Crossref Member Badge

Відбудеться науково-практичний семінар

20.05.2013


Інститут педагогіки НАПН України

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

за підтримки

Інституту обдарованої дитини НАПН України

Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України

Інституту педагогічної освіти та освіти дорослих НАПН України

===================================================================

Науково-практичний семінар

ПЕДАГОГІЧНА КОМПАРАТИВІСТИКА – 2013:

трансформації в освіті зарубіжжя та український контекст

10 червня 2012 р. м. Київ

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Запрошуємо взяти участь у науково-практичному семінарі, який відбудеться 10 червня 2013 р. за адресою: м. Київ 04053, вул. Артема 52 «Д», Інститут педагогіки НАПН України, лабораторія порівняльної педагогіки.

1.Тематичні напрями роботи семінару:

- методологічні проблеми порівняльної педагогіки;

- історія розвитку шкільництва в зарубіжжі;

- освітні реформи та інновації у глобалізаційному світі;

- виховний потенціал освіти в умовах полікультурності;

- зарубіжний досвід підтримки обдарованості та сприяння творчим здібностям школярів;

- актуальні проблеми професійної освіти у компаративістичній перспективі;

- освіта дорослих у контексті розбудови єдиного освітнього простору;

- здобутки інклюзивної освіти в зарубіжних країнах;

- світові тенденції розвитку ІКТ-освіти;

- перспективність зарубіжного освітнього досвіду в Україні.

2. Дата проведення: 10 червня 2013 р. Реєстрація з 09.00 до 10.00. Відкриття о 10.00.

3. Місце проведення: Інститут педагогіки НАПН України, м. Київ, вул. Артема, 52 «Д».

Проїзд: їхати тролейбусами № 16 або 18 від м. Майдан Незалежності до зупинки Гоголівська або від м. Лук’янівська до зупинки Полтавська.

4. Заявку на участь в семінарі (див. Додаток 1) надсилати до 1 травня 2013 р. на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com з поміткою «Seminar PC_2013».

5. Оргвнесок участі у семінарі (програма семінару, сертифікат участі, інші організаційні витрати) за кожного учасника становить 25 грн. Оплата при реєстрації.

6. Виступи учасників у форматі Power Point Presentation, постерів; для обговорення планується використання інноваційних технік з поширення знань.

7. За результатами роботи семінару буде видано:

- тези у збірнику матеріалів семінару. Обсяг – до 2-х сторінок А4. Орієнтовна вартість з однієї особи – 75 грн.;

- статтю у спецвипуску фахового часопису «Порівняльно-педагогічні студії» обсягом від 10 до 12 сторінок А4. Орієнтовна вартість однієї сторінки 25 грн. Для публікації у часописі будуть відбиратися статті високої якості на найактуальнішу тематику за напрямами роботи семінару.

Текст тез та/або статті (та скановану рецензію наукового керівника для здобувачів і аспірантів) надсилати на електронну адресу comparative.lab52@gmail.com з копією на luve2001@hotmail.com АБО поштою у роздрукованому вигляді та на електронному носії (CD-ROM) на адресу м. Київ 04053, вул. Артема, 52 «Д», к. 304, лабораторія порівняльної педагогіки з поміткою «Seminar PC_2013» до 1 травня 2013 р. Оплата при реєстрації перед початком семінару 10 червня 2013 р.

8. Технічні вимоги до оформлення статей:

- Структура статті повинна відповідати вимогам Постанови Президії ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1 і складатися з таких частин: 1) постановка проблеми та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями; 2) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми; 3) виділення невирішених частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; 4) формулювання цілей статті; 5) виклад основного матеріалу дослідження; 5) висновки дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямі; 7) список використаних джерел (згідно з ГОСТ 7.1-76).

- Текст статей набирають у текстовому редакторі Microsoft Word відповідно до таких вимог: формат видання А4 (210 х 297 мм); відступи: ліворуч, зверху, знизу 20 мм; праворуч – 15 мм; Основний шрифт: гарнітура Times New Roman, кегль 14, інтервал 1,5. Відступ першого рядка – 1 см; Рубрикація: у першому рядку праворуч вказується УДК (п/ж); у кожному наступному рядку: 1) прізвище та ім’я автора повністю (і співавторів) (п/ж, курсив), виключка – вправо; 2) назва та адреса організації, в якій працює автор, місто, електронна адреса автора, виключка – вправо; 3) назва статті – Times, 14, великими літерами, п/ж, п/ц; 4) анотації українською, російською та англійською мовами (не більше ніж 60 слів) (п/ж, курсив, завужений формат – 1 см); 5) текст статті, підзаголовки у статті – Times, 14, малими літерами, п/ж, п/ц; 6) з пропуском одного рядка – список використаних джерел (не менше п’яти посилань), посилання у тексті на джерела і сайти записуються у квадратних дужках, наприклад [1]; 7) відомості про автора: повністю: ПІП, науковий ступінь та посада і місце роботи.

9. Витрати на відрядження за рахунок сторони, що відряджає.

10. Про необхідність резервування готелю прохання повідомити до 1 травня 2013 р.

11. Оргкомітет:

Локшина Олена Ігорівна (голова) (066) 448-18-50, luve2001@hotmail.com

Заболотна Оксана Адольфівна (часопис «Порівняльно-педагогічні студії») oxzab@yandex.ru

Шеверун Надія Володимирівна (секретар) (050) 595-11-56, (044) 481-37-68


Додаток 1

Заявка учасника

Прізвище, ім’я, по батькові

 

Вчений ступінь, звання

 

Місце роботи

 

Посада

 

Поштова адреса

 

Телефон (моб.), Е-mаіl

 

Назва доповіді

 

Що надсилається для публікації

(потрібне підкреслити)

Тези

Стаття

Тези + стаття

Потреба в готелі (так, ні)

 


 Повернення до списку