Crossref Member Badge

Упровадження результатів наукових досліджень у 2020 році

Упровадження результатів наукових досліджень у 2020 році 

 

Кількість упроваджених результатів наукових досліджень, отриманих упродовж звітного та року, що передує звітному, за видами продукції

 

У звітному році, та року, що передує звітному, завершено два фундаментальних та п’ятнадцять прикладних наукових досліджень результати яких реалізовані у такій продукції:

 

Вид продукції

2019 р.

2020 р.

Офіційна

Наукова

2

5

Виробничо-практична

10

23

Навчальна та довідкова

3

27

Усього

15

55

 

Загальна характеристика про використання наукових результатів

 

Результати дослідження тенденцій розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї сприяє підвищенню рівня якості національної освіти шляхом прилучення науковців, педагогів, розробників освітньої політики до перспективного зарубіжного досвіду.

Підготовлену за результатами дослідження продукцію (монографію «Тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї»  та навчально-методичний посібник «Стан та тенденції розвитку шкільної освіти в країнах ЄС, США та Китаї») можна використовувати для розроблення курсів з порівняльної педагогіки у ЗВО України, проведення досліджень науковців з реформування національної освіти у контексті упровадження стратегії «Нова українська школа».

Здобуті у ході дослідження дидактичних засад  реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання наукові результати можуть бути використані у процесі розроблення програм, конструювання начальних видань для здобувачів освіти ЗЗСО, педагогічними працівниками для вдосконалення освітнього процесу щодо реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання; працівниками закладів вищої та післядипломної освіти. Доробок є інструментом науково обґрунтованого підходу до реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання. Реалізовані науково обґрунтовані концептуальні положення в частині реалізації педагогічних технологій в умовах профільного навчання сприятимуть формуванню в старшокласників системного мислення; ці положення є невід’ємною умовою для дидактичних і методичних досліджень, а також практичної діяльності педагогічних працівників.

Упровадження результатів дослідження дасть змогу:

    розробити чіткий механізм, який уможливить якнайповніше урахування в освітньому процесі здібностей, індивідуальних схильностей і потреб старшокласників,

    забезпечити упровадження у практику профільного навчання педагогічних технологій, які забезпечать розвиток навичок самоосвіти, самоконтролю, самооцінки;

    забезпечити можливості для визначення старшокласниками індивідуальних освітніх траєкторій на наступних рівнях освіти;

    розробити програми підвищення кваліфікації та професійного розвитку педагогів щодо питань профільної освіти;

    розробити та запровадити систему моніторингу реалізації педагогічних технологій в практику профільного навчання;

    зробити системним дослідження розвитку старшокласників в умовах профільного навчання, що уможливить уникнення помилок у процесі здійснення реформ сучасної освіти;

    створити базу науково-методичного забезпечення варіативної складової змісту профільного навчання і забезпечити науково-методичний супровід авторів курсів за вибором;

    підготувати методичні рекомендації з використання і розроблення навчального змісту цифрових інструментів технологізації освітнього процесу.

Здобуті у ході дослідження організаційно-педагогічних та економічних засад функціонування опорних закладів освіти  як центрів управління в умовах децентралізації результати та їх теоретичне обґрунтування є важливим ресурсом підвищення ефективності управління в сфері освіти та якості освіти, обґрунтуванні концепцій інноваційного розвитку закладів загальної середньої освіти, розроблення програм підвищення кваліфікації та індивідуального професійного розвитку  керівників у сфері освіти

Практичне значення дослідження полягає також в експериментальному впровадженні методики формування довіри шляхом реалізації авторської програми «Уроки довіри в сучасній школі».  

