Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2013 році

У 2013 році здійснювалась робота із моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у звітному та двох попередніх роках дослідженнями.

За завершеними у 2011 році фундаментальними (7 НДР) та прикладними (8 НДР) дослідженнями (всього 15 НДР) підготовлено 97 рукописів, з них надруковано і використовується цільовою групою користувачів – 58, що становить 60% від підготовленої продукції. З них підготовлено наукової – 13 (надруковано 9, у тому числі 1 рукопис розміщено на сайті Інституту і включено до плану друку на 2014 рік), науково-виробничої – 25 (надруковано 12), навчальної – 59, (надруковано 37).

За завершеними у 2012 році фундаментальними дослідженнями (7 НДР) підготовлено 16 рукописів, з них надруковано і використовується цільовою групою користувачів – 13, що становить 81%, решту рукописів включено до перспективного плану друку на 2014 рік. З них підготовлено наукової – 8 (надруковано 8, у тому числі 1 рукопис (концепція) розміщено на сайті Інституту), науково-виробничої – 3 (надруковано 2), навчальної – 5, (надруковано 3).

За завершеними у 2013 році фундаментальними та прикладними дослідженнями підготовлено 4 рукописи, з них надруковано і використовується цільовою групою користувачів – 1, що становить 25 %, решту рукописів включено до перспективного плану друку на 2014 рік.

Всього за завершеними у 2011-2013 роках фундаментальними та прикладними дослідженнями підготовлено 117 рукописів, з них надруковано і використовується цільовою групою користувачів – 72, що становить 62 %.

За перехідними НДР планується підготувати 144 рукописи, з них уже опубліковано – 6. Інші включені до перспективного плану друку на 2015-2016 рр.

 Надрукована продукція впроваджується на всеукраїнському рівні. Об’єктами впровадження є: органи державної влади та місцевого самоврядування (обласні та районні відділи й департаменти управління освіти, методичні центри, методичні кабінети), вищі навчальні заклади (де здійснюється підготовка педагогічних кадрів), інститути післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітні навчальні заклади, установи НАПН України, наукові бібліотеки. 

Під час підготовки наукової продукції, апробуються й оприлюднюються результати наукових досліджень: висвітлюються в наукових статтях основні ідеї й принципи, закладені в їх розробку, експериментально перевіряються в природних умовах освітнього процесу гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від впровадження тощо. Апробація результатів, отриманих у ході досліджень здійснюється під час їх обговорення на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

У 2013 році також розпочато роботу із інформаційного представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки та випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання і впровадження. Інформація знаходиться у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також безпосередньо надсилається до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, а також до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів інституту.

Цільовою групою користувачів наукових результатів досліджень Інституту педагогіки є педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі й студенти (слухачі) вищих навчальних закладів (закладів післядипломної педагогічної освіти), працівники органів управління середньою загальною освітою (управлінці, директори шкіл, методисти), представники центрів моніторингових досліджень, молоді науковці (аспіранти й докторанти), колеги-науковці (у тому числі закордонні) – усі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки.

Результати наукових досліджень, проведених впродовж 2011-2013 рр. лабораторіями (початкової освіти, літературної освіти, суспільствознавчої освіти, математичної та фізичної освіти, хімічної та біологічної освіти, географічної та економічної освіти, оцінювання якості освіти, навчання української мови, навчання іноземних мов), використано під час розроблення науково-методичних засад укладання тестів для моніторингу навчальних досягнень учнів 5-х, 10-х класів та створення збірників тестів для проведення всеукраїнського моніторингу (спільно з МОН України); для створення збірників завдань до державної підсумкової атестації (спільно з МОН України). Протягом 2012-2013 років розроблено орієнтовні вимоги оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (Наказ МОН № 1222 від 21.08.2013 р.), навчальні програми для поглибленого вивчення навчальних предметів у 8-9 класах загальноосвітніх навчальних закладів, в яких реалізовано дидактико-методичні напрацювання проведених досліджень.

