Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2017 році

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2017 році

 

Метою експериментальних досліджень співробітників Інституту педагогіки є перевірка педагогічної доцільності й дієвості розроблених протягом виконання науково-дослідних робіт інноваційних методик, методичних систем, моделей, навчально-методичного забезпечення, спрямованого на вдосконалення навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах.

Залежно від мети й завдань експериментальна робота в Інституті педагогіки здійснюється різнорівнево:

·     на рівні підвідомчої установи (комплексні, 2 і більше НДР);

·     на рівні підрозділу (у рамках НДР);

·     на рівні наукового співробітника (науковий супровід експериментальної роботи ЗНЗ).

Відповідно до рівня органів управління освітою, які приймали рішення щодо започаткування й проведення експериментів, реалізовуються експериментальні проекти всеукраїнського (наказ МОН України) і регіонального (наказ обласного управління освіти) рівнів.

Залежно від етапу й завдань НДР експериментальна робота здійснюється в закладах освіти згідно з угодами про співпрацю.

Загальна кількість дослідно-експериментальних робіт у 2017 році – 25, з них:

·     20 за наказами відповідних органів управління освітою: всеукраїнського рівня – 18, регіонального рівня – 2 (з них: комплексні – 6, як науковий супровід – 15);

·     за угодами про співпрацю на підставі рішення вченої ради Інституту педагогіки (експериментальний етап НДР) – 5.

Загальна кількість експериментальних навчальних закладів – 250, з них всеукраїнського рівня – 184, регіонального рівня – 9, рівня структурного підрозділу Інституту педагогіки НАПН України (за угодами про співпрацю) – 57.

У 2017 році розпочато два всеукраїнські експерименти. Масштабний експеримент «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (2017–2022 рр.) здійснюється на базі 100 пілотних шкіл з усіх областей України. Науковці відділу початкової освіти Інституту педагогіки здійснюють науковий супровід експерименту, а також беруть участь у розроблені нових освітніх програм, впроваджені нового навчально-методичного забезпечення початкової освіти.

Відділом інновацій та стратегій розвитку загальної середньої освіти взято під керівництво експеримент «Організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування освітньої галузі України» на базі Фастівського навчально-виховного комплексу «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області.

Виходячи із завдань науково-дослідної роботи та у зв’язку із прийняттям нового співробітника до відділу інновацій і стратегій розвитку загальної середньої освіти прийнято рішення долучитися до наукового супроводу експерименту всеукраїнського рівня «Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки».

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(комплексні)

 

Тема експерименту: «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 1018 від 09.09 2014 року.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації; Бучанська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: критерії оновлення змісту природничої та математичної освіти на засадах компетентнісного підходу; операційна схема побудови структури компетенцій (предметних та ключових); компетентнісно орієнтована методика навчання предметів природничо-математичного циклу в основній та старшій школі, спрямована на формування ключових і предметних компетентностей учнів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Відповідно до програми дослідження продовжується другий формувальний етап, у ході якого:

-       перевіряється дієвість структури й змісту предметних і ключових (зокрема, математичної, інформатичної та науково-природничої) компетенцій і компетентностей), їх дефініції й функціональне навантаження;

-       апробовано моделі профільного навчання в старшій школі, спрогнозовано можливі шляхів його удосконалення;

-       відпрацьовуються методики: 1) відбору компетентнісно орієнтованого змісту навчання предметів природничо-математичного циклу, компоненти якої: основи і принципи відбору, методичні вимоги та критерії; 2) забезпечення прикладної спрямованості навчання (ґрунтується на застосуванні методів моделювання, поєднанні фундаменталізації і інтеграції змісту навчання); 3) реалізації наскрізних змістових ліній (включає відповідні вимоги до вивчення теоретичного матеріалу; зміст, види і рівні складності практичних завдань, методи і способи їх розв’язання);

-       технології: 1) організації дослідницької та проектної діяльності з використанням інформаційних технологій; 2) розвитку вмінь розв’язувати компетентнісно-орієнтовані завдання і задачі практичного змісту, які орієнтовані на застосування знань в реальних ситуаціях та формалізовані задачі, розв’язування яких здійснюється у межах побудованої моделі з інтерпретацією одержаного розв’язку у кожному випадку).

