Crossref Member Badge

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2017 році

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2018 році 

Метою експериментальних досліджень співробітників Інституту педагогіки є перевірка педагогічної доцільності й дієвості розроблених протягом виконання науково-дослідних робіт інноваційних методик, методичних систем, моделей, навчально-методичного забезпечення, спрямованого на вдосконалення освітнього процесу в закладах освіти.

Залежно від мети й завдань експериментальна робота в Інституті педагогіки здійснюється різнорівнево:

·  на рівні підвідомчої установи (комплексні, 2 та більше НДР);

·  на рівні підрозділу (у межах НДР);

·  на рівні наукового співробітника (науковий супровід експериментальної роботи ЗНЗ).

Відповідно до рівня органів управління освітою, які ухвалювали рішення щодо започаткування й проведення експериментів, реалізовуються експериментальні проекти всеукраїнського (наказ МОН України) і регіонального (наказ обласного управління освіти) рівнів.

Залежно від етапу й завдань НДР експериментальна робота здійснюється в закладах освіти згідно з угодами про співпрацю.

Загальна кількість дослідно-експериментальних робіт у 2018 році – 35, з них:

·     21 всеукраїнського рівня  (комплексні – 7, у межах НДР – 1, як науковий супровід – 13);

·   14 – за угодами про співпрацю на підставі рішення вченої ради Інституту педагогіки (експериментальний етап НДР).

Загальна кількість експериментальних навчальних закладів – 444, з них: всеукраїнського рівня – 306, рівня структурного підрозділу Інституту педагогіки НАПН України (за угодами про співпрацю) –138.

У 2018 році розпочато три  всеукраїнські експерименти.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ 

Тема експерименту: «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 1018 від 09.09 2014 року.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації; Бучанська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: критерії оновлення змісту природничої та математичної освіти на засадах компетентнісного підходу; операційна схема побудови структури компетенцій (предметних та ключових); компетентнісно орієнтована методика навчання предметів природничо-математичного циклу в основній та старшій школі, спрямована на формування ключових і предметних компетентностей учнів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

1. Упровадження в освітній процес нових підручників, збірників навчальних завдань, навчальних і методичних посібників, розроблених на компетентнісній основі. Доведено їх педагогічну доцільність.

2. Перевірено відповідність пропонованих компетентнісно орієнтованих, практико-зорієнтованих й комплексних завдань вимогам компетентнісного навчання,  доступність їх для учнів; доведено педагогічну доцільність використання в навчальному процесі.

3. Виявлено зростання розуміння учнями необхідності вивчення предметів природничо-математичного циклу,  можливостей  використання набутих знань у повсякденній  практиці та для пояснення явищ, що відбуваються в довкіллі.

4. Збільшення кількості учнів, які беруть участь у роботі МАН, всеукраїнських олімпіад з навчальних предметів. Підвищилася якість науково-дослідних робіт. Визначальним є те, що серед учнів експериментальних класів немає таких, що не подолали поріг «склав/не склав» під час проходження зовнішнього незалежного оцінювання з предметів природничо-математичного циклу. Співпадіння річних оцінок з предметів природничо-математичного циклу й оцінок, отриманих під час зовнішнього незалежного оцінювання складає 63%.

5. Зріс рівень теоретичної й методичної підготовки вчителів, про що свідчать результати їхньої атестації.

Результати дослідної роботи висвітлено в статтях науковців та вчителів.

 

ВСЕУКРАЇНСЬКІ ЕКСПЕРИМЕНТИ

(науковий супровід) 

Тема експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 863 від 03.08. 2018 року.

Термін проведення експерименту: 2018–2022 рр.

Експериментальна база: заклади загальної середньої освіти.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, Ільченко Віра Романівна, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: зміст навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки» та психолого-педагогічні технології організації навчання за інтегрованими курсами, технології підготовки та перепідготовки вчителів.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Упродовж підготовчого (І) етапу здійснено дослідження стану готовності закладів загальної середньої освіти до впровадження інтегрованого курсу «Природничі науки». Визначено мережу закладів загальної середньої освіти (кількість класів, учнів, учителів), які будуть задіяні до впровадження курсу.  З’ясовано потенційні можливості наявного матеріально-технічного й навчально-методичного забезпечення з метою його використання в процесі інтегрованого навчання природничих предметів.

