Crossref Member Badge

eksperymental`na-diyal`nist`-instytutu-pedagogiky-u-2019-rotsi.php

Експериментальна діяльність Інституту педагогіки у 2019 році 

Кількісна характеристика

1.1. Кількість експериментів:

Усього – 20 (та 18  експериментальних етапів, які виконуються у ході  наукових досліджень).

За складниками та рівнями освіти:

– початкова освіта – 3 (3)

– базова освіта – (3)

– базова і профільна середня освіта – 5 (1)

– профільна середня освіта – 3 (10)

– усі ланки – 9 (1)

Відповідно до пріоритетних напрямів (тематики) наукових досліджень, актуальних проблем:

1. «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище» –1

2. «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта» -19 (15)

3. «Управління та економіка освіти» (1)

4. «Теорія і методика шкільного навчання» (2)

За рівнями експерименту:

– всеукраїнського рівня –19

     регіонального рівня – 1

– рівня структурного підрозділу підвідомчої установи 18.

1.2. Кількість експериментальних закладів освіти, установ, організацій:

– усього – 504

– з них за наказом МОН України – 363

– за рішенням департаменту освіти – 11

– за угодами про співпрацю – 130 

 

Загальна характеристика експериментів 

1. Початкова освіта

1.1. Експерименти всеукраїнського рівня

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ МОН України № 834 від 15.07.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: 60 закладів загальної середньої освіти.

Відомості про наукового керівника: Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концептуальні засади реформування початкової загальної освіти; нове дидактико-методичне й навчальне забезпечення виховного процесу та навчання молодших школярів предметів інваріантного складника навчального плану, експериментальна перевірка його ефективності та розроблення програми підготовки вчителів до впровадження дидактико-методичного й навчального забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти.

Відповідно до завдань дослідно-експериментальної роботи на ІV (узагальнювальному) етапі: перевірено ефективність експериментальних матеріалів в умовах реального навчального процесу; здійснено кількісно-якісний аналіз результатів формувального зрізу педагогічного експерименту, а також аналіз і порівняння результатів констатувального і формувального зрізів; проаналізовано результати четвертого (узагальнювального) етапу експериментальної роботи і складено план роботи на V (коригувальний) етап.

На відміну від даних, отриманих на констатувальному зрізі, результати формувального зрізу засвідчили: високі показники функціонального комфорту, що підтверджується такими обов’язковими для його забезпечення параметрами, як свобода вибору учнями об’єктів навчальної взаємодії і демонстрації ними власних інтересів і надбань; високий ступінь  насичення шкільного освітнього середовища предметами, які несуть відбиток індивідуальності дитини; високий рівень пізнавальної активності і розвитку креативності учнів експериментальних класів; високі результати отримано за показниками розвитку навчально-організаційних умінь учнів і рівня їхньої рефлексії та професійного рівня вчителів щодо оцінювання результатів навчальної діяльності учнів, знання вікової психології тощо.

Порівняння результатів констатувального і формувального зрізів в   експериментальних класах показало, що наявні позитивні зміни за всіма параметрами, які піддавались перевірці. Одержані дані дають підстави стверджувати про ефективність запропонованих експериментальних матеріалів.  

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1028 від 13.07.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2022 рр.

Експериментальна база: 129 закладів загальної середньої освіти.

Наукові консультанти: Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель нової української школи (початкова школа).

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Протягом 8–20 жовтня 2019 року Інститутом освітньої аналітики здійснено збір інформації щодо особливостей процесу впровадження нових підходів до навчання учнів у експериментальних класах пілотних закладів загальної середньої освіти відповідно до вимог нового Державного стандарту початкової освіти. Більшість учителів (94,3%) пілотних класів працюють за типовою освітньою програмою НУШ-2 (під керівництвом Шияна Р. Б.). Поєднують елементи обох типових освітніх програм (НУШ-1 і НУШ-2) 3,5% (8 осіб) респондентів. П’ятеро вчителів (2,2%) апробують типову освітню програму НУШ-1 (під керівництвом Савченко О. Я.). Працюючи в експерименті два роки, майже 10 % учителів уже, маючи бажання і відповідні професійні компетентності, розробляють навчальні програми з певного інтегрованого курсу / навчального предмета. Натомість, майже така сама кількість респондентів (12,7%) не бажають цим займатися. Такий результат підштовхує до висновку про необхідність організації навчальних модулів / тренінгів для вчителів, які мають бажання розробляти навчальні програми. Особливої уваги і подальшого вивчення потребує і питання забезпечення учителів навчально-методичними матеріалами, засобами навчання.