Триває діагностика, метою якої є визначення рівнів сформованості в учнів ключових і предметних компетентностей. Відповідно до структури предметної компетентності визначено такі критерії її сформованості: мотиваційний – свідчить про ставлення та стійкий позитивний інтерес учнів до предметів природничо-математичного циклу, прагнення до самоосвіти та самовиховання; когнітивний – характеризує рівень теоретичної підготовки, вміння застосовувати знання в процесі розв’язування задач та здійснення практичної діяльності; діяльнісний – свідчить про рівень сформованості навчальних знань, умінь та навичок у процесі навчання; особистісний – характеризує внутрішні та індивідуальні якості учнів стосовно виконання певного виду діяльності.

Упродовж другого етапу також здійснювалась експериментальна перевірка рукописів підручників для 10 класу (алгебри, геометрії, фізики і астрономії, географії) та методичних посібників «Навчання біології учнів основної школи», «Навчання хімії учнів основної школи», навчальних посібників курсів за вибором «Географія України – 10–11 кл.», «Астрономія», розроблених авторськими колективами науковців Інституту педагогіки.

 

Тема експерименту: «Дидактичне моделювання організаційних форм компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: 60 ЗНЗ.

Відомості про наукового керівника: Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник інновацій та стратегій розвитку ЗСО Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концептуальні засади реформування початкової загальної освіти; нове дидактико-методичне й навчальне забезпечення виховного процесу та навчання молодших школярів предметів інваріантного складника навчального плану, експериментальна перевірка його ефективності та розроблення програми підготовки вчителів до упровадження дидактико-методичного й навчального забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       підготовлено навчальний план, схвалений для використання в  експериментальних ЗНЗ (наказ МОН України №189 від 07.02.2017);

-       підготовлено календарний  план і план виховної роботи для 1 класу;

-       створено корпоративну платформу, де експериментальні заклади працюють над проектами и задачами, науковий керівник і консультанти та координатори керують потоком експериментальних матеріалів, планують заходи, спілкуються в блогах тощо;

-       проведено засідання робочих груп з обговорення експериментальних матеріалів в експериментальних закладах (травень-грудень 2017р), а також спільні засідання експериментальних закладів із керівником експерименту та кураторами (протягом року) про що свідчать протоколи засідань;

-       на базі Інституту педагогіки НАПН України, Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, експериментальних шкіл проведено 2 всеукраїнські круглий столи, і 2 дидактико-методичні сесії, 2 педагогічні студії і 1 педагогічну майстерню;

-       попередні результати оприлюднювались на Міжнародній виставці «Інновацій в сучасній освіті» в чисельних публікаціях і виступах учасників експериментальної роботи.

Під час зазначеного етапу експериментальної діяльності застосовувались такі методи і форми роботи: експертна оцінка ефективності навчально-методичного забезпечення, спостереження за навчально-виховним процесом, анкетування учителів-експериментаторів.

 

Тема експерименту: «Формування ключових компетентносте обдарованої дитини»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 973 від 01.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Хмельницький ліцей № 17.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель формування компетентностей обдарованої дитини в умовах навчально-виховного процесу ліцею, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес формування й виявлення ключових компетентностей учнів. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Розробка моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 26 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: НВК–ліцей № 100 м. Дніпропетровська.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується інноваційна модель організації профільного навчання, процес формування й виявлення ключових компетентностей учнів. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 236 від 09.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2019 рр.

Експериментальна база: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель навчального середовища взаємодії учнів і вчителів за європейським виміром, що спрямовується на формування в учнів міжкультурної професійної компетентності й багатомовності.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес формування культурологічної компетентності у навчанні іноземних мов за європейським виміром. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН №1268 від 05.11.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: ліцей «Престиж» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель навчально-виховного процесу «школи повного дня», яка забезпечить поглиблене вивчення предметів технічного спрямування та іноземних мов.

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується і розробляється навчальне, навчально-методичне, управлінське та діагностичне забезпечення інноваційної освітньої моделі та здійснюється діагностика розвитку технічної творчості та інтелектуальних здібностей учнів, їх спрямованість до інженерної праці. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(науковий супровід)

 

Тема експерименту: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської обл., Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради», Іванківський районний ліцей, НВК «Школа-садок «Софія» м. Львова, Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: цілі та зміст допрофільної і профільної підготовки учнів основної та старшої школи до майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою, способи їх упровадження в посібники елективних курсів (курсів за вибором) і розкриття педагогічної технології оволодіння цим змістом, яка ґрунтується на засадах компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес формування іншомовної компетентності як ключової і предметної. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М. Очерета.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов, доктор педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти». 