Визначено учасників (колективи авторів, видавництва, розробники навчального обладнання, електронних освітніх ресурсів, об’єднання вчителів і методистів, викладачів вищих навчальних закладів, громадські освітні організації, наукові спільноти тощо) і розподілено функції й завдання з розроблення й систематизації навчально-методичного забезпечення, інформаційної підтримки й організаційного забезпечення експерименту.

З 1 вересня 2018 року розпочато формувальний етап дослідження під час якого розробляється й апробується навчально-методичне забезпечення. Рукописи навчально-методичного забезпечення розміщуються у вільному доступі на сайті Інституту модернізації освіти https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi-nauky/novyny-kursu/.

Розроблено освітню програму з підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів. Розпочато навчання вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Розроблено критерії оцінювання результатів навчання з інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти.

 

Тема експерименту: «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: 60 закладів загальної середньої освіти.

Відомості про наукового керівника: Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концептуальні засади реформування початкової загальної освіти; нове дидактико-методичне й навчальне забезпечення виховного процесу та навчання молодших школярів предметів інваріантного складника навчального плану, експериментальна перевірка його ефективності та розроблення програми підготовки вчителів до впровадження дидактико-методичного й навчального забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

- розроблено експериментальні матеріали з урахуванням виявлених особливостей реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти;

- розроблено програму визначення ефективності експериментальних матеріалів;

- підготовлено діагностувальний інструментарій і здійснено прогностичний аналіз експериментальних матеріалів (експертне оцінювання);

- експериментальні матеріали упроваджено в реальний навчально-виховний процес експериментальних шкіл;

- проаналізовано результати третього (формувального) етапу експериментальної роботи та складено план роботи на ІV (узагальнювальний) етап.

Для реалізації завдань формувального етапу використовувались такі методи, як емпіричні – діагностичні (тестування, бесіди, опитування й анкетування педагогічних працівників, учнів, батьків, представників громади); педагогічний експеримент.

Учасниками експерименту організовано та проведено: 2 всеукраїнські круглі столи, 5 дидактико-методичних сесій, засідання робочих і творчих груп в експериментальних закладах, спільне засідання науково-методичних рад.  Також  в межах щорічної Всеукраїнської веб-конференції «Учені НАПН України – українським вчителям», організовано й проведено веб-конференцію за результатами формувального експерименту.

Завдання дослідно-експериментальної роботи на ІІІ (формувальному) етапі учасниками експерименту виконано.

Деталізуємо результати експериментальної роботи відповідно до реалізації поставлених завдань.

Проміжні результати дослідно-експериментальної роботи висвітлено в публікаціях (Цимбалару А. Д. Освітня програма як інноваційний ресурс розвитку початкової освіти. Український педагогічний журнал. № 3. 2018. С. 84–91.).

 

Тема експерименту: «Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE)»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 957 від 31.08. 2018 року.

Термін проведення експерименту: 2018–2021 рр.

Експериментальна база: 50 закладів загальної середньої освіти.

Наукові консультанти: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: використання е-підручників та е-платформи в системі загальної середньої освіти.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Згідно завдань першого етапу обґрунтовано й розроблено модель використання е-підручників в освітньому процесі для початкової, базової та профільної середньої освіти. Розпочато комплексну діагностику готовності до роботи за інноваційними освітніми технологіями учасників експерименту, зокрема їх готовність використовувати в освітньому процесі е-підручники.  Розроблено критерії оцінювання експериментальних е-підручників.

 

Тема експерименту: «Формування ключових компетентностей обдарованої дитини»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 973 від 01.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Хмельницький ліцей № 17.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель формування компетентностей обдарованої дитини в умовах навчально-виховного процесу ліцею, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: виявлено ефективність розробленої інноваційної моделі формування компетентностей обдарованої дитини у відкритій  багатофункціональній соціально-педагогічній системі – Хмельницькому ліцеї № 17. Розробленно методичні рекомендації щодо використання технологій з формування компетентностей  обдарованої дитини в навчально-виховному процесі.

 

Тема експерименту: «Розробка моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 26 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: НВК-ліцей № 100 м. Дніпропетровська.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Перевірено ефективність моделі формування інноваційного простору багатопрофільного ліцею й розроблено  відповідні механізми її реалізації у розрізі дидактичного, методичного, управлінського, навчально-виховного аспектів.

