Crossref Member Badge

ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ РОБОТИ В ІНСТИТУТІ ПЕДАГОГІКИ НАПН УКРАЇНИ
Організація і здійснення експериментальної роботи

в Інституті педагогіки НАПН України


І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Експериментальною діяльністю Інституту педагогіки НАПН України є система цілеспрямованої роботи з дослідної перевірки вірогідності, продуктивності та можливості впровадження соціально важливих педагогічних теорій, гіпотез, ідей, інновацій.

Експериментальна робота в Інституті педагогіки здійснюється у межах виконання фундаментальних та прикладних науково-дослідних робіт; під час виконання дисертаційних досліджень докторантами, аспірантами, здобувачами, науковими кореспондентами Інституту педагогіки; за дорученням або на замовлення як наукове керівництво експериментальною діяльністю навчальних закладів на відповідних рівнях:

- академічному – за рішенням Президії НАПН України; рівні установи (Інституту педагогіки) – за рішенням вченої ради; структурного підрозділу (лабораторії Інституту) – за рішенням вченої ради; наукового (науково-педагогічного) працівника – згідно з індивідуальним планом роботи (відповідно до положення: «Про експериментальну діяльність (експеримент) в Національній академії педагогічних наук України”),

- всеукраїнському (за рішенням МОН України), регіональному (за рішенням органів управління освітою Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя), місцевому (за рішенням місцевих органів управління освітою) – відповідно до положення «Про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад”, затвердженого наказом МОНмолодьспорту України від 20.02.2002 р. № 114, зі змінами, внесеними згідно з наказом МОНмолодьспорту України від 23.11.2009 р. № 1054.

Наукові дослідження Інституту педагогіки спрямовані на формування конкурентоспроможної української системи шкільної освіти, методологічне й дидактичне забезпечення її розвитку і функціонування.

Основними напрямами експериментальних досліджень Інституту є перевірка вірогідності та ефективності розроблених педагогічних інновацій; засад добору, структурування та реалізації змісту загальної середньої освіти; методичних систем навчання природничо-математичних, філологічних, суспільствознавчих, технологічних предметів; методик формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі; технологій оцінювання якості освіти; механізмів управління розвитком освіти на регіональному рівні та на рівні навчальних закладів.


ІІ. ТЕМАТИКА І ЗАВДАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ВИКОНУЮТЬСЯ У МЕЖАХ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ТА ПРИКЛАДНИХ НДР У 2013-2015 РР.

Тема експериментально-дослідної роботи: «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі»

Терміни проведення експерименту: 2010–2013 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Наукові керівники: Н.М.Бібік, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член НАПН України, головний науковий співробітник, К.І. Пономарьова, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, О.В. Вашуленко, науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 11.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірити ефективність експериментальної методики формування предметних мовленнєвої, соціокультурної, читацької, математичної, природознавчої, здоров’язбережувальної компетентностей учнів 3–4 класів у цілісному процесі навчання.

В основу методики покладена інноваційна ідея – вперше у вітчизняній педагогічній практиці зміст навчання формується за логікою компетентнісного підходу. Згідно неї система завдань з кожної теми будується відповідно до структури освітньої компетентності, має практично зорієнтований характер. До змісту включено компетентнісно зорієнтовані завдання як провідний експериментальний фактор.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) з’ясувати готовність учителів до формування ключових і предметних компетентностей учнів у процесі навчання;

2) встановити відповідність змісту навчальних предметів новим компетентнісно зорієнтованим цілям навчання;

3) виявити ефективні інноваційні методи, прийоми, засоби навчання і форми організації навчальної діяльності, що сприятимуть формуванню ключових і предметних компетентностей молодших школярів;

4) виявити рівень сформованості компетентностей молодших школярів за діючих методик.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи»

Термін проведення: 2011–2013 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – В.Г. Редько, завідувач лабораторії навчання іноземних мов, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 6.