Результати фундаментального наукового дослідження  можуть бути використані під час написання виконання монографічних і прикладних досліджень, методичних та практичних  посібників, розробки проєктів і стратегій модернізації управління закладами загальної середньої освіти в сучасних умовах розвитку інформаційного суспільства, а також слугуватимуть науково-методичним матеріалом для ефективного здійснення управлінської діяльності керівників освіти різних типів, спеціалістів органів управління освітою, методистів, учителів-практиків, магістрантів вищих навчальних закладів.

За результатами завершених прикладних досліджень упроваджено в освітню практику науково обґрунтовані й експериментально апробовані методики навчання як інноваційний чинник підвищення якості шкільної освіти (компетентнісно орієнтованого навчання української мови учнів ліцею на рівні стандарту; компетентнісно орієнтованого навчання української літератури в ліцеї; компетентнісно орієнтованого навчання російської мови  і літератури; роботи з культурологічними текстами в процесі компетентнісно орієнтованого навчання  мови іврит у  ліцеї; компетнтністно орієнтованого навчання новогрецької мови і літератури в 10-11 класах  на основі роботи  з культурологічними текстами; компетентнісно орієнтованого навчання ромської мови в школі; компетентнісно орієнтованого навчання історії та громадянської освіти учнів ліцею; компетентнісно орієнтованого навчання фізики в гімназії; компетентнісно орієнтованого навчання математики в ліцеї  на рівні стандарту; компетентнісно орієнтованого навчання інформатики в ліцеї на рівні стандарту; формування наукової картини світу, образу світу ліцеїстів; ефективного навчання учнів проєктуванню й конструюванню об’єктів техніки; особистісно зорієнтованих майстер-класів для розроблення і виконання учнями проєктів; державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії), що відображено у підготовленій продукції: практичних посібниках – 3; методичних посібниках – 10; методичних рекомендаціях – 4.

Результати дослідження забезпечують якість здобутої учнями освіти   у гімназії і ліцеї за рахунок  підвищення мотивації та інтересу до навчальних предметів, посилення творчої й практичної спрямованості в опануванні змістом освіти, виробленні відповідних ціннісних орієнтацій і здатності застосовувати знання і вміння у реальних життєвих ситуаціях. Зокрема у вивченні мовленнєвих жанрів на уроках української мови в ліцеї (рівень стандарту), роботи з культурологічними текстами на уроках мови іврит у ліцеї, розвитку критичного мислення учнів ліцею на уроках історії, навчання учнів ліцею громадянської освіти, роботі з джерелами у вивченні «Історії України»,  у вивченні прикладної економіки, фінансової грамотності та основ підприємництва, курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї, формування наукової картини світу учнів ліцею в умовах інтеграції змісту освітніх галузей, у проєктуванні і конструюванні об’єктів техніки, художньому проектуванні, проектуванні виробів в етностилі, ознайомленні із технологіями сучасного виробництва, що відображено у підготовленій продукції: практичних посібниках – 2, навчальних посібниках – 6, методичних посібниках – 2, навчально-методичних – 2, практикумі –1.

Упровадження результатів дослідження розширює спектр навчальних програм і курсів за вибором, що сприяє створенню умов для задоволення освітніх потреб учнів гімназії і ліцею. В освітній процес упроваджено 10 навчальних програм, з них 6 географічних курсів економічного спрямування в гімназії та ліцеї, 4 варіативного складника змісту профільного навчання технологій  у професійному ліцеї.

Упровадження результатів наукових досліджень сприятиме підвищенню академічної успішності учнів гімназії і ліцею, виявленню рівнів ключових і предметних компетентностей через удосконалення організації оцінювання навчальних досягнень учнів, зокрема: перевірки предметної компетентності учнів з фізики (7-9 кл.), контролю освітніх результатів учнів ліцею в умовах інтегрованого навчання, упровадженню методів, засобів і процедур державної підсумкової атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників гімназії, застосування матеріалів комплексної (за технологією PISA) перевірки сформованості читацької, математичної та природничо-наукової грамотності в освітньому процесі, що відображено у підготовленій продукції:  навчальних посібниках –1 , методичних посібниках – 1, практичному посібнику –2, методичних рекомендаціях – 1.