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 1028 від 13.07.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017 – 2022 рр.

Експериментальна база: 100 загальноосвітніх навчальних закладів

Відомості про наукового керівника: Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель нової української школи (початкова школа).

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

розроблено державний стандарт початкової освіти; освітні і навчальні програми для початкової школи; навчальні матеріали з математики (Онопрієнко О.В.), навчання грамоти (Пономарьова К.І.), інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Бібік Н.М.), матеріали для підвищення кваліфікації вчителів: Нова українська школа: порадник для вчителя.

 

Тема експерименту: «Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 886 від 03.07.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       у ході четвертого, узагальнювального етапу здійснено теоретичну і методичну підготовку вчителів гімназії до формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку закладу загальної середньої освіти; поглиблену теоретико-методичну підготовку вчителів, які брали безпосередню участь у дослідно-експериментальній роботі до формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку гімназії (розроблено відповідні плани й програми підготовки, реалізація яких здійснювалася за допомогою комплексу методичних заходів, а саме: тематичних науково-практичних семінарів, круглих столів, педагогічних читань за проблематикою формування громадянської компетентності старшокласників, цілеспрямованої роботи кафедр і методичних об’єднань гімназії, участі вчителів у засіданнях педагогічної й науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи, організації самоосвітньої діяльності вчителів, підготовки ними портфоліо тощо);

-       здійснено експериментальне впровадження моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів в освітньому процесі гімназії (супроводжувалося створенням організаційно-педагогічних умов, необхідних для імплементації змісту означеної моделі до локально-правового та методичного забезпечення освітнього процесу в гімназії, подальшої реалізації її положень у цьому процесі);

-       визначення критеріїв та показників ефективності впровадження моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів в освітньому процесі гімназії, а саме: організаційний критерій (показник – цілеспрямованість формування громадянської компетентності старшокласників), методичний критерій (показники: методична доступність для вчителів науково-методичних розробок, пов’язаних з моделлю формування громадянської компетентності старшокласників; отримання вчителями нових професійних знань, умінь, досвіду в процесі її впровадження; спроможність застосовувати й поширювати їх у подальшому), критерій результативності (наявність результатів щодо застосування моделі формування громадянської компетентності старшокласників); підібрано та розроблено діагностичний інструментарій перевірки (методику й бланк відповідного анкетного опитування вчителів гімназії), розроблено й реалізовано план її проведення;

-       перевірено ефективність упровадження розробленої моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів в освітньому процесі гімназії. Результати проведеної перевірки дають підстави стверджувати про ефективність упровадження розробленої моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів в освітньому процесі гімназії;

-       проведено діагностування (експериментальний зріз) стану сформованості громадянської компетентності старшокласників за результатами впровадження моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів в освітньому процесі гімназії. Діагностувальний (експериментальний) зріз підтверджує результативність вагомої освітньої (навчальної, виховної) роботи, яка проводиться в гімназії щодо формування в учнів громадянської компетентності (76,9 % опитаних учнів 11-х класів мають середній та високий рівень сформованості громадянської компетентності).

 

Тема експерименту: «Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 796 від 23.07.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       розроблено Концепцію моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів;

-       проведено оцінювання стану інноваційного розвитку Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва на основі методик, розроблених у відділі інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України. За результатами проведеного оцінювання загалом з’ясовано, що ліцей перебуває на високому рівні інноваційного розвитку. Аналіз результатів оцінювання за окремими факторами свідчить про таке: за освітньо-управлінським, кадровим, методичним, ресурсним, освітньо-технологічним факторами рівень означеного розвитку є високим, однак за громадським фактором він є тільки достатнім. Виходячи із зазначених вище результатів оцінювання можна стверджувати, що керівництвом і педагогічним колективом Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва забезпечено необхідні умови, досягнуто помітних результатів інноваційного розвитку ліцею;