Мета експериментально-дослідної роботи: експериментальна перевірка лінгводидактичних засад навчання іноземної мови учнів старшої (профільної) школи в контексті комунікативно-орієнтованого підходу.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) перевірка основних положень змісту навчання іноземних мов для рівня стандарту, академічного і профільного рівнів (10–11 класи);

2) апробація окремих методів і технологій навчання старшокласників іноземної мови для всіх рівнів.

У процесі експериментальної роботи відпрацьовуються такі інновації:

1) дидактико-методичні основи конструювання змісту рівневого навчання іноземних мов учнів 10–11-х класів;

2) особливості змісту уроку іноземної мови у старшій школі в умовах рівневого підходу;

3) елективні курси як інноваційна й ефективна освітня форма профільного навчання іноземної мови старшокласників;

4) види і методи моніторингу навчальних досягнень з іноземної мови учнів старшої школи;

5) психологічні особливості навчання іноземної мови сучасних старшокласників.


Тема експериментально-дослідної роботи «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов і літератур етнічних меншин у початковій й основній школі»

Термін проведення експерименту: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник експерименту – Курач Лариса Іванівна, завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших етнічних меншин,

кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 9.

Мета експериментально-дослідної роботи: експериментально перевірити зміст та методику лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин в початковій та основній школі.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) вивчити досвід розробки зазначеної проблеми у вітчизняній та зарубіжній педагогічній літературі;

2) вивчити сучасний стан зазначеної проблеми у шкільній практиці;

3) проаналізувати матеріали підручників з мов та літератур етнічних меншин для початкової та основної школи (5-6 кл.) з огляду на проблему реалізації лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин в початковій та основній школі;

4) визначити зміст та методи лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин в початковій та основній школі, спрямованих на розвиток в учнів лінгвокультурологічної компетентності;

5) розробити та експериментально перевірити зміст та методику лінгвокультурологічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин в початковій та основній школі, узагальнити результати дослідження.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі»

Термін проведення експерименту: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник експерименту – Паламар Світлана Павлівна, завідувач лабораторії літературної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 9.

Мета експериментально-дослідної роботи: експериментально перевірити ефективність компетентнісно орієнтованої методики навчання української літератури в основній школі.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) проаналізувати вітчизняну і зарубіжну педагогічну літературу з проблеми формування літературної компетентності учнів основної школи в процесі вивчення української літератури;

2) вивчити сучасний стан зазначеної проблеми у шкільній практиці;

3) уточнити понятійний апарат, що стосується компетентнісного підходу до вивчення української літератури в основній школі;

4) дібрати й обґрунтувати вибір сучасних навчальних технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечать ефективність і результативність процесу формування в учнів літературної компетентності;

5) експериментально перевірити розроблену методику в процесі відповідно організованого навчання української літератури, реалізовану в навчальних програмах факультативних курсів та методичних посібниках;

6) узагальнити одержані експериментальні дані, доопрацювати посібники з урахуванням зауважень учителів-експериментаторів і виявлених недоліків.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як предметної і ключової»

Термін проведення експерименту: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник експерименту – Голуб Ніна Борисівна, завідувач лабораторії навчання української мови, доктор педагогічних наук, професор.

Кількість експериментальних закладів – 14.

Мета експериментально-дослідної роботи – перевірити ефективність методики формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної у процесі вивчення курсу української мови в загальноосвітніх навчальних закладах.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) проаналізувати вітчизняну і зарубіжну педагогічну літературу з проблеми формування комунікативної компетентності учнів 5 – 7 класів як ключової і предметної у процесі навчання української мови;

2) вивчити сучасний стан зазначеної проблеми у шкільній практиці;

3) уточнити зміст термінів, що стосуються компетентнісного підходу до навчання української мови у школі, і відношення між ними;

4) переглянути принципи визначення змісту шкільної мовної освіти;

5) дібрати й обґрунтувати вибір сучасних технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання, що забезпечать ефективність і результативність процесу формування в учнів комунікативної компетентності;

6) експериментально перевірити розроблену методику в процесі організованого навчання української мови за експериментальним підручником для 5 класу, авторські методики для 5 – 7 класів співробітників лабораторії, реалізовані в методичних посібниках;

7) узагальнити зібрані експериментальні дані, допрацювати підручник і посібник з урахуванням зауважень і виявлених недоліків.


