Crossref Member Badge

Міжнародне співробітництво у 2012 роціВідповідно до плану роботи на 2012 р. міжнародна співпраця Інституту педагогіки НАПН України спрямовувалася на дослідження зарубіжного досвіду та поширення кращої практики в Україні у форматі рекомендацій для Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших урядових структур; інтенсифікації зв’язків з міжнародною фаховою спільнотою; організації заходів з міжнародною участю в Україні; представлення результатів НДР на міжнародних заходах за кордоном, участі співробітників Інституту у міжнародних проектах.

Лабораторія порівняльної педагогіки, як один із провідних підрозділів інституту, безпосередньо орієнтована на дослідження та поширення зарубіжного досвіду в Україні. Вона здійснила вивчення освітньої політики країн ЄС та США у царині забезпечення якості загальної середньої освіти, що є одним із завдань фундаментальної НДР на 2012-2014 рр. «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах ЄС та США». Дослідження спрямовано на вивчення та узагальнення теоретичних ідей і практичного досвіду із забезпечення якості освіти й обґрунтування перспективних моделей для України. Аспіранти й докторант лабораторії здійснювали апробацію результатів наукових досліджень в Австралії, Великій Британії, Чехії.

Лабораторія суспільствознавчої освіти, один з найбільш потужних підрозділів інституту, займається аналізом, систематизацією та розробкою оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі. З огляду на це її предметом є вивчення досвіду інших держав, урахування їх здобутків та врахування помилок.

Усього як в Україні, так і за її межами науковці інституту спільно із зарубіжними партнерами провели 18 міжнародних заходів, серед яких міжнародна конференція «Білінгвальна та мультилінгвальна взаємодія» (м. Бангор, Уельс, Велика Британія, організатор Британська Рада з економічних та соціальних досліджень); міжнародна конференція «Багаторівневе управління у галузі освіти та навчання: переваги та недоліки» (м. Брюссель, Бельгія, організатор Європейська комісія); міжнародна науково-практична конференція «Духовно-моральне виховання молодого покоління. Вітчизняний та зарубіжний досвід» (м. Острог); міжнародний семінар «Стратегії реформування професійної освіти та підготовки» (м. Брюссель, Бельгія, організатор Європейська комісія, Європейський фонд освіти); міжнародний семінар «Освітня політика Європейського Союзу та Німеччини: уроки для України» (Баден-Вюртемберг, Німеччина, організатор Центр політичної освіти). Під час цих заходів відбувся обмін досвідом між представниками української та зарубіжної наукової спільноти, зокрема поширювались ідеї про національну рамку кваліфікацій, механізми забезпечення якості, методологію проведення порівняльно-педагогічних досліджень, оптимізацію управління навчальними закладами, проблеми громадянської освіти та сталого розвитку. В Україні до роботи міжнародних конференцій залучалися учасники з Росії, Білорусі, Хорватії, США.

Завідувач та три наукових співробітники лабораторії сільської школи (В.В. Мелешко, А.В. Лопухівська, Л.М. Попович, Л.М. Шевчук) взяли участь у роботі міжнародної науково-практичної конференції «Реалізація федеральних державних освітніх стандартів у закладах, розміщених у сільській місцевості» (м. Ярославль), організованої Міністерством освіти і науки Російської Федерації, Департаментом освіти Ярославської області, Ярославським державним педагогічним університетом ім. К.Д. Ушинського, Інститутом розвитку освіти Ярославської області. У ході заходу здійснено обмін досвідом щодо проблем розвитку сільської школи. За результами конференції видано збірник матеріалів (Реализация федеральных государственных образовательных стандартов общего образования в учреждениях, расположенных в сельской местности : сб. материалов науч.-практ. конф. 25–26 сентяб. 2012 г./ [ред. – Т. А. Степанова, Л. В. Байбородова, М. В. Груздев]. – Ярославль : Изд-во ЯГПУ, 2012. – 427 с.), а також укладено угоду про наукову співпрацю з Ярославським державним педагогічним університетом ім. Д. К. Ушинського (кафедра педагогічних технологій) на 2012–2015 рр.