Загалом за відповідями 44,4% респондентів дослідження не менше ніж у половини учнів, що закінчили І цикл початкової освіти, на початок третього класу сформовані всі навички, визначені освітніми програмами. За оцінкою 65,4% вчителів експериментальних класів не менш ніж у половини третьокласників сформована компетентність застосовувати основні навчальні стратегії щодо організації власної діяльності (планування, контроль, оцінювання тощо). Такий результат дає підстави говорити про результативність експерименту, а саме упровадження нових підходів до навчання за компетентнісним принципом.  Водночас простежується відмінність в результатах навчання учнів, що навчаються за програмою НУШ-1, НУШ-2 і за «поєднаним їх варіантом».  Якщо вчителі працюють за типовою освітньою програмою НУШ-1, в учнів краще формуються предметні компетентності.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Формування цілісного освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу засобами вальдорфської педагогіки»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1479 від 24.12.2012 р.

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 195 ім. В. І. Кудряшова м. Києва

Відомості про наукового консультанта: Мезенцева Олена Іванівна, молодший науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, заступник директора з навчально-виховної роботи середньої загальноосвітньої школи I–III ступенів № 195 ім. В. І. Кудряшова м. Києва, співголова Всеукраїнської громадської організації «Асоціація вальдорфських ініціатив в Україні».

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: експериментальне підтвердження ефективності організаційно-педагогічних умов педагогічної системи «Вальдорфська школа» щодо створення цілісного освітнього середовища навчального закладу.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються:

Розроблення, апробація та впровадження інноваційної моделі цілісного освітнього середовища закладу загальної середньої освіти, створеного засобами вальдорфської педагогіки.

Зроблено компаративний аналіз концептуальних засад Нової української школи та Вальдорфської школи, виявлено діалогічність у розбудові освітнього середовища та запропоновано практичні підходи до:

-  розбудови предметно-просторового середовища закладу освіти;

- змістовно-дидактичних засад, зокрема в контексті формувального оцінювання; епохального викладання; художньо-образного та феноменологічного підходів;

-       соціальних взаємодій учасників освітнього процесу (системи педагогічної колегіальної співпраці та громадсько-державного управління закладом загальної середньої освіти).

Визначено виклики у формуванні освітнього середовища в діяльності Вальдорфських шкіл.

Педагогами та науковим консультантом створена Освітня програма за вальдорфською педагогікою. Перший цикл початкової освіти (1–2-й класи), яка за результатами експертизи, проведеної Державною службою якості освіти, визнана такою, що відповідає Державному стандарту початкової освіти та може бути впроваджена в закладах загальної середньої освіти України (лист ДСЯО від 24.05.2018 № 01-22/238) та Методичні рекомендації до Освітньої програми за вальдорфською педагогікою. Перший цикл початкової освіти.

Основні результати дослідження відображені в 7 публікаціях.

Подані документи про завершення експерименту. 

2. Базова і профільна  освіта

2.1. Експерименти всеукраїнського рівня

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Розроблення методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 1018 від 09.09 2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Великодимерський середній загальноосвітній навчально-виховний комплекс Броварської районної державної адміністрації; Бучанська загальноосвітня школа І–ІІ ступенів № 4 Бучанської міської ради.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: критерії оновлення змісту природничої та математичної освіти на засадах компетентнісного підходу; операційна схема побудови структури компетенцій (предметних та ключових); компетентнісно орієнтована методика навчання предметів природничо-математичного циклу в основній та старшій школі, спрямована на формування ключових і предметних компетентностей учнів.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Під час узагальнювального етапу експерименту здійснено комплексний аналіз педагогічної ефективності розробленої методичної системи навчання з предметів природничо-математичного циклу.

