Crossref Member Badge

ІV Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання–2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів»

25.06.2013

01-05 жовтня 2013 року в м. Яремче (Івано-Франківська обл., Україна) відбудеться ІV Міжнародна науково-методична конференція «Освітні вимірювання–2013. ЗНО як інструмент забезпечення рівного доступу до вищої освіти й оцінювання якості освіти: оцінювання, інтерпретація, використання результатів».

Організатори: Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України, Спілка ректорів вищих навчальних закладів України, Українській центр оцінювання якості освіти, Альянс Програми сприяння незалежному тестуванню в Україні (USETI Alliance).

Планується робота за такими напрямками:

1. Стандарти освіти і зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Зовнішнє незалежне оцінювання випускників як інструмент відбору до вищих навчальних закладів.

3. Тести зовнішнього незалежного оцінювання і питання їх удосконалення. Використання завдань із розгорнутою відповіддю. Проблеми різнорівневих тестів.

4. Інноваційні технології в освітніх вимірюваннях.

5. Єдиний моніторинговий простір освіти: моніторинг навчальних досягнень в освітніх закладах різного рівня; використання результатів зовнішніх незалежних оцінювань для державної підсумкової атестації та моніторингу якості загальної освіти.

6. Вимірювання когнітивних характеристик інтелекту та здатності до навчання.

Робочі мови конференції – українська, російська, англійська.

Порядок і терміни оформлення участі в конференції:

(I) відправка заявки, тез (до 30 червня 2013 р.) і статті (до 15 вересня 2013 р.);

(II) підтвердження оргкомітетом включення матеріалів до програми конференції (не пізніше 18 вересня 2013 р.);

(III) отримання запрошення для участі в конференції (не пізніше 25 вересня 2013 р.);

(IV)підтвердження учасниками прибуття на конференцію для бронювання місця проживання (до 25.09.13 р.);

Для реєстрації участі в конференції просимо Вас до 30.06.2013 р. зайти на сайт конференції http://ea-2013.wix.com/conference і пройти процедуру реєстрації у вкладниці «Реєстрація» або заповнити реєстраційну форму, яка подається в додатку, і надіслати її за електронною адресою конференції ea-2013@ukr.net. Окрім заповнення реєстраційної форми, слід також надіслати тези доповіді за електронною адресою ea-2013@ukr.net, тему листа вказати в такий спосіб: ТЕЗИ Прізвище, номер напрямку (наприклад, ТЕЗИ Шевчук 1), у тексті листа вказати: прізвище, ім’я, по батькові (повністю), тему доповіді, номер напрямку конференції, адресу електронної пошти для контактування, до листа додати файл із тезами доповіді. Назвати файл із тезами доповіді слід так: Прізвище_місто проживання_тези_номер напрямку конференції (наприклад, Шевчук_Київ_тези_1)

Для участі в конференції необхідно до 15.09.2013 р. надіслати статтю будь-якою з трьох робочих мов конференції. Для цього просимо прикріпити файл до листа, надісланого на електронну адресу ea-2013@ukr.net, у назві файлу вказати прізвище_місце проживання_стаття_номер напрямку (наприклад, Шевчук_Київ_стаття_1). Умови публікації статей будуть повідомлені учасникам після підтвердження оргкомітетом їх участі в конференції.

Оргкомітет інформує про те, що залишає за собою право відхиляти статті, що не відповідають напрямкам роботи конференції й указаним нижче вимогам до оформлення статей. Статті будуть опубліковані у виданні, зареєстрованому ВАК України: «Вчені записки НПУ ім. М.П. Драгоманова» (Серія: Педагогіка).

Вимоги до оформлення статей:

1. Обсяг – від 8 до 10 сторінок.

2. Згідно з постановою Президії ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 стаття повинна містити такі структурні компоненти: (а) постановку проблеми; (б) аналіз останніх досліджень із проблематики роботи; (в) мету й завдання; (г) висновки та / або результати; (д) перспективи подальших досліджень.

3. Формат А4; поля: зліва – 30 мм, праворуч, внизу, вгорі – по 20 мм; шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14 кегль, інтервал між рядками – 1,5, абзац – 1,25 см.

4. Рисунки, схеми, діаграми повинні бути чіткими.

5. Оформлення літератури: у кінці статті розміщується список використаної літератури в алфавітному порядку, а в тексті у квадратних дужках указується тільки порядковий номер [1, с. 25] (без виносок).

6. Анотація та перелік ключових слів українською мовою розміщуються на початку тексту статті; російською та англійською мовами в кінці статті, після списку літератури.

