Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2016 році

У 2016 році Інститут педагогіки брав участь у заходах, спрямованих на виконання Програми спільної діяльності МОН і НАПН України.

Виконуючи пункт 1 «Удосконалення законодавства України у сфері освіти» учені Інституту взяли активну участь в удосконалені законодавства у сфері освіти, у розробленні нормативного, програмного та навчально-методичного забезпечення загальної середньої освіти. Так, у 2016 році у співпраці з МОН України вчені Інституту педагогіки працювали над проектом Закону України «Про освіту», підготовкою й обговоренням «Концепції нової української школи», проектом «Положення про конкурсний відбір проектів підручників для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів».

На виконання пункту 6 «Розроблення програмного та навчально-методичного забезпечення реалізації нового змісту освіти у початковій і основній школі відповідно до вимог державних стандартів» за участю науковців Інституту спільно із спеціалістами МОН України розроблено:

методичні рекомендації про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах (лист МОН України від 17.08.2016 № 1/9-437);

орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів 1 − 4 класів (наказ МОН України від 19.08.2016 №1009 «Про внесення змін до наказу МОН України від 21.08.2013 №1222»).

Проведено широкомасштабну роботу з розвантаження й оновлення навчальних програм для учнів 14-х, 9-х та 1011-х класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Впроваджено в освітню практику 19 підручників для основної школи; 24 навчальних і навчально-методичних посібники для початкової школи та 20 – для основної. Серед них слід відзначити серію видань із формування і перевірки предметних компетентностей, концепцію яких розроблено науковцями Інституту педагогіки і які спрямовано на допомогу учителям щодо практичного впровадження компетентнісного підходу в оцінюванні навчальних результатів учнів.

На виконання пункту 7 «Розроблення науково-методичного забезпечення навчального процесу в старшій школі відповідно до нової редакції освітніх стандартів та концепції профільного навчання» науковці інституту (Ляшенко О.І., Мальований Ю.І., Засєкіна Т.М.) у складі робочої групи брали участь у розробленні типових навчальних планів для 1011 класів відповідно до стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

На виконання пункту 9 «Проведення психолого-педагогічної експертизи рукописів підручників» цього року (у результаті копіткої й узгодженої взаємодії Міністерства освіти і науки України, Інституту педагогіки НАПН України та Інституту модернізації змісту освіти) внесено зміни до умов конкурсу та інструктивно-методичних матеріалів для проведення експертизи проектів підручників. Науковці Інституту педагогіки  розробили систему навчання експертів.

На виконання пунктів 75 (76) «Участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради» наукові співробітники інституту беруть активну участь у здійсненні експертизи навчальної літератури, у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України й у її комісіях, а також у роботі робочих комісій з виконання оперативних завдань і доручень МОН щодо вирішення нагальних проблем освітньої практики.

На виконання пунктів 77 (78) «Формування журі всеукраїнських предметних олімпіад (ІV-ий етап), конкурсів «Учитель року» та інших» в інституті проходять установчі наради з керівниками ОІППО щодо організації і проведення конкурсу «Учитель року».