За результатами дослідження збагачено національний фонд підручників. Підготовлено й упроваджено в освітню практику інноваційні підручники з української мови, української літератури, російської мови і літератури для 10-11 класів закладів загальної середньої освіти.

Використання підручників забезпечує якісну мовно-літературну освіту в ліцеї на рівні стандарту за рахунок реалізації таких освітніх завдань: а) розвитку компетентного читача, мовця;  б) виховання ціннісного ставлення до державної мови, спілкування нею; в) надання знанням і вмінням з української мови функційності, дієвості; г) формування узагальнених знань і вмінь (аналізувати, синтезувати, порівнювати, узагальнювати, робити власні висновки).

Наукові результати прикладних досліджень можуть бути використані у процесі розроблення навчально-методичного забезпечення відповідно до концепції Нової української школи, для підготовки курсових і дипломних проєктів майбутніх учителів, під час розроблення й корегування тематичних навчальних планів і навчальних програм у закладах загальної середньої освіти, а також на лекційних і практичних заняттях курсів для слухачів закладів післядипломної педагогічної освіти.

Про ефективність упровадження свідчать відповідність її результатів сучасним досягненням психолого-педагогічної науки і соціокультурним викликам часу, завданням реформування шкільної освіти і підтверджується довідками про впровадження результатів дослідження, виданими закладами освіти.

За завершеним у попередньому році науковим дослідженням відділу початкової освіти опубліковано і упроваджуються методичні посібники «Система міжпредметних завдань на уроках з літературного читання»; «Соціалізація молодших школярів у взаємозв’язку урочної та позаурочної діяльності»; «Інструментарій оцінювання результатів компетентнісно орієнтованого навчання молодших школярів»; «Індивідуальний підхід до формування й розвитку повноцінної навички читання молодших школярів»; «Формування комунікативної компетентності молодших школярів у процесі навчання української мови»; «Формування і розвиток навичок письма молодших школярів на засадах диференційованого підходу»; методичні рекомендації «Формування у молодших школярів умінь створювати власні висловлювання на уроках літературного читання»; «Вивчення величин на уроках математики в початковій школі на засадах компетентнісного підходу»; «Система компетентнісно орієнтованих завдань екологічного змісту у навчанні інтегрованого курсу «Я досліджую світ»». 

У 2020 р. забезпечувався супровід упровадження в практику початкової школи розроблених співробітниками відділу нормативних документів, у яких реалізовано результати науково-дослідної роботи. Упровадження результатів відбувалось шляхом виступів на міжнародних і всеукраїнських конференціях та семінарах, вебінарах, публікацій у збірниках матеріалів конференцій; розміщення наукового доробку в електронній бібліотеці НАПН України, висвітлення на сайтах Інституту педагогіки і відділу, у соціальних мережах Інтернету.

Результати наукового дослідження «Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого  навчання іноземних мов у початковій школі», завершеного у 2019 році відображено за такими видами продукції:

1. Концепція компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов учнів початкової школи / В. Г. Редько, Т. К. Полонська, О. С. Пасічник, Н. П. Басай ; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 36 с.

Кількість об’єктів упровадження результатів концепції – 26. Кількість завантаження з ЕБ НАПН України становить 341, у т.ч. у  2020  році – 86.

2. Редько В. Г. Організація компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі: метод. рек. Київ : Пед. думка, 2019. 36 с.

Кількість об’єктів упровадження результатів дослідження – 13. Кількість завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України становить 305, у т.ч. у 2020  році – 267.

3. Дидактичні та методичні засади компетентнісно орієнтованого навчання іноземних мов у початковій школі : навч.-метод. посібник; за наук. ред. В. Г. Редька. Київ : Пед. думка, 2020. 293 с.