Інновації у сфері профільного навчання впроваджувались і розвивались протягом звітного періоду. Виконано такі інноваційні завдання у сфері профільного навчання:

1) забезпечення розвитку ключових компетентностей та наскрізних вмінь здобувачів освіти через реалізацію загальношкільних інтегрованих проектів;

2) створення діагностичного інструментарію та бази даних щодо нахилів, здібностей та потреб учнів у сфері профільного навчання;

3) розроблення індивідуальних програм, які сприятимуть формуванню інноваційного простору багатопрофільного ліцею та умов для самореалізації учнів;

4) створення комплексної програми «Формування інноваційного простору багатопрофільного ліцею № 100 м. Дніпро та умов для самореалізації учнів»;

5) зростання дослідницької, пошукової та творчої активності учнів у  позашкільній діяльності;

6) робота ліцею за окремим робочим навчальним планом, спрямованим на підтвердження ефективності розробленої моделі  багатопрофільного ліцею;

7) створення та реалізація авторських програм факультативів та курсів за вибором;

8) підвищення рівня взаємозв'язку ліцею, батьків, громадськості в питаннях розвитку інноваційного простору ліцею.

 

Тема експерименту: «Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 236 від 09.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2019 рр.

Експериментальна база: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель навчального середовища взаємодії учнів і вчителів за європейським виміром, що спрямовується на формування в учнів міжкультурної професійної компетентності й багатомовності.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року
:

Розроблено дидактичні підходи модернізації традиційних методик навчання іноземних мов, до яких належать перш за все врахування культурологічного аспекту, лінгвістичної підготовки вчителя, загальної методологічної та методичної підготовки, вміння використовувати сучасні технології навчання, а також поєднувати самонавчання й самоосвіту в удосконаленні мовної та мовленнєвої компетенцій.

Доведено, що формування культорологічних компетентностей передбачає включення в модель навчання серії спеціальних технологій, завдань-інструкцій та комплексу компетентнісно-орієнтованих вправ, ігрових елементів. Усі навчальні прийоми спрямовуються на засвоєння учнями не окремих фактів іншомовної культури, а формуванню культурно-мовної особистості, яка містить єдність вербально-семантичного, лінгвокогнітивного й прагматичного аспектів культурологічної компетентності учнів.

Апробуються нові організаційні форми та засоби навчання іноземних мов, які полягають у тому, щоб учні не лише засвоювали зміст, але й виховувались як особистості завдяки всьому процесу навчання.  Здійснюється постійний контроль за результатами навчання, аналізується дидактична доцільність та ефективність обраних форм і методів навчання.

 

Тема експерименту: «Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України №1268 від 05.11.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: ліцей «Престиж» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель навчально-виховного процесу «школи повного дня», яка забезпечить поглиблене вивчення предметів технічного спрямування та іноземних мов.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Розроблено критерії й показники ефективності інноваційної моделі навчально-виховного процесу «школи повного дня», яка забезпечить поглиблене вивчення предметів технічного спрямування та іноземних мов. Здійснюється експертна оцінка розробленої моделі й вносяться корективи. Зокрема, актуалізується проблема перегляду підходів щодо формування змісту й оновлення технологій навчання предметів технічного спрямування англійською мовою. Як однин з таких підходів пропонується використовувати мотивований підхід до вивчення англійської мови як основного засобу спілкування в науково-інженерній сфері. У процесі навчання апробується нова структура презентації навчального матеріалу, форми та зміст навчальних матеріалів, які складають мультимедійний навчально-методичний комплекс для конкретної дисципліни й реалізуються в умовах інформаційного середовища ліцею.

 

Тема експерименту: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської обл., Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради», Іванківський районний ліцей, НВК «Школа-садок ”Софія”» м. Львова, Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: цілі та зміст допрофільної й профільної підготовки учнів основної та старшої школи до майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою, способи їх упровадження в посібники елективних курсів (курсів за вибором) і розкриття педагогічної технології оволодіння цим змістом, яка ґрунтується на засадах компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: протягом формувального етапу експерименту здійснювався моніторинг ефективності розробленої педагогічної технології оволодіння змістом елективних курсів з іноземних мов (англійська, німецька, іспанська) у профільній школі з метою внесення коректив (вересень 2016 р. – червень 2019 р.) і моніторинг упровадження навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов.