Тема експериментально-дослідної роботи «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі»

Термін проведення: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – В.Р. Ільченко, завідувач лабораторії інтеграції змісту освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Кількість експериментальних закладів – 8

Мета експериментально-дослідної роботи – перевірити ефективність теоретичних і методичних основ інтеграції природничо-наукової освіти основної школи.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) розробити пакет експериментальних матеріалів: рукописи навчальних програм з інтегрованих курсів «Природознавство» для 5-6 кл., «Фізика. Хімія» для 7-9 кл., «Біологія. Географія» для 7-8 кл.; посібників «Природознавство» для 5-6 кл., «Фізика. Хімія» для 7-9 кл., «Біологія. Географія» для 7-8 кл.; тексти контрольних робіт для учнів, анкети для вчителів;

2) розробити критеріальну систему визначення ефективності методики впровадження цілісної та компетентнісної моделі природничо-наукової освіти основної школи; виявлення впливу її на сформованість природничо-наукової картини світу, екологічного образу природи, природничо-наукової компетентності;

3) перевірити зміст розроблених навчальних програм з інтегрованих курсів «Природознавство» для 5-6 кл., «Фізика. Хімія» для 7-9 кл., «Біологія. Географія» для 7-8 кл. та факультативу «Моделюємо довкілля» для 5-6 кл.; посібників «Природознавство» для 5-6 кл., «Фізика. Хімія» для 7-9 кл., «Біологія. Географія» для 7-8 кл., «Моделюємо довкілля» для 5-6 кл. та посібника для вчителів «Теоретичні та методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти основної школи» в навчанні експериментальних шкіл-лабораторій;

4) виявити методичні утруднення в роботі учителів і в навчанні учнів за розробленими рукописами навчальних програм і посібників до них з інтегрованих курсів «Природознавство» у 5-6 кл., «Фізика. Хімія» для 7-9 кл., «Біологія. Географія» для 7-8 кл.;

5) узагальнити результати експериментальної роботи. Порівняти отримані дані результатів навчально-виховного процесу в експериментальних школах та школах, у яких учні навчаються за традиційними програмами.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі»

Термін проведення: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – В.В. Лапінський, завідувач лабораторії навчання інформатики, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Кількість експериментальних закладів – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи – експериментальна перевірка формування і реалізації оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) на основі результатів виконаного аналізу стану інформатики як науки і галузі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), аналізу вітчизняних і зарубіжних наукових досліджень визначити складники цілей і змісту навчання інформатики в загальноосвітніх навчальних закладах, які потребують оновлення в основній школі;

2) визначити принципи й розробити критерії відбору змісту навчання інформатики в основній школі з урахуванням вікових особливостей суб’єктів навчання, дотримання принципів науковості, доступності, практичної значущості й сучасного стану інформатики як науки та рівня розвитку інформаційних технологій;

3) розробити й обґрунтувати структуру й оновлений зміст навчання інформатики в основній школі, визначити нові вимоги до результатів навчання інформатики й розробити відповідні навчальні програми;

4) на основі визначених критеріїв відбору змісту навчання і визначення цілей навчання інформатики в основній школі розробити комплект навчально-методичного супроводу навчання інформатики для 5-го класу (програма, підручник, робочий зошит учня, робочий зошит учителя), предметне наповнення і сценарій електронного засобу навчального призначення;

5) перевірити ефективність методичного апарату розробленого комплекту навчально-методичного супроводу навчання інформатики для 5-го класу.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі»

Термін проведення: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Глобін О.І, завідувач лабораторії математичної та фізичної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 10.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірити якість структури та змісту підручників з математики (5-6 класи), алгебри (7-8 класи) та геометрії (7-8 класи), ефективність організаційних форм, методів, прийомів і засобів компетентнісно орієнтованого навчання математики в основній школі.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) уточнити мету і завдання навчання математики в основній школі та критерії оцінювання навчальних досягнень учнів;