1. Упровадження в освітній процес нових підручників, збірників навчальних завдань, навчальних і методичних посібників, розроблених на компетентнісній основі. Доведено їх педагогічну доцільність.

2. Перевірка відповідності пропонованих компетентнісно орієнтованих, практикоорієнтованих і комплексних завдань вимогам компетентнісного навчання, доступність їх для учнів; доведення педагогічної доцільності використання їх для формувального оцінювання.

3. Виявлення зростання розуміння учнями необхідності вивчення предметів природничо-математичного циклу, можливостей  використання набутих знань у повсякденній практиці і для пояснення явищ, що відбуваються в довкіллі.

5. Зростання рівня теоретичної і методичної підготовки вчителів, про що свідчать результати їхньої атестації.

Експеримент завершено (наказ МОН №1630 від 26.12.2019 р.). 

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Концептуальні засади створення навчально-інженерного середовища в ліцеї «Престиж» м. Києва»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України №1268 від 05.11.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2020 рр.

Експериментальна база: ліцей «Престиж» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель навчально-виховного процесу «школи повного дня», яка забезпечить поглиблене вивчення предметів технічного спрямування та іноземних мов.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Педагогічний колектив ліцею протягом ІІІ (формувального) етапу спрямував зусилля на забезпечення впровадження експериментальної моделі, \ суть якої полягає в тому, що процес навчання спрямовується на розвиток особистості учня, формування в нього інженерного (творчого) мислення, вміння самостійно здобувати  нові знання.

Розроблено освітню програму закладу, інноваційною основою якої є одночасне поглиблене вивчення технічних і природничих наук (математики, інформатики, технологій, фізики) і іноземних мов, зокрема англійської, шляхом природного поєднання навчальної, позакласної та позашкільної діяльності в умовах роботи школи повного дня. З метою створення педагогічних умов для впровадження цієї моделі навчання здійснюється з використанням ІТ та STEM-технологій. Також розпочато застосування методики CLIL (Content and Language Integrated Learning) в освітньому процесі, що дає можливість учителям інтегрувати вивчення іноземної мови з іншим навчальним предметом. Для виявлення, розвитку та стимулювання творчого самовдосконалення учнівської молоді та педагогів, формування творчого покоління молодих науковців, підприємців, практиків для різних галузей суспільного життя у програмі Школи повного дня для учнів 9–11-х класів проводився гурток «Школа стартапів» зі створення інноваційних проєктів, а також надана можливість учням виконувати роботу над міжнародним проєктом  «Schools Online – Digital Collaborative learning». Угодою про співпрацю Ліцей визначено Школою-лабораторією для перевірки ефективності впровадження інноваційних освітніх технологій в галузі математики, фізики, інформатики. В освітньому процесі ліцею використовуються підручники та навчальні посібники, авторами яких є співробітники Інституту педагогіки НАПН України.

Ефективність інноваційної моделі навчально-виховного процесу «школи повного дня» підтверджена показниками участі ліцеїстів у різноманітних творчих конкурсах, проєктах, олімпіадах тощо й участі учителів закладу в творчих методичних об’єднаннях, їх професійному розвиткові. 

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Дидактичне забезпечення варіативного компонента змісту навчання іноземних мов в основній і старшій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської обл., Навчально-виховний комплекс «Нововолинська спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 1 – колегіум Нововолинської міської ради», Іванківський районний ліцей, НВК «Школа-садок ”Софія”» м. Львова, Навчально-виховний комплекс № 176 (спеціалізована школа І ступеня з поглибленим вивченням іспанської мови – суспільно-гуманітарна гімназія) м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: цілі та зміст допрофільної і профільної підготовки учнів основної та старшої школи до майбутньої професійної діяльності, пов’язаної з іноземною мовою, способи їх упровадження в посібники елективних курсів (курсів за вибором) і розкриття педагогічної технології оволодіння цим змістом, яка ґрунтується на засадах компетентнісного, комунікативно-діяльнісного, особистісно орієнтованого та культурологічного підходів до навчання.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: упродовж формувального етапу здійснювалась експериментальна перевірка ефективності змісту навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов (англійська, німецька, іспанська) і моніторинг ефективності розробленої педагогічної технології оволодіння змістом елективних курсів у профільній школі і моніторинг упровадження змісту навчальних посібників. Отримані у звітному році результати обговорено на Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності на уроках іноземної мови в початковій школі на засадах НУШ: досвід, виклики і перспективи», який було організовано у форматі Фестивалю експериментальних навчальних закладів відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України на базі НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса м. Києва (16 травня 2019 року). Підготовлено пропозиції до змісту програми курсів обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою ознайомлення вчителів іноземних мов з проміжними результатами дослідно-експериментальної роботи. 