 

Тема експерименту: «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2019 рр.

Експериментальна база: Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М. Очерета.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: протягом формувального етапу експерименту здійснювався моніторинг ефективності розробленої педагогічної технології з формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземних мов (англійська, німецька) з метою внесення коректив (вересень 2016 р. – червень 2019 р.)  і моніторинг упровадження навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов.

 

Тема експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1028 від 13.07.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2022 рр.

Експериментальна база: 100 закладів загальної середньої освіти.

Наукові консультанти: Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель нової української школи (початкова школа).

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: підготовлено посібник «Нова українська школа: порадник для вчителя» (Софій Н. З., Онопрієнко О. В., Найда Ю. М. та ін. Нова українська школа: порадник для вчителя / за заг. ред. Н. М. Бібік. Київ, 2017. URL: http://nus.org.ua/articles/vchyteli-ne-propustit-navchalno-metodychnyj-posibnyk-poradnyk-dlya-vchytelya/) за науковим редагуванням Бібік Н. М.; Онопрієнко О. В. підготувала два розділи: розділ І «Короткий огляд концепції Нової української школи», розділ ІІІ «Особливості розвитку дітей 6–7-ми річного віку та методи навчання».

На національній електронній платформі розміщено інноваційні навчальні матеріали для апробації в пілотних класах всеукраїнського експерименту з української мови для 1 і 2 класів (Пономарьова К. І.); з математики для 1 і 2 класів (Скворцова С. О., Онопрієнко О. В.); з математики для 1 класу (Листопад Н. П.).

 

Тема експерименту: «Формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії».

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 886 від 03.07.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: гімназія № 178 Солом’янського району м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концепція формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії, модель формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії.

Результати експериментальної роботи,здобуті впродовж звітного року
(завершального, узагальнювального, етапу

всеукраїнського експерименту)

Здійснено статистично-кількісний та описово-якісний аналіз результатів експериментальної роботи, що підтвердив ефективність впровадженої моделі формування громадянської компетентності учнів старших класів. З’ясовано, що за результатами експерименту суттєво скоротилася частка учнів із низьким і базовим рівнями сформованості громадянської компетентності, а з високим рівнем сформованості цієї компетентності суттєво зросла (більш ніж у двічі – із 23,0 % до 48,7 % учнів, що брали участь в експерименті).

Створено інформаційний банк компетентнісної освіти гімназії, який містить електронні та друковані матеріали, що стосуються теорії, методики та практики формування громадянської компетентності учнів старших класів в умовах інноваційного розвитку гімназії (більше 250 наукових статей вітчизняних і зарубіжних науковців, присвячених компетентнісному освітньому підходу, формуванню громадянської компетентності учнів закладів загальної середньої освіти, громадянській освіті; близько 120 методичних розробок із формування громадянської компетентності учнів старших класів, створених учителями й вихователями гімназії в процесі виконання завдань експерименту).

Розроблено методичні рекомендації для керівників і методистів гімназій щодо підготовки вчителів до формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку гімназії. Методичні рекомендації визначають основні вимоги щодо організації підготовки вчителів, організації й проведення відповідних методичних заходів для них, розподіл між педагогами методичних завдань, організацію контролю й звітності вчителів за проведену роботу.

Розроблено методичні рекомендації для керівників і вчителів гімназій щодо організації та здійснення формування громадянської компетентності старшокласників в освітньому процесі гімназії в умовах її інноваційного розвитку. У рекомендаціях визначено основні способи та засоби здобуття наукової та методичної інформації про громадянську компетентність старшокласників, її компонентний склад і засоби формування. Детально окреслено основні шляхи формування громадянської компетентності учнів старших класів у процесі їхнього навчання й виховній роботі з ними. Чітко визначено вимоги до відображення процесу формування громадянської компетентності учнів старших класів у календарно-тематичному плануванні вчителя, планах-конспектах уроків, планах виховних заходів, учнівських соціальних проектах тощо. Учителям надано рекомендації щодо застосування в процесі формування громадянської компетентності учнів старших класів інтерактивних методів навчання, інформаційно-комунікаційних технологій, окреслено шляхи та засоби контролю й оцінювання результатів формування громадянської компетентності учнів.