2) з’ясувати достатність і доступність відібраного математичного (5-6 класи), алгебраїчного (7-9 класи) та геометричного (7-9 класи) змісту навчання;

3) експериментально перевірити:

- зміст, обсяг і структуру підручників «Математика, 5 клас», «Математика, 6 клас», «Алгебра, 7 клас», «Алгебра, 8 клас», «Геометрія, 7 клас», «Геометрія, 8 клас»;

- ефективність системи оцінювання результатів навчання математики учнів основної школи;

- систему завдань для формування предметних і ключових компетентностей учнів основної школи у процесі навчання геометрії;

- методику формування ключових і математичної компетентностей учнів основної школи засобами проектних технологій;

- методи, методичні прийоми та засоби навчання, застосування яких сприяє засвоєнню учнями основної школи математичної мови як складової математичної компетентності;

- методи, прийоми та засоби формування в учнів основної школи умінь математичного моделювання як складової математичної компетентності.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основні школі»

Термін проведення: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Непорожня Лідія Вікторівна, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних закладів – 10.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірити якість структури та змісту підручників з фізики для основної школи, ефективність організаційних форм, методів, прийомів і засобів навчання фізики в основній школі.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) визначення рівня вимог до змісту та рівня сформованості знань, умінь та навичок учнів 7 – 9 класів;

2) виявлення рівня сформованості знань, умінь та навичок учнів. а також труднощів, з якими вони стикаються в процесі вивчення фізики в основній школі;

3) виявлення педагогічних умов підвищення результативності процесу навчання фізики в основній школі за яких більш успішно проводиться навчально-виховна діяльність учнів та складностей її організації;

4) добір і оптимізація змісту, форм та методів навчання фізики в основній школі;

5) оцінювання впливу розробленого науково-методичного забезпечення навчання фізики на міцність знань, умінь і навичок учнів 7 – 9 класів;

6) розроблення тестів та добір завдань і вправ;

7) забезпечення достовірності отриманих результатів експерименту та правильної їх інтерпретації.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Надтока Олександр Федорович, завідувач лабораторії географічної та економічної освіти, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 15.

Мета експериментально-дослідної роботи: полягає в розробці й теоретичному обґрунтуванні змісту і структури курсів фізичної географії в основній школі та методику їх реалізації на засадах особистісно зорієнтованого навчання.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) проаналізувати вітчизняну і зарубіжну педагогічну літературу з проблеми оновлення змісту географічної освіти в основній школі;

2) вивчити сучасний стан зазначеної проблеми у шкільній практиці;

3) обґрунтувати вибір сучасних навчальних технологій, форм, методів, прийомів і засобів навчання відповідно з Концепцію географічної освіти в основній школі;

4) експериментально перевірити матеріали розроблених підручників та навчально-методичних матеріалів з географії для 6 – 7 класів;

5) експериментально перевірити розроблену методику навчання географії, реалізовану в навчальних програмах, підручниках та методичних посібниках;

6) узагальнити одержані експериментальні дані. доопрацювати підручники та посібники з урахуванням зауважень учителів-експериментаторів і виявлених недоліків.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки

Науковий керівник – Пометун Олена Іванівна, завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи: обґрунтувати і експериментально перевірити методичні засади відбору, структурування та реалізації змісту навчання суспільствознавчих предметів в основній школі, що дасть змогу оновити зміст інваріантної та варіативної складових суспільствознавчої освіти в основній школі, розробити навчальні програми та підручники з урахуванням нових вимог до результатів та якості навчання учнів.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) визначити та обґрунтувати науково-методичні основи (чинники, методологічні підходи, принципи, критерії) відбору, структурування та реалізації змісту навчання суспільствознавчих предметів в основній школі;

2) сформулювати вимоги та рекомендації до реалізації змісту суспільствознавчих предметів у навчальних програмах, підручниках і на уроках в основній школі;

3) експериментально перевірити розроблені підходи до відбору, структурування та реалізації змісту суспільствознавчої освіти в основній школі. Підготувати рукописи підручників із суспільствознавства для основної школи.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі»

Термін проведення: 2012–2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Тарара Анатолій Михайлович, завідувач лабораторії трудової підготовки і політехнічної творчості, кандидат фізико-математичних наук, доцент.