-       узагальнено результати інноваційної виховної діяльності педагогів-організаторів навчальних груп Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Означена діяльність організована відповідно до Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, Концепції Нової української школи, інших нормативних документів, відповідає завданням розкриття, розвитку та реалізації академічних здібностей учнів. Процес виховної роботи в ліцеї спрямовано на формування здатності вихованців до самовиховання, саморозвитку й самореалізації; він органічно поєднується з процесом профільного навчання, формуванням ключових компетентностей учнів, самостійною освітньою діяльністю старшокласників. У процесі виховання гармонійно сполучаються його традиційні та інноваційні форми організації, методики й засоби (засоби персоніфікованого (індивідуального) виховання, проектні, ігрові методики, засоби інформаційно-комунікаційних технологій (наприклад, електронні тести), колективні творчі справи, учнівські портфоліо);

-       здійснено теоретичну й методичну підготовку вчителів і педагогів-організаторів ліцею, які братимуть участь у дослідно-експериментальній роботі з розроблення, експериментальної перевірки та впровадження моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів. Розроблено й реалізовано програму, план теоретичної і методичної підготовки вчителів, педагогів-організаторів ліцею, які беруть участь у дослідно-експериментальній роботі щодо розроблення, експериментальної перевірки й упровадження моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів. Підготовка вчителів здійснювалася у формі циклічного науково-методичного семінару;

-       визначено структурні компоненти (концептуально-цільовий, організаційно-управлінській, організаційно-ресурсний, діяльнісно-процесуальний, контрольно-регулятивний, оцінно-коригувальний), розроблено модель інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів;

-       визначено теоретико-методичні основи інноваційного розвитку виховної роботи в профільному закладі загальної середньої освіти технічної спрямованості, а саме: теорія особистісно зорієнтованого виховання, концепції вчинку та правиловідповідної суб’єкт-суб’єктної взаємодії;

-       розроблено методику педагогічного супроводу здібних учнів педагогами-організаторами навчальних груп. В основі методики – розкриття, розвиток та реалізація академічної обдарованості учня, сприяння самовихованню і його конструктивній самореалізації в умовах виховної роботи в профільному закладі загальної середньої освіти технічної спрямованості;

-       визначено та обґрунтувано критерії (освітній, організаційно-управлінській, соціально-психологічний) та пов’язані з ними показники, рівні (низький, середній, високий) результативності впровадження означеної вище моделі;

-       розроблено інструментарій оцінювання результативності моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів на основі визначених та обґрунтованих критеріїв, показників та рівнів ефективності впровадження означеної вище моделі (бланк анкетного опитування педагогічних працівників, залучених до впровадження моделі, бланк опитування учнів, бланк аналізу шкільної документації);

-       розроблено інструментарій оцінювання ефективності впровадження методики педагогічного супроводу здібних учнів педагогами-організаторами навчальних груп (на основі методики анкетного опитування);

-       розроблено план моніторингу результативності впровадження моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів.

 

Тема експерименту: «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 226 від 04.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       розроблено концепцію дослідження за темою дослідно-експериментальної роботи «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі»;

-       визначено та обґрунтувано організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі (організаційно-управлінські, до внутрішньошкільної науково-методичної роботи, до варіативного компонента змісту освіти, до організації освітнього процесу, до організації контролю);

-       розроблено та обґрунтовано модель реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі, яка включає організаційно-цільовий, змістовий, методичний, процесуальний, контрольний компоненти;

-       розроблено програму і матеріали навчально-методичного семінару-тренінгу для вчителів «Реалізація системи розвивального навчання в основній та старшій школі»;

-       визначено та обґрунтувано критерії (організаційно-управлінський, змістовий, методичний, освітній), показники та рівні (низький, базовий, середній, високий) ефективності реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі;

-       розроблено інструментарій перевірки ефективності реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі на основі означених вище критеріїв, показників та рівнів (бланк анкетного опитування та творчого завдання для вчителів, бланк анкетного опитування учнів, бланк аналізу шкільної документації, бланк аналізу вчительського портфоліо).

Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування освітньої галузі України».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 1129 від 08.08.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2021 рр.

Експериментальна база: Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: Концепція оцінювання професійної компетентності педагогів закладу загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі України.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       проаналізовано науково-методичну літературу на предмет визначення стану дослідження проблеми оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в педагогічній теорії;

-       проведено педагогічні ради, масові наукові заходи для вчителів експериментального закладу (науково-методичний семінар, круглий стіл, педагогічні читання) з проблеми дослідження;

-       визначено критерії, розроблено інструментарій та проведено діагностування педагогічного колективу закладу на предмет готовності педагогів до участі в дослідно-експериментальній роботі;

-       створено робочі групи педагогів, які братимуть участь у здійсненні дослідження; організовано діяльність науково-методичної ради дослідно-експериментальної роботи.