Створено, відредаговано й підготовлено до друку методичний посібник «Теорія і методика формування громадянської компетентності старшокласників в умовах інноваційного розвитку сучасної гімназії»; визначено, обґрунтувано та внесено корективи до Концепції (на 2011–2020 рр.) та Програми інноваційного розвитку гімназії (на 2016–2020 рр.) за результатами дослідно-експериментальної роботи.

 

Тема експерименту: «Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 796 від 23.07.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року (третій, формувальний, етап всеукраїнського експерименту):

-       визначено показники прогнозного фону розвитку Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва;

-       розроблено прогнозну модель розвитку Технічного ліцею Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва, сценарії розвитку закладу освіти відповідно до його фонових і профільних показників; уточнено модель інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів;

-       розпочато впровадження розробленої моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів, методики педагогічного супроводу педагогами-організаторами навчальних груп здібних учнів.

 

Тема експерименту: «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 226 від 04.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року (третій, формувальний, етап всеукраїнського експерименту з 2018 року):

-       організовано проведення навчально-методичного семінару-тренінгу для вчителів «Реалізація системи розвивального навчання в гімназії і ліцеї» на базі Ірпінського навчально-виховного об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області;

-       розпочато експериментальну перевірку розробленої моделі реалізації системи розвивального навчання в гімназії (структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує базову середню освіту) і ліцеї (структурний підрозділ закладу освіти, який забезпечує профільну середню освіту);

-       розроблено, апробовано та впроваджено навчальну програму інтегрованого курсу інформаційно-технологічного профілю «Інформатика з англійською мовою» (10–11 класи), розроблену педагогами закладу освіти відповідно до вимог системи розвивального навчання.

 

Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування освітньої галузі України»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1129 від 08.08.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2021 рр.

Експериментальна база: Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концепція оцінювання професійної компетентності педагогів закладу загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі України; модель оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року (перший, організаційно-підготовчий, етап всеукраїнського експерименту до квітня 2018 р., другий, концептуально-діагностичний етап всеукраїнського експерименту з квітня 2018 р.):

-       підбито підсумки першого (організаційно-підготовчого) етапу дослідно-експериментальної роботи (підготовлено, затверджено та оприлюднено звіт за етап);

-       визначено організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу (основні поняття, наукові підходи, принципи, критерії, показники);

-       розроблено та обґрунтовано концепцію оцінювання професійної компетентності педагогів закладу загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі України (з урахуванням концептуальних теоретичних положень і використанням методологічного інструментарію прогнозування розвитку загальної середньої освіти, розроблених у процесі виконання планової теми науково-дослідної роботи науковими співробітниками відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України); модель професійної компетентності сучасного вчителя; модель оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти; методику та інструментарій оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти (на основі ціннісно-цільового та компетентнісного підходів); програму та методичні розробки до циклічного семінару-тренінгу з теоретико-методичної підготовки педагогічних працівників до реалізації моделі та методики оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу.

 

Тема експерименту: «Допрофільна підготовка і профільне навчання в освітній системі «гімназія-ліцей»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 836 від 01.08.2018 р.

Термін проведення експерименту: 2018–2023 рр.

Експериментальна база: гімназія № 136 м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концепція наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей»; модель допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей».

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року (перший, організаційно-підготовчий, етап всеукраїнського експерименту з вересня 2018 р.):

-       визначено стан дослідження проблеми наскрізності допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія-ліцей» в педагогічній теорії шляхом аналізу науково-методичної літератури; критерії (мотиваційний, когнітивний, операційно-діяльнісний) і показники; створено критеріальну карту, розроблено інструментарій (бланк анкетного опитування) та проведено діагностування готовності вчителів до участі в дослідно-експериментальній роботі (результати діагностування засвідчили належний рівень готовності в 88,0 % опитаних педагогічних працівників);

-       розроблено та затверджено план проведення педагогічних рад, масових наукових заходів за проблемою дослідження; положення про творчу групу педагогів, функціональні обов’язки учасників творчих груп, сформовано списки розподілу учасників за групами відповідно до результатів діагностування готовності педагогічних працівників до участі в експерименті; положення про Науково-методичну раду експерименту, план її засідань на 2018/2019 навчальний рік.

