Crossref Member Badge

Науково-дослідні роботи у 2013 роціУ 2013 році в Інституті педагогіки виконується 24 науково-дослідні роботи за шістьма напрямами досліджень у галузі педагогічної науки в Україні.

НАПРЯМ 1. Теорія і методологія педагогіки

Тема НДР «Теорія і технологія оцінювання інноваційного розвитку загальноосвітнього навчального закладу»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Теоретико-методичні засади модернізації системи освіти

Науковий керівник

Пузіков Д.О., к.пед.н.

НАПРЯМ 3. Історія педагогіки. Порівняльна педагогіка

Тема НДР «Організація навчального процесу в історії вітчизняної школи: від уніфікації до диференціації (40-80-ті рр. ХХ ст.)»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Розвиток національної педагогіки

Науковий керівник

Дічек Н.П., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Порівняльний аналіз забезпечення якості загальної середньої освіти у провідних країнах Європи та США»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Забезпечення якості освіти у світовій педагогічній теорії і практиці

Науковий керівник

Локшина О.І., д.пед. н., ст.н.с.

НАПРЯМ 8. Освітнє середовище. Інформатизація освіти

Тема НДР «Дидактичні засади застосування аудіовізуальних електронних засобів навчання в загальноосвітніх навчальних закладах»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Дидактичні засади і методика використання засобів інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховному процесі

Науковий керівник

Волинський В.П.,  к.пед.н., доц., ст.н.с.

НАПРЯМ 9. Якість освіти. Управління розвитком освіти

Тема НДР «Організаційно-педагогічні умови функціонування освітнього округу у сільській місцевості»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Соціально-педагогічні основи управління розвитком освіти на регіональному рівні

Науковий керівник

Мелешко В.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теорія і технології організаційних механізмів управління діяльністю загальноосвітніх навчальних закладів»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Управління розвитком навчальних закладів

Науковий керівник

Калініна Л.М., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Тестові технології оцінювання ключових і предметних компетентностей учнів основної і старшої школи»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Тестові технології оцінювання навчальних досягнень і компетентностей учнів і студентів

Науковий керівник

Жук Ю.О., к.пед.н., доц.

НАПРЯМ 22. Теоретико-методологічні засади загальної середньої освіти

Тема НДР «Фундаменталізація змісту освіти у старшій школі в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Фундаменталізація та гуманітаризація змісту загальної середньої освіти

Науковий керівник

Васьківська Г.О., к. пед. н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування та реалізації оновленого змісту суспільствознавчих предметів в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник

Пометун О.І., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Формування і реалізація оновлених змісту і структури інформатичної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Моделювання і структурування змісту загальної середньої освіти в навчальних предметах і курсах

Науковий керівник

Лапінський В.В., к.фіз.-мат.н., доцент

Тема НДР «Соціально-професійна орієнтація учнів в умовах профільного навчання»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Методологічні і дидактичні засади взаємозв’язку загальноосвітньої та трудової підготовки школярів

Науковий керівник

Доротюк В.І., к.псих.н.

НАПРЯМ 23. Теорія і методика шкільного навчання

Тема НДР «Формування ключових і предметних компетентностей молодших школярів у навчальному процесі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2010-2013 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник

Онопрієнко О.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Формування в учнів 5-7 класів комунікативної компетентності як ключової і предметної»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика формування ключових і предметних компетентностей школярів у навчальному процесі

Науковий керівник

Голуб Н.Б., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Науково-методичні засади реалізації лінгвокультуроло-гічного підходу до навчання мов та літератур етнічних меншин у початковій і основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Курач Л.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Текстоцентричний підхід до розроблення підручників з української мови для 4-х класів шкіл І ступеня з мовами викладання національних меншин України»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Дидактичні і методичні проблеми мовної освіти в умовах поліетнічного середовища

Науковий керівник

Яновицька Н.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Зміст і методика навчання української літератури на засадах компетентнісного підходу в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Паламар С.П. к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старшої школи»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2011-2013 рр.

Проблема дослідження: Методика вивчення предметів різних освітніх галузей в умовах профільного навчання

Науковий керівник

Редько В.Г., к.пед.н., доц.

Тема НДР «Науково-методичні засади формування і реалізації оновленого змісту географічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Надтока О.Ф., к.пед.н., ст..н.с.

Тема НДР «Проектування змісту хімічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Величко Л.П., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Проектування змісту біологічної освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2013-2015 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Матяш Н.Ю., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Компетентнісно орієнтована методика навчання математики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Глобін О.І., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Науково-методичне забезпечення навчання фізики в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Непорожня Л.В., к.пед.н., ст.н.с.

Тема НДР «Теоретико-методичні засади інтеграції природничо-наукової освіти в основній школі»

Прикладне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Ільченко В.Р., д.пед.н., проф.

Тема НДР «Наукове обґрунтування добору і реалізації змісту навчального предмета «Технології» в початковій і основній школі»

Фундаментальне дослідження.

Терміни виконання 2012-2014 рр.

Проблема дослідження: Теорія і методика навчання різних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах

Науковий керівник

Тарара А.М., к.фіз.-мат.н., доцент