Кількість експериментальних закладів – 10.

Мета експериментально-дослідної роботи: апробування у навчальному процесі загальноосвітньої школи експериментальних матеріалів, розроблених співробітниками лабораторії.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) здійснити експертну оцінку добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» з метою розроблення науково-методичного комплекту (програм, підручників, посібників);

2) експериментально перевірити ефективність розроблених матеріалів програми, посібників, підручників;

3) провести аналіз експериментальних даних, доопрацювати рукописи з урахуванням результатів аналізу.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2014 р.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник експерименту – Мелешко Віра Василівна, завідувач лабораторії сільської школи, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник, доцент.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 30.

Мета експериментально-дослідної роботи: науковий супровід та експериментальна перевірка організаційних та педагогічних умов функціонування освітніх округів у сільських адміністративних районах, що ґрунтується на принципах інтеграції та взаємодії суб’єктів таких утворень.

Завдання експериментальної роботи:

1) експериментальна перевірка розроблених матеріалів, підготовлених для апробації та їх узагальнення для підтвердження гіпотез дослідження;

2) перевірка ефективності функціонування освітніх округів у сільських адміністративних районах та результативності розробок:

- моделі управління освітнім округом;

- моделі науково-методичної роботи в освітньому окрузі;

- цільової програми функціонування освітнього округу;

- змісту курсів для вибору для початкової та старшої школи;

- змісту формування комунікативної компетентності учнів основної школи в середовищі освітнього округу;

- методичних рекомендацій щодо організації профільного навчання в освітньому окрузі.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів»

Термін проведення експерименту: 2012 –2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Калініна Людмила Миколаївна, завідувач лабораторії управління освітніми закладами, доктор педагогічних наук, професор.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 27.

Мета експериментально-дослідної роботи: обґрунтування та експериментальна перевірка теоретичних засад відбору, класифікації, проектування та запровадження організаційних механізмів управління загальноосвітніх навчальних закладів на засадах тектології, системології, синергетики та сучасних концепцій менеджменту в умовах модернізацій них змін, розробці інформаційно-технологічного забезпечення ефективно діючих механізмів управління функціонуванням і розвитком ЗНЗ.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) здійснити системний і конвент-аналіз генезису засад менеджменту та визначити його вплив на розвиток організаційних структур управління ЗНЗ і механізмів управління ЗНЗ у сфері освіти;

2) проаналізувати стан досліджуваної проблеми в теорії та практиці управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів;

3) з’ясувати сутність й виявити особливості феномена «механізм управління» та його різновидів, зокрема «організаційний механізм управління ЗНЗ», «економічний механізм у ЗСО», «інвестиційний механізм», «фінансово-економічний механізм управління» та ін.;

4) визначити та конкретизувати сутність категоріально-понятійного апарату проблеми дослідження, методологію дослідження проблеми;

5) вивчити вітчизняний і зарубіжний досвід наукових розробок організаційних і економічних механізмів управління у сфері освіти та їх використання керівниками в управлінській діяльності; проаналізувати правове та інформаційне забезпечення організаційних механізмів управління ЗНЗ;

6) осмислити концептуальні підходи та принципи дії механізмів управління ЗНЗ у сфері освіти;

7) визначити та науково обґрунтувати зміст і структуру технологій формування різних видів організаційних і економічних механізмів управління ЗНЗ та експериментально й практично перевірити принципи їх дії;

8) концептуально обґрунтувати наукові засади побудови змісту і структури моделей організаційних й економічних механізмів управління, адекватних державно-громадській формі та експериментально перевірити ефективність управління щодо реалізації принципу доступності ЗСО й забезпечення високої якості освіти як пріоритетних напрямів освітньої політики;

9) побудувати та експериментально перевірити ефективність дії механізмів державно-громадського управління ЗНЗ у ЗСО з урахуванням модернізацій них змін;

10) проаналізувати та узагальнити результати експерименту на засадах кваліметричної експертизи, підготувати науково-методичні рекомендації для керівників ЗСО.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2014 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Жук Юрій Олексійович, завідувач лабораторії оцінювання якості освіти, кандидат педагогічних наук, доцент.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 2.