 

Тема експерименту:  «Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1479 від 24.12.2012 р.)

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 195 ім. В. І. Кудряшова м. Києва

Відомості про наукового консультанта: Мезенцева Олена Іванівна, молодший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, заступник директора з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої школи IIII ступенів № 195 ім. В. І. Кудряшова м. Києва, співголова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні».

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: експериментальне підтвердження ефективності організаційно-педагогічних умов педагогічної системи «Вальдорфська школа» щодо створення цілісного освітнього середовища навчального закладу.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року:

-       здійснено реалізацію та корекцію моделі цілісного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти педагогічної системи «Вальдорфська школа»; узагальнення та переосмислення теоретичних підходів та практичних напрацювань вальдорфської педагогіки, зокрема щодо форм і методів викладання: художньо-образного (1–5 класи) та феноменологічного (6–12 класи) методів;

-       сформовано «Портрет вальдорфського вчителя» та узагальнено й описано систему вдосконалення педагогічної майстерності педагога в межах його\її повсякденної діяльності;

-       проведено дослідження батьківського колективу вальдорфських класів щодо мотивів вибору альтернативної освітньої системи (на прикладі вальдорфської педагогіки);

-       розроблено та впроваджено систему заходів щодо гармонізації стосунків школи з родиною;

-       впроваджено та відкориговано альтернативну систему оцінювання особистісного розвитку (індивідуального поступу) учня;

-       переосмислено та описано концепцію «життєвої орієнтації» учня за вальдорфською педагогікою;

-       проведено моніторинговий скринінг рівня сформованості життєвої компетенції (далі – ЖК) в учнів старших класів на етапі впровадження моделі цілісного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, створеного засобами вальдорфської педагогіки;

-       переосмислено та втілено концепцію зональності класних приміщень за рекомендаціями Р. Штайнера;

-       вивчено та втілено «Бухомську модель навчання» (або модель «рухливий клас»);

-       проаналізовано стан освітнього середовища закладу освіти, створеного засобами вальдорфської педагогіки.

 

Тема експерименту: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2012 р.  № 1477)

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Київська гімназія східних мов № 1.

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів  Київської гімназії східних мов №1.

Результати експериментальної роботи, здобуті впродовж звітного року: упродовж IV (узагальнювального) етапу (грудень 2017 р. –  грудень 2018 р.) здійснено:

-           контрольне діагностування учнів щодо сформованості культурно-мовних та морально-громадянських цінностей;

-           кількісний і якісний аналізи системного оцінювання ефективності освітньої, виховної діяльності щодо розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

-           розроблено методичні рекомендації щодо застосування технології розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів;

-           обговорено результати експерименту під час спільного з відділом дидактики Інституту педагогіки НАПН України семінару, що відбувся в межах Десятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2018» 24 жовтня 2018 року. Доповіді, виступи представили 9 наукових співробітників відділу та 21 педагогічний працівник Київської гімназії східних мов №1, які було рекомендовано до опублікування в збірнику наукових праць «Дидактика: теорія і практика».

Три статті вчителів української мови та літератури опубліковано в журналі «Українська мова та література в школі» Інституту педагогіки НАПН України № 2, № 3, № 5 за 2018 рік.

 

Тема експерименту: «Модульно-цільове проектування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України №1017 від 09.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: система взаємодії дидактичних одиниць у складі моделі профільного навчання старшої школи регіонального освітнього округу.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Триває формувальний етап дослідження, під час якого здійснюється моніторинг динаміки формування ефективного освітнього середовища для забезпечення профільного  навчання в старшій та допрофільної підготовки в основній школі. Відпрацьовуються практики оволодіння сучасними педагогічними технологіями та методиками профільного навчання. Апробується програми спеціальних курсів, курсів за вибором, факультативних курсів для учнів основної і старшої школи. Виявляється педагогічний ефект від профільної практики учнів в установах міста та області.

