Crossref Member Badge

Віртуальна лабораторія відділу навчання української мови і літератури


ВЕЛЬМИШАНОВНІ ВЧИТЕЛІ-СЛОВЕСНИКИ!


Вітаємо Вас у Віртуальній лабораторії відділу навчання української мови і літератури.


Українська мова і література як навчальні предмети по-особливому репрезентують мистецтво слова і є невід’ємними складниками духовної культури українського етносу, потужними чинниками гармонійного світосприйняття й самоідентифікації, що забезпечують інтелектуальний, моральний, соціокультурний та естетичний розвиток сучасної учнівської молоді. Ідентифікуючи націю, її генетичний код, українська мова і література сприяють вихованню свідомого українця, носія духовної енергії, здатного сприймати, усвідомлювати й передавати загальнолюдські й національні цінності від покоління до покоління, культивувати їх у людській душі.

Мова і література – це першооснова комплексного розвитку і вдосконалення особистості, її згармонізованості зі світом і із собою, бо «тільки слово об’єктивує думку, є засобом розуміти іншого, як самого себе» (О.О. Потебня). Через розвинений за допомогою вчителя-словесника читацький інтерес, емпатійне переживання, рефлексійне пізнання духовно-моральних норм і культурних цінностей українського народу виховується особистість, яка усвідомлює власну національну ідентичність і є водночас відкритою до діалогу з іншими культурами. Цим найдієвішим скарбом послуговується вчитель-словесник у педагогічному таїнстві творення ЛЮДИНИ, МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ, КОМПЕТЕНТНОГО ЧИТАЧА.

На думку президента НАПН України В.Г. Кременя, модернізація всієї освітньої системи передусім передбачає створення мережевого суспільства, тобто творчих об’єднань, колективів людей, які досягають високих результатів.

МЕТА ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ: репрезентація наукового доробку, обговорення актуальних проблем лінгводидактики й методики навчання української літератури, активний пошук шляхів забезпечення діяльнісного результату неперервної мовно-літературної освіти.

Основними ЗАВДАННЯМИ ВІРТУАЛЬНОЇ ЛАБОРАТОРІЇ є:

  • створити мережевий освітній простір для продуктивного діалогу щодо шляхів реалізації завдань мовної й літературної освіти школярів, забезпечення результативності і якості навчально-виховного процесу;
  • забезпечити мережеву взаємодію всіх учасників мережевого освітнього простору з метою впровадження й популяризації наукових ідей відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України;
  • сприяти обміну педагогічним досвідом учителів української мови і літератури, обговоренню авторських технологій, методів і прийомів, форм і засобів організації навчально-виховного процесу;
  • визначити педагогічні чинники й психолого-дидактичні умови навчання української мови і літератури на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів;
  • розробляти науково-методичне забезпечення навчання української мови і літератури в загальноосвітній середній школі на засадах компетентнісного, особистісно зорієнтованого і діяльнісного підходів, упровадити його в навчально-виховний процес й апробувати;
  • забезпечувати науково-методичний, психолого-педагогічний, інформаційно-комунікаційний супровід науково-методичних розроблень відділу навчання української мови і літератури;
  • надавати випереджувальні й диференційовані сервісні послуги (консультування, коучинг, модераторство та ін.) для досягнення діяльнісного результату мовно-літературної освіти;
  • стимулювати учасників мережевого свівтовариства на впровадження освітніх інновацій, запропонованих відділом навчання української мови і літератури, у навчально-виховний процес, досягнення високої якості мовно-літературної освіти.


Логотип Віртуальної лабораторії має символічне значення: напис утворює український дівочий віночок  із кольоровими стрічками, у середині якого – хмара української вишивки з одним із символів здоров’я – ружею. Хмара символізує хмарні технології й створений віртуальний простір.

Пропонуємо Вам розроблений науковими співробітниками відділу навчання української мови і літератури Інституту педагогіки НАПН України Банк психолого-педагогічних діагностик. Матеріали допоможуть виявити проблеми лінгводидактичного та методичного характеру, на яких має бути зосереджена увага сучасних науковців, спрогнозувати й забезпечити діяльнісний результат неперервної мовно-літературної освіти.


З повагою і вдячністю за співпрацю

наукові співробітники відділу

навчання української мови і літератури


ІНФОРМАЦІЙНО-ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНТЕНТ
«НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ЗАСАДАХ ІННОВАЦІЙНИХ ПІДХОДІВ»
Читацька анкета №1
Читацька анкета №2
Анкета для вчителя
Анкета для вчителів української літератури
Анкета для батьків
Рейтинг художніх творів з української літератури