Crossref Member Badge

Всеукраїнські педагогічні читання

20.05.2013

27-28 вересня 2013 року в м. Кіровограді та с. Павлиш відбудуться VI Міжнародні та ХХ Всеукраїнські педагогічні читання «Василь Сухомлинський у діалозі з сучасністю: розвиток творчої особистості», присвячені 95-річниці від дня народження педагога.

Основні напрями роботи читань:

· В.О.Сухомлинський про розвиток творчої особистості школярів: індивідуальний і диференційований підходи;

· Виховання творчих якостей особистості - пріоритетний напрям педагогічної теорії і практики: від історії до сьогодення;

· Педагогічні умови розвитку творчої особистості в освітньому процесі навчальних закладів різних типів;

· Розвиток творчого потенціалу педагога;

· Роль шкільної бібліотеки у розвитку творчої особистості учнів.

Матеріали педагогічних читань будуть опубліковані у збірнику наукових праць «Наукові записки. Серія: Педагогічні науки» Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка.

ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

До друку приймаються статті, де присутні такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та їх зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання проблеми і на які спираються автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття; формування цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням здобутих результатів; висновки і перспективи подальших розвідок напряму. (Відповідно до вимог пункту 7 постанови Президії ВАК України від 10.02.1999 року № 1-02/3 "Про публікації результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук та їх апробацію").

Вимоги до оформлення статей

- набір на диску в редакторі Word – 2003, збереження у форматі doc або rtf;

- текст в одному примірнику на аркуші А – 4, розміри шрифту 14, інтервал 1,5;

- поля: зліва – 30 мм; праворуч – 15 мм; знизу і зверху – 25 мм.

Розміщення на сторінці:

В лівому верхньому кутку УДК. Посередині тексту великими літерами жирним шрифтом назва статті.

Через один інтервал нижче посередині тексту повністю ім’я і прізвище, у дужках місто. Далі через один інтервал анотація (українською та російською мовами). Нижче через один інтервал ключові слова (5-10).

Розмір абзацу 4 літери.

Обсяг статті не менше 0,5 друк.аркуша (8-12 сторінок без літератури).

Посилань в тексті має бути не менше 5.

На окремому аркуші повністю прізвище, ім'я і по батькові автора і всі дані про нього (поштовий індекс, місто, місце роботи, посада, наукове звання, вчений ступінь, контактні телефони. Всі дані подаються без скорочень).

Посилання в тексті подаються у квадратних дужках, де перша цифра означає номер цитованого видання, потім ставиться кома, а після цього нумерація цитованих сторінок. Наприклад: [23, с.234-235].

Заявку на участь у конференції та матеріали надсилати до 1 червня 2013 року на адресу: 25006, м. Кіровоград, вул. Шевченка, 1, Кіровоградський державний педагогічний університет імені Володмира Винниченка, кафедра педагогіки та освітнього менеджменту і кафедра педагогіки дошкільної та початкової освіти.

Контактні особи: Дубінка Микола Михайлович, Баранюк Ірина Григорівна.

тел. (0522) 22-98-06, (0522) 22-77-12;

електронна адреса confer@kspu.kr.ua

Повернення до списку