з ініціативи якого і за керівництва членів лабораторії у ВНЗ України проведено 14 всеукраїнських історико-педагогічних конференцій: у мм. Києві-Кам’янці-Подільському (2001), м. Умані (2002), м. Чернівцях (2003), м. Вінниці (2004), м. Херсоні (2005), м. Луганську (2006), м. Житомирі (2007),  м. Чернігові (2008),  м. Ніжині (2009), м. Києві (2010), у м. Харкові (2011), м. Умані (2012), м. Хмельницькому (2013). У 2014р. втретє  конференція була організована і проведена лабораторією історії педагогіки на базі Інституту педагогіки НАПН України. За матеріалами всіх конференцій видано тематичні збірники наукових праць.

Вагомим результатом діяльності Товариства стала фундація у 2005 р. фахового наукового видання – часопису “Історико-педагогічний альманах“ на базі Уманського держ. пед. університету імені П.Тичини.

Окрім суто наукових досліджень співробітники лабораторії історії педагогіки беруть участь в обговоренні та рекомендації до захисту завершених дисертацій, виконаних і в межах Інституту педагогіки, і в інших установах. Загалом за 2001-20014 рр. пройшли апробацію або попередній захист 47 кандидатських і 18 докторських дисертаційних робіт. Лабораторія підтримує тісні наукові контакти з багатьма вченими і науковими установами України, найбільш плідна співпраця здійснюється з Уманським держ. пед. університетом імені Павла Тичини, з Херсонським держ. університетом, з Ніжинським нац. Університетом імені Миколи Гоголя (з ними, а також з Сумським  держ. пед. університетом імені А.С.Макаренка, Харківським нац. пед. університетом імені Григорія Сковороди лабораторія уклала договори про співпрацю).

З 2015 р. лабораторію переформатовано у відділ історії педагогіки.

З 2016 року відділ розробляє НДР "Процеси диференціації в шкільній освіті незалежної України (історико-аналітичний аспект)."

ПОРТФОЛІО НАУКОВИХ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛУ:

Дічек Наталія Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач лабораторії (з 2004);

Бойченко Михайло Іванович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник;

Євтух Микола Борисович – доктор педагогічних наук, професор, головний науковий співробітник (0,5 ст.);

Саух Петро Юрійович – доктор філософських наук, професор, головний науковий співробітник (0,5 ст.);

Загородня Алла Анатоліївна – кандидат педагогічних наук, доцент, провідний науковий співробітник (0,5 ст.);

Антонець Наталія Борисівна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник;

Шевченко Світлана Миколаївна – кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, старший науковий співробітник;

Данко Антоніна Юріївна – молодший науковий співробітник.