 

Тема експерименту: «Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН України № 1479 від 24.12.2012 р.)

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 195 ім. В.І. Кудряшова м. Києва

Відомості про наукового керівника: Мезенцева Олена Іванівна, молодший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, заступник директора з НВР середньої загальноосвітньої школи I-III ступенів № 195 ім. В.І. Кудряшова м. Києва, співголова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні».

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: експериментальне підтвердження ефективності організаційно-педагогічних умов педагогічної системи «Вальдорфська школа» щодо створення цілісного освітнього середовища навчального закладу.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми створення цілісного освітнього середовища в школі та організації освітнього процесу ЗНЗ на засадах вальдорфської педагогіки;

-       проаналізовано та узагальнено досвід впровадження вальдорфської педагогіки в Україні;

-       проаналізовано наукову літературу на предмет визначення та обґрунтування критеріїв та показників готовності педагогічного колективу до дослідно-експериментальної роботи;

-       розроблено інструментарій перевірки готовності педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи на основі означених критеріїв та показників;

-       перевірено готовність педагогічного колективу до здійснення дослідно-експериментальної роботи;

-       проаналізовано та визначено мотивації батьківської спільноти щодо вибору альтернативних освітніх систем;

-       налагоджено співпрацю з науковими установами України, іншими Вальдорфськими навчальними закладами, громадськими організаціями, Асоціацією вальдорфських ініціатив в Україні, міжнародними організаціями та іншими організаціями, що сприяють розвитку вальдорфської педагогіки;

-       створено систему нормативно-правового забезпечення діяльності експериментальних класів в педагогічній системі «Вальдорфська школа»;

-       розроблено модель цілісного освітнього середовища та систематизовано його складові компоненти;

-       підібрано відповідний психодіагностичний інструментарій для проведення дослідно-експериментальної роботи;

-       розроблено систему діагностики та моніторингу особистісного розвитку учня в умовах інноваційної моделі освітнього процесу Вальдорфської школи;

-       організовано та проведено комплексний психолого-педагогічний моніторинг ключових компетенцій учнів в умовах існуючого освітнього середовища;

-       визначено критерії та методи оцінювання експериментальної моделі цілісного освітнього середовища за умов впровадження ідей вальдорфської педагогіки.

На формувальному етапі дослідно-експериментальної роботи проводиться:

-       реалізація інноваційної моделі цілісного освітнього середовища шляхом впровадження моделі освітнього процесу Вальдорфської школи;

-       практична апробація, корекція комплексу методів та технологій організації освітнього процесу Вальдорфської школи;

-       розробка методичних рекомендацій щодо використання елементів альтернативних освітніх технологій;

-       створення системи методичної роботи щодо підвищення педагогічної майстерності вчителів;

-       апробація та корекція системи оцінювання, тестування, моніторингу особистісного розвитку учня в умовах інноваційної моделі освітнього процесу.

 

Тема експерименту: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН України № 1477 від 24.12.2012 р.).

Термін проведення експерименту: 2012 – 2019 рр.

Експериментальна база: Київська гімназія східних мов № 1.

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики, кандидат педагогічних наук, ст.н.сп.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів  Київської гімназії східних мов №1.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується узагальнювальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес оцінювання ефективності інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів  Київської гімназії східних мов №1. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН №1017 від 09.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики, кандидат педагогічних наук, ст.н.сп.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: система взаємодії дидактичних одиниць в складі моделі профільного навчання старшої школи регіонального освітнього округу.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес оцінювання ефективності інноваційної моделі профільного навчання старшої школи регіонального освітнього округу, що базується на системі взаємодії дидактичних одиниць. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

Тема експерименту: «Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України наказ МОН № 1545 від 04.11.2013р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: Київський ліцей бізнесу Шевченківського району м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується упроваджувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого досліджується процес оцінювання ефективності інноваційної моделі  інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

Тема експерименту: «Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН № 1521 від 30.10.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: Володимирецький районний колегіум Рівненської області і Хмельницький НВК № 2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради.

