Crossref Member Badge

Спільна діяльність у 2020 році

Спільна діяльність у 2020 році 

У 2020 році наукові працівники Інституту педагогіки НАПН України здійснювали заходи з виконання Програми спільної діяльності Міністерства освіти і науки України та Національної академії педагогічних наук України. Також здійснювалася співпраця науковців Інституту педагогіки з представниками МОН України на виконання Плану заходів згідно з Концепцією реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р зі змінами.

Затверджено стандарт базової середньої освіти, у підготовці якого згідно з наказом МОН України № 1533 від 10.12.2019 р. «Про утворення робочої групи з розроблення Державного стандарт базової середньої освіти» взяли участь Ляшенко О.І., Вашуленко О.П., Засєкіна Т.М., Козленко О.Г., Малієнко Ю.Б., Мачача Т.С.. Затверджено професійний стандарт за професіями «вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «вчитель закладу загальної середньої освіти», «вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)» у розробленні якого брала участь Онаць О.М. Розпочато роботу з підготовки Типової освітньої програми для 5-9 класів (Ляшенко О.І., Засєкіна Т.М.).

Підготовлено аналітичні матеріали: 

1. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті : аналітична довідка / Відділ порівн. педагогіки ; Інститут педагогіки ; Нац. акад. пед. наук України [О.І. Локшина, О.З. Глушко, А.П. Джурило, С.М. Кравченко, Н.В. Нікольська, М.М. Тименко, О.М. Шпарик]. – 25 с. – Режим доступу: https://lib.iitta.gov.ua/721241/

2. Відповідь світової спільноти на виклики COVID-19 в освіті (лютий-червень 2020 р.).  : оглядове видання / НАПН України, Ін-т педагогіки НАПН України ; упоряд.: О.І.  Локшина, О.З.  Глушко, А.П.  Джурило, С.М.  Кравченко, Н.В.  Нікольська, М.М.  Тименко, О.М. Шпарик ; [наук. ред. О.І. Локшина] – Київ : Авторитет, 2020. – 36 с. https://doi.org/10.32405/978-966-97763-0-4-2020-36;   http://lib.iitta.gov.ua/id/eprint/722104 

3. Загальна середня освіта України в контексті освіти країн Європи: тривалість і структура: науково-аналітична доповідь (укладачі: В.Г. Кремень, О.І. Ляшенко, О.І. Локшина; за участі А.П. Джурило, О.М. Шпарик (переклад з англ. додатків).  https://doi.org/10.32405/978-966-644-555-4-2020-49

Здійснено експертизу  9 освітніх документів, що були винесенні МОН на громадське обговорення:

1)      проєкт нової редакції Порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти і педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2019 р. № 41 (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-novoyi-redakciyi-poryadku-zabezpechennya-pidruchnikami-ta-posibnikami-zdobuvachiv-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-i-pedagogichnih-pracivnikiv);

2)      проєкт розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) на 2020-2027 роки» (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-rozporyadzhennya-kmu-pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-shodo-realizaciyi-koncepciyi-rozvitku-prirodnicho-matematichnoyi-osviti-stem-osviti-na-2020-2027-roki);

3)      проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про внесення змін до Критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-vnesennya-zmin-do-kriteriyiv-ocinyuvannya-navchalnih-dosyagnen-uchniv-vihovanciv-u-sistemi-zagalnoyi-serednoyi-osviti);

4)      проєкт наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Порядку проведення експертизи та затвердження освітніх програм повної загальної середньої освіти, розроблених не на основі типових освітніх програм» (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-nakazu-pro-zatverdzhennya-poryadku-provedennya-ekspertizi-ta-zatverdzhennya-osvitnih-program-povnoyi-zagalnoyi-serednoyi-osviti-rozroblenih-ne-na-osnovi-tipovih-osvitnih-program);

5)      проєкт Професійного стандарту за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої освіти» (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-profstandartu-za-profesiyami-vchitel-pochatkovih-klasiv-zzso-vchitel-zzso);

6)      проєкт Положення про дистанційну форму здобуття загальної середньої освіти (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-polozhennya-pro-distancijnu-formu-zdobuttya-zagalnoyi-serednoyi-osviti);

7)      проєкт Стратегії розвитку громадянської освіти на період до 2030 року та план заходів щодо її реалізації (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-dlya-gromadskogo-obgovorennya-proyekt-strategiyi-rozvitku-gromadyanskoyi-osviti-na-period-do-2030-roku-ta-plan-zahodiv-shodo-yiyi-realizaciyi);

8)      доопрацьованих навчальних програм з предмету «Захист України» для закладів спеціалізованої освіти військового профілю (військових, військово-морських ліцеїв, ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою) (https://mon.gov.ua/ua/news/mon-proponuye-do-gromadskogo-obgovorennya-doopracovani-navchalni-programi-z-predmetu-zahist-ukrayini);

9)      проєкт «Положення про ліцей».