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 226 від 04.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2021 рр.

Експериментальна база: Ірпінське навчально-виховне об’єднання «Освіта» Ірпінської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі.

Результати експерименту, одержані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту: експериментально перевірено організаційно-методичні умови реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі (теоретико-методичні, організаційні, кадрові, ресурсні, інформаційні); організовано проведення на базі закладу постійно діючого навчально-методичного семінару-тренінгу для вчителів «Реалізація системи розвивального навчання в основній та старшій школі»; проведено оцінювання ефективності реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі, котре показало її високий рівень за організаційно-управлінським, змістовим, ресурсним та іншими критеріями.

Виявлено проблему недостатнього науково-методичного забезпечення реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі. Проблема вирішується шляхом розроблення й експериментального впровадження концепції реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі, створення та експериментального впровадження моделі реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі. Розроблення й експериментальне впровадження науково-методичного забезпечення реалізації системи розвивального навчання в основній та старшій школі сприятиме зростанню рівня якості загальної середньої освіти, реалізації принципів людиноцентризму й дитиноцентризму, співробітництва в процесі реформування вітчизняної системи загальної середньої освіти. 

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Допрофільна підготовка і профільне навчання в освітній системі «гімназія – ліцей»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 836 від 01.08.2018 р.

Термін проведення експерименту: 2018–2023 рр.

Експериментальна база: гімназія № 136 м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концепція допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей»; модель допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей».

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту: розроблено та обґрунтовано концепцію допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей»; визначено організаційно-методичні умови допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей» (теоретико-методичні, організаційно-управлінські, кадрові, освітні, ресурсні, інформаційні, соціокультурні); розроблено й обґрунтовано модель допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей».

Виявлено проблему недостатнього теоретико-методичного й навчально-методичного забезпечення наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей». Передбачено вирішення цієї проблеми шляхом розроблення й експериментального впровадження концепції наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей», моделі допрофільної підготовки і профільного навчання учнів в освітній системі «гімназія – ліцей», комплексу навчального й навчально-методичного забезпечення. Розроблення й експериментальне впроваджене означеного теоретико-методичного, навчального й навчально-методичного забезпечення наскрізної допрофільної підготовки і профільного навчання учнів у освітній системі «гімназія – ліцей» сприятиме зростанню ефективності профільної середньої освіти, реалізації завдань реформування системи загальної середньої освіти України, визначених концепцією Нової української школи. 

3. Профільна середня освіта

3.1. Експерименти всеукраїнського рівня

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 863 від 03.08.2018 р.

Термін проведення експерименту: 2018–2022 рр.

Експериментальна база: заклади загальної середньої освіти.

Відомості про наукового керівника: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, Ільченко Віра Романівна, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: зміст навчально-методичного забезпечення інтегрованих курсів «Природничі науки» та психолого-педагогічні технології організації навчання за інтегрованими курсами, технології підготовки та перепідготовки вчителів.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Триває формувальний етап дослідження під час якого розробляється й апробується навчально-методичне забезпечення. Рукописи навчально-методичного забезпечення розміщуються у вільному доступі на сайті Інституту модернізації освіти https://imzo.gov.ua/osvitni-proekti/intehrovanyj-kurs-pryrodnychi-nauky/novyny-kursu/.

Розроблено освітню програму з підвищення кваліфікації вчителів природничих предметів. Розпочато навчання вчителів в інститутах післядипломної педагогічної освіти.