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу економіки і управління загальною середньою освітою, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

Продовжується формувальний етап дослідно-експериментальної роботи у ході якого апробується модель освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти. Здійснюється моніторинг впровадження наукових результатів НДР та продукції, підготовленої за завершеними фундаментальними та прикладними дослідженнями.

 

ЕКСПЕРИМЕНТИ РІВНЯ СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ

(за угодами про співпрацю)

 

Тема експерименту: «Теоретико-методичне забезпечення підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти».

Термін проведення експерименту: 2016–2019 рр.

Науковий керівник експерименту: Пузіков Дмитро Олегович, завідувач відділу інновацій та стратегій розвитку освіти, кандидат педагогічних наук.

Експериментальна база: 8 ЗНЗ: Бобровицька гімназія Бобровицької районної ради Чернігівської області, Гімназія № 178 м. Києва, загальноосвітня школа № 8 м. Житомира, Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області, комунальний заклад «Навчально-виховне об’єднання – «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад школа І ступенів «Гармонія» – гімназія імені Тараса Шевченка – центр позашкільного виховання «Контакт» Кропивницької міської ради Кіровоградської області, Комунальний навчальний заклад «Обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів «Обдарованість» Харківської обласної ради», Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва, Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: теоретико-методичне забезпечення підготовки суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку системи загальної середньої освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       підготовлено загальні матеріали з експериментальної роботи відділу й експериментальні матеріали з підтем, діагностувальні матеріали для вивчення стану готовності суб’єктів освітньої діяльності до прогнозування розвитку загальної середньої освіти (експериментального зрізу); діагностувальні матеріали для експериментальної апробації методологічного інструментарію розроблення коротко-, середньострокових прогнозів розвитку загальної середньої освіти;

-       проведено формувальний етап дослідження (контрольні зрізи за підтемами).

 

Тема експерименту: «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі».

Термін проведення експерименту: 2017–2019 рр.

Відомості про наукового керівника: Бібік Н. М., доктор педагогічних наук, професор; Пономарьова К. І., Мартиненко В. О., Прищепа О. Ю., кандидати педагогічних наук, старші наукові співробітники; Листопад Н. П., Вашуленко О. В., Андрусенко І. В., наукові співробітники відділу початкової освіти.

Експериментальна база: Відділ початкової освіти має 8 експериментальних навчальних закладів, які працюють за угодами з відділом початкової освіти для проведення співробітниками індивідуальної експериментальної роботи: Боярський НВК «Колегіум ЗОШ І-ІІІ ступенів №3», Боярські ЗОШ № 4, № 5, Білогородська ЗОШ  І-ІІІ ст. № 1 Києво-Святошинського району, Броварська ЗОШ № 2 Київської області, Березоворудська ЗОШ І–ІІІ ст. Пирятинського р-ну Полтавської обл., Ліцей міжнародних відносин № 383, ЗОШ № 101 м. Києва.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання учнів початкової школи.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

У процесі експериментальної роботи реалізовувались методики експерименту, якою передбачалось з’ясування стану здійснення компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі за напрямами: «Міжпредметні зв’язки як ресурс формування предметних і ключових компетентностей на уроках літературного читання» (Савченко О. Я.), «Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної і позаурочної діяльності» (Бібік Н. М.), «Система компетентнісно орієнтованих завдань з української мови в процесі формування комунікативної компетентності молодших школярів» (Пономарьова К. І.), «Диференційований підхід до формування і розвитку навичок письма молодших школярів» (Прищепа О. Ю.); «Індивідуальний підхід до формування і розвитку навички читання молодших школярів» (Мартиненко В. О.), «Формування у молодших школярів умінь створювати зв’язні висловлювання за змістом прочитаного» (Вашуленко О. В.); «Система компетентнісно орієнтованих завдань у процесі вивчення молодшими школярами величин» (Листопад Н. П.); «Система компетентнісно орієнтованих завдань екологічного змісту у навчанні природознавства» (Андрусенко І. В.), «Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів» (Онопрієнко О. В.).