 

Тема експерименту: «Формування інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1545 від 04. 11. 2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: Київський ліцей бізнесу Шевченківського району м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інформаційної культури вчителів загальноосвітнього навчального закладу в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року
:
продовж заключного VІ (формувально-узагальнювального) етапу)

Розроблено навчально-методичні матеріали з формування інформаційної культури вчителя, зокрема, укладено Програму розвитку професійної майстерності вчителів ліцею, якою передбачено опанування різними формами організації освітнього процесу, використання ресурсів «Learning Aps» «My TestX», «Go Polloсk», «Kahoot» тощо; складено алгоритм та методи діагностики рівня інформаційної культури вчителів, серед яких: вступне тестування, установчі наради, групові семінарські заняття, практикуми в кабінетах сучасних засобів навчання, виконання проектних завдань, підсумкове тестування. При цьому особливе місце належить самостійній (індивідуальній, парній, груповій) роботі вчителів завдяки використанню активних методів навчання, дистанційних форм освіти.

Спроектована інфраструктура ліцею та використання хмарних технологій, зокрема Google та Office 365, дало змогу забезпечити основні оргнізаційно-методичні умови формування інформаційної культури вчителя: включення вчителя в пошукову та проектну діяльність, яка здійснюється як в закладі освіти, так і за його межами (спільне проектування плану роботи, пошук та розроблення матеріалів до навчальних занять, методичних заходів; підготовка спільних публікацій тощо); започаткування педагогом власних самостійних розробок і проектів на основі інформаційних технологій (створення власного банку методичних матеріалів, звітних документів, розміщення документів на особистій сторінці сайту та на Диску Google, використання елементів Веб 2:0 у роботі з учнями тощо); самодіагностика й самоаналіз учителем свого рівня інформаційної культури та здобутків у навчально-методичній роботі, що здійснюється на основі інформаційних технологій (підготовка звіту-самоаналізу, проходження онлайн опитувань, підготовка індивідуального плану професійного розвитку); співпраця та комунікація з колегами на всіх етапах та рівнях професійної діяльності: учитель-учителі, учитель-учні, учитель-батьки, учитель-адміністрація.

Завершено апробацію результатів дослідження. Підготовлено звітні документи про завершення експерименту. Загальний висновок експерименту: розроблена та експериментально апробована модель формування інформаційної культури вчителів закладузагальної середньої освіти в умовах сучасного освітньо-інформаційного середовища забезпечує адекватну суспільним й особистісним потребам інформаційну культуру педагогів Київського ліцею бізнесу та сприяє розв’язанню проблем інноваційного розвитку конкретного закладу освіти та шкільної освіти загалом.

 

Тема експерименту: «Розвиток освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1521 від 30.10.2013 р.

Термін проведення експерименту: 2013–2018 рр.

Експериментальна база: Володимирецький районний колегіум Рівненської області та Хмельницький НВК №2 м. Хмельницького Хмельницької міської ради.

Відомості про наукового керівника: Калініна Людмила Іванівна, завідувач відділу економіки та управління загальною середньою освітою Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель освітньо-інформаційного середовища колегіуму засобами мережевих технологій та дистанційної освіти.

Результати експериментальної роботи,
здобуті впродовж звітного року

Впродовж заключного VI (формувально-узагальнювального) етапу проведено порівняння очікуваних та отриманих результатів експериментальної роботи; узагальнено досвід з впровадження в навчальну діяльність дистанційних та мережевих технологій; проаналізовано ефективність впровадження розроблених моделей; підготовлено методичні посібники з проблематики дослідження; розроблено методичні рекомендації щодо використання теоретичних і практичних здобутків дослідно-експериментальної роботи; підбито підсумки дослідно-експериментальної роботи.

Загальні висновки: дистанційне навчання учнів дає можливість суттєво розширити інформаційні межі змісту освіти та засоби його отримання, підвищити якість освітніх послуг та забезпечити рівний доступ до якісної освіти незалежно від місця перебування здобувача освіти. Принципова відмінність дистанційного навчання від традиційних видів – забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії для кожного учня, усебічний розвиток через поєднання освітньої, інформаційної, творчої, пізнавальної та самостійної діяльності на синкретичних засадах поєднання розумового, емоційного та соціального видів інтелекту. У процесі дослідження, доведено, що сучасні засоби телекомунікацій у дистанційному навчанні забезпечують інтерактивність навчання, самостійне здобуття знань, вміння працювати з інформацією.