Розроблено критерії оцінювання результатів навчання з інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11-х класів закладів загальної середньої освіти.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Моделювання інноваційного розвитку профільного навчального закладу технічної спрямованості для академічно здібних учнів»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 796 від 23.07.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Технічний ліцей Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» м. Києва.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, докторант Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів.

Результати експерименту, одержані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту: успішно впроваджено розроблену модель інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів, методику педагогічного супроводу педагогами-організаторами навчальних груп здібних учнів; здійснено моніторинг ефективності, за результатами якого надано позитивну оцінку ефективності моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів (високий рівень ефективності за освітнім, організаційно-управлінським і соціально-психологічним критеріями, середній – за громадянським критерієм).

Виявлено проблему недостатнього теоретико-методичного забезпечення моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів. Проблему вирішено шляхом розроблення концепції моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів, створення та експериментального впровадження моделі інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів. Розроблене й експериментально впроваджене теоретико-методичне забезпечення моделювання інноваційного розвитку профільного закладу загальної середньої освіти технічної спрямованості для академічно здібних учнів сприяє керованому й ефективному здійсненню інноваційного розвитку означеного закладу в процесі реформування вітчизняної системи загальної середньої освіти.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземної мови»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 24 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: Житомирська міська гуманітарна гімназія № 23 імені М. Очерета.

Відомості про наукового керівника: Редько Валерій Григорович, завідувач відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук.

Результати експериментальної роботи, отримані впродовж звітного року: упродовж формувального етапу експерименту здійснювалась експериментальна перевірка ефективності змісту навчальних посібників елективних курсів з іноземних мов (англійська, німецька) і моніторинг ефективності розробленої педагогічної технології з формування культурологічної компетентності старшокласників засобами елективних курсів з іноземних мов. Скориговано робочий навчальний план гімназії відповідно до цілей і завдань дослідно-експериментального навчання. Отримані у звітному році результати обговорено на Всеукраїнському науково-методичному семінарі «Формування іншомовної міжкультурної комунікативної компетентності на уроках іноземної мови в початковій школі на засадах НУШ: досвід, виклики і перспективи», який було організовано у форматі Фестивалю експериментальних навчальних закладів відділу навчання іноземних мов Інституту педагогіки НАПН України на базі НВК № 176 імені Мігеля де Сервантеса м. Києва (16 травня 2019 року). Підготовлено пропозиції до змісту програми курсів  обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти з метою ознайомлення вчителів іноземних мов з проміжними результатами дослідно-експериментальної роботи.

 4. Усі ланки освіти

4.1. Експерименти всеукраїнського рівня

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Якість освіти. Інформаційне освітнє середовище

Тема експерименту: «Електронний підручник для загальної середньої освіти (E-book for secondary education (EBSE)»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 957 від 31.08.2018 р.

Термін проведення експерименту: 2018–2021 рр.

Експериментальна база: 50 закладів загальної середньої освіти.

Наукові консультанти: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: використання е-підручників та е-платформи в системі загальної середньої освіти.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Співробітники Інституту педагогіки здійснювали науково-методичну експертизу електронних підручників, розробили рекомендації для виробників е-підручників. Інші питання експерименту контролюються Інститутом модернізації змісту освіти.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Формування ключових компетентностей обдарованої дитини»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 973 від 01.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Хмельницький ліцей № 17.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель формування компетентностей обдарованої дитини в умовах навчально-виховного процесу ліцею, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту:

1)      створено діагностичний інструментарій визначення рівня сформованості в учнів початкової, основної, старшої школи ключових компетентностей;

2)       розроблено індивідуальні програми, які сприяють формуванню компетентностей  обдарованої дитини;

3)      упроваджено компетентнісно орієнтовані методики навчання, розроблені за участю науковців Інституту педагогіки;

4)      зростання наукової  активності учнів у позаурочній, позашкільній діяльності;

5)      робота ліцею за окремим робочим навчальним планом, спрямованим на підтвердження ефективності розробленої моделі формування компетентностей обдарованої дитини у Хмельницькому ліцеї № 17;

6)      створення та реалізація авторських програм факультативів та курсів за вибором;

7)      підвищення рівня взаємозв'язку ліцею, батьків, громадськості у питаннях формування компетентностей обдарованої дитини.