Мета експериментально-дослідної роботи: здійснення апробації системи психолого-педагогічних вимірників, побудованих на основі тестових технологій, методик їх застосування в реальних умовах шкільного навчально-виховного процесу і розроблення на основі результатів педагогічного експерименту відповідних методичних рекомендацій щодо організації навчально-виховного процесу профільного спрямування.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) розробити систему психолого-педагогічних вимірників на основі тестових технологій для формування профільно-орієнтованого навчального середовища у загальноосвітньому навчальному закладі;

2) дослідити педагогічні характеристики комп’ютерно орієнтованих систем і засобів навчання і комплектів навчального обладнання для оснащення навчальних кабінетів з гуманітарних дисциплін і кабінетів-лабораторій з природничо-математичних дисциплін загальноосвітніх навчальних закладів;

3) визначити педагогічно доцільну структуру та складові профільно-орієнтованого навчального середовища загальноосвітнього навчального закладу;

4) розробити і перевірити методичні пропозиції щодо використання системи психолого-педагогічних вимірників на основі тестових технологій у навчально-виховному процесі загальноосвітніх навчальних закладів України;

5) унормувати методи моніторингу якості профільної освіти у загальноосвітніх навчальних закладах.

6) поширити науково-педагогічну інформацію про результати експериментального дослідження серед зацікавлених користувачів (в тому числі засобами інформаційних і телекомунікаційних технологій).


Тема експериментально-дослідної роботи: «Експериментальна перевірка ефективності засвоєння учнями змісту курсу хімії основної школи»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки

Науковий керівник – Величко Л.П., завідувач лабораторії хімічної та біологічної освіти, доктор педагогічних наук, професор.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірка ефективності засвоєння учнями проектованого змісту курсу хімії основної школи.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) розробити пакет експериментальних матеріалів з курсу хімії;

2) з’ясувати рівень засвоєння учнями навчального матеріалу хімії та доцільність вимог до навчальної підготовки учнів;

3) з’ясувати навчальні утруднення учнів та методичні утруднення вчителів;

4) перевірити зміст дидактичних матеріалів у процесі експериментального навчання;

5) проаналізувати й узагальнити результати експериментальної роботи.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Експериментальна перевірка ефективності засвоєння учнями змісту курсу біології основної школи»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки

Науковий керівник – Матяш Н.Ю., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи: дослідити в експериментальних умовах засвоєння учнями основної школи оновленого змісту біологічної освіти з урахуванням концептуально визначених підходів, педагогічних технологій і державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів основної школи.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) проаналізувати вітчизняну і зарубіжну педагогічну літературу з проблем оновлення змісту біологічної освіти в основній школі;

2) вивчити сучасний стан навчання біології в основній школі;

3) дослідити в експериментальних умовах реалізацію оновленого змісту біологічної освіти в основній школі, сучасні педагогічні технології його реалізації і виконання державних вимог до загальноосвітньої підготовки учнів; з’ясувати утруднення: методичні учителів і навчальні – учнів;

4) виявити педагогічну ефективність розроблених посібників з біології для 6-9 класів; відповідність їх змісту віковим особливостям учнів;

5) порівняти рівні навчальних досягнень учнів експериментальних і контрольних груп, зробити відповідні висновки;

6) узагальнити одержані експериментальні дані, доопрацювати посібники з урахуванням зауважень учителів-експериментаторів та учнів.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Експериментальна перевірка ефективності теоретико-методичного забезпечення і технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки

