Crossref Member Badge

Шановні науковці!

28.11.2013

Шановні науковці!

РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» (м. Ялта) ОГОЛОШУЄ НАБІР МАТЕРІАЛІВ ДО ДРУКУ В ОСТАННЬОМУ НОМЕРІ 2013 РОКУ фахового збірника «Проблеми сучасної педагогічної освіти» який затверджено ВАК України з педагогіки і психології (Постанова №1-05/4 від 14 жовтня 2009 р.). А також, паралельно з останнім збірником 2013 року ОГОЛОШУЄМО НАБІР МАТЕРІАЛІВ НА ПЕРШИЙ КВАРТАЛ 2014 РОКУ.

Статті приймаються до 18 грудня.

Пересилання збірників відбудеться 28 грудня.

Статті повинні відповідати вимогам ВАК. Обсяг наукової статті від 8 повних сторінок. Увага! Статті з використанням комп’ютерного українського перекладу не приймаються.

Статті просимо оформити таким чином:

■ формат А4, шрифт Times New Roman, кегль 14, через 1,5 інтервали;

■ у лівому кутку – обов’язково індекс УДК;

■ посередині великими літерами – заголовок статті;

■ у правому кутку – курсивом прізвище, ім’я, по батькові (ПОВНІСТЮ, БЕЗ СКОРОЧЕНЬ), ступінь, звання, посада, установа (ПОВНІСТЮ, БЕЗ СКОРОЧЕНЬ), далі – текст, вирівняний у ширину;

у кінці статті обов’язкові: 3 резюме (не менш 5-6 речень англійською, російською і українською мовами) + ключові слова (англійською, російською і українською мовами); список літератури (не більше 5-7 джерел, посилання в тексті на кожне джерело обов’язкове, наприклад [4, c.7]);

■ в окремому файлі повинен бути реферат статті англійською, російською і українською мовами (див. зразок)

Кожна стаття повинна містить таку структуру, елементи якої мають бути виділені жирним шрифтом:

постановка проблеми;

аналіз останніх досліджень та публікацій;

виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;

формулювання цілей статті (постановка завдання);

виклад основного матеріалу дослідження;

висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

РЕДАКТОР Везетіу Катерина Вікторівна viza_1986@ukr.net +38(099)9597592

Зразок оформлення

УДК 005+658.8(1)+303.425+37(477)

МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ МАРКЕТИНГОВОЇ ОРІЄНТАЦІЇ РИНКУ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Акайомова Анжела Валеріївна,

кандидат історичних наук

Міжнародний Соломонів університет, м. Київ

Постановка проблеми. Процеси міжнародної інтеграції та створення якісно нових форм взаємодії підсистем економіки, політики всіх рівнів спричинилися до того, що класичні підходи до управління стають малоефективними і непридатними в сучасних умовах [2, с.180]. Освіта може стати сферою послідовного моделювання суспільства, до якого ми прагнемо підготувати нове покоління.

Аналіз досліджень і публікацій. Через подолання непростих проблем зростання Україна поступово входить до високо конкурентного глобального середовища. Стан наукової розробки тематики маркетингу, а також політичного маркетингу у сфері освіти сьогодні не відповідає практичним потребам суб’єктів попиту і пропозиції даних послуг. Загальна теорія маркетингу, представлена працями Б. Бермана та Ф. Котлера, …

Метою даної статті є дослідження маркетингової орієнтації ринку освіти ….

Виклад основного матеріалу. Загалом освіта стає однією з найперспективніших сфер, оскільки у світі спостерігається тенденція до зростання обсягу попиту та пропозиції у даній галузі. Освітній продукт створюється в процесі науково-педагогічної праці, яка у свою чергу є різновидом наукової праці. Саме від цього залежить успіх навчального закладу, тобто від того, наскільки послуги (освітній продукт), що їх пропонують споживачам для задоволення їхніх потреб, відповідають вимогам ринку освітніх послуг і наскільки вони конкурентноспроможні.….

Висновки. Центральним питанням проблеми є запровадження Болонської системи на теренах України. Наша держава вже зробила кілька кроків у напрямку реалізації Болонської декларації. У травні 2005 року на зустрічі міністрів освіти в Бергені (Норвегія) планується вступ України до Болонського клубу. Міністерство освіти і науки підготувало масштабний план реалізації Болонської декларації…..

Резюме. Побудова в Україні правової, ….. Ключові слова:

Резюме. Построение в Украине правового, ….. Ключевые слова:

Summary. The construction in Ukraine of the legal, ….Keywords:

Література

1. Актуальні проблеми та перспективи вдосконалення підготовки конкурентоздатних фахівців: Матер. наук.-метод. конф. 3-4 грудня 2001 року. – К., 2001.

2. Глобальная интеграция программ последипломного образованияGJG2003: Сб. науч. тр. –К., 2003.

3. Стратегічні напрями розвитку вищої освіти вУкраїні: Матер. Міжнар. наук.-практ. конф. – К.: МАУП, 2004.

4. Удосконалення змісту та форм організації навчального процесу відповідно до міжнародніх стандартів: Зб. матер. наук.-метод. конф. 2-4 лютого 2005. – К.:КНЕУ, 2005. – Т.1.

Приклад реферату

Висвітлено надзвичайно актуальну проблему формування ціннісних орієнтацій і культурних потреб, ствердження моральних і духовних засад у молодіжному середовищі. Простежено шлях розвитку молодіжного руху на Україні з початку ХVII ст. до сьогодення. Зазначено, що наприкінці ХIХ ст. зародилися громадські структури українського молодіжного руху, соціальну базу якого становили здебільшого студенти та учнівська молодь – середовище, якому притаманні потужний інтелектуальний і творчий потенціал, прагнення до самоствердження та самореалізації. Розглянуто діяльність куратора академічної групи студентів Мелітопольського державного педагогічного університету (МДПУ), який виконує дидактичну, організаторську, управлінську й виховну (що забезпечує неперервність виховання та самовиховання) функції. Наведено форми роботи, які використовують на кураторських годинах: інформаційні, ілюстративно-показові, практичні, діагностико-контролюючі. Визначені десять основних компонентів педагогічної культури вихователів, серед яких здібності, педагогічна майстерність і етика, культура мовлення, культура спілкування, духовне багатство, наукова організація праці, прагнення до самовдосконалення. Охарактеризовано етапи педагогічного керівніцтва самоврядуванням студентів, впровадженого у МДПУ, тематику кураторських годин, внесення нових елементів до структури навчально-виховного процесу. У подальших дослідженнях можлива розробка нових моделей навчання та виховання з орієнтацією кожного студента не стільки на оцінку його знань викладачем, стільки на самооцінку, власну мотивацію та ініціативу стосовно навчальної діяльності.


Повернення до списку