У результаті проведеної експериментальної роботи з’ясовано стан реалізації компетентнісно орієнтованого навчання в початковій школі; визначено позитивні й негативні тенденції у контексті сучасної читацької діяльності молодших школярів; чинники, що впливають на ефективність формування комунікативно-мовленнєвих умінь молодших школярів на уроках літературного читання; оптимальний підхід до визначення сутності й структури компетентнісно орієнтованих завдань з української мови; істотні чинники запровадження диференційованого підходу до навчання письма першокласників; рівень засвоєння учнями 2–4 класів знань про величини та вміння застосовувати їх у навчальних та життєвих ситуаціях; встановлено проблеми, з яким зустрічаються вчителі під час формування в учнів знань про величини та вмінь їх застосовувати; педагогічні умови формування екологічної грамотності молодших школярів; дидактичні підстави для поєднання формувального і підсумкового оцінювання в контролювальній діяльності вчителя й учня.

На зазначеному етапі експериментальної діяльності застосовувались такі методи і форми роботи:

-       аналіз навчально-методичного забезпечення освітнього процесу в школі І ступеня та результатів навчально-пізнавальної і практичної діяльності учнів;

-       анкетування, опитування, бесіди з учнями, вчителями, представниками інших категорій педагогічних працівників;

-       цілеспрямоване спостереження за діяльністю учнів і вчителів у процесі навчання;

-       педагогічний експеримент (констатувальний);

-       опрацювання результатів кількісного і якісного аналізу здобутих даних;

-       апробація результатів наукового дослідження на науково-практичних конференціях, семінарах.

Тема експерименту: «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами навчання».

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Яновицька Наталія Іванівна, провідний науковий співробітник відділу навчання мов національних меншин та зарубіжної літератури, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Експериментальна база: 12 ЗНЗ: Мукачівська середня загальноосвітня школа № 3 імені Ф. Ракоці, Мукачівської міської ради Закарпатської області, Чопська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 Чопської міської ради Закарпатської області, Великодоброньська ЗОШ Ужгородського р-ну Закарпатської області, Боянський НВК «Боянська гімназія», Борисівська ЗОШ с. Борисівка Татарбунарського р-ну Одеської обл., Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 24, Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 10, Городоцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з польською мовою навчання, спеціалізована школа № 188 з поглибленим вивченням російської мови м. Києва, комунальний заклад освіти «Навчально-виховний комплекс № 111 «Спеціалізована природничо-математична школа – дошкільний навчальний заклад» Дніпровської міської ради, Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – гімназія», гімназія № 56 Херсонської міської ради.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: ефективність змодельованого змісту й структури мовних тем та викладу літературного і літературознавчого матеріалу у підручниках української мови та літературного читання у 5 класах шкіл з мовами викладання національних меншин.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-          здійснено перевірку змісту навчання української мови та літературного читання у 5 класі шкіл із національними (польською та румунською) мовами навчання;

-          досліджено ефективність запропонованих дидактико-методичних підходів до реалізації соціокультурної лінії навчання української мови та літературного читання.

Тема експерименту: «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі».

Рівень експерименту: структурного підрозділу та всеукраїнського рівнів.

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Матяш Надія Юріївна, провідний науковий співробітник відділу біологічної, хімічної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Експериментальна база: 5 ЗНЗ Великодимерський НВК Броварського району Київської обл.; Хмельницький ліцей № 17, м. Хмельницький;  НВК № 10 м. Хмельницького; Хмельницький обласний ліцей-інтернат; СШ № 9 м. Києва.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методики компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       здійснено перевірку ефективності педагогічної доцільності упровадження компетентнісного підходу до навчання хімії і біології в основній школі та використання  синхроністичної таблиці;  

-       розроблено та апробовано компонентний склад компетентнісно-орієнтованих завдань з біології і хімії;

-       апробовано  рукописи розділів методичних посібників «Навчання біології учнів основної школи», «Навчання хімії учнів основної школи», в основу яких закладено компетентнісний підхід до навчання;

-       використано інструктивні матеріали для учителів щодо перевірки методик навчання біології і хімії на компетентнісній основі; компетентнісно-орієнтовані тести і завдання, анкети для учнів і вчителів, узагальнювальні таблиці;

-       виявлено методичні труднощі вчителів і навчальні труднощі учнів за результатами анкетування, спостереженням і результатами контрольних робіт, що стосуються використання інноваційних педагогічних технологій, спрямованих на формування компетентностей в учнів основної школи.

 

Тема експерименту: «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників».

Рівень експерименту: структурного підрозділу та регіонального рівнів.

Термін проведення експерименту: 2016–2018 рр.

