Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2014 році

У 2014 році здійснювалася робота із моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у звітному та двох попередніх роках  дослідженнями.

Завершено трирічну роботу із моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у 2011 році дослідженнями (7 фундаментальних та 8 прикладних НДР). За підсумками досліджень підготовлено: 97 рукописів, з них надруковано і використовується цільовою групою користувачів58,  що становить 60% від підготовленої продукції, (із 39 рукописів – розміщено в електронному вигляді – 9, використано як частина видання – 8).

За видами продукції 

 

наукової

науково-виробничої

навчальної

підготовлено

13

25

59

надруковано

9

12

37,

серед них – 22 підручники (12 мають гриф МОН:  «Рекомендовано» – 9, «Схвалено» – 3)

Триває робота із моніторингу впровадження продукції, підготовленої у 2012-2013 рр. За завершеними у 2012 році фундаментальними дослідженнями (7 НДР) підготовлено і впроваджується 16 рукописів, (7 монографій, 1 концепція (розміщено на сайті Інституту), 3 підручники, 1 методичні рекомендації, 1 сценарій, 3 посібники). За завершеними у 2013 році дослідженнями  підготовлено і впроваджується 4 рукописи (1 монографія, 2 посібники, 1 методичні рекомендації).

За завершеними у 2014 році НДР підготовлено 104 рукописи. З них надруковано й впроваджується 15 видань. Інші рукописи включені до перспективного плану друку і їх видання очікується у 2015 році. На всю підготовлену продукцію існує потреба, про що свідчать листи-клопотання від закладів освіти. Рукописи всієї навчальної продукції (програми, підручники, навчальні посібники) подано на відповідні комісії Науково-методичної ради МОН з метою отримання відповідного грифу. На цей час на 22 навчальні видання уже отримано грифи МОН.

Впровадження в ході виконання НДР і підготовки наукової продукції здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових досліджень. В наукових статтях висвітлюються основні ідеї й принципи, дослідження, в природних умовах освітнього процесу експериментально перевіряються гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від впровадження тощо. Апробація результатів, отриманих у ході досліджень здійснюється під час їх обговорення на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

Надрукована продукція впроваджується на всеукраїнському рівні. Об’єктами впровадження є: органи державної влади та місцевого самоврядування (обласні та районні відділи й департаменти управління освіти, методичні центри, методичні кабінети), вищі навчальні заклади (де здійснюється підготовка педагогічних кадрів), інститути післядипломної педагогічної освіти, загальноосвітні навчальні заклади, установи НАПН України, наукові бібліотеки.

Впровадження наукових результатів здійснюється не лише шляхом розповсюдження друкованої продукції, а й  електронним представленням продукції. Електронні версії видань або статті, що відображають наукові результати дослідження, розміщенні на сайті Інституту, сайтах лабораторій, сайті електронної бібліотеки НАПН України.

Цільовою групою користувачів наукових результатів досліджень Інституту педагогіки є педагогічні працівники загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі й студенти (слухачі) вищих навчальних закладів (закладів післядипломної педагогічної освіти), працівники органів управління середньою загальною освітою (управлінці, директори шкіл, методисти), представники центрів моніторингових досліджень, молоді науковці (аспіранти й докторанти), колеги-науковці (у тому числі закордонні) – усі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки.

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження і використання продукції, підготовленої за результатами НДР.

Одним із  напрямків моніторингу впровадження є подача запитів (анкетування, опитування тощо) до користувачів наукової продукції з метою з’ясування ефективності її використання й соціальної значущості. Документами, що підтверджують ефективність впровадження, є довідки, витяги із протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи.

Наступним напрямком є моніторингові дослідження якості підручників, що здійснюються спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти МОН та інститутами післядипломної педагогічної освіти. Із результатами моніторингових досліджень якості підручників, створених науковцями Інституту педагогіки, можна ознайомитись на сайті Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України.

Аналіз критеріїв і показників моніторингу, документів, що підтверджують впровадження, засвідчує, що користувачі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки, використовують у своїй практичні діяльності наукові результати досліджень науковців Інституту педагогіки.

Питання підведення підсумків моніторингу впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2011 році розглядалося на засіданні вченої ради Інституту педагогіки 15 вересня 2014 року. Моніторинг і хід впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2012 році розглядалося на 4 засіданнях вченої ради Інституту педагогіки у квітні-червні 2014 року.

Впровадження результатів наукових досліджень та моніторинг цього процесу доповідаються на засіданнях бюро Відділення загальної середньої освіти та Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України,  звітній конференції Інституту педагогіки.

В інституті налагоджено роботу із інформаційного анонсування підготовленої продукції: випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання і впровадження та представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки. Інформація знаходиться у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також безпосередньо надсилається до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, а також до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів інституту.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно представляється на виставках «Сучасні заклади освіти », «Інноватика в сучасній освіті».  У 2014 році дипломом «Лауреат конкурсу І ступеня» у номінації «Інноваційні засоби навчання, програми, проекти та рішення для впровадження в систему освіти» нагороджено авторський колектив співробітників лабораторії суспільствознавчої освіти: Пометун О.І., Мороз П.В., Малієнко Ю.Б. за навчально-методичний комплект з інтегрованого курсу «Всесвітня історія. Історія України. 6 клас».

Згідно із Постановою Президії НАПН України № 1-7/5-75 від 19 березня 2014 року наукові розробки Інституту педагогіки визнано переможцями  конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, підготовлені у 2013 році. У номінації «За кращу монографію» дипломом ІІ ступеня відзначено монографію «Диференційований підхід в історії української школи (кінець ХІХ – перша третина ХХ ст.)», створену співробітниками лабораторії історії освіти (автори: Н. П. Дічек, Н. М. Гупан, Л. Д. Березівська, Л. С. Бондар, Н.Б. Антонець). У номінації «За кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» дипломом ІІ ступеня відзначено навчальний комплект: підручник «Хімія, 11 клас. Профільний рівень» та навчальний посібник «Хімія в завданнях, 10-11 кл.», створений співробітниками лабораторії хімічної і біологічної освіти (автори: Л. П. Величко, Н.М.Буринська, Г.А.Лашевська, Н.В. Титаренко). У номінації «За кращий посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики» дипломом ІІІ ступеня відзначено навчально-методичний посібник «Лінгводидактичні засади навчання іноземної мови учнів старших класів загальноосвітніх навчальних закладів», створений співробітниками лабораторії навчання іноземних мов (автори: В. Г. Редько, В. М. Плахотник, Т.К. Полонська, Н. П. Басай, І.В.Алєксєєнко).

Наукові дослідження вчених стають надбанням світового наукового товариства та міжнародного визнання за умов розміщення їх результатів у наукометричних базах даних Інтернету З цією метою розпочато роботу із наповнення «Електронної бібліотеки» та відстежування показників цитувань.