Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2017 році

Упровадження результатів наукових досліджень у 2018 році

 У 2018 році здійснювалася робота з упровадження й моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними в звітному й двох попередніх роках дослідженнями.

У 2018 році завершено виконання 2 фундаментальних та 3 прикладних науково-дослідних робіт, наукові результати яких відображено в 17 рукописах планової продукції: 2 монографіях, 1 концепції, 1 методичних рекомендаціях, 4 навчальних програмах, 2 методичних посібниках, 1 практичному посібнику, 2 навчальних посібниках, 4 підручниках. За видами продукції: наукової – 3, виробничо-практичної – 4, навчальної – 10. З них уже надруковано та впроваджується 1 концепція, 1 навчальна програма. Рукописи навчальної продукції подано на розгляд науково-методичних комісій Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України для отримання відповідного грифу. Усі рукописи включено до плану друку на 2019 рік: вони будуть розповсюджені серед цільової аудиторії споживачів, їх електронні версії будуть розміщені на сайті Інституту педагогіки та в електронній бібліотеці НАПН України. З метою оприлюднення результатів дослідження анотації планової продукції розміщено на сайті Інституту педагогіки.

Впровадження результатів завершених досліджень підтверджено відповідними довідками та листами-клопотаннями від закладів освіти різних рівнів і типів освітніх установ.

Упровадження в процесі виконання перехідних НДР здійснюється шляхом апробації й оприлюднення результатів наукових досліджень. У наукових статтях висвітлюються основні ідеї й принципи дослідження, у природніх умовах освітнього процесу експериментально перевіряються гіпотези й припущення, прогнозується й перевіряється можливий соціальний ефект від упровадження результатів науково-дослідної роботи. Апробація цих результатів, здобутих у процесі досліджень, здійснюється під час обговорення їх на наукових зібраннях: міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах та інших заходах.

За результатами 2017 року підготовлено 68 рукописів: монографій – 6, концепцій – 2, практичних посібників – 3, методичних посібників – 19, навчальних посібників – 5, навчальних програм – 10, підручників – 19, методичних рекомендацій – 3, хрестоматій – 1. За видами продукції: наукової – 8; виробничо-практичної – 25; навчальної – 35. З них надруковано й розіслано в освітні установи 46 видань, 10 рукописів оформлено як електронні видання, 13 – розміщено на сайті Інституту педагогіки на правах рукопису. 

За результатами 2016 року підготовлено 10 рукописів: монографій – 1, концепцій – 1, навчальних програм – 1, посібників – 7. Надруковано й розіслано в освітні установи 7 видань, 1 вид продукції впроваджено як електронне видання (розміщено на сайті Інституту та в електронній бібліотеці), 2 – розміщено на сайті Інституту педагогіки на правах рукопису.

Моніторинг упровадження результатів НДР здійснюється шляхом щорічного збирання, аналізу, узагальнення та зберігання даних щодо оприлюднення, розповсюдження й використання продукції, підготовленої за результатами НДР. Одним із напрямків моніторингу впровадження є організація оцінювання наукової продукції її користувачами (анкетування, опитування тощо) з метою з’ясування ефективності використання й соціальної значущості результатів наукових досліджень. Документами, що підтверджують ефективність впровадження є довідки, витяги з протоколів засідання педагогічних і наукових рад, угоди із закладами освіти про впровадження, грифи.   

Закінчено трирічну роботу з моніторингу впровадження результатів науково-дослідних робіт, здобутих за завершеними в 2015 році дослідженнями. Аналіз показників моніторингу, документів, які підтверджують упровадження, засвідчує, що користувачі, чиє коло професійних інтересів стосується галузі середньої загальної освіти й педагогічної науки, використовують у своїй практичній діяльності наукові результати досліджень науковців Інституту педагогіки.

Питання про моніторинг впровадження продукції, підготовленої в результаті наукових досліджень, розглядається на засіданні вченої ради Інституту педагогіки. Інформація про впровадження результатів наукових досліджень і моніторинг цього процесу доповідається на засіданнях бюро Відділення загальної середньої освіти, Відділення загальної педагогіки і філософії освіти НАПН України та висвітлюється на звітній конференції Інституту педагогіки.

В Інституті налагоджено роботу з інформаційного анонсування підготовленої продукції: випуску дайджестів із презентацією продукції, що готується до видання й упровадження, представлення наукових результатів на сайті Інституту педагогіки. Інформацію розташовано у вільному доступі на сайті Інституту педагогіки, а також її безпосередньо надсилають до всіх інститутів післядипломної педагогічної освіти, обласних наукових бібліотек, вищих педагогічних навчальних закладів, до експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів Інституту.

Наукова продукція Інституту педагогіки постійно експонується на виставках  «Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучасній освіті». Високий рівень підготовленої продукції засвідчує її відзначення в конкурсі НАПН України на кращі наукові роботи. У цьому році дипломом І ступеня відзначено співробітників відділу навчання іноземних мов – Редька В. Г., Полонську Т. К., Басай Н.П. за комплект посібників з навчання іноземних мов для 10–11 класів; дипломом ІІ ступеня відзначено співробітників відділу навчання української мови та літератури – Голуб Н. Б. і Ярмолюк А. В. за підручник «Українська мова, 9 клас», співробітників відділу суспільствознавчої освіти – Пометун О. І. і Ремех Т. О.за навчальний комплект з предмета «Основи правознавства»  (9 клас).