Відомості про наукового керівника: Доротюк Валентина Іванівна, завідувач відділу профільного навчання, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник; Чудакова Віра Петрівна, кандидат психологічних наук.

Експериментальна база: 37 загальноосвітніх навчальних закладів.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: методика допрофесійної підготовки учнів старшої школи з урахуванням їхніх професійних інтересів та психофізіологічних особливостей.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: апробовано «комплексну систему науково-методичного забезпечення формування конкурентоздатності особистості в умовах допрофесійної підготовки»:

1-й модуль (рівень): «Виявлення та вирішення проблем стану ефективності науково-методичного забезпечення допрофесійної підготовки учнів в закладах загальної середньої освіти»:

-       визначено ефективність профорієнтаційної роботи та системи профконсультування в закладах загальної середньої освіти;

-       визначено рівень готовності учнівської молоді до свідомого вибору професійної траєкторії;

-       визначено рівень конструктивності батьківського впливу на формування готовності випускників до свідомого вибору професії;

-       розроблено науково-методичне забезпечення психологічного компоненту та методичний супровід допрофесійної підготовки учнівської молоді в закладах загальної середньої освіти».

ІІ-й модуль (рівень): «Виявлення та вирішення проблем щодо сформованості сприятливого конкурентоспроможного середовища в закладах загальної середньої освіти (ЗЗСО)»:

-       проведено експертизу (діагностика, оцінювання, прогнозування) щодо визначення наявного стану сформованості конкурентоспроможного освітнього середовища ЗЗСО;

-       вироблено моделі виявлення та вирішення проблем (за результатами експертизи);

-       визначено першочергові завдання для створення сприятливого конкурентоспроможного середовища закладу за допомогою інтерактивних креативних корекційних методів;

-       здійснено організацію та проведення спільної роботи (на партнерських засадах) творчих проектних груп учасників освітнього процесу (педагогічні працівники, учнів та їх батьків), щодо впровадження в практику роботи ЗЗСО першочергових завдань створення сприятливого конкурентоспроможного середовища у ЗЗСО.

ІІІ-й модуль (рівень): «Визначення наявного стану «сформованості компетентностей конкурентоздатної особистості старшокласників в умовах допрофесійної підготовки»:

-       здійснюється дослідження: «адаптації до профільного навчання» учнів 10-х класів, як компоненту сформованості конкурентоздатної особистості старшокласників в умовах допрофесійної підготовки; «компетентностей, що необхідні для успішної самореалізації особистості», як основного чинника сформованості конкурентоздатної старшокласників в умовах допрофесійної підготовки, «відповідності вибраної майбутньої професії з профілем навчання» старшокласників, як компоненту конкурентоздатної особистості старшокласників в умовах допрофесійної підготовки;

-       здійснюється аналіз, прогнозування впливу (виявлених у процесі експертизи) «сильних» та «слабких» сторін особистості старшокласників на формування компетентностей конкурентоздатності в умовах допрофесійної підготовки;

-       організовано проведення профконсультацій щодо визначення «життєвої траєкторії» старшокласників.

ІV-й модуль (рівень): «Визначення наявного стану «сформованості компетентностей конкурентоздатної особистості персоналу освітніх організацій»:

-       визначено рівень та тенденцію «інноваційності» персоналу освітніх організацій як важливої компетентності конкурентоздатності особистості; «пріоритетність професійно-важливих вмінь для формування конкурентоздатності особистості та ефективної професійної діяльності»;

-       здійснюється дослідження «лідерського потенціалу» як важливої компетентності конкурентоздатності особистості; компетентностей «самоусвідомлення та рефлексії» для формування конкурентоздатності особистості; когнітивних компетентностей» та їх впливу на сформованість конкурентоздатності особистості; «комунікативної компетентності» та її вплив на сформованість конкурентоздатності особистості; «психологічних властивостей професіонала» персоналу освітніх організацій та їх вплив на сформованість конкурентоздатності особистості; компетентностей «мотивації та самоактуалізації»; компетентностей «емоційно-вольової саморегуляції; протистояння професійному стресу та синдрому професійного вигорання; розвитку стресостійкості та швидкої адаптації в умовах соціальної напруженості»; «компетентностей управління стратегічними та тактичними цілями, відкриття своєї місії і свого призначення» як показника конкурентоздатності особистості»; «компетентностей подолання міжособистісних протиріч та конфліктних ситуацій».