7. Увага! Зарубіжним учасникам конференції можна обмежитися лише анотацією англійською або російською мовами.

8. На окремому аркуші подається інформація про автора (прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, учене звання, місце роботи або навчання, домашня адреса та контактні телефони).

9. Аспіранти й докторанти мають подати рецензію наукового керівника (наукового консультанта) на статтю.

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ СТАТТІ

до збірників наукових праць НПУ ім. М. П. Драгоманова

(у зразку не дотримані технічні характеристики: розмір листа, поля, розмір шрифту, інтервал)

Шевчук І.І.

Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова, Київ

УДК 378.091.26 (100)

ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТІВ ЗДАТНОСТЕЙ ДО НАВЧАННЯ

В НАЦІОНАЛЬНИХ СИСТЕМАХ ВСТУПНИХ ВИПРОБУВАНЬ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

На сьогодні у світі для вступу до вищих навчальних закладів широко використовуються тести здатностей. У статті представлено результати аналізу тестів здатностей до навчання в національних системах вступних випробувань Великої Британії, Ізраїлю, США, Швеції, зокрема з’ясовано мету й специфіку цих тестів.

Ключові слова: тест здатностей, компетентність, освітні вимірювання.

Текст статті.

Література

1. Аванесов В. С. Форма тестовых заданий / В. С. Аванесов. — М. : Центр тестирования, 2005. — 156 с.

2. Вакуленко Т. С. Визначення й шкалювання результатів національних вступних тестувань : світовий досвід / Т. С. Вакуленко, С. В. Ломакович, В. М. Терещенко // Вісник ТІМО. — 2010. — № 12. — С. 37—45.

Шевчук И.И. Использование тестов способности к обучению в национальных системах вступительных испытаний: мировой опыт

Для поступления в высшие учебные заведения широко используются тесты способностей. В статье представлены результаты анализа тестов способности к обучению в национальных системах вступительных экзаменов Великобритании, Израиля, США, Швеции, в частности, определены цели и специфика этих тестов.

Ключевые слова: тест способностей, компетентности, образовательные измерения.

Shevchuk I. Ability tests in national admissions systems worldwide

Ability tests are nowadays widely used for admission purposes in the world. An analysis of different ability tests in the national admissions systems of Great Britain, Israel, the USA and Sweden is shown in the paper. The aim and the peculiarities of the tests have been studied.

Keywords: ability test, competence, educational measurement.

Контакти

Оперативна інформація про конференцію буде публікуватися на сайті конференції: http://ea-2013.wix.com/conference

Окремі запитання, а також тези й статті Ви можете надсилати на

E-mail конференції: ea-2013@ukr.net

Відповідальний секретар оргкомітету:

к.пед.н., начальник відділу наукового забезпечення УЦОЯО

Вакуленко Тетяна Сергіївна, тел.: (066) 191-20-84

Додаток

РЕЄСТРАЦІЙНА ФОРМА УЧАСНИКА КОНФЕРЕНЦІЇ

Категорія

Відомості про учасника конференції

1.

Прізвище, ім’я, по батькові

2.

Науковий ступінь

3.

Вчене звання

4.

Місце роботи

5.

Посада

6.

Адреса електронної пошти

7.

Поштова адреса для листування

8.

Контактний номер телефону

9.

Форма участі у конференції (обрати один із варіантів):

- виступ із доповіддю (до 10 хв.)

- виступ із повідомленням (до 5 хв.)

- стендова доповідь

- участь як слухача

10.

Назва напрямку конференції (обрати один із варіантів):

1. Стандарти освіти і зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Зовнішнє незалежне оцінювання випускників як інструмент відбору до вищих навчальних закладів.

3. Тести зовнішнього незалежного оцінювання і питання їх удосконалення. Використання завдань із розгорнутою відповіддю. Проблеми різнорівневих тестів.

4. Інноваційні технології в освітніх вимірюваннях.

5. Єдиний моніторинговий простір освіти: моніторинг навчальних досягнень в освітніх закладах різного рівня; використання результатів зовнішніх незалежних оцінювань для державної підсумкової атестації та моніторингу якості загальної освіти.

6. Вимірювання когнітивних характеристик інтелекту та здатності до навчання.

11.

Назва доповіді/повідомлення

12.

Потреба в готельних послугах

(обрати один із варіантів):

- Так

- Ні

13.

Тип номера в готелі:

(надати відповідь на це запитання лише у разі потреби в готельних послугах):

- Двомісний номер. Вартість одного місця 200 грн./добу

- Одномісний номер. Вартість одного місця 260 грн./добу

Повернення до списку