Експеримент завершено.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Розробка моделі багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 26 від 17.01.2015 р.

Термін проведення експерименту: 2015–2020 рр.

Експериментальна база: НВК-ліцей № 100 м. Дніпропетровська.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель багатопрофільного ліцею як школи нового типу на засадах компетентнісного підходу, апробація та впровадження навчально-методичного забезпечення, розробленого науковими співробітниками Інституту.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Згідно з програмою програми дослідно-експериментальної роботи упродовж V (коригувального) етапу експерименту здійснено:

-       коригування комплексних цільових програм з реалізації завдань напрямів дослідно-експериментальної роботи в ліцеї;

-       психологічну корекцію розвитку вольових процесів в учнів початкової, основної, старшої школи – ліцею;

-       визначення пріоритетності впроваджуваних навчальних курсів за вибором, спеціальних курсів, факультативних курсів;

-       підбиття підсумків дослідно-експериментальної роботи.

За результатами аналізу впровадження експериментальної програми на базі ліцею відкориговано комплексні цільові програми з реалізації завдань дослідження на засадах концепції Нової української школи. Розроблено шляхи реалізації гуманістичного, компетентнісного та особистісно орієнтованого підходів у проєктуванні освітнього простору багатопрофільного ліцею. Проведено засідання методичних комісій та педагогічної ради ліцею щодо визначення форм, методів і засобів формування ключових компетентностей та наскрізних вмінь здобувачів освіти. Приділено максимальну увагу створенню сучасного освітнього простору в початковій ланці освіти згідно з вимогою нового державного стандарту. 

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Формування культурологічних компетентностей у навчанні іноземних мов за європейським виміром»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 236 від 09.03.2016 р.

Термін проведення експерименту: 2016–2020 рр.

Експериментальна база: комунальний заклад «Нікопольська середня загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4» Нікопольської міської ради Дніпропетровської області.

Відомості про наукового керівника: Топузов Олег Михайлович, директор Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: модель навчального середовища взаємодії учнів і вчителів за європейським виміром, що спрямовується на формування в учнів міжкультурної професійної компетентності й багатомовності.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту:

Упродовж другого року формувального етапу експерименту здійснено моніторинг ефективності розробленої педагогічної технології оволодіння змістом елективних курсів за вибором з іноземної мови. Відкориговано варіативний компонент змісту навчання іноземних мов в початковій, основній та старшій школі. Проведено порівняльний аналіз даних вхідної, поточної та підсумкової діагностик ефективності системи формування ключових компетентностей вчителів та учнів відповідно до розгортання інноваційних процесів у загальноосвітньому навчальному закладі. Виявлено взаємозалежності між ефективністю інноваційної діяльності сучасного вчителя та розвитком освітнього середовища навчального закладу

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні засади оцінювання професійної компетентності педагогів загальноосвітнього навчального закладу в умовах реформування освітньої галузі України»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1129 від 08.08.2017 р.

Термін проведення експерименту: 2017–2021 рр.

Експериментальна база: Фастівський навчально-виховний комплекс «Ліцей інформаційних технологій – спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 9» Фастівської міської ради Київської області.

Відомості про наукового керівника: Пузіков Дмитро Олегович, провідний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, доцент.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: концепція оцінювання професійної компетентності педагогів закладу загальної середньої освіти в умовах реформування освітньої галузі України; модель оцінювання професійної компетентності педагогічних працівників закладу загальної середньої освіти.

Експеримент закрито у зв’язку з ухваленням Міністерством освіти і науки України нормативних документів, які визначають порядок оцінювання діяльності й атестації вчителя

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України від 24.12.2012 р.  № 1477)

Термін проведення експерименту: 2012–2019 рр.

Експериментальна база: Київська гімназія східних мов № 1.

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: інноваційна модель розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів  Київської гімназії східних мов №1.

