Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2016 році

У 2016 році здійснювалася робота з упровадження й моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними в звітному й двох попередніх роках дослідженнями.

У 2016 році завершено 1 фундаментальну та 1 прикладну науково-дослідні роботи, наукові результати яких відображено у підготовлених 10 рукописах: монографія – 1, посібники – 7, навчальна програма – 1, концепція – 1.

З-поміж зазначених видів продукції опубліковано й упроваджено (ІІ етап, всеукраїнський рівень) 2 видання (що становить 20% від загальної кількості підготовлених рукописів): 1 навчальна програма, 1 концепція. Інша продукція готується до розміщення на сайті Інституту педагогіки.

Упровадження в ході виконання НДР і підготовки наукової продукції здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових досліджень. У наукових статтях висвітлюються основні ідеї й принципи дослідження, у природних умовах освітнього процесу експериментально перевіряються гіпотези і припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від упровадження результатів науково-дослідної роботи. Апробація цих результатів, здобутих у процесі досліджень, здійснюється під час обговорення їх на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

Надрукована продукція (навчальні програми та концепція) впроваджується на всеукраїнському рівні. Об’єктами впровадження є загальноосвітні навчальні заклади. На всю підготовлену продукцію є попит, про що свідчать листи-клопотання від закладів освіти.

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження й використання продукції, підготовленої за результатами НДР. Одним із напрямків моніторингу впровадження є організація оцінювання наукової продукції її користувачами (анкетування, опитування тощо) з метою з’ясування ефективності використання й соціальної значущості результатів наукових досліджень. Документами, що підтверджують ефективність впровадження, є довідки, витяги з протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи.

Закінчено трирічну роботу з моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними у 2013 році дослідженнями, а саме за впровадженими 4 науковими працями (за видами продукції: монографія – 1, методичні рекомендації – 1, посібники – 2). Усю зазначену продукцію надруковано (у тому числі розміщено на сайті Інституту педагогіки) і розповсюджено серед цільової групи користувачів.

Аналіз показників моніторингу, документів, які підтверджують упровадження, засвідчує, що користувачі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки, використовують у своїй практичній діяльності наукові результати досліджень науковців Інституту педагогіки.

Питання підбиття підсумків моніторингу впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2013 році, розглядалося на засіданні вченої ради Інституту педагогіки у червні 2016 року. Результати моніторингу перебігу впровадження продукції, підготовленої у результаті наукових досліджень, завершених у 2014 році, розглядалися на засіданнях вченої ради Інституту педагогіки у квітні – червні 2016 року.

Інформація про впровадження результатів наукових досліджень і моніторинг цього процесу доповідається на засіданнях бюро Відділення загальної середньої освіти, Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України та висвітлюється на звітній конференції Інституту педагогіки.

В інституті налагоджено роботу з інформаційного анонсування підготовленої продукції: випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання й упровадження, представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки. Інформація знаходиться у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також безпосередньо надсилається до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів інституту.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно презентується на виставках «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». За рішенням фахового журі VII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2016» у номінації «Пошуково-дослідницькі підходи у вивченні навчальних предметів, дисциплін в умовах становлення інформаційного суспільства» Інститут педагогіки НАПН України був нагороджений золотою медаллю за методичний посібник «Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України» (автор – Петро Мороз).

У межах VІІІ Міжнародного форуму «Інноватика в сучасній освіті» у номінації «Підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» Інститут педагогіки НАПН України визнано переможцем за підручник «Інформатика» для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням інформатики авторського колективу під науковим керівництвом В. В. Лапінського.

Згідно з Постановою Президії НАПН України № 1-2/5-76 від 23 березня 2016 року наукові розробки Інституту педагогіки визнано переможцями конкурсу НАПН України на кращі наукові роботи, підготовлені у 2015 році. У номінації «За кращий підручник або навчальний комплект для учнів, студентів» відзначено дипломом І ступеня підручник «Географія. 7 клас» (автори: Топузов О. М., Надтонка О. Ф., Назаренко Т. Г.), дипломом ІІ ступеняпідручник «Фізика. 7 клас» (автори: Головко М. В., Засєкін Д. О., Засєкіна Т. М., Не порожня Л. В., Сіпій В. В.).

У зв’язку з проведенням конкурсного відбору рукописів підручників для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів було надруковано підручники з хімії, фізики, алгебри та геометрії, підготовлені у ході завершених у 2014 і 2015 рр. НДР.

Наукові дослідження вчених стають надбанням світового наукового товариства й міжнародного визнання за умов розміщення їх результатів у наукометричних базах даних Інтернету З цією метою ведеться робота з наповнення «Електронної бібліотеки» та відстежування показників цитувань.