Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2019 році

Упровадження результатів наукових досліджень у 2019 році 

Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному,

за видами продукції 

У звітному році, та року, що передує звітному, завершено два фундаментальних та п’ять прикладних наукових досліджень результати яких реалізовані у такій продукції:

 

Вид продукції

2018 р.

2019 р.

Офіційна

Наукова

3

2

Виробничо-практична

4

10

Навчальна та довідкова

10

3

Усього

17

15

 Загальна характеристика

про використання наукових результатів 

Наукові результати завершеного у 2019 році дослідження «Дидактико-методичний супровід компетентнісно орієнтованого навчання у початковій школі» використано у:  1) пропозиціях до «Плану заходів на 2017–2020 роки з реалізації Концепції  державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року; 2) державному стандарті початкової освіти; 3) Типових освітніх програмах для 1–2-х та 3–4-х класів закладів загальної середньої освіти; 4) методичних рекомендаціях до 2018/2019 та 2019/2020 навчальних років; 5) у програмах і навчально-методичному забезпеченні курсів підвищення кваліфікації учителів в системі післядипломної педагогічної освіти; 6) у документі «Свідоцтво досягнень учнів», що впроваджений нині в масову шкільну практику.

Упровадження результатів відбувалось шляхом виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах, вебінарах, публікацій у збірниках матеріалів конференцій і фахових журналах;розміщення наукового доробку в електронній бібліотеці НАПН України, висвітленні на сайтах Інституту педагогіки і відділу, у соціальних мережах Інтернету.

Наукові результати завершеного у 2019 році дослідження: «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого  навчання іноземних мов у початковій школі» було використано під час підготовки: 1) пропозицій до «Плану заходів на 2017–2020 роки з реалізації Концепції  державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року; 2)  навчальних програм з іноземних мов для початкової, базової школи та профільної школи; 3) методичних рекомендацій щодо викладання іноземних мов у 2018/2019 і 2019/2020 навчальних роках; 4) у програмах і навчально-методичному забезпеченні курсів підвищення кваліфікації учителів в системі післядипломної педагогічної освіти; 5) матеріалів до Енциклопедії освіти; 6) рекомендацій міжнародних і всеукраїнських конференцій і семінарів; 7) інформації щодо дослідження, що розпочнеться з 2020 року, тощо.

Результати фундаментального дослідження «Парадигми розвитку та тенденції реформування шкільної освіти в Україні у добу незалежності», завершеного у 2018 році використовуються для оновлення і доповнення змісту педагогічних дисциплін у ЗВО, а також для проведення досліджень науковцями НАПН України і науковцями споріднених гуманітарних галузей.

Тим самим забезпечують поглиблення і модернізацію освітнього складника підготовки студентів – майбутніх освітян і підвищення рівня теоретико-педагогічних знань освітян-практиків  (загальнопедагогічні дисципліни), що сприяє вдосконаленню їхньої професійної підготовки, усвідомленню ґенези соціально-педагогічної практики в суверенній Україні в історико-генетичному вимірі. Результати дослідження використовуються для оновлення і доповнення змісту педагогічних дисциплін у ЗВО, а також для проведення досліджень науковцями НАПН України і науковцями споріднених гуманітарних галузей.

Результати фундаментального дослідження завершеного у 2018 році «Прогнозування розвитку загальної середньої освіти як рівневої системи» було використано при розробленні програми прикладного наукового дослідження «Організаційно-педагогічні засади проектування освітнього середовища гімназії», розпочатого у 2019 році та підготовці навчальних та методичних праць.

Результати прикладного дослідження «Науково-методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання біології і хімії в основній школі», звершеного у 2018 році було використано під час підготовки робочих навчальних програм закладів післядипломної педагогічної освіти при викладанні модулів основної і вибіркової частин курсів підвищення кваліфікації: «Особливості організації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроках хімії в основній і старшій школі», «Формування екологічної компетентності під час вивчення предметів природничого циклу», «Розвиток критичного мислення на уроках хімії та біології» і ознайомлюють учителів із сучасними тенденціями в методиці навчання учнів біології і хімії, підходами до розв’язування методичних проблем в основній школі в умовах компетентнісно орієнтованого навчання.

Використання посібників на курсах підвищення кваліфікації учителів сприяє підвищенню їх фахової компетентності, вмінню застосовувати різні форми контролю, складати завдання на  компетентнісній основі.

Результати прикладного дослідження «Дидактико-методичне забезпечення навчання української мови й літературного читання у 5 класі шкіл із національними мовами викладання», завершеного у 2018 році,було використано у програмі Додаткових заходів щодо формування мовних компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням мовами національних меншин на 2017–2021 рр. (наказ № 784 від 01.06.2017 р.).

Упродовж 2019 року здійснювався моніторинг упровадження результатів прикладного дослідження «Науково-методичне забезпечення допрофесійної підготовки старшокласників», завершеного у 2018 році. Соціальний ефект від упровадження розробленого відділом науково-методичного забезпечення допрофесійної підготовки є, і це підтверджують результати початкового і контрольного опитування. Значно зросла кількість старшокласників, які зробили вибір професії, що має затребуваність у суспільстві, відповідно до своїх здібностей, керуючись певними мотивами, з упевненістю у подальшому працевлаштуванні. 

Узагальнена інформація про впровадження

результатів наукових досліджень (друковані видання) 

Відповідно до Плану випуску друкованої продукції Інституту педагогіки НАПН України на 2019 р., підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень, затвердженого постановою Президії НАПН України від 20.12.2018 р. № 1-2/14-359, видано 22 види продукції. Розповсюдження друкованої продукції здійснено відповідно до Реєстру розподілу тиражу друкованої продукції. Оригінал-макети видань розміщено у вільному доступі в Електронній бібліотеці НАПН України.

До плану друку на 2020 рік включено всі рукописи, підготовлені у ході виконання прикладних досліджень, що завершилися у 2019 році. Попит на них підтверджується листами-замовленнями й довідками про впровадження від установ, організацій і закладів освіти.

 

Об’єкти упровадження результатів наукових досліджень

2018 р.

2019 р.

Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника видань України

11

Підвідомчі установи НАПН України (в тому числі Інститут педагогіки НАПН України)

4

Заклади освіти, установ, організацій державної форми власності

Заклади вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

22

17

Відділи освіти, департаменти та управління освіти і науки обласних і районних державних адміністрацій

3

Заклади освіти, установ, організацій комунальної форми власності

Заклади вищої освіти

5

4

Заклади загальної середньої освіти

52

28

Заклади післядипломної педагогічної освіти;

13

9

Відділи освіти, департаменти, управління освіти і науки, виконавчі комітети, навчально-виховні об'єднання сільських та міських рад.

4

19

Усього закладів освіти, установ та організацій

114

77

 

Цільовими групами користувачів результатів наукових досліджень є: учителі закладів загальної середньої освіти, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачі та студенти закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти і магістри, які досліджують питання реформування змісту освіти. 

Приклад успішної історії впровадження

результатів наукових досліджень та розробок 

Із 2018 року в шкільну практику впроваджуються дві типові освітні програми (Типова освітня програма, розроблена під керівництвом О. Я. Савченко, Tипова освітня програма, розроблена під керівництвом Р. Б. Шияна). Моніторингові дослідження засвідчують, що учителі обирають переважно програму О. Я. Савченко й відповідне навчально-методичне забезпечення розроблене співробітниками відділу початкової освіти.  Також відмічено вищу результативність навчання учнів за програмою О. Я. Савченко.