Наукові результати лабораторій (літературної освіти, суспільствознавчої освіти, математичної та фізичної освіти, хімічної та біологічної освіти, профільного навчання та профконсультацій, навчання української мови, навчання іноземної мови, навчання інформатики, трудового навчання та політехнічної творчості, сільської школи, порівняльної педагогіки), отримані у ході досліджень впродовж 2011-2013 рр., були спрямовані на розв’язання науково-дидактичних проблем впровадження профільного навчання у старших класах загальноосвітніх навчальних закладів. Ці наукові розвідки були використанні під час підготовки Концепції профільного навчання у старшій школі, матеріалів на парламентські слухання «Доступність і якість середньої загальної освіти: стан, перспективи» (23 жовтня 2013 року), підготовки матеріалів з питання «Впровадження профілізації старшої школи» з метою підготовки проекту щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України у 2014 році.

Матеріали, розроблені у ході досліджень, реалізуються не лише в друкованій продукції, а стають основою для розробки й апробації електронних засобів навчального призначення, що сприяє їх більш широкому впровадженню в освітню практику. У рамках партнерства Інституту педагогіки із ТМ «Розумники» за участю наукових співробітників Інституту у 2013 році створено «Факультативний курс з географії, 7 клас». Версія 1.0; ЕП «Основи дизайну, 11 клас» (для профільного навчання). Версія 1.0; ЕП «Хімія, 10 клас» (академічний рівень). Версія 1.0; ЕНМК «Трудове навчання (обслуговуючі види праці), 5 клас». Версія 1.0.; ЕП «Алгоритмізація і програмування, 5-7 класи». Версія 1.0.

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження і використання продукції, підготовленої за НДР, завершеними у звітному та двох попередніх роках. У цьому напрямку в Інституті розпочато роботу з подачі запитів (у тому числі анкет, опитувальників тощо) до користувачів наукової продукції з метою з’ясування ефективності її використання й соціальної значущості. Документами, що підтверджують ефективність впровадження, є довідки, витяги із протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи. Із 32 підручників, підготовлених за 2011-2013 рр. 20 мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»і масово апробуються в навчальних закладах України. Моніторингові дослідження цих підручників здійснюються спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН та інститутами післядипломної педагогічної освіти. Із результатами моніторингових досліджень якості підручників, створених науковцями Інституту педагогіки, можна ознайомитись на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно представляється на виставках, зокрема у 2013 році: на IV міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2013», «Інноватика в сучасній освіті». За результатами роботи виставки «Інноватика в сучасній освіті» Інститут педагогіки став лауреатом національного конкурсу «Видатні наукові досягнення» у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» за навчальний комплект з фізики та астрономії для старшої профільної школи авторського колективу під керівництвом Л.В. Непорожньої. Згідно із Постановою Президії НАПН України № 1-7/5-104 від 14 березня 2013 року серед переможців конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, створені в 2012 році, є співробітники Інституту педагогіки НАПН України. У номінації «За кращу монографію» дипломом І ступеня відзначено колективну монографію «Дидактико-методичне забезпечення контролю та оцінювання навчальних досягнень молодших школярів на засадах компетентнісного підходу», створену співробітниками лабораторії початкової освіти (автори: О.Я. Савченко, Н.М. Бібік, О.В. Онопрієнко, К.І. Пономарьова, О.В. Вашуленко); дипломом ІІІ ступеня – монографію «Методологія формування технологічної культури керівника загальноосвітнього навчального закладу» (автор Н.М. Островерхова – головний науковий співробітник лабораторії управління освітніми закладами). У номінації «За кращий посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики» дипломом ІІ ступеня відзначено посібник «Новітня українська література (кінця ХХ – поч. ХХІ ст.)», автори – співробітники лабораторії літературної освіти: Г.Л. Бійчук, А.М. Фасоля.

Наукові дослідження вчених стають надбанням світового наукового товариства та міжнародного визнання за умов розміщення їх результатів у наукометричних базах даних Інтернету З цією метою розпочато роботу із наповнення «Електронної бібліотеки» та відстежування показників цитувань.

Результати моніторингу впровадження доповідаються на засіданні вченої ради Інституту, засіданні бюро Відділення загальної середньої освіти та Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України, звітній конференції Інституту педагогіки.