Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2015 році

У 2015 році здійснювалася робота із впровадження та моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у звітному та двох попередніх роках дослідженнями.

У 2015 році завершено 3 фундаментальних та 4 прикладних дослідження, наукові результати яких відображено у підготовлених 25 рукописах: монографій – 2, посібників – 9, навчальних посібників – 4, підручників – 7, навчальних програм – 2, методичних рекомендацій – 1.

Серед зазначених видів продукції опубліковано й впроваджено (ІІ етап, всеукраїнський рівень) 7 видань (що становить 28%): 2 навчальні програми, 5 підручників. Інша продукція готується до розміщення на сайт Інституту педагогіки.

Впровадження в ході виконання НДР і підготовки наукової продукції здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових досліджень. У наукових статтях висвітлюються основні ідеї й принципи, дослідження, в природних умовах освітнього процесу експериментально перевіряються гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від впровадження. Апробація результатів, отриманих у процесі досліджень здійснюється під час їх обговорення на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

Надрукована продукція (навчальні програми та підручники) впроваджується на всеукраїнському рівні. Підручники для 4-х та 7-х класів є переможцями всеукраїнського конкурсу рукописів підручників. Об’єктами впровадження є загальноосвітні навчальні заклади. На всю підготовлену продукцію є попит, про що свідчать листи-клопотання від закладів освіти. На 8 із 13 видів навчальної продукції вже отримано гриф МОН (решта рукописів подані на відповідні комісії Науково-методичної ради МОН з метою отримання відповідного грифу).

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження і використання продукції, підготовленої за результатами НДР. Одним із напрямків моніторингу впровадження є подача запитів (анкетування, опитування тощо) до користувачів наукової продукції з метою з’ясування ефективності її використання й соціальної значущості. Документами, що підтверджують ефективність впровадження, є довідки, витяги із протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи.

Завершено трирічну роботу із моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, отриманих за завершеними у 2012 році дослідженнями (7 фундаментальних НДР), а саме за впровадженими 16 науковими працями. За видами продукції: монографії – 7, підручники – 3. методичні рекомендації – 1, концепція –1, сценарій – 1, посібники – 3. Усю зазначену продукцію надруковано (у тому числі розміщено на сайті Інституту педагогіки)  і розповсюджено серед цільової групи користувачів.

Аналіз критеріїв і показників моніторингу, документів, що підтверджують впровадження, засвідчує, що користувачі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки, використовують у своїй практичні діяльності наукові результати досліджень науковців Інституту педагогіки.

Питання підбиття підсумків моніторингу впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2012 році розглядалося на засіданні вченої ради Інституту педагогіки. Моніторинг і перебіг упровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2013 році, розглядалися на 2 засіданнях вченої ради Інституту педагогіки у квітні – червні 2015 року.

Впровадження результатів наукових досліджень та моніторинг цього процесу доповідаються на засіданнях бюро Відділення загальної середньої освіти та Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України,  звітній конференції Інституту педагогіки.

В інституті налагоджено роботу із інформаційного анонсування підготовленої продукції: випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання і впровадження та представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки. Інформація знаходиться у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також безпосередньо надсилається до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, а також до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів інституту.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно представляється на виставках «Сучасні заклади освіти », «Інноватика в сучасній освіті». 

Згідно із Постановою Президії НАПН України № 1-2/5-80 від 12 березня 2015 року наукові розробки Інституту педагогіки визнано переможцями конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, підготовлені у 2014 році. У номінації «За кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» відзначено дипломом І ступеня підручник «Інформатика : підручник для 5 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (автори: Гуржій А.М., Лапінський В.В., Руденко В.Д.); у номінації  «За кращий посібник (навчальний, навчально-методичний, практичний) для використання в освітній та інших видах соціальної практики» дипломом ІІІ ступеня відзначено навчально-методичний посібник «Технічна творчість учнів у процесі проектної і технологічної діяльності» (автор: Тарара А.М.).

Наукові дослідження вчених стають надбанням світового наукового товариства та міжнародного визнання за умов розміщення їх результатів у наукометричних базах даних Інтернету З цією метою ведеться робота з наповнення «Електронної бібліотеки» та відстежування показників цитувань.