Спільна діяльність у 2016 році

Спільна діяльність у 2017 році

 

У 2017 році науковими співробітниками Інституту педагогіки НАПН України здійснювалися заходи з виконання програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України на 2017–2020 роки. Результатами діяльності є:

·     активна участь співробітників Інституту в обговоренні та наданні пропозиції до закону України «Про освіту». Розпочато роботу з підготовки закону «Про загальну середню освіту»;

·     узгоджено План заходів з реалізації Концепції реалізації державної політики у сфері реформування  загальної середньої освіти «Нова українська школа»  на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р;

·     здійснено наукову експертизу проектів навчальних програм для 10–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів (на виконання листа МОН від 09.08.2017 р. №1/11-8012), проекту державного стандарту початкової освіти, матеріалів, що подаються на конкурс щорічної міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті»;

·     розроблено Державний стандарт початкової освіти;

·     розроблено освітні і навчальні програми для початкової школи (наказ МОН від 16.08.2017 року №1182 «Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для Нової української школи»);

·     підготовлено навчальні матеріали з математики (Онопрієнко О.В.), навчання грамоти (Пономарьова К.І.), інтегрованого курсу «Я досліджую світ» (Бібік Н.М.) (доступ до матеріалів на веб-ресурсі nus.org.ua);

·     підготовлено матеріали для підвищення кваліфікації вчителів: Нова українська школа: порадник для вчителя [Електронний ресурс] / [Н. З. Софій, О. В. Онопрієнко, Ю. М. Найда та ін.] / За заг. ред. Н. М. Бібік. – Київ: Всеукраїнський фонд «Крок за кроком», 2017. – Режим доступу до ресурсу:http://nus.org.ua/articles/vchyteli-ne-propustit-navchalno-metodychnyj-posibnyk-poradnyk-dlya-vchytelya/

·     взято участь у проекті з оновлення навчальних програм для 59 класів (наказ МОН від 13.01.2017 р. № 52 «Про оновлення навчальних програм для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

·     взято участь у розробленні і затверджені типових навчальних планів і програм для 10–11 класів профільної школи (на перехідний період);

·     здійснено моніторинг інструментарію, описаного у монографії «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи» : моногр. / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – К. : Пед. думка, 2014. – 160 с. та посібника «Тестові технології оцінювання компетентностей учнів» : посіб. / за ред. О. І. Ляшенка, Ю. О. Жука. – К. : Сам, 2017. – 150 с.;

·     розпочато роботу з розроблення нової системи вимірювання й оцінювання результатів навчання учнів шляхом формулювання в державних стандартах і освітніх програмах загальних і конкретних очікуваних результатів навчання учнів;

·     взято участь у проведенні загальнодержавного моніторингового дослідження якості початкової освіти «Стан сформованості читацької та математичної компетентностей випускників початкової школи загальноосвітніх навчальних закладів 2017 року» (Наказ МОН № 1693 від 29.12.2016 р.).;

·     підготовлено методичні рекомендацій щодо викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах;

·     надано пропозиції до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності.

У рамках виконання проекту «Підготовка керівних, педагогічних та науково-педагогічних кадрів до роботи за інноваційними освітніми технологіями» «Академія інноваційного розвитку освіти» на базі Інституту педагогіки здійснюються навчально-практичні семінари «ОСВІТНІЙ WEEKEND». Функціонує освітня платформа http://www.airo.com.ua.

Співробітники Інституту педагогіки беруть участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради.

Спільно з МОН України Інститут педагогіки є співзасновником Всеукраїнського науково-практичного журналу «Директор школи, ліцею, гімназії».

Взято участь у щорічних освітянських виставках «Сучасні заклади освіти» та «Інноватика в сучасній освіті», проведено тематичні заходи в їх рамках.

Упродовж року співробітники Інституту педагогіки взяли участь у понад 50 спільних науково-методичних конференціях, науково-практичних семінарах, круглих столах.

Співробітники Інституту педагогіки взяли участь у засіданнях колегії МОН України, серпневих конференціях, нарадах.