Здійснювалася експертна оцінка матеріалів, що подаються на конкурс щорічної міжнародної виставки «Інноватика  в сучасній освіті».

Розроблено навчально-методичне забезпечення. Для початкової школи  10 авторських колективів за участю науковців Інституту педагогіки взяли участь у всеукраїнському конкурсі підручників (10 підручників для 3-го кдасу отримали державне фінансування й масово впроваджуються в  освітню практику). Також підготовлено 41 видання для учителів й учнів (навчальні програми, навчальні, навчально-методичні, практичні й методичні посібники, практикуми й робочі зошити).

Видано методичні рекомендації:

Васильєва Д. В., Головко М. В., Жук Ю. О., Козленко О. Г., Ляшенко О. І., Науменко С. О. та Новосьолова В. І. (2020). Уроки PISA-2018 : методичні рекомендації. Київ: Педагогічна думка. URL: https://lib.iitta.gov.ua/719572/.

Топузов О. М., Савченко О. Я., Бібік Н. М., Вашуленко М. С., Онопрієнко О. В., Мартиненко В. О., Пономарьова К. І., Петрук О. М., Листопад Н. П., Вашуленко О. В., Андрусенко І. В. (2020). Організація освітнього процесу в початковій школі : методичні рекомендації. Орієнтовні календарно-тематичні плани. 3 клас. Харків.

Здійснюється науково-методичний супровід 14 експериментів всеукраїнського рівня. Наймасовішими (понад 100 закладів освіти) є три експерименти «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення початкової освіти в умовах реалізації нового Державного стандарту початкової загальної середньої освіти» (наукові консультанти: Бібік Надія Михайлівна, головний науковий співробітник відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор; Онопрієнко Оксана Володимирівна, завідувач відділу початкової освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник), «Дидактико-методичне і навчальне забезпечення реалізації концептуальних засад реформування початкової загальної освіти» (науковий керівник Цимбалару Анжеліка Дмитрівна, головний науковий співробітник відділу інновацій та стратегій розвитку освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук), «Розроблення і впровадження навчально-методичного забезпечення інтегрованого курсу «Природничі науки» для 10–11 класів закладів загальної середньої освіти» (наукові керівники: Засєкіна Тетяна Миколаївна, заступник директора Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук, Ільченко Віра Романівна, завідувач відділу інтеграції змісту загальної середньої освіти Інституту педагогіки НАПН України, доктор педагогічних наук, професор).

Здійснюється організаційно-методичний супровід підвищення кваліфікації й сертифікації учителів початкової школи для роботи за новим стандартом, зокрема здійснено експертизу тестових завдань для сертифікації педагогічних працівників, що проводить УЦОЯО (Онопрієнко О.В.), продовжує роботу постійно діючий семінар «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів».

У зв’язку із непередбачуваними подіями, зумовленими COVID-19 науковці Інституту педагогіки здійснювали ряд заходів спрямованих на науково-методичний супровід освітнього процесу в умовах карантину. Взято участь співробітників Інституту педагогіки НАПН України (Сіпій В.В., Козленко О.Г. (викладачі), (Малієнко Ю.Б., Засєкіна Т.М. (експерти)) у проєкті МОН України «Всеукраїнська школа онлайн»; розроблено і розміщено в мережі Інтернет навчальні й методичні матеріали для дистанційного й змішаного навчання. Задля забезпечення якісного виконання освітніх програм в умовах очного та/або дистанційного навчання науковці відділу початкової освіти Інституту педагогіки (О. Онопрієнко, О. Петрук і І. Андрусенко) розробили технологію вхідного діагностування навченості учнів. 

Співробітники Інституту педагогіки беруть участь у роботі Науково-методичної ради з питань освіти МОН України та у відповідних науково-методичних комісіях цієї ради.