Педагогічними працівниками гімназії проведено коригування комплексних цільових програм «Розвиток культурно-мовних цінностей учнів і культура спілкування», «Розвиток морально-громадянських цінностей учнів», індивідуальних карт розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей в учнів гімназії. Також було здійснено: коригування системи взаємодії гімназії, місцевої громади, сім’ї, соціальних служб як інститутів соціалізації особистості, засобів масової інформації у процесі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів; коригування форм, методів особистісно орієнтованого виховного процесу щодо забезпечення єдності розвитку моральної (гуманістичної) особистості і моральної індивідуальності учня; психологічне коригування розвитку вольових процесів в учнів на всіх етапах навчання, коригування мотивації миролюбства, єдиних моральних пріоритетів, гуманістичної, суспільно активної відповідальної позиції учнів, етикету комунікативної поведінки; удосконалення форм, методів розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів.

Проведена дослідно-експериментальна робота засвідчила співвідношення мети, завдань із кінцевими результатами дослідно-експериментальної роботи. Відзначаємо значну динаміку рівнів розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. Застосування технології розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів сприяло реалізації завдань дослідно-експериментальної роботи. Зросли: здатність здобувачів освіти до відповідальної комунікативної поведінки в міжособистісному спілкуванні, соціумі на засадах комунікативного етикету; суспільна-громадська відповідальність участі (активності) учнів у позаурочній, позашкільній діяльності, у соціокультурному просторі.

Подано документи про завершення експерименту.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Модульно-цільове проєктування дидактичних одиниць в навчальному процесі гімназії: регіональний аспект»

Рівень експерименту: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки України № 1017 від 09.09.2014 р.

Термін проведення експерименту: 2014–2019 рр.

Експериментальна база: Кременчуцька гімназія № 5 імені Т. Г. Шевченка

Відомості про наукового керівника: Кизенко Василь Іванович, провідний науковий співробітник відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: система взаємодії дидактичних одиниць у складі моделі профільного навчання старшої школи регіонального освітнього округу.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту.

Здійснено контрольне діагностування випускників профільних класів щодо сформованості ключових компетентностей. Складено порівняльну характеристику розвивального впливу традиційної та інноваційної системи навчання і виховання в умовах експерименту. Розроблено комплексні цільові програми реалізації завдань напрямів дослідно-експериментальної роботи в гімназії. Упроваджено у педагогічну практику нові навчальні курси.

Експеримент завершено.

 Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Розвиток громадянської компетентності учнів»

Рівень: всеукраїнський, наказ Міністерства освіти і науки № 342 від 13.03. 2019 року.

Термін проведення експерименту: 2018–2023 рр.

Експериментальна база: Хмельницька гімназія № 1 імені Володимира Красуцького, Чорноморська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 1 Чорноморської міської ради Одеської області, НВК «Рубіжанський ліцей» Рубіжанської міської ради Луганської області, Тернопільський НВК «Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – правовий ліцей № 2» Тернопільської міської ради Тернопільської області, Харківський приватний НВК «Вересень», КЗВО «Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної ради».

Відомості про наукових керівників: Пометун Олена Іванівна, головний науковий співробітник відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Ремех Тетяна Олексіївна, завідувачка відділу суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: уточнення змісту громадянської компетентності учнів; визначення концептуальних основ компетентнісного підходу до формування й розвитку громадянської компетентності учнів; формулювання й експериментальна перевірка методичних умов формування й розвитку громадянської компетентності учнів; створення методичного забезпечення розвитку громадянської компетентності учнів; проєктування й системна реалізація методики розвитку громадянської компетентності учнів.

Результати проведення організаційно-підготовчого етапу проєкту (листопад 2018 – червень 2019 року):

1) визначено напрями реалізації Проєкту освітніми закладами як-от: імплементація освіти з прав людини в навчання учнів різних предметів; навчання учнів прав дитини; демократичне врядування у школі; взаємодія школи з громадою та органами місцевого самоврядування; розвиток громадянської компетентності учнів у навчанні та позаурочній діяльності;

2) визначено рівень сформованості громадянської компетентності учнів експериментальних освітніх закладів (анкетування, опрацювання результатів);

3) визначено рівень готовності педагогічних працівників до реалізації проєкту (анкетування й обробка даних);

4) здійснено планування системи заходів із реалізації відповідного напряму проєкту в освітніх закладах. 