Науковий керівник – Пузіков Д.О., завідувач лабораторії педагогічних інновацій, кандидат педагогічних наук.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 9.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірити ефективність теоретико-методичного забезпечення, технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, методик організаційно-педагогічного супроводу та суспільно-громадського оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) розробити пакет діагностувальних матеріалів для вивчення стану оцінювання інноваційного розвитку в експериментальних ЗНЗ;

2) з’ясувати наявний стан оцінювання інноваційного розвитку в експериментальних ЗНЗ, практичну доцільність розроблення і впровадження теоретико-методичного забезпечення і технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

3) розробити комплекс експериментальних матеріалів з теоретико-методичного забезпечення, технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ, методик організаційно-педагогічного супроводу та суспільно-громадського оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

4) перевірити ефективність теоретико-методичного забезпечення комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

5) перевірити ефективність технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

6) перевірити ефективність методики організаційно-педагогічного супроводу комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

7) перевірити ефективність методики суспільно-громадського оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

8) з’ясувати стан оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ після впровадження теоретико-методичного забезпечення і технології комплексного оцінювання інноваційного розвитку ЗНЗ;

9) проаналізувати й узагальнити результати експериментальної роботи.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Дидактичні засади застосування аудіовізуальних засобів навчання в загальноосвітніх начальних закладах»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки

Науковий керівник – Волинський В.П., завідувач лабораторії шкільного обладнання, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 3.

Мета експериментально-дослідної роботи: визначення рівнів навчальних досягнень і компетентності учнів із застосуванням на заняттях в загальноосвітніх навчальних закладах АВЕЗ як АМЗН.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) визначення впливу застосування АВЕЗ як АМЗН на формування і динаміку рівня уваги учнів у процесі проведення занять в загальноосвітніх навчальних закладах;

2) встановлення особливостей впливу застування АВЕЗ як АМЗН на динаміку рівня розумової працездатності учнів та визначення змістових ознак рекомендацій щодо його оптимізації;

3) визначення рівнів навчальних досягнень учнів і компетентності учнів із застосуванням АВЕЗ як АМЗН в загальноосвітніх навчальних закладах за різних моделей побудови технології їх використання;

4) визначення оптимального варіанту моделі технології застосування АВЕЗ як АМЗН у загальноосвітніх навчальних закладах.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Доротюк В.І., завідувач лабораторії профільного навчання та профконсультацій, кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи: перевірити ефективність моделі соціально-професійної орієнтації старшокласників.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) здійснити аналіз зарубіжної та вітчизняної теорії і практики з досліджуваної проблеми;

2) визначити засади соціально-професійної орієнтації учнів в умовах профільної школи;

3) перевірити ефективність моделі соціально-професійної орієнтації учнів в умовах профільного навчання.


Тема експериментально-дослідної роботи: «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл І ступеня з мовами викладання національних меншин України»

Термін проведення експерименту: 2013 – 2015 рр.

Рівень експерименту – Інституту педагогіки.

Науковий керівник – Н.І. Яновицька, завідувач лабораторії навчання української словесності в школах національних меншин України та діаспори, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник.

Кількість експериментальних навчальних закладів, установ, організацій – 8.

Мета експериментально-дослідної роботи: експериментальна перевірка ефективності розроблених моделей викладу мовного матеріалу в підручниках з української мови для початкових класів шкіл з мовами викладання національних меншин України.

Завдання експериментально-дослідної роботи:

1) визначення дидактичних вимог до літературних текстів і їх відбір;

2) розробка моделей текстоцентричного підходу до викладу мовного матеріалу;

3) підготовка матеріалів для констатувальних зрізів і їх проведення;

4) моделювання змісту, й структурування мовних тем та його практична перевірка;

5) розробка видів вправ та завдань різного характеру з урахуванням особливостей рідної мови учнів;

6) експериментальна перевірка ефективності розроблених моделей;

7) аналіз і узагальнення одержаних результатів, внесення корективів.