Здійснено розподіл тиражу друкованого посібника у 119 закладів, організацій та установ України. Кількість завантажень з Електронної бібліотеки НАПН України становить  141, у т.ч. у 2020 році – 115.  Прикладом найуспішнішого впровадження результатів наукових досліджень є монографія «Лінгводидактичні засади навчання іноземних мов у закладах вищої педагогічної та загальної середньої освіти : моногр. (розділи) / відп. за вип. М. М. Сідун, Т. К. Полонська. Мукачево : МДУ, 2018. 342 с.». Загальна кількість її завантажень з ЕБ НАПН України впродовж 2018–2020 років становить 1635, з яких 1142 – у 2020 році.

 

Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових досліджень (друковані видання)

 

Відповідно до Планів випуску друкованої продукції Інституту педагогіки НАПН України на 2019 та 2020 рр., підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень видано 22 види друкованої продукції (2019 рік), 10 видів друкованої продукції (2020 р.). Розповсюдження друкованої продукції здійснено відповідно до Реєстру розподілу тиражу друкованої продукції. Оригінал-макети видань розміщено у вільному доступі в Електронній бібліотеці НАПН України.

 

Об’єкти упровадження результатів наукових досліджень

2019 р.

2020 р.

Одержувачі обов’язкового безоплатного примірника видань України

11

11

Підвідомчі установи НАПН України (в тому числі Інститут педагогіки НАПН України)

2

2

Заклади освіти, установ, організацій державної форми власності

Заклади вищої освіти

Міністерства освіти і науки України

17

15

Відділи освіти, департаменти та управління освіти і науки обласних і районних державних адміністрацій

-

4

Заклади освіти, установ, організацій комунальної форми власності

Заклади вищої освіти

4

6

Заклади загальної середньої освіти

28

18

Заклади післядипломної педагогічної освіти;

9

Відділи освіти, департаменти, управління освіти і науки, виконавчі комітети, навчально-виховні об'єднання сільських та міських рад.

19

1

Усього закладів освіти, установ та організацій

77

57

 

Цільовими групами користувачів результатів наукових досліджень є: учителі закладів загальної середньої освіти, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, викладачі та студенти закладів вищої освіти, аспіранти, докторанти і магістри, які досліджують питання реформування змісту освіти.

До плану друку на 2021 рік включено всі рукописи, підготовлені у ході виконання прикладних досліджень, що завершилися у 2020 році. Попит на них підтверджується листами-замовленнями й довідками про впровадження від установ, організацій і закладів освіти.

 

Узагальнена інформація про впровадження результатів наукових досліджень (електронні видання)

 

Відповідно до Планів випуску електронних видань Інституту педагогіки НАПН України у 2020 році., підготовленої за результатами фундаментальних та прикладних наукових досліджень  підготовлено 15 видів продукції.

Усі електронні видання розміщені у репозитарію Електронної бібліотеки НАПН України. Там же розміщено і оригінал-макети друкованих видань, підготовлених у 2019 та 2020 роках.

 

Приклад успішної історії впровадження результатів наукових досліджень та розробок

 

Цього року за наукові роботи були відзначені 9 наукових співробітників  Інституту педагогіки НАПН України: у номінації «За кращий підручник» дипломом І ступеня – О. М. Горошкіна за підручник «Українська мова (рівень стандарту) для 11 класу закладів загальної середньої освіти»; у номінації «За кращу монографію» дипломами ІІ ступеня  Н.П. Дічек, Н. М. Гупан, А. А. Загородня, Н. Б. Антонець,  С. М. Шевченко за монографію «Процеси диференціації в шкільній освіти незалежної України (історико-аналітичний аспект)»; у номінації «За кращий підручник» дипломами ІІІ  ступеня –  О. Л. Фідкевич,  В. В. Снєгірьова,  Л. І. Курач за підручники «Російська мова та література. Інтегрований курс. 10 клас» і «Російська мова та література. Інтегрований курс. 11 клас».