Упродовж року співробітники інституту як експерти-консультанти, автори навчальних матеріалів співпрацювали з міжнародними та зарубіжними структурами (Європейська комісія, Європейський фонд освіти, Британська Рада з економічних та соціальних досліджень) у таких проектах:

- «Освіта для сталого розвитку в дії» у партнерстві з громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) й акредитованою при ООН організацією «Глобальний план дій» (Швеція) (2010-2012). Завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти (О.І. Пометун) та два її наукові співробітники (Г.В. Серова, Т.О. Ремех) працювали як експерти-консультанти, автори навчальних матеріалів. У рамках проекту проведено міжнародну конференцію «Освіта для сталого розвитку в Україні: досягнення і перспективи» (м. Київ, квітень 2012 р.); підготовлено до видання монографію «Діалоги про освіту для сталого розвитку», написану у співавторстві О.І. Пометун і проф. із Швеції М. Мелманн. Книжку опубліковано російською мовою у видавництві «Видавничий дім Освіта». Нині готується англомовне видання. До навчання за підготовленим у ході проекту науковцями інституту і міжнародними експертами навчально-методичним забезпеченням сьогодні залучено понад 60 тис. учнів 3-9 класів загальноосвітніх шкіл України;

- «Розвиток критичного мислення учнів профільної школи» спільно із громадською організацією «Вчителі за демократію та партнерство» (Україна) і громадськими організаціями Росії, Латвії, Азербайджану. У рамках проекту завідувач лабораторії суспільствознавчої освіти О.І. Пометун працювала як експерт і тренер учителів;

- HESP ReSET (Inter-Session 2012 «Islam and Islamic Studies in Post-USSR Countries», організованому НПУ ім. М. П. Драгоманова, Інститутом відкритого суспільства (м. Будапешт, Угорщина), МГО «Молодіжна асоціація релігієзнавців», та його продовженні HESP ReSET (Summer Session 2012 «Islam and Islamic Studies in Post-USSR Countries») (червень 2012 р., м. Казань, Татарстан). У ході виконання проекту обговорювалися методики навчання релігійної та релігієзнавчої проблематик; відбувалося ознайомлення з досвідом та практикою викладання науковців і педагогів різних держав, всесвітньо визнаних професіоналів у проблематиці ісламу, релігієзнавства, мистецтва тощо; проводилися тренінги та майстер-класи з написання програм, залучення іншомовних джерел, актуалізації та обґрунтування змістового наповнення курсів тощо. Вагомою як у змістовному, так і в міждисциплінарному вимірі стала участь наукових співробітників лабораторії суспільствознавчої освіти у конференції Islamic Religious Education in Secular Societies, організованій Ісламським університетом (м. Київ, Україна), НПУ ім. М. П. Драгоманова, Віденським університетом (м. Відень, Австрія). Це були представники понад 20 країн Європи та Азії, які ділилися досвідом взаємодії між державою та освітніми й релігійними організаціями для утвердження толерантного підходу до питань релігійної освіти. В умовах мультикультурності та поліконфесійності України й актуалізації питань ісламу в сучасному європейському просторі такий досвід є надзвичайно важливим, особливо в освітній сфері, де формується духовно-моральний потенціал підростаючого покоління, а отже, й нації в цілому. У рамках даного проекту науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти В.Ю. Кришмарел працювала як учасник та доповідач сесійного етапу проекту (м. Київ, травень 2012 р.; м. Казань, липень 2012 р.);

- «Запровадження дистанційної освіти в системі підвищення кваліфікації», що здійснює Національна академія державного управління при Президентові України в партнерстві з швейцарсько-українським проектом «Підтримка децентралізації в Україні «DESPRO». У рамках проекту науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Г.В. Сєрова працювала як автор навчально-методичних матеріалів;

- REDCo Second Round Quantitative Survey «Релігія і освіта», організованому Гамбурзьким університетом. Дослідження спрямоване на аналіз того, як учні з різних європейських країн бачать роль релігії в освіті та суспільному житті загалом. До цього опитування у співпраці з НПУ ім. М. П. Драгоманова залучено понад 400 учнів 14-16 років з різних регіонів України. В цілому ж у проекті беруть участь усі провідні держави Європи (Франція, Німеччина, Російська Федерація тощо). Вагомим внеском для налагодження міжнародного співробітництва та моніторингу поглядів молоді України з питань культурної та релігійної толерантності стала участь лабораторії в даному проекті.

На перспективу важливим завданням Інститут педагогіки вбачає укладання угод про співпрацю з науковими установами зарубіжних країн.