ІІІ. ТЕМАТИКА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ТА РЕГІОНАЛЬНОГО РІВНІВ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ПІД КЕРІВНИЦТВОМ НАУКОВЦІВ ІНСТИТУТУ ПЕДАГОГІКИ

Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Термін проведення експерименту: 2010 – 2014 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОН України від 13.05.2010 р., № 406).

Науковий керівник: Щекатунова Г.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: Перша міська гімназія Черкаської міської ради Черкаської області.

Мета експерименту: розробити організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку полінгвістичної гімназії.


Тема експерименту: «Проектування розвивального освітнього середовища навчального закладу»

Термін проведення експерименту: 2010 – 2015 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОН України від 26.10.2010 р., № 1004).

Науковий керівник: Щекатунова Г.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій.

Навчальний заклад на базі якого проводиться експеримент: Харківська обласна спеціалізована школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Обдарованість»

Мета експерименту: розробити модель школи інтернату ІІ-ІІІ ступенів.


Тема експерименту: «Управління оздоровчо-виховним процесом у загальноосвітньому навчальному закладі «Здоров’я та успіх»

Термін проведення експерименту: 2011 – 2015 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 09.06.2011 р. № 561).

Науковий керівник: Щекатунова Г.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: Кузнецовська гімназія Кузнецовської міської ради Рівенської обл.

Мета експерименту: розробити та апробувати модель управління оздоровчо-виховним процесом школи «Здоров’я і успіх».


Тема експерименту: «Створення інформаційно-освітнього середовища як форми організації навчально-виховного процесу загальноосвітнього навчального закладу»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2016 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 26.07.2012 р. № 841).

Науковий керівник: Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент, завідувач лабораторії навчання інформатики.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: фізико-математична гімназія № 17 м. Вінниці

Мета експерименту: розробка моделі інформаційно-освітнього середовища загальноосвітнього навчального закладу.


Тема експерименту: «Формування організаційної культури педагогічного колективу гімназії»

Термін проведення експерименту: 2011 – 2015 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 20.06.2011 р. №598).

Науковий керівник: Калініна Л.М., д.пед.н., професор, завідувач лабораторією управління освітніми закладами.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: гімназія № 117 імені Лесі Українки з поглибленим вивченням іноземних мов.

Мета експерименту: розробка та експериментальна перевірка моделі організаційної структури та формування культури суб’єктів навчально-виховного процесу, визначення їх педагогічної доцільності.


Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні засади допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу»

Термін проведення експерименту: 2011 – 2014 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 07.07.2011 р. № 763).

Науковий керівник: Калініна Л.М., д.пед.н., професор, завідувач лабораторією управління освітніми закладами.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: центр творчості дітей та юнацтва «Шевченківець» м. Києва.

Мета експерименту: апробація організаційно-педагогічних засад допрофесійної і професійної освіти в умовах багатопрофільного позашкільного навчального закладу.


Тема експерименту: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів»

Термін проведення експерименту: 2012 – 2019 рр.

Рівень експерименту – всеукраїнський (наказ МОНмолодьспорту від 24.12.2012 р. № 1477).

Науковий керівник: Кизенко В.І., к.пед.н., с.н.с. лабораторії дидактики.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: Київська гімназія східних мов №1.

Мета експерименту: експериментальна перевірка моделі інноваційного розвитку гімназії як відкритої багатофункціональної соціально-педагогічної системи, школи діалогу мов, культур.


Тема експерименту: «Організаційно-педагогічні умови інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу нового типу»

Термін проведення експерименту: 2011 – 2016 рр.

Рівень експерименту – регіональний (наказ ГУ освіти і науки Львівської ОДА від 23.05.2012 р. № 473).

Науковий керівник: Щекатунова Г.Д., к.пед.н., с.н.с. лабораторії педагогічних інновацій.

Навчальний заклад, на базі якого проводиться експеримент: НК «Стрілківська школа-інтернат» с. Стрілки Старосамбірського р-ну Львівської обл.

Мета експерименту: експериментальна перевірка організаційно-педагогічних умов інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу нового типу.