4. Усі ланки освіти

4.2. Експерименти регіонального рівня

Пріоритетний напрям (тематика) наукових досліджень: «Повна загальна середня освіта. Спеціалізована освіта»

Тема експерименту: «Науково-методичне забезпечення формування конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки»

Рівень експерименту: регіональний, наказ департаменту освіти і науки Одеської міської ради від 11.09.2017 № 387 «Про підтримку проведення освітніх експериментів в навчальних закладах м Одеси» (загальноосвітні заклади Одеського регіону); Рішення Виконавчої міської ради від 06.10.2017 р. № 288 «Про затвердження мережі загальноосвітніх навчальних закладів міста Херсону» (загальноосвітні заклади Херсонського регіону).

Термін проведення експерименту: 2017–2021 рр.

Експериментальна база: Загальноосвітні заклади Одеського регіону: 1) Одеська загальноосвітня школа № 52 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 2) Одеський навчально-виховний комплекс № 53 «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – ліцей» Одеської міської ради Одеської області; 3) Одеський навчально-виховний комплекс «Спеціалізована школа – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 49 Одеської міської ради Одеської області; 4) Одеська спеціалізована школа № 86 І–ІІІ ступенів з поглибленим вивченням англійської мови Одеської міської ради Одеської області; 5) Одеська загальноосвітня школа № 89 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 6) Одеський навчально-виховний комплекс Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 4 – гімназія Одеської міської ради; 7) Одеська загальноосвітня школа № 81 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 8) Одеська загальноосвітня школа № 82 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області; 9) Одеська загальноосвітня школа № 118 І–ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області. Загальноосвітні заклади Херсонського регіону: 10) Херсонський навчально-виховний комплекс «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів» № 15 Херсонської міської ради; 11) Козачелагерська загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів Олешківського р-ну, Херсонської області.

Відомості про наукового керівника: Чудакова Віра Петрівна, старший науковий співробітник відділу профільного навчання Інституту педагогіки НАПН України, кандидат психологічних наук.

Інформація про інновації, що відпрацьовуються: комплексна система науково-методичного забезпечення формування конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки: − моделі та технологія формування конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки. − діагностичний інструментарій та інтерактивні розвивально-корекційні методи для оцінювання і корекції конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки;  − програми та начальні посібники; експериментальна перевірка навчальної та науково-виробничої продукції.

Результати експерименту, отримані впродовж звітного року відповідно до етапу експерименту. У звітному періоді розпочато ІІІ етап експерименту: формувально-впроваджувальний (01.01.2019 – 31.08.2020), який проводиться відповідно до програми науково-дослідної роботи. Отримано такі результати:

1) Проводиться формуючий експеримент.

2)Здійснюється експериментальна перевірка та впровадження у практику роботи ЗЗСО різних типів комплексної системи науково-методичного забезпечення формування конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки: − Моделі та технології формування конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки. − Діагностичний інструментарій та інтерактивні розвивально-корекційні методи для оцінювання і корекції конкурентоспроможності особистості в умовах допрофесійної підготовки. − Освітні програми спеціальної підготовки: для старшокласників; для педагогічних працівників. − підготовлено розділи начального посібника.

3) Здійснено організацію і проведено семінари, тренінги, коучинги, консультацій щодо формування конкурентоспроможності особистості для педагогічних працівників, учнів, батьків.

4) Здійснено експериментальну перевірку навчальної та науково-виробничої продукції.

5) Здійснюються обробка та інтерпретація емпіричних даних дослідження: якісний, кількісний аналіз та узагальнення результатів наукового експерименту.

6) Підготовлено емпіричні дані для порівняння результатів констатуючого и формуючого експериментів, їх графічне оформлення.

7) Підготовлено публікації за темою дослідження.

8) Результати експерименту представлено в щоденниках науково-дослідної експериментальної роботи відповідних експериментальних ЗЗСО.

9) Впроваджуються планові програми, навчальні посібники, інструктивно-методичні матеріали і рекомендації їх використання.